Pagbubuo ng Katekesis (Lesson Plan 1 gr.1)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Halimbawa ng Banghay sa Pagtuturo para sa Katekesis ng Unang Baitang

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Katekesis: Malinaw... Payak... May Daloy... PAGBUBUO NG KATEKESIS OIP 1 On-Going Formation Lesson Planning

PowerPoint Presentation:

Paksa : O Diyos ang Galing Mo Pagpapahalaga : Paghanga o Pangangalaga sa mga Nilikha ng Diyos Mga nakikita nilang nilikha ng Diyos sa paligid. Paghanga sa mga nilikha Niya at pangangalaga dito. PAGBUBUO NG KATEKESIS I . Sitwasyon ng Buhay

PowerPoint Presentation:

Gawain: Pagpapakita ng larawan ng magagandang tanawin/nilikha ng Diyos. PAGBUBUO NG KATEKESIS I. Sitwasyon ng Buhay

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Anu-ano ang masasabi ninyo sa mga larawan? maganda pong tanawin malinis na paligid madaming puno at halaman malinis na karagatan (etc…) Makikita pa ba natin ito ngayon? - opo, bihira na po

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Saan natin makikita ang mga ito? - sa mga park po sa mga probinsiya sa aming lugar dito po sa aming paaralan Anong nararamdaman mo sa tuwing nakikita ang mga ito? masaya po nagagandahan humahanga po

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Nakakatulong ba sa atin ang mga ito? - opo Paano ito nakakatulong sa atin? (hal. yung mga puno, halaman…) halaman po: nagpapaganda po ng paligid mga puno po: nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng malinis na hangin…

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) - malinis na paligid: magandang pagmasdan at puntahan; malalayo po kami sa sakit

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Pagpapalalim ng Pagpapahalaga: Kung nakakatulong ang mga ito sa atin ano ang kailangan nating gawin sa mga ito? iingatan ko po pangangalagaan ko po

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Paano mo ito pangangalagaan? magdidilig po ako ng mga halaman sa amin at sa paaralan hindi po ako maninira ng mga halaman tutulong po ako sa paglilinis sa aming bahay

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) pakakainin ko po ang aming alagang hayop sa bahay Anong mangyayari kung hindi natin ito iingatan at aalagaan? Dudumi po ang paligid masisira ang mga nilikha ng Diyos…

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Tunay na kahanga-hanga at magandang pagmasdan ang kapaligiran na may maraming puno at mga halaman, at malinis na paligid. Ito ay nakakatulong sa atin, kaya nga kailangan natin itong pangalagaan at ingatan, gaya ng mga nabanggit ninyo kanina.

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Kahit kayo ay grade 1 pa lang maari na kayong makagawa ng mga maliliit na bagay upang mapangalagaan at maingatan ang maganda at kahanga-hangang paligid, at hindi masira ang mga bagay na ito, dahil ito ay may naibibigay sa ating tulong.

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Pag patuloy natin itong ginawa, hindi lamang sa larawan tayo makakakita ng maganda at kahanga-hangang tanawin, syempre mismong sa ating kapaligiran. Pero pag hindi natin ito inalagaan dudumi ang ating paligid at hindi na tayo makakakita ng maganda at kahanga-hangang tanawin.

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Sino ba ang nagkaloob sa atin ng mga ito? Kailan Niya ito ibinigay?

PowerPoint Presentation:

Salita ng Diyos PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Genesis 1:1-31 Kasaysayan ng Paglikha (ipapahayag ng Pakwento may mga larawan na kasama…)

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Sino ang naglikha ng lahat ng mga ito? - ang Diyos po Anu-ano ang mga nilikha ng Diyos? - liwanag po araw, buwan at bituin mga puno at halaman mga isda at ibon iba’t ibang uri ng hayop, tao

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Ano ang naramdaman ng Diyos pagkatapos Niyang lumikha? - siya po ay nasiyahan

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Narinig natin sa kuwento na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay sa daigdig. Mula sa kapangyarihan ng Kanyang Salita ay nagkaroon ng araw, buwan at bituin, mga isda, ibon, hayop, mga puno at halaman, gayon din ng tao.

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat pinagmasdan Niya ito at Siya’y nasiyahan, sapagkat ang lahat ng Kanyang ginawa ay mabuti. Ang galing galing talaga ng Diyos, kahanga-hanga ang Kanyang ginawa.

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Kaya nga upang mapanatili natin ang paghanga sa mga nilikha ng Diyos , atin itong pangalagaan , ingatan at mahalin . Anong sasabihin natin sa Diyos Ama na may likha ng lahat ng bagay ?

PowerPoint Presentation:

Pahayag ng Pananampalataya / Turo ng Simbahan (D M W) PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Pagsamba: Purihin at Pasalamatan ang Diyos Ama sa Kanyang mga nilikha. (Salmo 95:1-2,6-7) Lagi tayong lumapit sa Panginoon, purihin natin Siya at pasalamatan. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang mga kahanga-hangang ginawa. Siya ang Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan.

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Sambahin natin ang Diyos na Siyang lumalang o lumikha ng lahat. Pinupuri natin ang Diyos sa patuloy na pagdiriwang ng Banal na Misa. Sa ating pagsisimba, malinaw na inuulit-ulit ang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos bilang Manlilikha. (KPK 349)

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) sa panalangin ng pag-aalay, pinupuri natin ang Diyos na Maylikha ng sanlibutan gayundin sa pag-awit natin ng Santo, Santo, pinupuri rin natin ang Diyos na makapangyarihan. Sino ang makapangyarihan na lumikha ng lahat?

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Katotohanan: A ng Diyos Ama ay Makapangyarihan. Siya ang lumikha ng lahat. (KIK 268, KPK 321, 359) Sumasampalataya tayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat sapagkat Siya ang lumikha ng lahat, kaya Niyang gawin ang lahat.

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Siya ang ating Diyos Ama na kahanga-hanga, na may likha ng langit at lupa. Ito’y sinabi sa Aklat ng Genesis na narinig ninyo kanina, inilalarawan ang Diyos bilang isang makapangyarihang Panginoon na naglikha ng lahat ng may kaayusan sa loob ng anim na araw (Genesis 1: 1ff).

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Nilikha Niya ang lahat ng ito, sapagkat Siya’y makapangyarihan. Ito rin ang sinasabi kanina sa Aklat ng mga Awit: ”Siya ang Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan.” Sa Kanyang banal na Salita Siya’y nakalikha. Paano natin mapapanatiling kahanga-hanga ang mga nilikha ng Diyos?

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Pagsasabuhay: Bilang paghanga sa lahat ng nilikha ng Diyos, alagaan at ingatan ang mga ito. (KIK 307, KPK 341) Tayo ay tinatawag na pangalagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Ito ay tungkulin ng bawat isa at gawin natin ito sa pang-araw-araw nating gawain.

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Kahit maliit pa lang kayong mga bata, maari na rin kayong gumawa ng maliliit na gawain na nagpapakita ng pangangalaga sa mga nilikha ng Diyos. Halimbawa ay yung mga nabanggit ninyo kanina

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) tumulong sa paglilinis ng bahay o mga gawaing-bahay pulutin ang mga kalat na papel at itapon sa tamang basurahan magdilig ng halaman (kung meron sa bahay, at paaralan), huwag itong sirain pakainin ang mga alagang hayop

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Kung patuloy natin itong gagawin, mananatili ang maganda at kahanga-hangang nilikha ng Diyos at ito rin ay tanda ng ating pasasalamat at pagpupuri sa Diyos sa Kanyang mga ibinigay sa atin.

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Tunay na kahanga-hanga ang Diyos, dahil sa Kanyang kapangyarihan nalikha ang langit at lupa, kaya pangalagaan natin at ingatan ang mga ito. At sama-sama nating purihin at pasalamatan ang Diyos na may likha ng lahat.

PowerPoint Presentation:

Tugon ng Pananampalataya PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Paninindigan: Ang Diyos Ama ay makapangyarihan. Siya ang lumikha ng Lahat. (ipaulit sa mga bata at ipasaulo)

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Pagtatalaga : Pumili sa mga sumusunod na gagawin mo pagdating sa bahay . Lagyan ng  . ________1. Pagdilig ng halaman o pagtatanim. ________2. Paglilinis ng Kapaligiran. ________3. Pag-aalaga ng hayop. ________4. Pagtatapon ng kalat sa basurahan. Maaring magdagdag ng iba pang halimbawa ang katekista.

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) Pagdiriwang: Magpaguhit ng larawan ng mga nilikha ng Diyos o kaya ang katekista ang magpapakita ng larawan, ipatataas at ipasasabi sa mga bata ng buong puso: O Diyos Ama, ang galing mo!!! SALAMAT PO.

PowerPoint Presentation:

PAGBUBUO NG KATEKESIS (OIP 1 ASSEMBLY) O kaya: Aawitin: O kay ganda, O kay ganda ng ating daigdig. Ang lahat ng ito ay nilikha ng ating Diyos Ama. Langit Tubig Lupa Puno Araw Hayop Bituin Tao O kay ganda O kay ganda ng ating daigdig. Ang lahat ng ito ay nilikha ng ating Diyos Ama.

PowerPoint Presentation:

Maraming Salamat Po!

authorStream Live Help