Thắp Sáng Trong Con

Views:
 
     
 

Presentation Description

Thắp Sáng Trong Con

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Sáng tác: TRẦM HƯƠNG FMRS Hợp ca: HOÀNG XUÂN –THANH HƯNG – Tam ca MÂY TRẮNG

Slide 3: 

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

Slide 4: 

Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

Slide 5: 

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

Slide 6: 

Để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

Slide 7: 

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

Slide 9: 

Sáng tác: TRẦM HƯƠNG FMRS Hợp ca: HOÀNG XUÂN –THANH HƯNG – Tam ca MÂY TRẮNG

Slide 10: 

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

Slide 11: 

Trần gian hôm nay, ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối. Tựa như cơn mê, tâm hồn con quá xa tình Người.

Slide 12: 

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

Slide 13: 

Rồi hôm nay đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ. Hồn con chơi vơi, xin tình thương Chúa luôn hộ phù.

Slide 14: 

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

Slide 15: 

Sáng tác: TRẦM HƯƠNG FMRS Hợp ca; HOÀNG XUÂN –THANH HƯNG – Tam ca MÂY TRẮNG Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 8/2008

authorStream Live Help