HET ELEKTRICITEITSNET

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

HET ELEKTRICITEITSNET : 

HET ELEKTRICITEITSNET

Slide 2: 

Algemeen   Nederland telt een aantal energiebedrijven die zich bezighouden met het opwekken van energie. Dit gebeurt in zogenaamde elektriciteitscentrales. Het vermogen van de kleinste is 23 MW (= 23 miljoen Watt), de grootste centrale heeft een vermogen van 1.919 MW. (MW is de afkorting van Megawatt. Eén Megawatt is 1 miljoen Watt.)

Slide 3: 

Opwekking   De elektrische energie wordt in de elektriciteitscentrales (figuur 1) door generatoren opgewekt. De generatoren worden door stoomturbines aangedreven. De energie (warmte) die benodigd is om water om te zetten in stoom, komt vrij wanneer olie, kolen of gas worden verbrand. Bijna alle centrales hebben combiketels, er kunnen zo 2 soorten brandstoffen gestookt worden, echter één soort tegelijk. Bij kerncentrales wordt gebruik gemaakt van de warmte die vrijkomt als atomen worden gesplitst (kernsplijting). (zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteitscentrale )

Slide 4: 

Generatoren Niet alle centrales leveren het volle vermogen (met uitzondering van de kerncentrales). Het is economisch gezien beter om kerncentrales het maximale vermogen te laten leveren. Een generator is een roterende machine waarmee de mechanische energie van de turbine in elektrische energie wordt omgezet.  In de generator zijn 3 wikkelingen aangebracht die zijn geschakeld op de manier zoals in figuur 2 is aangegeven. Een dergelijke schakeling wordt driehoekschakeling genoemd. In elke wikkeling wordt een spanning opgewekt van 10 kV (=10.000 V). Het samenstel van deze spanningen wordt "driefase wisselspanning" of draaistroom genoemd. Deze fasen worden afzonderlijk aangeduid met Ll, L2 en L3.  http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/

Slide 5: 

Om de elektrische energie zo economisch mogelijk te transporteren wordt de generatorspanning door een transformator getransformeerd tot een hogere waarde, 110 kV, 150 kV, 220 kV of 380 kV. De gekozen waarde wordt bepaald door de hoeveelheid energie die moet worden getransporteerd en de afstand waarover het transport moet plaatsvinden. De hoogspanning wordt naar een centraal punt in een bepaald gebruikersgebied getransporteerd. Dit centrale punt wordt "hoogspanningsstation”genoemd. Het transport van de centrale naar het hoogspannings­station vindt bovengronds plaats. Met bovengronds wordt bedoeld dat de geleiders aan hoogspanningsmasten zijn bevestigd (figuur 3). Vanuit het hoogspanningsstation vindt via de zogenaamde "middenspanningsnetten " een onderverdeling plaats naar de transformatorhuisjes die in de verschillende woonwijken of bij grote fabrieken staan opgesteld. Afhankelijk van het vermogen dat moet worden overgebracht, vindt het transport van de elektrische energie plaats onder een spanning van 3 kV, 10 kV of 50 kV

Slide 6: 

In de transformatorhuisjes wordt deze spanning verlaagd tot een waarde van 220/380 V en wordt van daaruit naar de verbruikers getransporteerd (zie figuur 4). Met de transformator die in het transformatorhuisje staat opgesteld, wordt het drieleidernet in een vierleidernet omgezet. transformatorhuisje

Slide 7: 

Aan de drie fasen wordt nog een extra geleider toegevoegd, de nul (zie figuur 5). Zoals uit de tekening blijkt, staan de primaire wikkelingen in driehoek geschakeld en de secundaire wikkelingen in ster. De spanning tussen elk van de fasen en de nul is 220 V. De spanning tussen 2 fasen onderling is 380 V. Voor huisinstallaties gebruikt men meestal één fase en de nulleider. Bij grotere installaties, zoals winkels, kantoor- en fabriek­installaties worden alle drie de fasen en de nul aan de installatie toegevoerd.Motoren en transformatoren sluit men tussen de fasen aan. Verlichting tussen één fase en de nul. Als gevolg van het toenemende elektriciteitsverbruik in woonhuizen worden nieuw te bouwen huizen dikwijls van een driefasenaansluiting voorzien.

Slide 8: 

Het sterpunt van de transformator is geaard (zie figuur 5). Dit heeft men gedaan om de nulleider in het gehele distributienet een vast potentiaal te geven, het aardpotentiaal. Het aarden van het sterpunt heeft echter tot gevolg dat er bij een defect in een apparaat of in de installatie een zogenaamde aardfoutstroom kan gaan vloeien. Een aardfoutstroom is een elektrische stroom die buiten de nulleider om via aarde naar het sterpunt van de transformator terugvloeit.

Slide 9: 

Aanrakinggevaar   Onder aanrakingsgevaar wordt verstaan de mogelijkheid tot het aanraken van spanningvoerende delen van een elektrische installatie. Voor een ieder, die met praktisch elektrotechnisch werk te maken heeft, is het letterlijk van levensbelang dat hij alles weet over dat aanrakingsgevaar. Dat het daarbij, naast een aantal praktische tips, voornamelijk bij een theoretisch verhaal moet blijven, zal u duidelijk zijn. Aanrakingsgevaar en de gevolgen daarvan laten zich nu eenmaal moeilijk demonstreren. Het grote aantal ongevallen met dodelijke afloop is daarvan het trieste bewijs.

Slide 10: 

Het aanraken van spanningvoerende delen is te onderscheiden in: a. het gelijktijdig aanraken van twee, tot één elektrisch systeem behorende, geleiders waartussen een spanningsverschil bestaat (figuur 6); b. het aanraken van één spanningvoerende geleider van een geaard elektrisch systeem, terwijl het lichaam tegelijkertijd min of meer geleidend met aarde is verbonden (figuur 7).

Slide 11: 

Lichaamsweerstand Het elektrisch schema van een dergelijke situatie staat afgebeeld in figuur 8.   In beide gevallen vloeit er door het lichaam een elektrische stroom IL. De stroomsterkte wordt bepaald door de grootte van de lichaamsweerstand RL en de overgangsweerstanden R01 en R02 van de plaatsen waar het lichaam contact maakt met de spanningsvoerende delen. De waarde, vorm en frequentie van de spanning waarmee men in aanraking komt bepaalt mede de stroom­sterkte. Met de Wet van Ohm is de stroom IL te berekenen:  IL = UB / (R01 + R02 + R03)

Slide 12: 

Omstandigheden  Het menselijk lichaam bestaat ongeveer uit 80 procent uit water, water waarin allerlei zouten zijn opgelost. Denk maar eens aan de zoute transpiratie. Deze zouten maken het lichaamsvocht zeer goed geleidend, met andere woorden, het lichaam heeft een lage elektrische weerstand. De lichaamsweerstand is ten opzichte van de overgangsweerstanden verwaarloosbaar klein. De stroomsterkte IL door het lichaam wordt dan ook vrijwel uitsluitend bepaald door de voedingsspanning UB en de overgangsweerstanden R01 en R02. De grootte van de overgangsweerstanden wordt in belangrijke mate bepaald door de vochtigheid van de huid en de weerstand van de kleding, het schoeisel, enzovoort. In een ongunstig geval kan de totale weerstand ongeveer 1000 Ohm bedragen. In een gunstig geval kan dit 100.000 Ohm zijn.  Belangrijkste kenmerk is steeds dat hoe vochtiger de overgangsweerstanden zijn, des te lager deze worden .

Slide 13: 

Gevolgen van een stroomdoorgang door het lichaam   Alle functies die het menselijk lichaam kan uitoefenen worden bestuurd vanuit de hersenen. De signalen die de hersenen uitzenden om het lichaam een bepaalde handeling te laten uitvoeren, worden getransporteerd langs een uiterst verfijnd signaleringssysteem, het zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel zorgt er ook voor dat de informatie die door de zintuigen wordt opgevangen, naar de hersenen wordt gestuurd. Het zal duidelijk zijn dat het gevoelige zenuwstelsel bijzonder kwetsbaar is voor elektrische invloeden van buitenaf. Een wisselstroom van 50 Hz zal gedurende 1 seconde bij een stroomdoorgang van hand tot hand of van hand tot voet de volgende gevolgen kunnen hebben:

Slide 14: 

-Tot 0,5 mA wordt niets waargenomen -Vanaf 0,5 mA schok -Vanaf 4 mA spiersamentrekkingen -Vanaf 6 à 10 mA loslaatgrens  Tot hier geen directe schadelijke gevolgen.   -Vanaf 10 mA ademhalingsmoeilijkheden en bewusteloosheid -Vanaf 40 mA hartfibrillatie Hartfibrillatie is ongecontroleerde werking van de hartspieren. De hartspier raakt in trilling zonder zich samen te trekken. De bloedsomloop komt tot stilstand en zonder medische hulp raakt de getroffene bewusteloos en sterft spoedig.

Slide 15: 

Voorschriften  Op basis van bovenstaande gegevens is in NEN 1010 vastgelegd dat een wisselspanning tot 50 V 50Hz als ongevaarlijk kan worden beschouwd. Deze mag gedurende onbeperkte tijd worden aangeraakt. Ook een gelijkspanning van maximaal 120 V (zonder rimpel) en een gelijkspanning van 110 V met een rimpel van maximaal 1,5% worden als veilig aangemerkt. Lees in dit verband in de NEN 1010 de bepalingen 413.1.1.3 en 413.1.1.4. Bescherming tegen aanraking Om voldoende bescherming te verkrijgen tegen aanraking van spanningsvoerende delen, zijn in de NEN 1010 een aantal bepalingen hierover opgenomen. Men onderscheidt hierin 3 methoden van bescherming: - bescherming tegen directe en indirecte aanraking, - bescherming tegen directe aanraking, - bescherming tegen indirecte aanraking.

Slide 16: 

Directe en indirecte aanraking   Bescherming tegen directe en indirecte aanraking verkrijgt men onder meer door toepassing van spanningsketens met zeer lage spanning. Deze ketens noemt men VZ-ketens (V = Veilig, Z = Zeer lage spanning).   In deze ketens mag bij aanraking geen hogere spanning aanwezig zijn dan: 50 V wisselspanning, of 120 V gelijkspanning zonder rimpel, of 110 V gelijkspanning met een rimpel van ten hoogste 1,5%.

Slide 17: 

Directe aanraking (bep. 232.1)   Bescherming tegen directe aanraking wordt onderscheiden in maatregelen die gebruik maken van: - isolatie -afscherming en omhulsels - hindernissen - afstand -aardlekschakelaars als aanvullende bescherming. http://www.et-installateur.nl/vaktechniek/werkingaardlek.html

Slide 18: 

Indirecte aanraking (bep. 232.2)   Bescherming tegen indirecte aanraking zal hoofdzakelijk geschieden door: -automatisch uitschakelen van de voeding -toepassen van elektrisch materiaal van klasse II; of gelijkwaardige isolatie (dubbele of versterkte isolatie).

Slide 19: 

VCA vragen http://hotpot.klascement.net/decleyn.inge/VCA/VCA-elektriciteit.htm

Slide 20: 

einde

Slide 21: 

terug

authorStream Live Help