Chiec Cau Thang

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Thành ph? Santa Fé, t?i New Mexico, Hoa K?.M?t bí m?t dã hon 30 nam, thu hút kho?ng 250 ngàn du khách m?i nam. Noi dó là: Nhà nguy?n Loretto : 

Thành ph? Santa Fé, t?i New Mexico, Hoa K?.M?t bí m?t dã hon 30 nam, thu hút kho?ng 250 ngàn du khách m?i nam. Noi dó là: Nhà nguy?n Loretto

Ði?m d?c dáo c?a nhà nguy?n này là: noi du?c cho là dã x?y ra phép l? là m?t cái c?u thang : 

Ði?m d?c dáo c?a nhà nguy?n này là: noi du?c cho là dã x?y ra phép l? là m?t cái c?u thang

Nhà nguy?n du?c xây d?ng vào kho?ng th? k? 19. Khi hoàn thành, các n? tu phat hi?n th?y h? dã quên không làm c?u thang d? di lên gác cao nhà nguy?n : 

Nhà nguy?n du?c xây d?ng vào kho?ng th? k? 19. Khi hoàn thành, các n? tu phat hi?n th?y h? dã quên không làm c?u thang d? di lên gác cao nhà nguy?n

H? bèn làm tu?n c?u nh?t d? c?u xin thánh Giuse, là m?t th? m?c. : 

H? bèn làm tu?n c?u nh?t d? c?u xin thánh Giuse, là m?t th? m?c.

Vào ngày cu?i cùng, m?t ngu?i l? m?t gõ c?a và t? xung là m?t th? m?c. Ông ta mu?n giúp h? làm cái c?u thang. : 

Vào ngày cu?i cùng, m?t ngu?i l? m?t gõ c?a và t? xung là m?t th? m?c. Ông ta mu?n giúp h? làm cái c?u thang.

Ông ta dã làm xong cây c?u thang, ch? làm m?t mình. Nó dã tr? thành ki?t tác c?a ngh? th? m?c. : 

Ông ta dã làm xong cây c?u thang, ch? làm m?t mình. Nó dã tr? thành ki?t tác c?a ngh? th? m?c.

Chua có ai hi?u du?c làm th? nào cây c?u thang có th? d?ng v?ng du?c, vì nó không có tr? trung tâm. : 

Chua có ai hi?u du?c làm th? nào cây c?u thang có th? d?ng v?ng du?c, vì nó không có tr? trung tâm.

R?i ngu?i th? m?c ?y l?ng l? bi?n m?t mà không h? dòi thù lao. Ông dã làm xong cây c?u thang mà không s? d?ng m?t chut keo dán ho?c m?t cây dinh nào. : 

R?i ngu?i th? m?c ?y l?ng l? bi?n m?t mà không h? dòi thù lao. Ông dã làm xong cây c?u thang mà không s? d?ng m?t chut keo dán ho?c m?t cây dinh nào.

Trong kh?p c? Santa Fé, ngu?i ta cho r?ng ngu?i th? m?c ?y chính là Thánh Giuse... : 

Trong kh?p c? Santa Fé, ngu?i ta cho r?ng ngu?i th? m?c ?y chính là Thánh Giuse...

...dã du?c Chúa Giêsu g?i d?n d? dáp l?i l?i c?u nguy?n c?a các n? tu. T? ngày ?y, chi?c c?u thang du?c coi là phép l?, và tr? thành d?a di?m hành huong. : 

...dã du?c Chúa Giêsu g?i d?n d? dáp l?i l?i c?u nguy?n c?a các n? tu. T? ngày ?y, chi?c c?u thang du?c coi là phép l?, và tr? thành d?a di?m hành huong.

Ngu?i d?i di?n ? nhà nguy?n nói r?ng có 3 di?u bí nhi?m ? dây: th? nh?t, cho d?n nay v?n chua ai bi?t du?c tên tu?i c?a ngu?i th? m?c ?y. : 

Ngu?i d?i di?n ? nhà nguy?n nói r?ng có 3 di?u bí nhi?m ? dây: th? nh?t, cho d?n nay v?n chua ai bi?t du?c tên tu?i c?a ngu?i th? m?c ?y.

Th? hai, m?i ki?n trúc su, k? su và khoa h?c gia d?u nói r?ng h? không th? hi?u du?c làm th? nào chi?c c?u thang có th? d?ng v?ng mà không có di?m t?a trung tâm nào. : 

Th? hai, m?i ki?n trúc su, k? su và khoa h?c gia d?u nói r?ng h? không th? hi?u du?c làm th? nào chi?c c?u thang có th? d?ng v?ng mà không có di?m t?a trung tâm nào.

Và cu?i cùng, g? làm c?u thang l?y t? dâu? H? dã ki?m tra và phát hi?n r?ng lo?i g? du?c s? d?ng d? làm c?u thang không h? có trong toàn vùng ?y. : 

Và cu?i cùng, g? làm c?u thang l?y t? dâu? H? dã ki?m tra và phát hi?n r?ng lo?i g? du?c s? d?ng d? làm c?u thang không h? có trong toàn vùng ?y.

Có m?t chi ti?t làm tang thêm ni?m tin vào phép l?: C?u thang có 33 b?c, là tu?i c?a Chúa Giê-su Ki-tô. : 

Có m?t chi ti?t làm tang thêm ni?m tin vào phép l?: C?u thang có 33 b?c, là tu?i c?a Chúa Giê-su Ki-tô. M. Gallo

authorStream Live Help