Tur

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Croping system

Comments

Presentation Transcript

EÞò¹ÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¤ÉÒb÷ : 

EÞò¹ÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¤ÉÒb÷ +É®ú.+É®ú.SÉÉÆb÷Eò EÞò¹ÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ¤ÉÒb÷ iÉÚ®ú {ÉÒEò =i{ÉÉnùxÉÉSÉä ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ±ÉÉMÉ´Éb÷ iÉÆjÉYÉÉxÉ

=i{ÉÉnùEòÉiÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉhªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä : 

=i{ÉÉnùEòÉiÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉhªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä {ÉɴɺÉÉSªÉÉ ±É½þ®úÒ{ÉhÉɨÉÖ³äý +ªÉÉäMªÉ´Éä³ýÒ {Éä®úhÉÒ. ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ´ÉÉhÉÉÆSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò¨ÉÒ, ºÉvªÉÉSÉÉ Ê¤ÉªÉÉhÉä ¤Énù±Énù®ú 18 ]õCEäò B´ÉføÉSÉ +ɽäþ. VÉʨÉxÉÒSªÉÉ |ÉEòÉ®úÉxÉÖºÉÉ®ú Eò¨ÉÒ EòɱÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ ´ÉÉhÉÉSÉÉ EòÉä®úb÷´ÉɽÚþ {ÉvnùiÉÒiÉ ´ÉÉ{É®ú +iªÉÆiÉ Eò¨ÉÒ. Ê{ÉEòÉSªÉÉ ¡Öò±ÉÉä®úÉ ´É nùÉhÉä¦É®úhªÉÉSªÉÉ +´ÉºlÉäiÉ {ÉÉhªÉÉSÉÉ iÉÉhÉ ¤ÉºÉhÉä. BEòÉÎi¨ÉEò +zÉpù´ªÉ, EòÒb÷-®úÉäMÉ, {ÉÉhÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ {ÉvnùiÉÒSÉÉ +´É±ÉÆ¤É xÉ Eò®úhÉä. nùÉ]õ {Éä®úhÉÒ - ZÉÉb÷ÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉɺiÉ.

VɨÉÒxÉ : 

VɨÉÒxÉ iÉÚ®ú Ê{ÉEòÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ VÉɺiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý (160 iÉä 190 Ênù´ÉºÉ) ¨ÉvªÉ¨É iÉä ¦ÉÉ®úÒ VɨÉÒxÉ ªÉÉ Ê{ÉEòɺÉÉ`öÒ ÊxÉ´Éb÷É´ÉÒ. {ÉÉhªÉÉSÉÉ ªÉÉäMªÉ ÊxÉSÉ®úÉ ½þÉähÉÉ®úÒ VɨÉÒxÉ SÉÉÆMɱÉÒ. +xªÉlÉÉ ¨É®ú ®úÉäMÉÉSÉÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ´ÉÉføiÉÉä. 6.5 iÉä 7.5 ºÉɨÉÚ +ºÉ±Éä±ÉÒ VɨÉÒxÉ ªÉÉ Ê{ÉEòÉºÉ ªÉÉäMªÉ. SÉÉä{ÉhÉ, {ÉÉhÉlɳý, IÉÉ®úªÉÖCiÉ ´É +ɨ±ÉªÉÖCiÉ VÉʨÉxÉÒiÉ {ÉÒEò SÉÉÆMɱÉä ªÉäiÉ xÉɽþÒ. +¶ÉÉ VÉʨÉxÉÒiÉ ¨ÉÖ³ýÉ´É®úÒ±É ®úɪÉZÉÉä¤ÉÒªÉ¨É MÉÉ`öÓSÉÒ ´ÉÉfø ½þÉäiÉ xÉɽþÒ. ®úÉä{Éä Ê{ɴɳýÒ {Éb÷iÉÉiÉ. +zÉpù´ªÉÉÆSÉÒ ={ɱɤvÉiÉÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ.

½þ´ÉɨÉÉxÉ : 

½þ´ÉɨÉÉxÉ ¡Öò±Éä ªÉähªÉÉSÉÉ ´É ¶ÉåMÉÉ ¦É®úhªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ EòÉä®úbä÷ ½þ´ÉɨÉÉxÉ +´É¶ªÉEò. føMÉɳý +ÉÊhÉ nù¨É]õ ½þ´ÉɨÉÉxÉÉiÉ ¡Öò±ÉMɳý ½þÉäiÉä. iÉÚ®ú Ê{ÉEò ºÉ®úɺɮúÒ 750 iÉä 1000 ʨɨÉÒ {ÉɴɺÉÉSªÉÉ |Énäù¶ÉÉiÉ =kÉ¨É ªÉäiÉä.

{ÉÖ´ÉÇ ¨É¶ÉÉMÉiÉ : 

{ÉÖ´ÉÇ ¨É¶ÉÉMÉiÉ iÉÚ®ú Ê{ÉEòÉSÉÒ ¨ÉÖ³äý BEò ʨÉ]õ®ú {ɪÉÈiÉ JÉÉä±É VÉÉiÉÉiÉ iªÉɨÉÖ³äý JÉÉä±É xÉÉÆMÉ®ú]õ Eò°üxÉ VɨÉÒxÉ ¦ÉֺɦÉÖ¶ÉÒiÉ Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò. EòÉb÷Ò EòSÉ®úÉ ´ÉäSÉÚxÉ PªÉÉ´ÉÉ. {ÉÖ´ÉÔSªÉÉ Ê{ÉEòÉSÉä +´É¶Éä¹É xɹ]õ Eò®úÉ´ÉäiÉ. ¶Éä´É]õSªÉÉ EÖò³ý´ÉhÉÒ{ÉÖ´ÉÔ ½äþC]õ®úÒ 20 MÉÉb÷¬É SÉÉÆMɱÉä EÖòVɱÉä±Éä ¶ÉähÉJÉiÉ VÉʨÉxÉÒiÉ Ê¨ÉºÉ³ýÉ´Éä.

authorStream Live Help