kepimpinan sekolah

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tajuk : Bagaimanakah bentuk-bentuk kepimpinan sekolah?

PENGENALAN : 

PENGENALAN - Pemimpin: individu memberi pengaruh kepada individu lain di dalam suatu pertubuhan. (Wikipedia Bahasa Melayu) - Kepimpinan: aktiviti kompleks, didefinisikan pelbagai cara, bentuk interaksi antara pemimpin dan orang yang dipimpin Amir Hasan Dawi (2006: 217).

Slide 3: 

Ubben dan Hughes (1987) – ‘It is the leadership of the school that makes the difference between mediocrity and excellence’. Peranan pemimpin adalah faktor terpenting mewujudkan sesebuah organisasi yang berkesan.

KEPIMPINAN SEKOLAH : 

KEPIMPINAN SEKOLAH Kepimpinan sekolah- proses pengetua mendapatkan kerjasama mereka yang bertugas di bawah arahannya dalam menuju ke arah penyempurnaan matlamat. (Omardin Ashaari 1996) Kepimpinan sekolah termasuk pengetua, guru, kakitangan, objektif, pelajar, ibu bapa, dan masyarakat.

Slide 5: 

Menurut Lippitt dan White - enam bentuk authoritarian dalam kepimpinan sekolah iaitu autokratik, keibubapaan, karisma, kepakaran, struktur/ organisasi, dan perunding. Terdapat bentuk kepimpinan demokratik: penghakiman, perwakilan, perundingan dan perbincangan terbuka (dalam Mok Soon Sang 2003 : 123).

KEPIMPINAN PENGETUA : 

KEPIMPINAN PENGETUA Mencipta situasi belajar mengajar. Menawarkan kepemimpinan kurikulum. Merancang strategi kurikulum. Memantau kemajuan pelajar. Membantu membaiki amalan dan kualiti P&P.

Slide 7: 

Pelbagai stail pengurusan sekolah - Kepimpinan autokratik - Kepimpinan demokratik - Kepimpinan laissez- faire - Gaya kepimpinan kontigensi - Gaya kepimpinan kontinum Gaya kepimpinan

KEPIMPINAN AUTOKRATIK : 

KEPIMPINAN AUTOKRATIK Pengetua bersifat ingin berkuasa. Orang lain tiada kebebasan untuk memutuskan sesuatu perkara, hanya melaksanakan tugas saja. Interaksi sehala pasif di antara pihak sekolah, guru dan murid. Iklim persekolahan menjadi tegang, timbul rasa negatif orang dipimpin. Sesuai dalam situasi krisis.

KEPIMPINAN DEMOKRATIK : 

KEPIMPINAN DEMOKRATIK Pengetua berkongsi kuasa dengan guru, boleh bersama membuat keputusan. Mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri. Meningkatkan iklim persekolahan yang kondusif, rasa puas hati daripada orang yang dipimpin. Sesuai dalam situasi kerja seharian.

KEPIMPINAN LAISSEZ- FAIRE : 

KEPIMPINAN LAISSEZ- FAIRE Sifat kepimpinan yang tidak ternampak. Pengetua memberikan kebebasan sepenuhnya kepada guru dan kakitangan, tidak memberi pandangan. Keyakinan yang diberi mendatangkan faedah kepada sekolah dan usaha cepat berhasil. Guru-guru dan kakitangan tiada pedoman kerja, disiplin sekolah merosot, keadaan sekolah tidak bersistematik.

KEPIMPINAN KONTIGENSI : 

KEPIMPINAN KONTIGENSI Pengetua menyesuaikan gaya kepimpinannya mengikut keadaan atau keperluan yang wujud (Amir Hasan Dawi 2006). Dipengaruhi oleh faktor-faktor perubahan situasi pada masyarakat. Situasi-situasi tersebut dapat diasingkan kepada perhubungan pemimpin dan pengikut, struktur kerja serta kedudukan kuasa (Abdul Ghani Abdullah 2008: 76).

Slide 12: 

Perhubungan pemimpin dan pengikut- suasana kumpulan dalam konteks keyakinan, kesetiaan dan tarikan yang diberi oleh orang yang dipimpin. Struktur kerja- tahap syarat bagi sesuatu tugas jelas dan dirancang. Kedudukan kuasa- jumlah kuasa pemimpin memberi ganjaran atau hukuman kepada orang yang dipimpin.

KEPIMPINAN KONTINUM : 

KEPIMPINAN KONTINUM Gaya kepimpinan yang berpusatkan ketua dan pekerja. Lima corak tingkah laku kepimpinan iaitu memberitahu, menjual, menguji, meminta pandangan dan menyertai. Sifat pada pengetua berinteraksi dengan keadaan sekeliling bagi menentukan keberkesanannya. Mementingkan kebijaksanaan pemimpin untuk menilai keadaan dan membuat keputusan.

3.2 ASPEK-ASPEK KEPIMPINAN PENGETUA : 

3.2 ASPEK-ASPEK KEPIMPINAN PENGETUA

PERANCANGAN : 

PERANCANGAN pengetua lazimnya menentukan matlamat jangka panjang dan pendek dan kaedah-kaedah untuk mencapainya

PENGELOLAAN : 

PENGELOLAAN kaedah pentadbir menyelaraskan sumber-sumber manusia dan bahan memudahkan penyempurnaan perancangan dan membantu mencapai matlamat organisasi sekolah

PENGARAHAN : 

PENGARAHAN Pengarahan bermaksud bagaimana seseorang pentadbiran dan pengurus sekolah itu memberikan tugas dan mempengaruhi kakitangan bawahannya dan mendapatkan kerjasama mereka bagi melaksanakan tugas mereka.

PENGAWALAN : 

PENGAWALAN ditakrifkan sebagai suatu proses untuk menentu dan menjamin agar kegiatan pekerja terarah kepada pencapaian matlamat yang telah ditetapkan pengetua prestasi guru-guru dan kakitangannya tidak terkeluar daripada garis-garis perancangan pengetua perancangan selaras dengan persekitaran dan suasana keadaan yang sentiasa berubah-ubah

3.3 CARA KEPIMPINAN PENGETUA DENGAN KOMUNITI SEKOLAH : 

3.3 CARA KEPIMPINAN PENGETUA DENGAN KOMUNITI SEKOLAH menganggap semua guru, pekerja dan murid sebagai anak buah beliau. menyampaikan arahan secara berdiplomasi menghargai pendapat, daya usaha ataupun penglibatan yang diberikan oleh anak buahnya memberi kepercayaan kepada orang kanannya

4.0 KEPIMPINAN GURU4.1 KEPIMPINAN GURU DALAM ORGANISASI : 

4.0 KEPIMPINAN GURU4.1 KEPIMPINAN GURU DALAM ORGANISASI Guru pengurus pertengahan melakukan sesuatu ataupun sebagai pengurus, menyuruh orang lain melaksanakannya.

4.1.1 KEPIMPINAN GURU SEBAGAI PENGURUS PERTENGAHAN : 

4.1.1 KEPIMPINAN GURU SEBAGAI PENGURUS PERTENGAHAN membimbing atau mentor dalam konteks pendidikan Kepimpinan sokongan positif daripada staf yang lebih berpengalaman kepada staf yang mempunyai sedikit pengalaman. Kepimpinan guru di sekolah pengurus pertengahan, pengurus yang berperanan untuk mengajar sebagai tugas harian sementara memainkan peranan sebagai ketua pasukan pengurus.

Slide 22: 

Kepimpinan guru di sekolah Pengurus Pertengahan Mengajar sebagai tugas harian Ketua pasukan pengurus

enam peringkat dalam pengurusan sekolah : 

enam peringkat dalam pengurusan sekolah menentukan matlamat membuat polisi merancang kurikulum mendapatkan sumber melaksanakan program pembelajaran dan penilaian.

Slide 24: 

Sebagai professional, guru harus menghargai kerja berpasukan yang efektif. Sekolah bergantung pada kerja berpasukan. Sebagai pemimpin, pengurus pertengahan melakukan sesuatu ataupun sebagai pengurus, menyuruh orang lain melaksanakannya.

KEPIMPINAN GURU : 

KEPIMPINAN GURU Professional Pemimpin ? menghargai kerja berpasukan yang efektif ? Sekolah bergantung pada kerja berpasukan pengurus pertengahan melakukan sesuatu ataupun sebagai pengurus, menyuruh orang lain melaksanakannya

4.1.2 CARA KEPIMPINAN PENGURUS PERTENGAHAN : 

4.1.2 CARA KEPIMPINAN PENGURUS PERTENGAHAN bertujuan memimpin dan terlibat bersama dalam pasukan yang efektif serta mempunyai tujuan yang sama, berkongsi kemahiran, menyedari potensi dan mengurangkan tekanan dan kebimbangan kebolehan memotivasikan orang lain pengurus pertengahan ?model peranan kepada ahli pasukannya memberi dorongan dan rangsangan kepada yang lain mempunyai kefahaman Vs hubungan dengan orang lain

Slide 27: 

bertanggungjawab ke atas penguatkuasaan strategi bagi keseluruhan sekolah daripada segi struktur dan tujuannya menjadi contoh kepada staf lain-lain—melalui perawakan dan tingkah laku

4.2 KEPIMPINAN GURU DI DALAM KELAS : 

4.2 KEPIMPINAN GURU DI DALAM KELAS mempengaruhi mutu hubungan guru VS pelajar mempengaruhi tingkah laku sosial dan kualiti pembelajaran pelajar

kepimpinan autokratik : 

kepimpinan autokratik memberi arahan dan menentukan segala aktiviti pemngajaran dan pembelajaran. membentuk corak pengurusan kelas dengan kuasa Keadaan yang pasif, kurang menarik, dan dipenuhi dengan perasaan cemas dan takut lebih sesuai untuk pelajar yang malas membuat kerja dan memerlukan lebih perhatian atau paksaan daripada guru.

kepimpinan demokratik : 

kepimpinan demokratik berkongsi kuasa dengan pelajar dalam pengurusan aktiviti di dalam kelas menimbulkan interaksi dua hala di antara guru dengan pelajar Pelajar digalakkan mengeluarkan pendapat atau pandangan dan mengemukakan soalan semasa pembelajaran. pelajar cergas bertindak balas terhadap segala aktiviti pengajaran guru dan melibatkan diri secara aktif dan bekerjasama dalam pelaksanaan aktiviti. Suasana sosioemosi dapat dipertingkatkan di bawah kepimpinan guru yang bersifat demokratik di mana guru bertindak sebagai pemantau di dalam kelas.

KEPIMPINAN LAISSEZ FAIRE : 

KEPIMPINAN LAISSEZ FAIRE memberi kebebasan yang sepenuhnya kepada pelajar melakukan aktiviti yang difikirkan sesuai di dalam kelas kurang mengambil inisiatif untuk melibatkan diri dalam P&P secara aktif peranan guru hanya sebagai pemudahcara sahaja. Interaksi di antara pelajar dengan pelajar lain meningkat Sifat kepimpinan ini dapat digunakan bagi pelajar yang mempunyai kawalan diri, berinisiatif dan rajin belajar.

sifat kepimpinan yang terbaik : 

sifat kepimpinan yang terbaik adalah sifat kepimpinan guru yang dapat memenuhi kehendak-kehendak pelajar bagi mencapai hasil pembelajarannya mempunyai kesanggupan yang tinggi untuk melaksanakan perubahan termasuklah melakukan kajian demi kebaikan pelajar.

5.1 ORGANISASI SEKOLAH : 

5.1 ORGANISASI SEKOLAH

5.1 PERANAN PENGETUA SEBAGAI PEMIMPIN KURIKULUM : 

5.1 PERANAN PENGETUA SEBAGAI PEMIMPIN KURIKULUM pengurusan Kurikulum dan Ko Kurikulum, mengagihkan tugas-tugas akademik dan bukan akademik kepada staf mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum atau Panitia Mata Pelajaran merancang jadual waktu menyediakan takwim akademik sekola menyelia pengajaran dan pembelajaran (P & P) menyemak buku rancangan pelajaran

menyediakan panduan dan perincian tugas-tugas kepada staf merancang program sokongan akademik merancang pelbagai kegiatan berkaitan dengan kurikulum menyenaraiutamakan pelbagai kegiatan berkaitan dengan kokurikulum menetapkan sasaran akademik untuk tahun semasa

Peranan Penolong Kanan Kurikulum(GPK) : 

Peranan Penolong Kanan Kurikulum(GPK) bertanggungjawab kepada keseluruhan perjalanan sekolahnya termasuk yang berkaitan dengan kurikulum. naib pengerusi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah; urusan Pusat Sumber Sekolah menyusun jadual waktu sekolah menyelenggara maklumat tentang kurikulum urusan pengajaran dan pembelajaran guru

Peranan Penolong Kanan H.E.M : 

Peranan Penolong Kanan H.E.M pengurusan kebajikan dan disiplin Pelajar. Beliau akan menyediakan khidmat bimbingan dan kauseling murid dan mengawal keselamatan, kebajikan dan kesihatan murid.

5.4 PERANAN PENYELIA PETANG : 

5.4 PERANAN PENYELIA PETANG bertanggungjawab perjalanan sekolah pada sesi petang mengikut bidang kuasa dan ketetapan-ketetapan yang telah diputuskan termasuk pelaksanaan kurikulum. wakil pengetua pada sesi petang dalam kepimpinan kurikulum, pemantauan kurikulum dan penilai kurikulum.

Peranan Penolong Kanan Kokurikulum : 

Peranan Penolong Kanan Kokurikulum pengurusan kokurikulum. membantu pengurus pendidikan menentukan arah dan dasar yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan kokurikulum atau pendidikan luar, membantu merangka garis panduan untuk memantau kemajuan kegiatan luar, dan merancang program latihan dan perkembangan kepakaran dalam pengurusan pendidikan luar.

Peranan Pengurus pertengahan lain-lain : 

Peranan Pengurus pertengahan lain-lain Ada beberapa buah unit sosial kecil yang berinteraksi dan berhubung antara satu sama lain. memberi sumbangan dan mempengaruhi pencapaian matlamat keseluruhan organisasi sekolah. wujud dalam bentuk formal seperti Panitia Mata Pelajaran, Lembaga Pengawas, Jawatankuasa Kantin, Jawatankuasa Sukan, Pemainan, Olahraga dan sebagainya.

KESIMPULAN : 

KESIMPULAN Pemimpin perlu mempunyai nilai dan etika di dalam organisasi untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Pengetua sentiasa perlu meningkatkan kemahiran memimpin, bersiap sedia dengan segala ilmu kepengetuaan dengan situasi semasa. Sokongan dan kerjasama para pemimpin kurikulum dan kokurikulun yang terlibat dalam pelaksanaan organisasi sekolah adalah amat penting.

authorStream Live Help