it

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

เทคโนโลยีสารสนเทศ :

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ

เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์:

เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

เมื่อรวมคำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บการประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน และ การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ:

เมื่อรวมคำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงหมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน และ การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ

PowerPoint Presentation:

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ข้อมูลอาจอยู่ในรูปต่าง ๆ ดังนี้ ตัวเลข อักขระ ข้อความ ภาพ เสียง วีดิทัศน์

PowerPoint Presentation:

ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ ส่วนสูงของผู้หญิงไทย หาค่าเฉลี่ยทั้งหมด ส่วนสูงมาตรฐานของหญิงไทย

ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ :

ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ :

ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม

ระบบสารสนเทศ (Information System ) :

ระบบสารสนเทศ ( Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง

ระบบสารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ :

ระบบสารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ Hardware หมายถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดกระทำกับข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข Software หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือเรียกให้เข้าง่ายว่า โปรแกรม ที่สามารถ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานในลักษณะที่ต้องการ User หมายถึง กลุ่มผู้คนที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ Data หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ แสง สี เสียง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  ภาพ วัตถุ หรือ หลาย ๆ อย่างผสมผสานกัน ซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ Procedure หมายถึง  ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ในระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศสามารถแยกตามหน้าที่ที่แตกต่างกันได้ดังนี้:

ระบบสารสนเทศสามารถแยกตามหน้าที่ที่แตกต่างกันได้ดังนี้ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบประมวลผลรายการประจำวัน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง ระบบผู้เชี่ยวชาญ

การบ้าน ให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาคนละ 1 ข่าว มีภาพประกอบ ติดลงในกระดาษ A4ส่งคาบหน้า (10 คะแนน):

การบ้าน ให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาคนละ 1 ข่าว มีภาพประกอบ ติดลงในกระดาษ A4 ส่งคาบหน้า ( 10 คะแนน)

authorStream Live Help