Que Ngheo_Pham Duy_Thai Thanh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Vietnamese Music Video

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Quê Nghèo Nh?c: Ph?m Duy Ca Si: Thái Thanh Minh Dung trình bày

Slide 2: 

Có nh?ng cánh d?ng cát dài

Slide 3: 

Có lu? tre còm t? toi

Slide 4: 

Ru?ng khô có nh?ng ông già rách vai, cu?c d?t bên dàn tr? g?y

Slide 5: 

Có ngu?i buà thay Trâu c?y

Slide 6: 

Bình minh khi suong roi m? trên r?y

Slide 7: 

Th?p thoáng bóng ngu?i bên ngoài, tát nu?c v?i gi?t m? hôi

Slide 8: 

Chi?u roi thoi thóp trên vài lu?ng Khoai

Slide 9: 

Hiu h?t ti?ng bà m? cu?i vui vì n?i com ngô d?y

Slide 10: 

Bao gi? cho lúa du?c mùa luôn lúa oi!

Slide 11: 

Ð? cho cô con gái không bu?n vì gió Ðông

Slide 12: 

Bao gi? cho lúa v? d?y sân lúa oi!

Slide 13: 

Ð? cho anh trai tráng du?c g?n ngu?i gái quê

Slide 18: 

Làng tôi luôn luôn vuong vài dám khói, nh?ng mái tranh bu?n nh? ngu?i

Slide 19: 

Xo xác diêu tàn vì ai? Nu? dêm thanh v?ng không m?t bóng trai

Slide 20: 

Có ti?ng o nghèo th? dài

Slide 21: 

V? v? tr? tho bùi ngùi

Slide 22: 

T? khi dau thuong lan tràn sông núi, quê cu dã nghèo l?m r?i!

Slide 23: 

Thêm dói thêm s?u mà thôi!

Slide 24: 

N?m mo, mo th?y tram h? t?t tuoi. Mo th?y bên l? cu?c d?i, áo dài dùa trong ti?ng cu?i

Slide 25: 

Bao gi? em tr? la? vu?n Dâu h?i em ?

Slide 26: 

Ð? cho anh b?c g?, xây nh?p c?u bu?c sang.

Slide 27: 

Bao gi? cho n?i l?i tình thuong h?i ai?

Slide 28: 

Ð? em ra b?n v?ng dón chàng, chàng chi?n binh

authorStream Live Help