Tìm Hiểu Lịch Sử Đức Phật-Nguyễn Phú Thứ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Title : Tìm Hiểu Lịch Sử Đức Phật Tác giả : Nguyễn Phú Thứ Thực hiện Video : NPH

Comments

By: loancheery (111 month(s) ago)

thanks

Presentation Transcript

Slide 1: 

Cùng Quí Thi?n H?u Tri Th?c : Trong PPS này, hai b?n v?ng c?, do c? Ngh? si Út Trà Ôn di?n d?t, du?c ghép vào bài vi?t ``Tìm hi?u L?ch s? Ð?c Ph?t Thích Ca´´, c?a Ti?u Ð?. M?i quí v? theo dõi. Chúc Quí v? du?c nhi?u giây phút thu gi?n và an l?c. Ngu?i th?c hi?n : NPH ngày : 24 -03 -2010 Kính t?ng tác gi? Ti?u Ð?

Slide 2: 

TÌM HI?U L?CH S? Ð?C PH?T THÍCH CA, PH?T TÍCH ?N Ð? & L?I PH?T D?Y Ti?u Ð? Vu?n Ng? Uy?n Lâm T?-Ni (Lumbini) Nhu chúng ta dã bi?t, nu?c ?n Ð? là noi sanh tru?ng c?a thái t? T?t Ð?t Ða và cung là noi Xu?t th?, Giác ng? và Nh?p di?t c?a Ð?c Ph?t, d?t nu?c này nhìn chung chúng ta th?y d?i s?ng hi?n nay v?n còn quá cách bi?t gi?a s? giàu nghèo, không khác thiên dàng và d?a ng?c. C?nh các ngu?i di xin ng?i t?ng doàn và phong t?c th? các thú v?t, d?c bi?t th? các con Bò v?n còn dó, không nh?ng th? Bò mà con trân quý c? c?t Bò n?a, h? l?y c?t Bò tr?n v?i d?t d? phoi khô, làm nhà và dôi khi làm nhu c?i d? n?u nu?ng n?a, xem nhu noi nào trong nhà cung có c?t Bò xung quanh. Ngoài ra, còn th?y nh?ng ngu?i con gái dã l?p gia dình thì có ch?m d? ? noi chân tóc trên tráng, d? bi?t ngu?i này dã du?c cha m? ch?n ch?ng. Hon n?a, thu?ng th?y da s? ngu?i ?n Ð?, có ch?m d? ? gi?a chân mài, h? gi?i thich ch?m d? này d? du?c may m?n và bình an do th?n linh h? d?. Ðó là, t?c l? c?a nh?ng ngu?i Hindu chi?m da s? ? ?n Ð? không ph?i theo Ð?o Ph?t Thích Ca. Click mouse

Slide 4: 

Ðàn bà ?n Ð?

Slide 5: 

Can c? theo sách xua Ð?i Ðu?ng Tây Qu?c Ký c?a ngài Huy?n Trang : Vua T?nh Ph?n (Suddhodana), dã tr? vì vuong qu?c nh? c?a b? t?c Sakya (Thích Ca), phía B?c ?n Ð? có chu vi kho?ng ch?ng  4.000 lý (1.880 km2) có v? là Bà hoàng h?u Maha Maya (Mahamaya), trong lúc ng? dã n?m mo th?y m?t lu?ng ánh sáng c?a m?t con voi quý màu tr?ng (b?ch tu?ng) có sáu chi?c ngà (*) bay d?n nh?p vào thân th? bà, làm bà th? thai v?i m?t ni?m hoan h? tràn d?y.                 (*) Voi tr?ng có 6 ngà du?c bi?n gi?i nhu sau : B?i vì, Voi tr?ng có 6 ngà r?t quý hi?m khó tìm, (vì thông thu?ng Voi ch? có 2 Ngà và r?t ít th?y Voi màu tr?ng), nó có s?c m?nh r?t hùng dung lúc nào cung di t?i. Sáu ngà bi?u tu?ng B? Tát v?i h?nh nguy?n c?u nhân d? th?, b?i L?c Ð? Ba La M?t là : B? thí, Trì gi?i, Nh?n nh?c, Tinh t?n, Thi?n d?nh và Trí tu?. Cách dây 2.633 vào nam 624 tru?c công nguyên, khi Bà hoàng h?u Maha Maya (Mahamaya), s?p d?n ngày sanh thái t? S? Ð?t Ða (Siddhartha), có xin phép nhà vua tr? v? quê nhà d? sanh theo dúng c? t?c c?a ?n Ð?, dàn bà có ch?ng lúc sanh n? ph?i tr? v? nhà cha m?, khi di d?n khu Vu?n Ng? Uy?n Lâm T ?-Ni (Lumbini), cách thành Ca-t?-la-v? (Kapilavastu) kho?ng15 km, c?a vua Thi?n Giác, thu?c nu?c ?n Ð?, nay là x? Rumini dhehi, thu?c qu?n h?t Aouth, phía Tây Nam thu?c nu?c Népal, Bà cho doàn xa giá ng?ng l?i d? ngh? ngoi, Bà nhìn th?y m?t dóa hoa Vô Uu màu tr?ng tuy?t d?p n? ra duy nh?t sau c? ngàn nam cây c? th? dã t?n t?i ? công viên này (theo ngu?i d?a phuong k? l?i), r?i dua tay trái ra d? d?nh hái hoa này làm d?ng bào thai, t? dó trong nách trái Bà h? sanh ra thái t? S? Ð?t Ða (Siddhartha), lúc m?t tr?i v?a m?c, nh?m dúng ngày có dêm trang tròn tháng hai (Vesak) c?a ?n Ð?, Theo l?ch ?n Ð?, tháng Vesak tuong duong v?i tháng 4 âm l?ch Trung Hoa.

Slide 6: 

Chùm hoa Uu Ðàm

Slide 7: 

Sau khi sanh ra du?c 7 ngày thì Hoàng H?u t?c thân m?u c?a Ngài qua d?i, cho nên Ngài du?c bà dì Maha Ba Xà Ba Ð? (Maha Pajapati Gotami), tr?c ti?p nuôi n?ng, d?y d? theo l?i tran tr?i c?a Hoàng H?u, tên riêng c?a Ngài là S? Ð?t Ta (T?t Ð?t Ða), tên giòng h? Ngài là Gotama (C? Ðàm). Vì giòng h? n?y thu?c b? l?c Sakya (Thích Ca), cho nên sau n?y có danh hi?u Sakya Muni (Thích Ca Mâu Ni) thu?c b? l?c Thích Ca. Ngài sanh ra di 7 bu?c, m?i bu?c có hi?n ra m?t hoa sen nâng d? chân Ngài và tay ph?i ch? lên tr?i, tay trái ch? xu?ng d?t b?ng ngón tay tr?, Ngài d?c bài k? nhu sau: Thiên thu?ng thiên h?  ? ? ? ?                 Duy ngã d?c tôn  ? ? ? ?                Nh?t thi?t chúng sanh  ? ? ? ?                 Giai h?u Ph?t tánh  ? ? ? ?   T?m d?ch: Trên tr?i và du?i d?t                 Ch? có ta trên h?t                 T?t c? chúng sanh d?u                Có tánh th? trí hu?.   Sau khi bài TÌM HI?U S? TÍCH Ð?C PH?T THÍCH CA 1 du?c dang t?i ph? bi?n,  có ngu?i g?i các bài k? khác n?a, d? tham kh?o thêm nhu sau  :   1- Tru?ng A-hàm kinh, quy?n 1, ghi: Thiên thu?ng thiên h? ? ? ? ? Duy ngã vi tôn  ? ? ? ?

Slide 8: 

Chùa Royal BhutaneseMonastery ? ?n Ð?

Slide 9: 

Y?u d? chúng sinh ? ? ? ? Sinh lão b?nh t?  ????? ?   2- Tu hành b?n kh?i kinh, quy?n  thu?ng, ghi:   Thiên thu?ng thiên h? ? ? ? ? Duy ngã vi tôn  ? ? ? ? Tam gi?i giai kh? ? ? ? ? Ngô duong an chi  ? ? ? ?   3- Ð?i du?ng tây v?c ký,quy?n 6, ghi:   Thiên thu?ng thiên h?  ? ? ? ? Duy ngã d?c tôn ? ? ? ? Kim tu nhi vãng ? ? ? ? Sanh ph?n di t?n  ? ? ? ?   Ngoài ra, các sách nhu : Quá kh? hi?n t?i nhân qu? kinh,quy?n 1; Ph? di?u kinh, quy?n 2;  Thái t? thu? ?ng b?n kh?i kinh, quy?n thu?ng:Ph?t b?n h?nh t?p kinh, quy?n 8; Tì n?i da t?p s?, quy?n 20; Thi?n ki?n lu?t tì bà sa, quy?n 4… d?u có ghi chép bài k? d?n sanh tuong d?ng nhu dã d?n trên....

Con s? 7 liên quan d?n Ð?c Ph?t Xin l?n lu?t trích d?n Con s? 7 liên quan d?n Ð?c Ph?t sau : - Thái t? S? Ð?t Ða (Siddhartha) sanh ra, Ngài di 7 bu?c, thân m?u Ngài là Hoàng H?u Maha Maya (Mahamaya) qua d?i sau khi sanh ra Ngài du?c 7 ngày - Ngài ng?i tu duy 49 ngày (t?c 7 tu?n l?) du?i g?c cây và cu?i cùng thành d?o. Ð?c Ph?t Thích Ca Mâu Ni sau khi thành d?o, vui su?ng vô lu?ng, t?c thì 28 ngày li?n (t?c 7 x 4 = 28 ngày) hu?ng ni?m vui gi?i thoát du?i các g?c cây g?n dó...cung g?n li?n v?i s? 7 Con s? 7 tiêu bi?u cho Không gian có 4 là : Ðông, Tây, Nam, B?c và Th?i gian có 3 là: quá kh?, hi?n t?i và v? lai.                 - Th?t chúng : T?-kheo, T?-kheo ni, Th?c-xoa-ma-na, Sa di, Sa di ni, Uu bà t?c, Uu bà di.                 - Th?t Ph?t : Ph?t T?-bà-thi, Ph?t Thi-khí, Ph?t T?-xá-phù, Ph?t Câu-luu-tôn, Ph?t Câu-na-hàm Mâu-ni, Ph?t Ca-di?p và Ph?t Thích-ca.                  - Th?t thánh qu? : Tu-dà-hoàn, Tu-dà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Duyên giác, B?-tát và Ph?t. Ngoài ra, 37 ph?m tr? d?o cung chia làm 7 khoa: T? ni?m x?, T? chánh c?n, T? nhu ý túc, Ngu can, Ngu l?c, Th?t b? d? ph?n và Bát chánh d?o.                  - Th?t d?i : d?a, th?y, h?a, phong, không, ki?n, th?c                  - Th?t thánh tài : tín, t?n, gi?i, tàm quý, van, x?, hu?.                  - Th?t tình là H? (vui), N?  (gi?n), Ai (bu?n), C? (s?), Ái  (thuong), ? (ghét), D?c (mu?n). Th?t phách là 7 vía, vi?t d?n dây tôi nh? ngu?i xua thu?ng áp d?ng : Ba H?n 7 Vía ...

Slide 11: 

Tr? dá vua A D?c d?t trong vu?n Lâm T? Ni dánh d?u noi d?n sanh Ð?c Ph?t

Slide 12: 

M?t d?c di?m dáng luu ý, trên guong m?t m?i ngu?i d?u có 7 b? ph?n là : 2 m?t, 1 mi?ng, 2 tai và 2 mui.                  Hon n?a, chúng ta còn th?y con s? 7 là con s? t?i da c?a nguyên s? thu?c thiên là s? duong t?c nam và nó cung là 7 b? ph?n n?m trên m?t c?a thân th?, cho nên ngu?i xua thu?ng dùng con s? 7 d? ch? cho duong nam t?c thi?u duong là s? h?p cho phái nam. Do v?y, con s? 7 tu?ng trung cho s? sinh hóa c? vu tr?, ngay c? s? s?ng ch?t c?a con ngu?i nhu l?p dàn Du?c su th?t b?o d? c?u an hay t? ch?c th?t th?t trai tu?n (7 tu?n l?) d? c?u siêu cung dùng d?n nó. (kính xin quý b?c cao ki?n b? khuy?t thêm cho d?y d? hon, chân thành c?m on) Gi? dây, quý Ngài Chu Tôn Hòa Thu?ng, Thu?ng T?a, Ð?i Ð?c Tang Ni kh?p noi thu?ng hu?ng d?n các Ph?t T? c?a mình tr? v? tham các Ph?t Tích, b?ng ch?ng nam 2009 Hòa Thu?ng Thích Tánh Thi?t, tr? trì chùa Thi?n Minh Lyon (France), Thu?ng T?a Thích Chân Tính tr? trì chùa Ho?ng Pháp (Vi?t Nam).v.v. (không làm sao k? h?t các phái doàn di tham Ph?t Tích du?c) hu?ng d?n phái doàn quý Tang Ni cùng Ph?t T? V? Tham X? Ph?t, th?y du?c tr? dá Vua A D?c d?t d? ghi d?u noi d?n sanh Ð?c Ph?t trong vu?n Ng? Uy?n Lâm T ?-Ni  (Lumbini), vô cùng xúc d?ng, b?i không còn d?p nhu xua và dóa hoa Vô Uu màu tr?ng dã bi?n m?t t? bao gi?. Ðó là, vi?c vô thu?ng trên tr?n gian này. Khi nh?c d?n cây Vô Uu t?c cây Adu-ca, trong van hóa ?n Ð? thu?ng cho r?ng cây Vô Uu là di?m lành (1) :

Slide 13: 

Tu?ng Ph?t GreatBuddhaStatue l? thiên t?i ?n Ð?

Slide 14: 

Nhung n?u chúng ta ch?u khó nghi?n ng?m, d?c các kinh di?n Ph?t giáo s? th?y  d?i s?ng Ð?c Ph?t d?u dính li?n v?i cây c?i, ví nhu cây bông Sala noi : Xu?t th? ? g?c cây Sala, trong vu?n Lumbini  (Lâm-Tì Ni) và Ngài Nh?p di?t gi?a hai cây Sala t?i Kusinara (Câu-Thi-Na), b?i vì, th?i gian dó r?t dúng vào mùa Xuân, trang r?m t?i ?n Ð?, cho nên mùa này có bông hoa n? r?.Thu?ng cây Sala n? hoa vào d?u mùa Xuân (tháng 3-4.) L? h?i Sarhu hay H?i Hoa Sa-La v?n còn du?c nhi?u s?c dân cao nguyên Chotanagpur t? ch?c h?ng nam. Vì th? ngày nay, không nh?ng cây B?-Ð? mà cây Sala cung du?c tr?ng t?i các khuôn viên c?a các chùa. Cây Sala thu?ng du?c g?i là cây Vô Uu. M?t d?c di?m khác n?a, lo?i cây Sala này, nó có hoa m?t cách d?c bi?t, b?i vì nó n? hoa m?c t?ng chùm tr?c ti?p t? thân cây ch? không m?c t? cành hay ng?n nhu nh?ng loài hoa khác, cho nên Bà hoàng h?u Maha Maya m?i có th? dua tay ra d? d?nh hái hoa cây Sala c? th? này ngàn nam dã t?n t?i ? công viên m?i tr? hoa tr?ng tuy?t d?p du?c, làm d?ng bào thai. Ðó là, các cây và hoa liên quan d?n Vô Uu, xin m?i quý d?c gi? vào xem trang nhà này d? tìm hi?u thêm : http://phatphap.wordpress.com/2009/01/10/duoi-bong-cay-vo-uu/  dã trích d?n d? quý v? b?c trí th?c xem tùy ý phân gi?i và b? túc thêm, b?i vì cách dây trên 2500 k? vi?t bài này không th? th?u hi?u h?t du?c.

Slide 15: 

Ð?c Ph?t Thích Ca Thành Ð?o M?t d?c di?m khác n?a, thái t? T?t Ð?t Ða m?c dù ra d?i m?t cách d?c biêt ? tr?n gian này, d?n nam 16 tu?i du?c vua cha cu?i công chúa Yasodhara (Da du dà la) cho Ngài, tu?ng r?ng Ngài s? s?ng sung su?ng h?nh phúc hu?ng th? riêng, cung vàng di?n ng?c c?a m?t Ông Hoàng T ? trong nhung l?a v?i v? d?p con tho ch? ngày n?i nghi?p vua cha… Nhung cu?i cùng, sau 13 nam s?ng cu?c d?i h?nh phúc giàu sang phú quý, lúc ?y Ngài du?c 29 tu?i, tâm Ngài v?n không mu?n an hu?ng riêng tu, vì có t?m lòng T? Bi Bác Ái thuong ngu?i nhu th? thuong thân cao c? rãi kh?p m?i noi, lúc nào cung nghi d?n nhân lo?i dau kh?, m?i quy?t tâm d?p b? cái hu ?o v?t ch?t h?u hình dã có t?t c? không ai sánh b?ng, d? tìm du?ng xu?t gia h?c d?o vào lúc gi?a dêm m?ng tám tháng hai, ngõ h?u c?u d? chúng sanh thoát kh?i vòng Sanh, Già, B?nh, Ch?t luân h?i không t? b? m?t ai tránh kh?i, và sau 6 nam gian kh?, kiên trì tu t?p noi ch?n r?ng sâu hoang v?ng d? r?i du?c d?c thành Ph?t Ð?o (Ð?c Ph?t Thích Ca Thành Ð?o) lúc sao mai m?c, vào ngày mùng 8 tháng Ch?p nam 659 tru?c công nguyên (624 + 35 = 659) tính d?n nam 2010 s? là : 659 + 2010= 2669 nam.

Slide 16: 

Hình Ph?t t?i ?n Ð?

Slide 17: 

« Thái T? T?t Ð?t Ða v?i t?m lòng d?i bi, d?i trí, v?i tinh th?n dung mãnh tinh t?n, ng?i tu duy 49 ngày du?i g?c cây, chi?n d?u v?i b?n gi?c phi?n não ? n?i tâm nhu tham, sân, si, m?n nghi… và v?i gi?c thiên ma do Ma vuong Ba-tu ?n ch? huy. Ngài dã th?ng vu?t du?c m?i ma chu?ng trong ngoài, tâm trí du?c khai thông. Cu?i cùng, vào dêm mùng 8 tháng Ch?p (t?c dêm mùng 8 tháng Pao-sa, tháng 2 theo l?ch ?n), lúc canh hai, Ngài ch?ng du?c qu? Túc m?nh minh, th?y rõ du?c t?t c? kho?ng d?i c?a mình trong tam gi?i. N?a dêm canh ba, Ngài ch?ng du?c qu? Thiên nhãn minh, th?y du?c rõ t?t c? b?n th? c?a vu tr? và nguyên nhân c?u t?o c?a nó. Ð?n canh tu, Ngài ch?ng du?c qu? L?u t?n minh, th?y rõ ngu?n g?c c?a dau kh? và phuong pháp d?t tr? dau kh? d? du?c gi?i thoát kh?i sinh t? luân h?i. Khi sao mai v?a m?c, Ngài hi?u th?u m?i pháp không gì không do duyên kh?i, t?t c? pháp duyên kh?i r?t cu?c là d?o lý vô ngã. Th? là “n?y sinh trí tu?, n?y sinh nh?n th?c, d?nh du?c d?o, dánh giá du?c pháp, cu?c d?i dã h?t, ph?m h?nh dã thành, di?u c?n làm dã làm xong, không còn tr? l?i ki?p ngu?i, bi?t du?c nhu chân th?t” (Kinh Trung A- Hàm , La - ma th? 56).

Slide 18: 

Cây B? Ð? và Tháp Ð?i Giác B? Ð? Ð?o Tràng Các phái doàn tham Ph?t Tích thu?ng d?n tham Cây B? Ð? và Tháp Ð?i Giác B? Ð? Ð?o Tràng, b?i vì noi dây, theo truy?n thuy?t k? r?ng sau 6 nam kh? h?nh, Ngài r?i b? Uruvilva (U lâu t?n hoa), xu?ng t?m trong dòng sông Nairanjana (Ni liên hà), an com và u?ng s?a cô thôn n? Sujata bi?u t?ng, xin m?t n?m c? lót d?t r?i l?i ng?i du?i g?c cây B? Ð? cách th? tr?n Gaya (Già da) 8 cây s? d? thi?n d?nh 49 ngày, cu?i cùng Ngài dã th?ng vu?t du?c m?i ma chu?ng trong ngoài, tâm trí du?c khai thông, vào dêm mùng 8 tháng Ch?p nam 659 tru?c công nguyên. (t?c dêm mùng 8 tháng Pao-sa, tháng 2 theo l?ch ?n), lúc canh hai, Ngài ch?ng du?c qu? Túc m?nh minh, th?y rõ du?c t?t c? kho?ng d?i c?a mình trong tam gi?i. N?a dêm canh ba, Ngài ch?ng du?c qu? Thiên nhãn minh, th?y du?c rõ t?t c? b?n th? c?a vu tr? và nguyên nhân c?u t?o c?a nó. Ð?n canh tu, Ngài ch?ng du?c qu? L?u t?n minh, th?y rõ ngu?n g?c c?a dau kh? và phuong pháp d?t tr? dau kh? d? du?c gi?i thoát kh?i sinh t? luân h?i. Khi sao mai v?a m?c, Ngài hi?u th?u m?i pháp không gì không do duyên kh?i, t?t c? pháp duyên kh?i r?t cu?c là d?o lý vô ngã. Th? là “n?y sinh trí tu?, n?y sinh nh?n th?c, d?nh du?c d?o, dánh giá du?c pháp, cu?c d?i dã h?t, ph?m h?nh dã thành, di?u c?n làm dã làm xong, không còn tr? l?i ki?p ngu?i, bi?t du?c nhu chân th?t” (Kinh Trung A- Hàm , La - ma th? 56). Thái T? T?t Ð?t Ða viên ng?, soi t?n ch? t?i tam, trong tâm r?ng l?ng, t? ng? h?t th?y, thành Ð?ng chánh giác, t? giác, giác tha, giác h?nh viên mãn, xung là Vô thu?ng Ph?t Ðà. Các d? t? c?a Ngài g?i Ph?t Ðà là Th? Tôn, là Thích Ca Mâu Ni. www.quangduc.com/DucPhat/82sutichducphat.html Ngày nay, các Ph?t T? thi?n nam tín n?, thu?ng d?n chiêm bái các thánh tích : Ph?t Ð?n Sanh, Ph?t Thành d?o, Ph?t Chuy?n Pháp Luân, Ph?t Nh?p Ni?t Bàn. v?i lòng thành kính s? hu?ng du?c phu?c báu vô lu?ng, mà còn m?t u?c mo m?t nhu c?u tâm linh.

Slide 19: 

Cây lá b? d? ?n Ð? Tháp Ð?i Giác MahabodhiTemple 2 ?n Ð?

Slide 20: 

Ð?c bi?t, t?i Both Gaya t?c là B? d? d?o tràng. Chính vua Asoka (A d?c) nam 258 tru?c dl dã xây quanh cây B? Ð? m?t cái mi?u l? thiên và c?nh cây m?t ngôi tháp  cùng m?t ngôi d?n, m?t hành lang là noi d?c Ph?t di d?o sau khi ch?ng ng?, bu?c d?u cho m?t khuôn viên d? s?. Tuong truy?n r?ng : cây B? Ð? nguyên th?y dã b? phá h?y vào th? k? 7, cho nên noi dây, ngu?i ta có tr?ng m?t cây khác du?c chi?t nhánh t? m?t cây B? Ð? ? x? Tích Lan dem qua, nhung ngu?i b?n x? v?n  tin tu?ng cây B? Ð? hi?n nay là cây nguyên th?y xa xua v?n còn s?ng t?i bây gi? ? Vi?ng tham Sông H?ng ?n Ð? N?u chúng ta d?n chiêm bái các thánh tích nhu : Ph?t Ð?n Sanh, Ph?t Thành d?o, Ph?t Chuy?n Pháp Luân, Ph?t Nh?p Ni?t Bàn…mà không vi?ng tham Sông H?ng (gange fleuve) là thi?u sót quan tr?ng, b?i vì dân t?c ngu?i Hindu chi?m da s? ? ?n Ð?, xem sông H?ng là m?t dòng sông thiêng, phát ngu?n t? núi Himalaya (Hy Mã L?p Son) cao nh?t  ch?y xu?ng. Theo tín ngu?ng dân t?c này cho r?ng, t?m trên sông H?ng du?c xem là g?t r?a m?i t?i l?i, và nu?c sông du?c s? d?ng r?ng rãi trong các nghi l? th? cúng. U?ng nu?c sông H?ng tru?c khi ch?t là m?t di?m lành và nhi?u ngu?i Hindu dã yêu c?u du?c h?a thiêu d?c hai bên sông H?ng và l?y tro thiêu c?a h? r?i lên dòng sông… Do v?y, chúng ta d?n xem sông H?ng s? th?y sanh ho?t ? dây r?t náo nhi?t, m?i ngu?i t?m gi?t t? nhiên bên nh?ng xác ch?t ngu?i hay v?t dã thiêu dang d? chua tiêu tan h?n ph?i h?p các lo?i rác v?t b? xu?ng dòng sông trôi l?nh d?nh theo sông nu?c, t?o mùi hôi thúi n?ng n?c làm khách hành huong khó ch?u. Riêng các phái doàn các Chu Tang Ni tham d?t Ph?t, thu?ng hu?ng d?n các ph?t t? d?n tham vi?ng Sông H?ng thu?ng d?n vào sáng s?m, d? chiêm ngu?ng m?t tr?i m?c và d? d?c kinh c?u nguy?n cùng phóng sanh trên nh?ng chi?c ghe du?c mu?n chèo ra gi?a dòng sông.

Slide 21: 

Sông H?ng bu?i sáng

Slide 22: 

N?u chúng ta nhìn dòng Sông H?ng th?y sanh ho?t ? dây r?t do b?n kinh hoàng d? lo?i v?t xu?ng, nhung dòng sông nu?c c? t? t? trôi ch?y lên xu?ng theo th?y tri?u, d? dem l?i l?i l?c cho tha nhân, làm cho tôi tr?m nghi v?i ki?p con ngu?i, cung b? bàn dân thiên h? dôi khi ném nh?ng l?i nói hay vi?c làm không v?a lòng ch?ng khác nào các v?t kia v?t xu?ng sông H?ng v?y.          Hon n?a, Ð?c Ph?t tru?c kia cung còn b? s? d?i dãi khi?m nh? b?i nh?ng ngu?i không am tu?ng ho?c khác d?o Ð?o Ph?t, hu?ng h? b?n thân chúng ta, b?ng ch?ng Ngu?i dàn ông thô l?, (xin xem trích d?n du?i dây  s? th?y Ð?c Ph?t dã tr? l?i m?t cách nh? nhàng, nhung thâm sâu và cho chúng ta h?c du?c bài h?c ch? nh?n n?a, b?i vì : Nh?ng l?i khi?m nh? d?i v?i ngu?i thô l? nói v?i Ngài, mà Ngài không nh?n t?c ngu?i thô l? s? nh?n l?nh l?i h?t)  dáng cho chúng ta h?c d? x? th? khi c?n.  Ngu?i dàn ông thô l? M?t hôm, Ð?c Ph?t dang di b? ngang qua m?t ngôi làng. Có m?t ngu?i dàn ông tr? tu?i thô l? nhìn th?y Ngài t? v? gi?n d? và s? nh?c. Ông la lên: “Ông bi?t cái gì mà d?y ngu?i khác. Ông cung ngu d?t nhu m?i ngu?i ch? có gì khác dâu. Ch?ng qua ông ch? khéo gi? d?i l?a g?t ngu?i ta mà thôi”. Ð?c Ph?t v?n th?n nhiên tru?c nh?ng l?i nh?c m? c?a gã dàn ông này. Ngài t? t?n h?i l?i ông ta: “N?u ông dem t?ng m?t món quà cho ngu?i khác, ngu?i ta không nh?n thì món quà dó thu?c v? ai?”. Ngu?i dàn ông r?t ng?c nhiên khi ph?i tr? l?i m?t câu h?i k? l?. Ông nói: “T?t nhiên nó s? thu?c v? tôi. Vì dó là món quà c?a tôi”.

Slide 23: 

Chùa Viên Giác t?i B? Ð? Ð?o Tràng ?n Ð?

Slide 24: 

Ð?c Ph?t m?m cu?i và nói: “R?t dúng d?y, ông b?n ?. Nó cung gi?ng nhu vi?c gi?n d? c?a ông khi nãy. N?u ông sân h?n nh?c m? tôi, tôi không nh?n thì nh?ng l?i nh?c m? ?y thu?c v? ông. Khi ?y, chính ông là ngu?i b?t h?nh ch? không ph?i tôi. T?t c? nh?ng hành d?ng x?u mà ông gây ra s? tr? l?i làm t?n h?i l?y b?n thân mình. N?u ông mu?n ch?m d?t nh?ng b?t h?nh noi thân, ông ph?i t? b? s? sân h?n và tr?i r?ng tình thuong d?i v?i m?i ngu?i. Khi ông thù ghét ngu?i khác, chính b?n thân ông tr? thành b?t h?nh. Nhung khi ông thuong yêu m?i ngu?i thì h?nh phúc s? d?n c? dôi bên”.Ngu?i dàn ông tr? tu?i l?ng nghe c?n k? nh?ng l?i d?y quý báu c?a Ð?c Ph?t, ông nói: “Bây gi? con dã hi?u. Xin Ngài hãy d?y con cách th?c th?c hi?n tình thuong. Con xin du?c tr? thành d? t? c?a Ngài”. Ð?c Ph?t tr? l?i: “R?t t?t. Ta s? ch? d?y cho b?t c? ai th?t s? mu?n nghe”.  Ngoài ra, câu chuy?n Ð?c Ph?t dã tr? l?i Ngu?i dàn Ông thô l? này cung dã vi?t l?i v?i d?  tài khác, thay vì Ông thô l? mà là Ông bà theo d?o Bà La Môn , cung th?nh Ð?c Ph?t v? nhà trai tang. Theo l?i th?nh c?u, Ð?c Ph?t d?n. Nhung thay vì ti?p dón ph?i l?, ngu?i Bà La Môn tuôn ra m?t lo?t nh?ng l?i l? thô k?ch và nho b?n vô cùng. Ð?c Ph?t  l? d? h?i tham : Này Ông bà Bà La Môn, có khi nào khách d?n nhà Ông bà không ? Có, Ông bà Bà La Môn tr? l?i. Khi bi?t khách d?n nhà thì Ông bà làm gì? Tôi s? d?n m?t b?a com th?nh so?n d? dãi khách. Nhung, n?u khách b?n vi?c không d?n thì sao? Thì gia dình chúng tôi s? chia nhau b?a com.

Slide 25: 

Chùa th? Ngài Huy?n Trang

Slide 26: 

T?t l?m, này Ông bà Bà La Môn, hôm nay Ông bà m?i Nhu Lai d?n nhà d? trai tang và Ông bà dã kho?n dãi Nhu Lai b?ng nh?ng l?i nguy?n r?a ch?i m?ng th?m t?. Nhu Lai không nhân.V?y xin Ông bà vui lòng l?y tr? l?i. Ð?c Ph?t không gi?n, không tr? thù, nhung Ngài l? d? trao tr? l?i Ông bà Bà La Môn này dã kho?n dãi Ngài. ….. (trích d?n trang 15 -16 quy?n Nh?ng Bu?c Thang Tr?m (Nguyên tác The Eight Worldly Conditions Ph?m Kim Khánh d?ch). Ph?t Nh?p Ni?t Bàn và Xá L?i Ph?t                  Ðu?c bi?t, Ð?c Ph?t Thích Ca thu?ng th? 80 tu?i, Ngài sanh vào ngày r?m tháng tu âm l?ch nam 624 tru?c công nguyên, t?i vu?n Lâm T ? Ni, thu?c nu?c ?n Ð? nay thu?c nu?c Népal và Ngài nh?p Ni?t Bàn vào tháng r?m tháng hai nam 544 tru?c công nguyên, cho nên Ph?t L?ch nam 2010 s? là 2554. B?i vì, l?y 544 + 2010 = 2554. Còn Ph?t Ð?n nam 2010 s? là 2634. B?i vì, l?y 2554 + 80 (tu?i th?) = 2634 ho?c l?y nam sanh c?a Ð?c Ph?t tru?c công nguyên là 624 + 2010 = 2634).                  Ngoài ra, khi chúng ta d?n chiêm bái Xá L?i Ph?t còn có công d?c ích l?i gì? can c? theo kinh Ð?i Bát Ni?t Bàn, quy?n 2, Ph?m Di-Giáo (th? 26), xin xem bài vi?t c?a Qu?ng Ð? (3)                  Ðu?c bi?t Ð?c Ph?t tru?c khi nh?p Ni?t Bàn, Ngài ng? t?i r?ng Ta La, noi này b?n phía có tám cây Ta-La (cây Ta La có thân cao chót vót, ít cành ngang, lá b?u và tròn nhu lá Bàng, Thân cây nh? nhu cây Duong ? mi?n nhi?t d?i) chia làm b?n c?p, nên g?i là Ta La Song Th?, noi thành Câu Thi Na. Ngài ? cùng v?i tám muoi ?c tram ngàn v? d?i T? Kheo.

Slide 27: 

B?o Tháp th? trà t? Ð?c Ph?t có 2 cây Sala

Slide 28: 

Khi Ph?t nh?p di?t, hai cây “sala song th?” cung nhu ngu?i, chúng dau bu?n và lá d?u bi?n thành màu tr?ng nhu m?t r?ng chim h?c. Kinh Ð?i Bát Ni?t Bàn k? r?ng trên do?n du?ng cu?i cùng trong chuy?n vân du v? Câu Thi Na (Kushinagara) cùng v?i A Nan Ða, v? th? gi? c?a mình, Ð?c Ph?t b?o: “Này A Nan Ða, ta c?m th?y m?t m?i quá và mu?n n?m nghi, hãy tr?i t?m t?a c? ra gi?a hai cây sala, d?u hu?ng v? phuong B?c”.... Sáng s?m, ngày r?m tháng hai nam 544 tru?c công nguyên, Ngài s?p nh?p Ni?t Bàn, Ngài dùng th?n l?c d? thông báo kh?p các noi, su?t d?n tr?i Tam H?u Chi Ð?nh t?c S?c C?u Cánh Thiên, theo t?ng ngôn ng? c?a m?i loài mà b?o r?ng : "Ngài s?p nh?p Ni?t Bàn, t?t c? chúng sanh n?u có ch? không thông, nên d?n b?ch h?? l?n cu?i cùng" d? Ngài gi?ng gi?i tho? dáng tru?c khi nh?p Ni?t Bàn. Khi hay tin n?y t?t c? các noi v?i vàng v? noi Ngài ng?, tru?c g?p m?t Ngài d? h?i nh?ng th?c m?c, cùng mang theo nh?ng b?o v?t trân quý nh?t d? xin Ngài nh?n l? cúng du?ng, d?ng th?i than khóc xin Ngài d?ng nh?p Ni?t Bàn.       Khi gi?ng gi?i xong, Ngài can d?n v? vi?c nh?p Ni?t Bàn nhu sau : Sau khi chuy?n Luân Thánh Vuong m?ng chung, dình thi hài 7 ngày m?i d? vào quan tài vàng, r?i l?y d?u thom vi di?u d? d?y quan tài d?y l?i th?t kín. Ð? 7 ngày dem thi hài ra, dùng nu?c thom t?m r?a, d?t huong thom cúng du?ng. Dùng bông Ðâu La Miên bao kh?p thân th?, sau dó dùng ngàn b?c b?ch di?p t?t d?p vô giá th? t? v?n ch?ng lên nhau kh?p thi hài c?a Luân Vuong. V?n xong d? d?u thom d?y trong kim quan r?i m?i d? thi hài Luân Vuong vào. Ð?y kín quan tài xong, ch? trên xe th?t b?o, b?n m?t treo các ch?i ng?c, dùng châu báu trang nghiêm xe ?y, vô s? phan l?ng b?ng châu báu t?t d?p giang treo trên xe. Ð?t huong thom, tr?i d?i nh?c d? cúng du?ng. Sau dó dùng thu?n nh?ng g? thom cùng nh?ng d?u thom mà Trà T?. Trà T? xong h?t l?y Xá L?i, xây tháp th?t b?o gi?a du?ng ngã tu trong thành, b?n phía tháp có b?n c?a an trí xá l?i trong dó, d? cho t?t c? m?i ngu?i d?ng chiêm ngu?ng.

Slide 29: 

Duyên giáo hóa th? gian dã xong, ta vì chúng sanh nên hôm nay th? hi?n nh?p Ni?t Bàn. Vì mu?n cho chúng sanh kh?p du?c cúng du?ng, nên ta theo pháp th? gian nhu vua Chuy?n Luân, mà t?n táng cùng trà t?. T? chúng nhon thiên dem Xá L?i c?a Nhu Lai d?ng trong bình th?t b?o xây d?ng tháp th?t b?o d? cúng du?ng Xá L?i, có th? làm cho chúng sanh du?c công d?c l?n, lìa kh? ba cõi d?n vui Ni?t Bàn. M?t di?u dáng luu ý là l? Trà T? c?a Ð?c Ph?t không th? th?c hi?n du?c, vì không có ng?n l?a nào d?t du?c l?u g? thom, mãi d?n khi ngài Ma Ha Ca Di?p cùng nam tram T? Kheo ? t?i núi K? Xà Qu?t bi?t Ð?c Ph?t dã nh?p Ni?t Bàn, nên v?i vàng d?n thành Câu Thi Na noi Ð?c Ph?t nh?p Ni?t Bàn d? cúng du?ng Ð?c Ph?t xong, thì b?y gi? chính Ð?c Ph?t m?i dùng s?c d?i bi t? noi ng?c phóng ra ng?n l?a ra ngoài kim quan d? l?n l?n d?t cháy l?u g? thom tr?i qua b?y ngày m?i cháy h?t. . . . Ngài A Nâu Lâu Ðà cùng ngu?i trong thành v?a khóc than roi l?, v?a thâu l?y Xá L?i d? vào trong ché vàng trên toà su t?. Tám chén vàng d?ng d?y Xá L?i c?a Ph?t m?i h?t, r?i d? yên tr?n b?y ngày. Ð?i chúng tr?i ngu?i cung tr?n b?y ngày khóc than ch?ng d?t và không ng?t d?nh l? cúng du?ng. M?i tòa su t? d?u có nam tram nhà chú thu?t gi? gìn, phong ng?a có thiên, long, d? xoa, qu? th?n d?n lén l?y Xá L?i.       Và Xá L?i Ph?t du?c chia làm 8 ph?n cho 8 nu?c. Yên Bà La Môn du?c th?nh cái bình lu?ng Xá L?i d? dem v? t? l?c Ð?u Na La xây tháp cúng du?ng. Riêng Ông Thiên Ð? du?c chia m?t rang nanh Xá L?i ? hàm trên bên ph?i (h?u) dem v? thiên cung xây tháp cúng du?ng ? trên tr?i, d? cho Ông du?c phu?c d?c vô t?n. Th? là, s? phân chia Xá L?i Ph?t cho t?t c? tr?i, ngu?i cùng kh?p ba cõi d? t?t c? th? gian d?u du?c cúng du?ng. Ngày nay, chúng ta dã bi?t Ngài sanh phía nách bên trái (t?c hu?ng Ðông) và kim thân Ngài n?m phía bên m?t  (t?c hu?ng Tây) th? trong b?o tháp.

Slide 30: 

L?i Ph?t d?y dáng trân quý và ngu?ng m? noi theo L?i Ph?t d?y c?a Ngài r?t nhi?u, không th? tham kh?o h?t kinh di?n d? thâu th?p h?t du?c, ch? don c? m?t l?i nói c?a Ngài nhu: “Ta là Ph?t dã thành, chúng sanh là Ph?t s? thành” = Ng? n?i d? thành chi Ph?t, chúng sanh n?i tuong thành chi Ph?t (? ? ? ? ? ?,? ? ? ? ? ? ?) d? khuy?n tu cho m?i ngu?i Ph?t T?  ( ? ?) t?c con Ph?t, dù xu?t gia hay t?i gia suy ng?m cu?c d?i và nên có t?m lòng T? Bi H? X? d? cho b?n thân du?c nh? nhàng, Thân Tâm An L?c d? m?i ngu?i hoan h? vui s?ng và Ngài còn xem t?t c? m?i ngu?i d?u du?c bình d?ng vì cùng có máu d? và nu?c m?t m?n nhu nhau. Ðó là, l?i vàng ng?c c?a Ngài dáng trân quý và ngu?ng m? noi theo. *** Nhân nh?c Thân Tâm An L?c, tôi nh? l?i bài vi?t Tìm Hi?u Ð?i S?ng An L?c tru?c kia, xin trích do?n tiêu bi?u du?i dây : Ngu?i ta thu?ng ví : Cu?c d?i gi?ng nhu canh b?c, có k? th?ng ngu?i thua. N?u qu? th?t v?y, thì tâm c?a mình s? b?t an, vì ch? lo nghi d?n s? th?ng thua mà quên di hu?ng an l?c cu?c d?i. Do v?y, n?u mu?n hu?ng du?c cu?c d?i an l?c, thì ngu?i ta nên nh?t quy?t không thèm lo nghi s? th?ng thua c?a nó là quan tr?ng n?a. Hon n?a, n?u chúng ta th?c hi?n du?c Tri túc, tri ch? (Bi?t d?, bi?t thôi) ho?c là : Tri túc ti?n túc, dãi túc hà th?i túc (Bi?t d? thì d?) Tri nhàn ti?n nhàn, dãi nhàn hà th?i nhàn (Bi?t nhàn thì nhàn)

Slide 31: 

Th? Kim Thân Ph?t nh?p Ni?t Bàn dài 15m

Slide 32: 

Ð?n th? Ð?c Ph?t nh?p Ni?t bàn t?i Câu Thi Na Kushinagar

Slide 33: 

Bi?t d? s? d? Các bình ch?u h? d?ng l? kh?, Bi?t dùng chúng nó d?i s? d?, Không tranh d? thi?u du?c an ng?, Vui s?ng m?i ngu?i trong hoàn v? thì cu?c s?ng s? du?c An L?c trên tr?n gian này. Ngoài ra, chúng ta dã t?ng bi?t, m?i ngu?i có m?i ý cho nên d?ng cho r?ng ý tôi là tuy?t d?i, là hay hon c?, mà nên áp d?ng câu : «Le moi est haïssable» c?a Blaise Pascal (1623 - 1662) dã d? l?i cho d?i «Cái tôi th?t dáng ghét» dáng suy ng?m v?y. (4) Hon n?a, cu?c d?i khó ai bi?t du?c tuong  lai, d? ch?n s? s?ng du?c sung túc tho?i mái v? v?t ch?t l?n tinh th?n su?t d?i. B?i vì, nhân lo?i b? chi ph?i các v?n hành trong Tr?i Ð?t t?o nên trong th?i gian nào dó mà thôi, vì th? m?i ngu?i không th? thoát kh?i luân h?i : Sanh, Lão, B?nh và T?. T? dó, t?t c? d?i s?ng chúng ta có du?c hi?n t?i ch? là t?m b? k? c? b?n thân, ch? không ph?i c?a riêng chúng ta mãi mãi.   Ti?u Ð? Mùa Ðông 2010 x? ngu?i Chào m?ng T?t Canh D?n

authorStream Live Help