Masa de Paste

Views:
 
     
 

Presentation Description

Cum se aranjeaza masa de Paste

Comments

Presentation Transcript

MASA DE PAŞTE:

MASA DE PA Ş TE MODALIT ÃŢ I DE DECORARE

PowerPoint Presentation:

Masa de Pa ş te trebuie s ã fie luminoas ã ş i aerisit ã , a ş a cum sugereaz ã ins ãş i prim ã vara. Aceasta nu inseamn ã c ã trebuie neap ã rat s ã elimina ţ i din peisaj vechile piese (vesela, pahare, farfurii etc.), ci presupune o reg â ndire a decorului astfel inc â t el s ã dea impresia de c ã ldur ã ş i veselie ş i s ã creeze o atmosfer ã propice acestei s ã rb ã tori.

PowerPoint Presentation:

G â ndi ţ i aranjamentul pornind de la fa ţ a de mas ã ş i de la serve ţ ele: pentru un efect lini ş titor folosi ţ i nuan ţ e ton pe ton pentru aceste dou ã accesorii. Pute ţ i, de asemenea, utiliza serve ţ ele ş i fe ţ e de mas ã tematice in nuan ţ e vii: verde, galben, ro ş u, portocaliu, cu imprimeuri reprezent â nd: ou ã de Pa ş te , pui ş ori , iepura ş i etc. sau pute ţ i opta pentru un singur accesoriu imprimat ş i cel ã lalt unicolor. Important este s ã evita ţ i excesul de imprimeuri ş i culori pentru a nu creea senza ţ ia de aglomera ţ ie.

PowerPoint Presentation:

Ca in oricare alt ansamblu decorativ este foarte important s ã crea ţ i un punct focal. Pentru aceasta plasa ţ i in centrul mesei (de preferat) un obiect ornamental care s ã sugereze s ã rb ã toarea Pa ş telui : un co ş ule ţ din r ã chit ã , decorat cu iepura ş i ş i ou ã colorate , un aranjament floral , un bol din sticl ã decorativ, cu gura larg ã , umplut cu fructe proaspete, un sfe ş nic cu lum â n ã ri in form ã de ou ã incondeiate etc. Re ţ ine ţ i c ã decora ţ iunile ş i vazele cu flori trebuie s ã fie c â t mai joase, astfel inc â t comesenii s ã aib ã o bun ã vizibilitate ş i s ã poat ã discuta nestingheri ţ i.

PowerPoint Presentation:

Este preferabil ca setul de farfurii ş i paharele s ã aib ã imprimeuri cu modele prim ã v ã ratice ş i pascale, asortate cu fa ţ a de mas ã ş i cu ş erve ţ elele, ins ã nu e absolut necesar. Pute ţ i folosi farfurii obi ş nuite, cu condi ţ ia ca aceastea s ã nu arate ieftin ş i s ã nu fie ciobite. Pentru a v ã impresiona invita ţ ii pute ţ i s ã a ş eza ţ i in dreptul fiec ã ruia c â te un dar simbolic: un ou din lemn pictat manual sau decorat in mod deosebit de c ã tre dvs., s ã cule ţ i din satin umplu ţ i cu migdale, alune glazurate, fructe u s cate, bomboane etc .

PowerPoint Presentation:

Folosi ţ i decoruri tematice pentru intreaga camer ã : pui ş o r i şi p ã s ã rele din ceramic ã , ou ã incondeiate, iepura ş i ş i lum â n ã ri de diferite forme ş i culori, vaze cu flori ş i ornamente , av â nd, ins ã , grij ã s ã nu inc ã rca ţ i atmosfera ş i s ã p ã strati un aer de g ajat ş i vesel. Folosi ţ i pe c â t de mult posibil culoarea verde, specific ã prim ã verii, utiliz â nd intreaga palet ã de nuna ţ e ş i tonuri ş i pune ţ i-v ã imagina ţ ia la incercare. Nu utiliza ţ i lum â n ã ri parfumate sau alte produse odorizante pentru a nu distruge savoarea bucatelor servite cu ocazia acestei s ã r b ã tori.

Aranjamente florale de Paşte şi primãvarã:

Aranjamente florale de Pa ş te ş i prim ã var ã Masa de Pa ş te Aranjamentul este simplu, nu ave ţ i nevoie dec â t de pu ţ in ã imagina ţ ie pentru a combina c â t e v a obiecte pe care le ave ţ i cu siguran ţ a deja in cas ã : o fa ţã de mas ã , un vas de ceramic ã in care s ã a ş eza ţ i florile, panglici, nelipsitele ou ã colorate , farfurii, bomboane, etc. Pentru a realiza un aranjament floral asem ã n ã tor celui din poz ã , prinde ţ i in jurul vasului ceramic panglici roz ş i galbene ; in ã untru a ş eza ţ i iarba sau frunze ş i flori. P ã s t r a ţ i iarba ş i pentru a realiza un culcu ş in care s ã a ş eza ţ i oul. Daca ave ţ i r ã bdare ş i indem â nare, pute ţ i decora ou ã le cu desene sau pute ţ i scrie pe ele numele persoanelor invitate la masa; al ã turi, in farfurie, a ş eza ţ i c â teva bomboane colorate in forma de ou ã .

PowerPoint Presentation:

Cuiburi de flori Transforma ţ i florile deschise in adev ã rate cuiburi decorative. Pute ţ i folosi lalele sau trandafiri , mai ales dac ã ace ş tia din urm ã sunt parfuma ţ i. T ã ia ţ i tulpinile foarte scurt ş i aranja ţ i florile in vase cu ap ã .

PowerPoint Presentation:

Ora ceaiului C ã nile de ceai de pe vremea bunicii pot deveni vase perfecte pentru mici aranjamente florale de primavar ã . Pune ţ i in ã untru ap ã sau burete pentru flori (se g ã se ş te la flor ã rii) pentru a ţ ine tulpinile la un loc. Pasul urm ã tor este s ã aduce ţ i flori din gr ã din ã sau cump ã rate de la pia ţã ş i s ã le aranja ţ i in ce ş ti dup ã cum dori ţ i. Alege ţ i plante cu flori mici cum este l ã cr ã mioara , zambila , etc., pentru a se potrivi cu dimensiunile ce ş cu ţ elor.

PowerPoint Presentation:

Iepuri ş i flori Masa de P a ş te este plin ã cu iepura ş i mici de por ţ elan, locul central ocup â ndu-l vaza cu iepure ş i cu flori mov . Pentru ca tot aranjamentul s ã nu devin ã ap ã s ã tor, gama cromatic ã este simpl ã . Folosi ţ i flori proaspete , sau, pentru un aranjament mai simplu, alege ţ i ghivece cu flori.

PowerPoint Presentation:

Iarba ş i ou ã de Pa ş te Alege ţ i un ghiveci de teracot ã sau un container din plas ã ş i metal, umple ţ i-l cu p ã m â nt de flori ş i planta ţ i c â teva semin ţ e de gazon cam la 3 mm sub nivelul p ã m â ntului, dup ã care uda ţ i bine. A ş eza ţ i vasul la soare ş i uda ţ i la fiecare dou ã zile. Iarba va cre ş te in 5-7 zile. C â nd va cre ş te, pute ţ i a ş eza prin iarb ã ou ã le colorate de Pa ş te .

PowerPoint Presentation:

Aranjament de Pa ş te cu lalele Lalele le sunt flori care str ã lucesc pur ş i simplu prin frumuse ţ ea ş i personalitatea lor, mai ales aceste lalele p ã tate ; un mare atu este c ã ele continu ã s ã creasc ã ş i dup ã ce au fost t ã iate. In exemplul al ã turat, tulpinile au fost t ã iate scurt pentru ca florile s ã stea aduna t e la un loc, intr-o mas ã galben ã cu ro ş u.

PowerPoint Presentation:

Un aranjament de prim ã var ã Liliac , iris siberian , bujori ş i flori de fasole ornamental ã sunt ingredientele pentru acest aranjament floral parfumat. Exuberan ţ a buchetului reiese din combina ţ ia de culori intense. Pentru a se men ţ ine mai mult timp, t ã ia ţ i liliacul exact c â nd florile incep s ã se deschid ã .

Tradiţia colecţionãrii obiectelor de Paşte:

Tradi ţ ia colec ţ ion ã rii obiectelor de Pa ş te Dintre colec ţ iile legate de o s ã rb ã toare, cea mai spectaculoas ã ş i interesant ã este cea legat ã de Pa ş te. Colec ţ iile cele mai mari ş i valoroase sunt cele nem ţ e ş ti incep â nd cu perioada victorian ã ş i p â n ã in 1950. In aceast ã perioad ã s-au produs foarte multe obiecte special pentru Pa ş te ş i au ş tampila, mai ales cele de dup ã 1918. Pa ş tele a fost consacrat ca s ã rb ã toare oficial ã cre ş tin ã in anul 325 dupa Hristos, dar originea f o losirii oului vopsit ş i a iepura ş ului ca simbol al Pa ş telui i ş i are r ã d ã cinile in vremuri mai indep ã rtate. Pa ş tele coincide cu s ã rb ã torirea prim ã verii, traditii p ã g â ne. De exemplu vechii per ş i ofereau ou ã drept cadou in timpul prim ã verii, oul simboliz â nd o nou ã via ţ a, un nou inceput. Colorarea oului in diverse nuan ţ e simbolizeaza sf â r ş itul unei ierni lungi ş i reci.

PowerPoint Presentation:

Iepura ş ul inainte de a fi asociat cu s ã rb ã toarea de Pa ş te era ini ţ ial considerat de egipteni drept simbolul ferilit ãţ ii. Al ţ ii sus ţ in c ã iepurele era ş i forma p ã m â nteasc ã a zei ţ ei Eostre. In secolul 19 in Germania fabricile de bomboane, de dulciuri in general, au inceput s ã produc ã ciocolat ã sub form ã de iepure, ou ã , g ã inu ş e ş i alte forme delicioase pentru s ã rb ã toarea Pa ş telui. Obiceiul a fost dus in America prin imigran ţ ii germani. Dar in Germania nu se produceau doar dulciuri ci ş i alte obiecte, juc ã rii, bibelouri, c ã r ţ i po ş tale etc, toate cu ocazia s ã rb ã torii religioase a Î nvierii. Juc ã riile sub form ã de iepura ş erau f ã cute din lemn sau din plu ş .

PowerPoint Presentation:

In Rusia dar nu numai, erau la mod ã ou ã le din metale pre ţ ioase cu incrusta ţ ii ş i pietre pre ţ ioase, adev ã rate bijuterii decorative care apar ţ ineau evident clasei conduc ã t oare. Obiecte de genul juc ã riilor, figurinelor de por ţ elan special f ã cute pentru Pa ş te au fost produse ş i in Japonia, in special dup ã 1930. Acestea nu erau foarte mig ã los f ã cute, asa cum erau cele nem ţ e ş ti, dar erau destul de dr ã gu ţ e ş i mult mai ieftine dec â t cele europene.

PowerPoint Presentation:

C ã rtile po ş tale pentru Pa ş te au fost produse cu prec ã dere in America ş i Anglia. Vederile sau c ã r ţ ile po ş tale sunt viu colorate ş i sunt printre cele mai la indeman ã lucruri de colec ţ ionat in ziua de azi. G ã si ţ i c ã r ţ i po ş tale cu ou ã colorate, iepura ş i dr ã gu ţ i cu ou ã vopsite, mielu ş ei inocen ţ i in cadre idilice, r ãţ u ş te sau g ã inu ş e cu ou ã , flori de prim ã var ã ş i ur ã ri de genul Pa ş te fericit sau S ã rb ã tori fericite ş i Hristos a inviat.

PowerPoint Presentation:

Obiectele mai vechi de 50 de ani sunt mai scumpe ş i mai greu de g ã sit ş i cump ã rat. De exemplu un ambalaj din h â rtie in form ã de iepure, special pentru bomboane, datand din 1900-1930 se vinde cu cel putin 100 de dolari. Dac ã g ã si ţ i un ambalaj de iepure tr ã g â nd un carucior cu oua ã atunci suma este tripl ã . Obiecte care pot fi colec ţ ionate foarte bine pentru c ã dureaz ã destul de mult sunt lum â n ã rile cu tema pascal ã adic ã iepura ş i sau ou ã de cear ã . La fel de bine se colec ţ ioneaz ã juc ã riile din lemn tot in form ã de iepure cu c ã rucior cu ou ã . Dac ã sunte ţ i un amator de obiecte luate la reduceri atunci pute ţ i cump ã ra ni ş te obiecte din plastic produse in Japonia in 1940. De obicei g ã si ţ i recipiente  din plastic sau sticl ã in form ã de ou sau iepure, pentru bomboane.

PowerPoint Presentation:

In Rom â nia exist ã tradi ţ ia incondeierii ou ã lor de Pa ş te cu diferite modele populare, antropo-zoo-morfe. Aceste ou ã sunt in special ou ã de g â sc ã sau de ra ţã , mai mari si cu coaja mai tare, care in prealabil se golesc de con ţ inut, dup ã care, cu o unealt ã special ã f ã cut ã din lemn ş i p ã r de cal sau alt animal se picteaz ã direct pe ou cu culoare neagr ã , ro ş ie, verde, albastr ã ş i galben ã .  Aceste ou ã golite se p ã streaza mai mult timp dec â t cele fierte. De asemenea unele gospodine folosesc foi de ceap ã drept colorant natural ş i frunze sau flori de prim ã var ã pentru a imprima modele pe ou ã le intregi, fierte ins ã . La final pentru un luciu frumos ou ã le se ung cu untur ã sau ulei. Din ou ã le fierte foarte bine ş i p ã strate in condi ţ ii optime, dup ã c âţ iva ani se pot ob ţ ine buc ãţ i de chihlimbar.

Obiceiuri de Paşte în diferite culturi europene:

Obiceiuri de Pa ş te î n diferite culturi europene Pe langa tipicul religios traditional, aproape similar, in tarile crestine europene s-au dezvoltat si alte obiceiuri zonale de Paste . Acestea sunt legate de simbolurile clasice: ouale incondeiate, iepurasii din ciocolata, cosurile cu flori de primavara, mesele bogate in cozonaci, pasca, drob, oua rosii, friptura de miel etc. Ca si Craciunul, Pastele  este sarbatoarea care uneste familia si reprezinta un prilej de bucurie, generata, pe de-o parte, de Invierea lui Isus Hristos, iar pe de alta de iertarea pacatelor si de inceperea unui nou ciclu al vietii.

PowerPoint Presentation:

La romani obiceiurile sunt usor diferite in functie de zonele geografice in care va aflati, insa, in mare, ele respecta aceleasi canoane. Principala diferenta consta in aceea ca in unele locuri traditia s-a pierdut in negura timpului, iar in aletele ea este pastrata inca vie - asa cum se intampla, de exemplu, in zona Maramuresului. Pastele la romani consta in respectarea unui anumit ritual. Astfel ca, in Duminica Invierii, obiceiul este ca oamenii sa imbrace straie noi -  semnificatie a primenirii trupului, dupa ce, in prealabil, au tinut postul Pastelui , in vederea purificarii spiritului. Acest ritual initiatic este urmat de participarea la slujba de Inviere, la care crestinii duc la biserica, pentru sfintit: pasca, oua rosii, o sticla de vin (din care va bea dupa sfintire toata familia, la masa de Paste), o bucata de miel fript sau drob, cas sau branza, sare si un colac cu lumanare (care ramane la biserica). In dimineata imediat urmatoare slujbei, in unele regiuni exista obiceiul ca oamenii sa puna intr-un ibric apa rece, un ou si un ban de argint si de a se spala cu aceasta apa pe fata. Aceste elemente au rolul de a conferi, la nivel simbolistic, anumite caracteristici: se spune ca cel care respecta obiceiul va deveni rosu in obraji ca oul - adica sanatos si vioi, tare ca banul si bogat. Mai nou exista obiceiul ca iepurasul - un alt simbol al Pastelui - sa aduca daruri, in special celor mici.

PowerPoint Presentation:

Invierea ş i sfin ţ irea pa ş tei

PowerPoint Presentation:

Cea mai insemnata coptura, pa care o man a nca at a t rom a nii din Bucovina ca t si cei din Moldova in decursul sarbatorii Pastilor, este pasca . Originea acestei copturi, dupa cum ne spune o legenda din Bucovina, e urmatoarea: “Zice ca, odata calatorind Isus Hristos cu apostolii sai prin mai multe sate si orase spre a face oamenilor bine, si ajung a nd intr-un sat, se abatura la un gospodar ca sa poposeasca putin si apoi sa plece mai departe . Gospodarul, un om de omenie si foarte prevenitor, i-a primit si i-a ospatat cu ce a avut si cum a putut mai bine, iar la pornire le-a mai pus merinde si prin desagi. Dupa aceasta, Isus cu apostolii sai a multumit gospodarului pentru primire si si-a luat ramas bun de la din s ul. Se pornira mai departe si mergind ei, cit timp vor fi mers, ajunse intr-o padure. Mergind prin padure apostolii l-au intrebat: -Cind vor fi Pastele? -Cind veti gasi de griu in traistele voastre, atunci vor fi Pastele, raspunse Isus. Gospodarul, la care au poposit, le-a pus p a ine in desagi. Cautind in desagi au aflat ca au p a ine. -Bucurati - va, caci acum s u nt Pastele! zise Isus”

PowerPoint Presentation:

Dupa alta legenda, tot din Bucovina, pasca se face de aceea, pentru ca Isus Hristos, inai n te de a fi prins si rastignit pe cruce, zise invataceilor lui, ca p a na atunci au m a ncat cu totii in decursul Pastelui copturi nedospite si nesarate, de acuma insa vor minca copturi dospite si sarate care se vor numi pasti. Pasca se face in cele mai multe parti numai din faina de griu ales, cernuta prin sita deasa, care mai inainte de aceasta se plamadeste ,si dupa ce se pune in plamadeala aluat, se lasa sa dospeasca p a na ce creste si da sa iasa din covata in care s-a framintat afara. Cauza de ce se face pasca pretutindeni numai din faina de giu e urmatoarea: cea mai mare si mai insemnata sarbatoare de peste an e Pastele, deci si coptura cea mai insemnata , ce se face pentru aceasta sarbatoare e pasca.. Iata din ce cauza se face din gr a u ales. P a inea cea mai aleasa este gr a ul, pentru ca e cinstea mesei. Cea mai veche si mai raspindita forma care i se da pastei e cea rotunda. Se crede si se zice ca scutecele cu care a fost infasat Isus Hristos au fost rotunde ; apoi in patru cornuri sau mai bine-zis patruunghiulare, pentru ca si mormintul in care a fost Domnul Isus Hristos inmormintat a fost patrat sau patrunghiular.

PowerPoint Presentation:

Grosimea pastei e cel mult lata de un deget si se face din aluat dospit in care se pune sare si lapte dulce de vaca, apoi, dupa imprejurari, si scortisoara sau sofran.At a t pe margini, c a t si la mijlocul ei, se pun un fel de sucituri sau i m pletituri impodobite cu stelute, si anume sucitura sau impletitura prima sau laturasa in forma rotunda sau patrata, dupa cum e si pasca, iar cele de la mijloc in forma de cruce, care reprezinta crucea pe care a fost rastignit Mintuitorul lumii. intre impletiturile sau suciturile acestea, adica intre zimti sau impletiturile marginase si intre cruci se pune ,de regula, br a nza de vaci, mai rar de oi, sarata si fram a ntata cu galbenus de ou, unsa si netezita pe de asupra cu un felesteu sau penel. in afara de pasca despre care am vorbit se mai fac de Pasti si alte copturi precum: babe , cozonaci, inv a rtite, placinte, colaci… Dintre fripturi cea mai insemnata e mielul, numit mielul Pastelui, sau un purcel care se frige intreg si care se duce la sfintit impreuna cu pasca. La miezul noptii, dupa ce fiecare s-a spalat si imbracat frumos se duc la inviere. Se spune ca cel care nu merge la invierea lui Hristos la biserica acela se imbolnaveste si petrece tot anul pina la Pastele viitor in lipsuri si nevoi.

PowerPoint Presentation:

Dupa liturghie, cam intre 5 si 6 dimineata, fiecare isi sfinseste pasca. Dupa sfintire oamenii se aseaza fata in fata si aprind o lumina. Aceasta lumina se aprinde pentru a arata bucuria invierii. in multe parti, at a t in Bucovina c a t si in Banat, este datina ca dupa inviere, precum si in decursul aceste i a, toti amicii si cunoscutii sa se sarute si anume: barbati cu barbati, femeile cu femei,feciorii cu feciori, si fetele cu fete. in ziua de Pasti se deschide raiul. Sufletul fiecarui om nazueste, dupa despartirea de trup , a intra in rai. Deschizindu-se raiul in ziua de Pasti prin invierea lui Hristos si ram a n e deschis pina la inaltare, fiecare suflet merge in rai, fie oric a t de pacatos. Dar nu numai cel ce moare in ziua de Pasti este fericit, ci si cel ce se naste in aceasta zi. Am pomenit mai sus ca fiecare om la inviere trebu i e sa aduca lumina.Ajung cu aceasta lumina acasa, pasesc pragul tinzii, incep a se inchina, apoi intrind in casa sting luminarea in grinda, afumand-o pe aceasta in semnul crucii. Tot asa fac ei in anii urmatori c a te o cruce si dupa numarul c r ucilor numara anii de cind e casa. Dupa ce fac cruce, o sting si o pastreaza cu c ea mai mare sfintenie tot anul, spre a o avea si a o aprinde la intimplari primejdioase.

PowerPoint Presentation:

Si in alte tari ale Europei , oamenii au legat aceasta sarbatoare de anumite obiceiuri specifice. In Anglia, de exemplu, se obisnuieste ca de Paste sa se daruiasca oua foarte mari de ciocolata. In Bulgaria , pictarea oualor este o indeletnicire a calugaritelor din manastiri, iar in Elvetia sunt zone in care exista credinta ca ouale de Pasti sunt facute de cuci sau chiar de iepurasi. De aceea, copiii pregatesc din primele flori de primavara cate un cuib in care acestea sa fie depuse. In Olanda , parintii vopsesc oua verzi, pe care le ascund in iarba, iar copiii pornesc sa le caute, obicei tinut si in Germania , dar cu oua de diverse alte culori. Suedezii orneaza ouale cu desene hazlii si cu versuri in rime, care se citesc cu glas tare, inainte de a le manca. In Ungaria , ouale sunt vopsite in rosu sau galben, iar pe ele se deseneaza apoi diferite motive ornamentale, cele mai intalnite fiind cele ce reprezinta stoguri de fan, case, fantani cu cumpana si femei cu cosuri in maini.

PowerPoint Presentation:

FRANTA GERMANIA – pomul impodobit cu oua de paste – 9500 oua OLANDA ELVETIA UNGARIA

PowerPoint Presentation:

Pa ş te fericit şi inspirat !

PowerPoint Presentation:

Bibliografie : www.incasa.ro http://www.topfeminin.ro www.azi.ro www.ziare.com www.radiodiasporaonline.com www.images.google.fr

PowerPoint Presentation:

SF ÂRŞIT Prof. Iulia-Maria Stoica C.N. “Grigore Ghica” Dorohoi

authorStream Live Help