Canh Thiep Dau Xuan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Lunar New Year

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CÁNH THI?P Ð?U XUÂN (Internet Photos) Th?c hi?n: Huyenvan

Slide 3: 

Happy New Year 2008

Slide 4: 

CHÚC M?NG XUÂN M?U TÝ

Slide 8: 

Chào dón T?T M?U TÝ 2008 Kính chúc quý d?ng huong thân h?u và các b?n An khang, Th?nh vu?ng trong su?t nam 2008

authorStream Live Help