KESEDIAAN PELAJAR PELAJAR POLITEKNIK MUKAH TERHADAP PENGGUNAAN ELEARNI

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Kajian deskriptif ini bertujuan untuk meninjau kesediaan pelajar terhadap penggunaan e-learning dari segi pengetahuan, aspek sikap dan tahap motivasi serta kesesuaiannya dalam subjek Matematik Kejuruteraan di Politeknik Mukah.

Comments

Presentation Transcript

KESEDIAAN PELAJAR-PELAJAR POLITEKNIK MUKAH TERHADAP PENGGUNAAN E-LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK KEJURUTERAAN:

KESEDIAAN PELAJAR-PELAJAR POLITEKNIK MUKAH TERHADAP PENGGUNAAN E-LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK KEJURUTERAAN PEMBENTANG: INTAN NOOR DZALIKA BINTI AZIS POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

Slide2:

KESEDIAAN PELAJAR-PELAJAR POLITEKNIK MUKAH TERHADAP PENGGUNAAN E-LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK KEJURUTERAAN OBJEKTIF KAJIAN KEPENTINGAN KAJIAN METODOLOGI KAJIAN DAPATAN KAJIAN RUJUKAN Q & A PENGENALAN KESIMPULAN PENYATAAN MASALAH

Slide3:

E-learning merupakan satu bentuk kaedah pendidikan yang semakin popular digunakan sebagai medium pengajaran dan pembelajaran . Banyak maklumat boleh diperoleh dan ia dapat menjimatkan kos , masa dan tenaga ( Hafiza Binti Ibrahim, 2016). PENGENALAN

Slide4:

Menurut Mohd Fazli di dalam ( Noraffandy Yahaya , 2011) menyatakan tujuan utama kebanyakan universiti melaksanakan on-line learning adalah untuk menyediakan persekitaran pembelajaran berpusatkan pelajar untuk membolehkan pelajar menjana pemikiran dan pengetahuan sendiri tanpa bergantung kepada pensyarah . A dalah penting bagi golongan pendidik untuk membuat kajian berkaitan dengan persepsi pelajar terhadap e-learning untuk mengkaji keberkesanannya . ( Rinaldi , 2013). PERNYATAAN MASALAH

Slide5:

Mengkaji kesediaan pelajar dari segi tahap pengetahuan , sikap dan motivasi terhadap penggunaan e- learning . Mengkaji kesesuaian penggunaan e- learning dalam subjek Matematik Kejuruteraan di Politeknik Mukah . 1 2 OBJEKTIF KAJIAN

Slide6:

Memberi maklumat kepada pihak Politeknik Mukah untuk menambahbaik dan memperluaskan lagi penggunaan e- learning dalam pengajaran dan pembelajaran . Membantu pihak Jabatan Matematik , Sains dan Komputer khususnya untuk mengetahui kesesuaian penggunaan e- learning bagi subjek Matematik Kejuruteraan di Politeknik Mukah . KEPENTINGAN KAJIAN

Slide7:

Rekabentuk Kajian Kajian berbentuk Kuantitatif . Populasi Kajian 637 orang pelajar yang mendaftar bagi subjek Matematik Kejuruteraan kod baru iaitu DBM1013, DBM2013, DBM3013 dan DBM3023 untuk sesi Disember 2015 Sampel Kajian 242 orang Kaedah persampelan rawak mudah mengikut jadual persampelan oleh Krejcie dan Morgan (1979). Instrumen Kajian Soal Selidik Bahagian A Bahagian B Maklumat Demografi 1. Tahap Pengetahuan 2. Sikap 3. Motivasi 4. Kesesuaian E-Learning METODOLOGI KAJIAN

Slide8:

Menurut Landell (1997), tahap kecenderungan keputusan responden diukur pada tiga tahap iaitu rendah , sederhana dan tinggi . Julat Min Tahap 1.00 – 2.49 Rendah 2.50 – 3.49 Sederhana 3.50 – 5.00 Tinggi DAPATAN KAJIAN

Slide9:

Kebolehpecayaan instrumen Menggunakan SPSS ( Statistical Packages for Social Sciences ) untuk mendapatkan nilai Cronbach’s Alpha . Bahagian Bilangan Item Nilai Cronbach’s Alpha 1 13 0.733 2 12 0.845 3 8 0.739 4 9 0.944 Keseluruhan 42 0.925 DAPATAN KAJIAN

Slide10:

K esediaan pelajar dari segi tahap pengetahuan , sikap dan motivasi terhadap penggunaan e- learning Aspek Min Tahap Pengetahuan Sikap Motivasi 3.39 3.75 3.71 Min Keseluruhan 3.95 1 DAPATAN KAJIAN

Slide11:

Bil Penyataan Min 1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . Informasi dalam e-learning menepati kehendak P & P dari segi nota & latihan ( teori ). Informasi dalam e-learning menepati kehendak P & P dari segi tutorial (video & animasi ) Informasi dalam e-learning menepati kehendak P & P dari segi penilaian ( kuiz & ujian ) Informasi dalam e-learning disampaikan dengan jelas dari segi nota & latihan ( teori ). Informasi dalam e-learning disampaikan dengan jelas dari segi tutorial (video & animasi ) Informasi dalam e-learning disampaikan dengan jelas dari segi penilaian ( kuiz & ujian ) Informasi yang diberikan membantu pelajar dalam subjek yang dipelajari . Pautan yang disediakan membantu pelajar memperbaiki mutu pembelajaran . SLT (Self Learning Time) dapat dipraktikkan menerusi aplikasi e-learning 3.82 3.62 3.87 3.93 3.73 3.87 3.90 3.89 3.90   Skor Min Keseluruhan 3.86 Kesesuaian penggunaan e- learning dalam subjek Matematik Kejuruteraan di Politeknik Mukah 2 DAPATAN KAJIAN

Slide12:

Secara keseluruhan : Pelajar bersedia menerima pengajaran dan pembelajaran menerusi e-learning. E-learning sesuai digunakan bagi pembelajaran Matematik Kejuruteraan di Politeknik Mukah . KESIMPULAN

Slide13:

Pendedahan lebih awal berkaitan dengan penggunaan e-learning . Kursus / Bengkel penggunaan e-learning kepada pelajar dan pensyarah . CADANGAN

Slide14:

Hafiza Binti Ibrahim, N. B. (2016). Kesediaan Pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap Penggunaan E-Learning. National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (iCompex'16). Kannan Rassiah , P. C. (2011). The Higher Education Students‘ Experiences With Technology. Asian Transactions on Basic & Applied Sciences (ATBAS ISSN: 2221-4291) Volume 01 Issue 03 . Noraffandy Yahaya , L. N. (2011). Kesediaan Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar Tahun Kedua Kursus Sarjana Muda Sains , Komputer Serta Pendidikan , Fakulti Pendidikan , Universiti Teknologi Malaysia - Satu Tinjauan . Jurnal of Educational Social Science, Volume 1 , 121 - 140. Rinaldi , M. (2013). Perception of students towards e-learning. Proceedings of the 2013 IEEE 63rd Annual Conference International Council for Education Media, ICEM 2013 (pp. 1-4). Singapore: IEEE Computer Society. Sharifah Nor Puteh , K. A. (2011). Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah . Jurnal Pendidikan Malaysia 36 (1) , 25 - 34. Siti Nurul Mahfuzah Mohamad, S. S. (2014). Lecturers’ Perceptions and Attitudes Towards the Usage of Online. International journal of Science Commerce and Humanities Volume No 2 No 1 , 169 - 172 . RUJUKAN

SESI SOAL JAWAB:

Sekian , T erima Kasih SESI SOAL JAWAB

authorStream Live Help