Els Elements del Cos Humà

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Aquesta presentació de PowerPoint pertany a la web "Ciències Naturals". El document està subjecte a una llicència de CREATIVE COMMONS. Més informació a http://cienciesnaturals.atspace.com o a web_cienciesnaturals@yahoo.es

Comments

Presentation Transcript

ELS ELEMENTS DEL COS HUMÀ : 

ELS ELEMENTS DEL COS HUMÀ Unitat 1 3r ESO SES Calldetenes

Slide 3: 

L'espècie humana. L'ésser humà pertany al grup dels mamífers, és a dir és: un organisme pluricel·lular, amb teixits, de nutrició heteròtrofa (és a dir que s'alimenta de matèria orgànica), amb digestió interna, vertebrat i que alleta a les seves cries. Es diferencia de les altres espècies per la seva elevada intel·ligència, la qual cosa s'evidencia, per la seva capacitat per a elaborar objectes i planificar el seu futur.

Slide 4: 

El cos humà Cap Tronc Extremitats Tòrax Abdomen

Slide 5: 

Nivell d’organització del cos humà. Nivell subatòmic. Compren les partícules subatòmiques. Per exemple protons i electrons. Nivell atòmic. Compren els àtoms.   Per exemple àtoms de carboni, àtoms d'hidrogen, etc. Nivell molecular. Compren les molècules, que són la unió de dos o més àtoms. Per exemple les molècules d'aigua (H2O), molècules de glucosa (C6H12O6), etc. Nivell cel·lular. Compren les cèl·lules. Per exemple cèl·lules nervioses, cèl·lules musculars, etc. Nivell pluricel·lular. Compren els teixits, els òrgans, els sistemes i els aparells. Per exemple el teixit conjuntiu, el ronyó, el sistema nerviós, l'aparell respiratori, etc.

Slide 8: 

Nivells d’organització de la matèria

Slide 9: 

Tipus de molècules del cos humà. Són les denominades biomolècules humanes. Es classifiquen en:

Slide 10: 

Cèl·lules. Les cèl·lules humanes són: Eucariotes, és a dir cèl·lules amb nucli. Estan constituïdes per una membrana, un citoplasma i un nucli que conté el material genètic o ADN. En el citoplasma es distingeix un medi líquid o citosol i unes estructures denominades orgànuls cel·lulars (mitocondris, reticle endoplasmàtic, ribosomes, l'Aparell de Golgi, lisosomes, etc).

Slide 11: 

La cèl·lula

Slide 12: 

Membrana plasmàtica: La membrana plasmàtica és l'embolcall que envolta a la cèl·lula però no l'aïlla del medi sinó que fa que l'interior cel·lular pugui relacionar-se amb altres cèl·lules.

Slide 13: 

Citoplasma El citoplasma és la part de la cèl·lula que en una cèl·lula eucariota es troba entre el nucli cel·lular i la membrana plasmàtica. A l’interior hi ha els orgànuls cel·lulars

Slide 14: 

El nucli: És un orgànul embolicat en una membrana present en totes les cèl·lules eucariotes. Conté gran part del material genètic de la cèl·lula, que contribueixen a formar cromosomes. La funció del nucli és mantenir la integritat d'aquests material genètic i controlar les activitats de la cèl·lula.

Slide 15: 

Ribosomes Els ribosomes són uns orgànuls cel·lulars amb forma de petits granets que podem trobar lliures pel citoplasma o bé enganxats en el reticle endoplasmàtic rugós (només a les cèl·lules eucariotes). Són molt importants degut a la seva intervenció en la síntesi de proteïnes de la cèl·lula.

Slide 16: 

Mitocondris Realitzen un conjunt de processos químics anomenats respiració cel·lular, amb la qual es proporciona a la cèl·lula l'energia necessària per a realitzar totes les seves activitats.

Slide 17: 

Lisosomes Són uns petits orgànuls cel·lulars que es troben en les cèl·lules animals i en algunes de vegetals. Són petites bossetes o vesícules que contenen substàncies que intervenen en: La digestió dels compostos que entren a la cèl·lula, També intervenen en la destrucció dels orgànuls cel·lulars que van envellint. La destrucció dels bacteris que fagociten els glòbuls blancs. Es formen a partir de plecs més o menys esfèrics que es desprenen de l'aparell de Golgi.

Slide 18: 

Vacúols Són unes cavitats més o menys esfèriques envoltades per una delicada membrana.  La seva funció és emmagatzemar substàncies ja siguin de reserva o bé perquè són tòxiques per a la cèl·lula. Els podem trobar tant a les cèl·lules animals com a les vegetals.

Slide 19: 

1 Cromatina 2 Nucleoplasma 3 Membrana nuclear 4 Reticle endoplasmàtic 5 Ribosomes 6 Aparell de Golgi 7 Vesícules de secreció 8 Lisosoma 9 Mitocondri 10 Membrana cel·lular Revisió dels diferents orgànuls cel·lulars

Slide 20: 

Diferències entre cèl·lula animal i cèl·lula vegetal

Slide 21: 

CÈL·LULA ANIMAL Presenta una membrana cel·lular simple La cèl·lula animal no té cloroplasts. Té molts vacúols, però són petits. Té centrosoma. Presenta lisosomes No realitza la funció de fotosíntesis. Nutrició heteròtrofa. CELULA VEGETAL Presenta una paret cel·lular, rígida que conté cel·lulosa. Presenta cloroplasts. Presenta pocs vacúols i de mida gran No té centrosoma. No té lisosomes. Realitza la funció de fotosíntesis.

Slide 22: 

La divisió cel·lular La mitosi és un procés de divisió del nucli mitjançant el qual es reparteixen les dues còpies del material genètic en dues meitats iguals, per donar lloc als nuclis de les cèl·lules filles després de la divisió cel·lular.

Slide 23: 

La meiosi És el procés de divisió cel·lular que permet a una cèl·lula diploide generar cèl·lules haploides en eucariotes. En aquest procés tenen lloc una ronda de replicació de l'ADN i dues rondes de segregació cromosòmica, de manera que d'una cèl·lula inicial diploide se n'obtenen quatre d'haploides

Slide 24: 

Comparació mitosi - meiosi

Slide 25: 

Teixits. Són conjunts de cèl·lules especialitzades en fer una determinada activitat, molt semblants entre si i que tenen un mateix origen embriològic. Es distingeixen: el teixit epitelial (serveix per recobrir superfícies i per segregar substàncies gràcies a constituir glàndules), el teixit conjuntiu (serveix per unir òrgans interns), el teixits cartilaginós (serveix per formar estructures), el teixit adipós (serveix com reserva energètica), el teixit ossi (serveis per formar estructures), el teixit muscular (serveix per fer contraccions i extensions), el teixit nerviós (serveix per captar estímuls i emetre respostes) la sang (serveix per transportar aliments, O2 i CO2).

Slide 28: 

Òrgans. Són estructures constituïdes per diversos teixits que conjuntament realitzen una funció. Per exemple el cor, que és l'òrgan que impulsa la sang.

Slide 29: 

Sistemes. Són conjunts d'òrgans, formats pels mateixos tipus de teixits, que poden realitzar actes independents. Es distingeixen 6 sistemes diferents que són: el sistema nerviós, el sistema muscular, el sistema ossi, el sistema endocrí o hormonal, el sistema tegumentari (pell) el sistema limfàtic. Sistema nerviós

Slide 30: 

Sistema muscular Sistema ossi

Slide 31: 

Sistema endocrí Sistema limfàtic

Slide 32: 

Sistema tegumentari

Slide 33: 

Aparells. Són conjunts d'òrgans, que poden ser de teixits molt diferents, que actuen coordinadament en la realització d'una funció. Per exemple l'aparell digestiu presenta òrgans tan diferents com les dents i l'intestí que malgrat això cooperen per a realitzar la funció digestiva. Es distingeixen 5 aparells diferents que són: l'aparell circulatori l'aparell respiratori l'aparell digestiu l'aparell excretor l'aparell reproductor Aparell circulatori

Slide 34: 

Aparell respiratori Aparell excretor

Slide 35: 

Aparell reproductor masculí

Slide 36: 

Aparell reproductor femení

Slide 37: 

La ciència mèdica La medicina és la branca de les ciències de la salut que s'ocupa del diagnòstic i del tractament de les malalties per tal de mantenir o restablir la salut humana i també d'establir un pronòstic en cas de malaltia. En un sentit ampli, abasta la ciència i la prevenció i guariment de les malalties humanes.

Slide 38: 

Especialitats mèdiques

Slide 39: 

FINAL DE LA PRESENTACIÓ

authorStream Live Help