Làm Thư Tình Em Đọc_Trúc Hồ_Lâmnhậttiến

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Vietnamese Music Video

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Làm Tho Tình Em Ð?c Sáng tác : Trúc H? Ti?ng hát : Lâm Nh?t Ti?n

Slide 2: 

Làm tho tình Em d?c Cô h?c trò tru?ng tôi Tho vuong r?i mùi tóc Ai di v? ngu?c xuôi

Slide 3: 

Ngu?i di v? cô d?c nên lòng bu?n xa xôi Nên dêm v? tôi th?c pha m?c vi?t thu tình

Slide 4: 

Em di v? áo m?ng quy?n mùa xuân theo sau H?n tôi chim én b?ng âm th?m bay theo Em

Slide 5: 

Làm tho tình Em gi? cô h?c trò tru?ng tôi Yêu Em không h? chán ti?c tôi có m?t d?i

Slide 6: 

Làm tho tình Em chu?ng nhu màu d?i áo Em Ch? m?t di?u tôi mu?n Em hi?u m?t di?u thôi

Slide 7: 

Làm tho tình Em d?cCô h?c trò tru?ng tôi

Slide 8: 

Tho vuong r?i mùi tóc ai di v? ngu?c xuôi

Slide 9: 

Ngu?i di v? cô d?c nên lòng bu?n xa xôi Nên dêm v? tôi th?c pha m?c vi?t thu tình

Slide 10: 

Em di v? áo m?ng quy?n mùa xuân theo sau H?n tôi chim én b?ng âm th?m bay theo Em

Slide 11: 

Làm tho tình Em gi? cô h?c trò tru?ng tôiYêu Em không h? chán ti?c tôi có m?t d?i

Slide 12: 

Làm tho tình Em chu?ng nhu màu d?i áo Em Ch? m?t di?u tôi mu?n Em hi?u m?t di?u thôi

Slide 13: 

H?i ngu?i môi tím d? nhu tình tôi bi?t không ? H?i ngu?i môi tím d? nhu tình tôi bi?t không ?

Slide 14: 

H?i ngu?i môi tím d? nhu tình tôi bi?t không ? H?i ngu?i môi tím d? nhu tình tôi bi?t không ?

Slide 15: 

LÀM THO TÌNH EM Ð?C Nh?c và L?i : Trúc H? Ti?ng hát : ca si Lâm Nh?t Ti?n Photos : Internet Th?c hi?n VIDEO : Huy?n Vân

authorStream Live Help