пословна интелигенција

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Пословна интелигенција:

Пословна интелигенција Цвијетин Малетић ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA Бијељина, децембар 2012. године

Пословна интелигенција (Business Intelligence - BI):

Пословна интелигенција ( Business Intelligence - BI ) Шта је пословна интелигенција? Зашто пословна интелигенција? Карактеристике пословне интелигенције Предности Ограничења Прим j ери FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Шта је пословна интелигенција?:

Шта је пословна интелигенција? Пословна интелигенција обухвата процесе, технологије и алате који нам помажу при трансформацији податка у информације, информација у знање и знања у планове за вођење организације. Технологије за прикупљање, складиштење, анализирање и обезбеђивање приступа подацима помажу да менаџмент предузећа који их користи доноси боље пословне одлуке. FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

BI системи помажу при::

BI системи помажу при: Испитивања и анализе: - ad hoc изјештавање - алати за анализу Извјештавање: - контролне табле - анализа тренда План, буџет и прогнозе: - план – остварено Менаџмент учинака - показатељи FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Зашто BI ?:

Зашто BI ? FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Карактеристике пословне интелигенције:

Карактеристике пословне интелигенције Јединствен приступ информацијама Благовремени одговори на пословна питања Коришћење BI система у свим деловима организације FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Раније кориштени системи и BI систем:

Раније кориштени системи и BI систем Раније кориштени системи BI систем FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Кључне фазе:

Кључне фазе Прикупљање података Анализа података Тренутна ситуација Успјешност Анализа ризика Подршка одлучивању Закључак Процеси FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Предности система пословне интелигенције:

Предности система пословне интелигенције Побољшање оперативне ефикасности, Елиминација заосталих извјештаја и кашњења, Проналажење узрока проблема и предузимање мјера у складу са тим, Боља комуникација са купцима и добављачима, Идентификација „ расипања ресурса “ и смањење трошкова залиха, Продаја информација клијентима, партнерима и добављачима, Искористите вашу инвестицију у ЕРП или складиште података, Побољшање стратегије са бољом маркетиншком анализом, Даје корисницима средстава да доносе боље одлуке, Суочавање претпоставки са чињеницама. FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Ограничења:

Ограничења Висока цијена софтвера, Скупа и временски дуга обука за коришћење, Захтјева широку палету различитих стручњака из области технологије, Мјешање података који потичу из различитих извора, Слање захтјева за добијање потребних информација од система пословне интелигенције може бити мучно и дуготрајно са аспекта корисника система. FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Компаније које се баве производњом BI софтвера:

Компаније које се баве производњом BI софтвера FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

PowerPoint Presentation:

Компанија InetSoft Technology представила је je iScope , визуелни алат који анализира пословне и оперативне податке у реалном времену. Користи се графичким интерфејсом које наликује Excelu , а подаци се премјештају једноставном методом "кликни и повуци". Подаци се приказују графиконима и табелама, а могуће је повезивати податке из више извора и студирати њихов међуоднос. Једна од занимљивих могућности je iScope је дефинисање ко има приступ до којих података Визуелни алат за пословну интелигенцију FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

ORACLE BI EE- Moderna poslovna inteligencija :

ORACLE BI EE- Moderna poslovna inteligencija Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition (OBI EE) је заједничко име за интегрисану групу алата пословне интелигенције састављену од свеобухватног скупа производа који омогућавају: - Корпорацијско извјештавање и ad hoc анализе, - Мобилну аналитику и дисконектиране анализе, - Интерактивне BI Dashboard и порталск у технологију, - Интеграцију са Microsoft Office и Excel и - Ителигентан радни ток ( workflow) - Проактивну интелигенцију и упозорења у реалном времену ... Базирана је на модерној Веб сервисно оријентисаној архитектури ( SOA ) која осигурава истинску пословну интелигенцију следеће генерације . FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition (OBI EE) :

Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition (OBI EE ) FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Пословна интелигенција PANTHEON ZEUS :

Пословна интелигенција PANTHEON ZEUS ZEUS је модуларни систем пословне интелигенције, интегрисан у PANTHEON , који обухвата извјештавање, аналитику и планирање за поједине пословне функције. Нам иј ењен је директорима, аналитичарима, планерима и свима осталима, који желе моћан аналитички алат за преглед процеса у предузећу. Пример приказа директорских података: - Преглед обављеног посла по пројектима - Колико новца је на рачуну отворених или затворених ставки - Потраживања и обавезе - На којим сегментима су пројекти - Мјесечни резултат рада - Грубе бројке по дуговањима и потраживањима ZEUS је састављен из четири склопа: - ZEUS к онтролне табле - ZEUS а нализа - ZEUS и звјештаја - ZEUS п ланирања. FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

ZEUS контролна табла:

ZEUS контролна табла Налази се на самој радној површини PANTHEON™ - a 5.5. Намијењена је представљању кључних показатеља пословања. ZEUS контролна табла ће све кључне информације из најразличитијих локација и потражити их умјесто Вас, те их и уредно обликоване приказати на радној површини. Садржајне појединости - Прикази у облику графикона, табела, бројача, ротационих табела, ротационих графикона или као произвољан ARES - Предефинисане контролне табле (на располагању и корисницима SE i LT верзија) - једноставна израда » по мјери « контролних табли ( само у ME и MF верзијама ) FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Изглед ZEUS контролне табле:

Изглед ZEUS контролне табле FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

ZEUS анализа :

ZEUS анализа Аналитичке способности ZEUS анализа су осигуране употребом ротационе табеле и ротационог графикона, који пружају функције као што су ротација у дубину, ротација димензија и филтрирање, те употребом додатних функционалности, као што су ротација кроз (веза на исходишне документе и шифарнике), индекси, извоз у Excel , снимање итд. Садржајне појединости - једноставна употреба ( drag'n drop) - ротациона табела са свим OLAP функционалностима (drill down, пивот, филтрирање ...) - пуно могућности подешавања (сортирање, границе, индекси, своте ...) - могућност снимања подешавања - анализирање количине,вриједности, RUC ... - прегледна модуларна структура (продаја, набавка, финансије, залихе ...) - извоз у Excel »на клик« - ротациони графикон са свим OLAP функционалностима (drill down, пивот, филтрирање ...) - графички прикази (стубасти, линијски, пита, плочасти ...) FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

ZEUS анализа:

ZEUS анализа FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

ZEUS извјештаји :

ZEUS извјештаји „ Израда извјештаја у четири корака ” Садржајне појединости: - велики број припремљених изв j ештаја - пуно могућности подешавања - могућност снимања подешавања - праћење количине, вр и j едности .. - прегледна модуларна структура - извоз у Excel »на клик« - графички прикази - могућност 3 D графичких изв j ештаја - извештаји по данима, м ј есецима, кварталима, годинама - детаљна упутства са примјерима и објашњења појединих извјештаја. FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

ZEUS извјештаји:

ZEUS извјештаји FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

ZEUS планирање :

ZEUS планирање Планирање је омогућено за подручја продаје, набавке, плата и финансија; за произвољна временска раздобља и по произвољним параметрима (субјектима, државама, артиклима, класификацијама, одјељењима ...). Планиране податке помоћу индекса, разлика и кумулатива могуће брзо да упоређује са реализованим подацима. Садржајне појединости: - једноставна употреба - жељено детаљно планирање по најразличитијим параметрима - прегледна модуларна структура (продаја, набавка, финансије, плате ...) - алат »Генератор плана« - за једноставно (»аутоматско«) планирање на основу претходне реализације - извоз у Е xcel »на клик« - једноставно поређења плана са реализацијом (разлике, индекси, кумулативе ...) - везе са одговарајућим шифарницима - планирање по мјесецима, кварталима, годинама. FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

Закључак::

Закључак : Систем пословне интелигенције је такав систем који чува информације и знање о конкуренцији, купцима, добављачима, процесима. Он омогућава пословно преговарање и бројчано аргументован наступ према купцима и добављачима, квалитетно оперативно планирање, праћење понашања конкуренције, посматрање појединих тржишних сегмената те предвиђање будућих појава. Такође, систем пословне интелигенције нуди боље разумјевање властитих купаца и спознају што их подстиче на одређено понашање. С техничке стране, пословна интелигенција је процес којим се сирови подаци претварају у информације. Те информације се затим анализирају и користе у процесу одлучивања у предузећу. FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

PowerPoint Presentation:

Хвала на пажњи FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS BIJELJINA ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНМИЈЕ БИЈЕЉИНА

authorStream Live Help