Chuyển Nhà Trọn Gói Giá Rẻ Tại Nha Trang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Chu y ển Nhà T rọn Gói Giá Rẻ T ại Nha Trang Chuyển nhà trọn gói giá rẻ Sen Vàng giờ đ ây đã là m ộ t dị c h vụ tin c ậy c ủa đô ng đảo khách hàng t ại Nha Trang và các vùng lân c ận . Lý do bạn nên sử dụ ng dị c h vụ c huy ển nhà t r ọn gói Sen Vàng: • Dịch vụ chuyển nhà giá rẻ tại Nha Trang. • Đ ội ng ũ nhân viên có nhiều n ăm kinh ng hiệ m làm v iệ c chuyên nghi ệp . • T hườ ng xuyên có các c hươ ng trình k huy ến m ại giả m giá. • T hờ i gian v ậ n c huy ể n nhanh. • Cam k ết bồ i t hườ n g t hi ệt hại 100 giá t rị tài s ản n ếu bị m ất hay đổ vỡ do quá trình v ận c h uy ển. Quy trình chuyển nhà trọn gói: Sen Vàng xây dựn g quy trình chuyển nhà trọn gói theo tiêu c hu ẩn c ủ a riêng mình để quý khách hàng xem và đối c hiếu theo. Chúng tôi k huy ến khích khách hàng cùng tham gia giám sát quá trình v ận c huy ển . Bước 1: Tiếp nhận thông tin Quý khách có nhu c ầ u c h uy ển nhà c huy ển v ăn phòng gọi đi ện đến Sen Vàng theo số đ iện t hoại : 0934.022.235 – 0901.629.873. Nhân viên sẽ t i ếp nhận thông tin c ủa quý khách đồn g t hờ i tư v ấn cách c huy ển giá d ịc h v ụ t hờ i gian … . C hố t dị c h v ụ đư a nhân viên đến k hảo sát. Bước 2: Khảo sát báo giá ký hợp đồng Ngay sau khi hẹn chuyên viên c ủ a Sen Vàng sẽ đến g ặp khách hàng để k hảo sát đ ịa điể m đ ánh giá k hối lư ợ ng đồ đ ạc quãng đườ ng v ận c huy ển sử d ụng máy móc trang t hiế t bị gì để đưa ra báo giá hợ p lý nh ất đến cho khách hàng. Quá trình k hả o sát là hoàn toàn m iễn phí.

slide 2:

Khi quý khách đồ ng ý về giá chúng tôi đư a ra hai bên ký hợ p đồn g c h uy ển nhà. Bước 3: Triển khai hợp đồng Theo đ úng t hờ i gian ký k ế t trên hợ p đồng nhân viên chuyển nhà Sen Vàng có m ặ t phối hợ p cùng khách hàng t hự c hiện v iệ c c huy ể n nhà. Đ ảm bảo t riển khai trong t hờ i gian n gắn nhấ t – nhanh nh ất theo đú ng tiêu chí c ủa Sen Vàng. Bước 4: Nghiệm thu thanh toán hợp đồng Sau khi v ận c huy ển lắp đặ t lại đồ đạ c t ại nhà m ớ i khách hàng sẽ ngh iệ m thu để đ ảm b ảo đầy đủ đồ đạ c không có đổ v ỡ hay m ấ t mát. Trong t rườ ng hợ p có x ảy ra đổ vỡ hay bị m ất đồ Sen Vàng xin đề n bù m ọi t hiệ t hại theo đún g giá t rị đồ v ậ t t ại t hờ i điể m ký k ết . Quý khách xác nhận hoàn t ấ t hợ p đồ ng. Thanh toán k ế t thúc hợ p đồ ng giữa hai bên. Chúng tôi cung c ấp đầy đủ hóa đơ n c hứn g từ theo quy đ ịnh c ủa Nhà nư ớ c hóa đơ n đỏ. Lấy ý k iế n đ ánh giá về c hất lượ ng dị c h vụ c huy ể n nhà t r ọn gói c ủa khách hàng để gửi lên ban lãnh đạo Sen Vàng. Sen Vàng xin gửi lờ i c ả m ơn sâu s ắ c đến các khách hàng đã sử d ụng dị c h vụ c huy ể n nhà giá rẻ c ủa chúng tôi trong t hờ i gian qua Chúc quý khách cùng gia đ ì n h h ạnh phúc thành công trong c uộ c s ống . Mẹo nhỏ Sen Vàng xin chia sẻ đến bạn: – Bạ n đã có kinh ng hiệ m nhiề u trong v i ệc c huy ể n nhà: tự mình làm t ấ t cả các công v iệ c tháo lắp đóng gói đồ đạc và c h ỉ c ần thuê xe t ải đến c huy ển đồ đ i. Bạ n hãy cung c ấp thông tin chính xác về lộ trình đồ đạ c c ần c huy ể n…N hâ n viên tư v ấn sẽ báo giá t ố t n hấ t l oại xe t ải bạ n yêu c ầu . – Bạ n c hư a có kinh ng hiệ m c huy ển nhà: bạ n hãy g ửi hình ảnh đồ đạ c qua ZALO VIBER ho ặc g ọi đến hotline Vận C huy ể n Sen Vàng sẽ cử nhân viên qua k hảo sát t hự c tế để báo giá l oại xe t ải và dị c h vụ hỗ t rợ kèm theo phù hợ p nh ất nh ằ m giả m chi phí cho bạn .

slide 4:

HOTLINE: 0934.022.235 – 0901.629.873 Facebook: chuyennhagiaretainhatrang Email: vanchuyensenvangntgmail.com Website: http://www.chuyennhasenvang.com

authorStream Live Help