quang hop

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 17 Quang hợp

PowerPoint Presentation:

Lá cây màu đỏ thì có khả năng quang hợp hay không ? Có phải pha tối là xảy ra trong bóng tối hay không ?

PowerPoint Presentation:

Tại sao không nên để quá nhiều cây xanh trong phòng ngủ kín ?

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG CHÍNH I . Khái niệm quang hợp 1. Khái niệm 2. Các sắc tố quang hợp

PowerPoint Presentation:

II. Các pha của quá trình quang hợp 1. Pha sáng 2 . Pha tối

PowerPoint Presentation:

- Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ nguyên liệu vô cơ I. KHÁI niệm quang hợp 1 . KHÁI niệm

PowerPoint Presentation:

Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp CO 2 + H 2 O + NLAS---> (CH 2 O) + O 2

PowerPoint Presentation:

2. Các sắc tố quang hợp - Clorophin : hấp thu quang năng Carotenoic và phicobilin : bảo vệ diệp lục không bị phân hủy bởi cường độ ánh sáng

PowerPoint Presentation:

II. CÁC PHA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP 1. Pha sáng - Diễn ra tại màng tilacoit Biến đổi quang lý : diệp lục hấp thu năng lượng ánh sáng trở thành dạng kích động điện tử

PowerPoint Presentation:

Biến đổi quang hóa : Diệp lục trở thành dạng kích động truyền năng lượng cho các chất nhận để thực hiện quá trình quang phân ly nước

PowerPoint Presentation:

H 2 O -----------> Quang Phân li 2H + + ½ O 2 + 2e - Hình thành chất có tính khử m ạnh : NADPH  Tổng hợp ATP H 2 O + NADP + +ADP + Pi ------  NADPH + ATP + O 2 Stố QH

PowerPoint Presentation:

2. Pha tối - Diễn ra trong chất nền lục lạp - CO 2 bị khử thành cacbohydrat gọi là quá trình cố định CO 2 ( thông qua chu trình Canvin )

PowerPoint Presentation:

Chu trình C3 gồm nhiều phản ứng hóa học xúc tác bởi các Enzim trong chất nền của diệp lục và sử dụng ATP, NADPH biến đổi CO 2 khí quyển thành cacbohydrat CO 2 + Ptử 5C ( RiDP ) ----------> Hợp chất 6C không bền

PowerPoint Presentation:

Sản phẩm cố định đầu tiên là hợp chất 3C  ALPG t ái tạo lại RiDP giúp tế bào hấp thu nhiều C0 2 , phần c òn lại ALPG được sử dụng tạo tinh bột và saccarôzơ

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Trong pha sáng của quang hợp có những biến đổi nào ? A.Biến đổi thành phần của H 2 O và ATP B.Biến đổi quang lí ( diệp lục hấp thụ NLAS mặt trở thành dạng kích động điện tử ) C.Biến đổi quang hóa ( diệp lục ở trạng thái kích động truyền năng lượng cho chất các nhận để thực hiện 3 quá trình quan trọng ) D.Cả A, B và C

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Nguyên liệu của pha sáng trong quá trình quang hợp là gì ? A. O 2 , ATP, NADPH, H 2 O B. Ánh sáng , nước , các sắc tố quang hợp và các enzim C. Ánh sáng , H 2 O, O 2 , ATP D.Sắc tố quang hợp , các enzim , NADPH

PowerPoint Presentation:

Câu 3: Các chất tham gia vào pha tối của quá trình quang hợp là ? A. CO 2 , ATP, NADPH, các enzim , riboluzo 1 -5 B. Các hợp chất hữu cơ ( glucozo , glixeril , axit béo , axit amin ) C. Các chất vô cơ : (CO 2 , O 2 , H 2 O) D. O 2 ,H 2 O, các enzim , riboluzo 1 -5

PowerPoint Presentation:

Câu 4: Con đường phổ biến nhất cố định CO 2 ở thực vật là gì ? A. Chu trình Canvin B. Chu trình Crep và C 3 C. Chu trình C 4 và Crep D. Chu trình Crep

PowerPoint Presentation:

Câu 5: Các quá trình xảy ra trong biến đổi của quang hợp ( quang hóa ) A.Hình thành chất có tính khử mạnh (NADPH ở thực vật hoặc NADH ở vi khuẩn ) B.Quang phân li nước C.Tổng hợp ATP D. Cả A, B và C

PowerPoint Presentation:

Chân thành cảm ơn quý Thầy , Cô và các em học sinh đã theo dõi bài học

authorStream Live Help