Les Roques

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Les roques : 

Les roques 1r ESO SES Calldetenes

Slide 2: 

Concepte de roca Les roques són associacions de diversos minerals, tot i que, en ocasions, poden estar formades per un únic mineral. Per exemple, la roca anomenada granit, està composta per tres tipus de minerals anomenats quars, feldspat i mica. En moltes roques, les partícules de cada mineral són tan petites que no es distingeixen les unes de les altres a simple vista, per la qual cosa sembla que estiguin constituïdes per un sol tipus de mineral.

Slide 3: 

Mostra polida de granit on s’observen els grans de quars, feldspat i mica biotita Quars Feldspat Mica (biotita)

Slide 4: 

En un esquist (roca metamòrfica) no es pot veure a simple vista els grans perquè són molt petits L’observació al microscopi petrogràfic ens permet veure els diferents tipus de minerals que formen un esquist

Slide 5: 

La roca calcària és un exemple de roca formada per un únic mineral: la calcita. Calcària vista al microscopi. Ara sí podem observar els grans. A simple vista no es poden veure els grans que formen la calcària

Slide 6: 

En quines roques pots veure els grans que la formen a simple vista? A B C D E F

Slide 7: 

Per estudiar correctament una roca i poder-la classificar, s’han de fer preparacions de làmina prima i observar-la al microscopi petrogràfic

Slide 8: 

Eclogita (basalt metamorfitzat) Roques vistes al microcopi Gres Granit Riolita (roca volcànica)

Slide 9: 

Classificació de les roques segons el seu origen Roques sedimentàries Es formen per l’acumulació, compactació i cementació de sediments (argiles, sorres, graves, closques, coralls…) en conques sedimentàries. També es formen per precipitació i acumulació de sals dissoltes a l’aigua. Roques ígnies o magmàtiques Es formen pel refredament del magma en l’interior o exterior de la terra. Roques metamòrfiques Es formen per la transformació de tot tipus de roques en l’interior terrestre degut a les altes pressions i temperatures sense canviar el seu estat sòlid

Slide 10: 

Tipus de roques

Slide 11: 

Tipus de roques Roca sedimentària (conglomerat Roca ígnia (basalt) Roca metamòrfica (marbre)

Slide 12: 

Sabries dir a quin pertanyen aquestes roques? A B C D

Slide 14: 

El cicle de les roques

Slide 15: 

The rock cycle

Slide 16: 

El cicle de les roques

Slide 17: 

Sorra (sediment) Gres (roca sedimentària detrítica) Quarsita (roca metamòrfica) Fusió Riolita (roca volcànica) Granit (roca plutònica) El cicle de la sorra Meteorització i erosió Diagènesi (liticació) Metamorfisme

Slide 18: 

Les roques sedimentàries Roques detrítiques Són roques formades per fragments de diferents roques preexistents units entre sí. Ex.: lutites, argilites, gresos, conglomerats... Roques químiques Són roques formades a partir de la precipitació de substàncies dissoltes en aigua: guixos, sals (halita, silvinita, carnal·lita) i calcàries. Roques bioquímiques Són les roques formades per la compactació i cimentació de restes inorgànics (esquelets) d'éssers vius, com per exemple les petxines de mol·luscs, els fragments de corall i les closques d'organismes microscòpics (calcàries coral·lines, radiolarites, sílex...). Roques orgàniques Són les roques formades a partir de l'acumulació de restes orgàniques d'éssers vius (troncs i les fulles d'espècies vegetals). Amb el temps han donat lloc als anomenats carbons minerals (hulla, lignit, antracita).

Slide 19: 

Sabries dir de quin tipus és cada una de les roques sedimentàries que hi ha aquí? A B C D

Slide 20: 

E F G H

Slide 21: 

Roques detrítiques

Slide 22: 

La formació de les roques sedimentàries detrítiques El procés de formació de roques sedimentàries detrítiques s’anomena diagènesi. Fases: Acumulació dels material erosionats (sediments) en conques sedimentàries formant capes. Compactació del material degut al pes dels sediments acumulats en les capes superiors. Cimentació, degut al reompliment dels forats i porus amb substàncies que estaven dissoltes a l’aigua i que precipiten, actuant com a cola que uneix les partícules fins a formar un cos sòlid compacte estructurat en estrats (capes horitzontals): la roca sedimentària.

Slide 23: 

Formació de roques sedimentàries

Slide 25: 

Les roques sedimentàries formen capes anomenades “estrats”

Slide 27: 

Conca sedimentària del mar d’Alborán

Slide 28: 

Roques sedimentàries detrítiques Roques detrítiques Conglomerats Gresos Argilites o Limolites Lutites Mida de gra Gra més gran Gra més petit

Slide 29: 

Conglomerats

Slide 30: 

Gres

Slide 31: 

Gres quarsític

Slide 32: 

Argilita o limolita

Slide 33: 

Lutita

Slide 34: 

Roques sedimentàries químiques (Calcàries i evaporites)

Slide 35: 

Calcàries Són roques formades majoritàriament per calcita, però també solen presentar petites quantitats d’argila.

Slide 36: 

Orígens de les calcàries: Per acumulació de closques, conquilles i esquelets d’éssers vius Per precipitació de carbonat de calci que porta l’aigua en dissolució A B Quin origen té cada una d’aquestes calcàries?

Slide 37: 

Calcàries bioclàstiques o bioquímiques

Slide 38: 

Calcària nummulítica

Slide 39: 

Nummulites

Slide 40: 

Marga: roca formada per calcària i argila (roca barreja química i detrítica

Slide 41: 

Dolomies: roques químiques formades per dolomita (carbonat de calci i de magnesi)

Slide 42: 

Les roques ígnies o magmàtiques Es formen per la solidificació d’un magma: Si el magma solidifica a l’interior de la Terra dóna lloc a les roques plutòniques. Si el magma solidifica a l’exterior de la Terra forma roques volcàniques.

Slide 43: 

Emplaçaments de les roques ígnies

Slide 45: 

Exemples de roques ígnies ornamentals

Slide 55: 

Roques volcàniques Basalt

Slide 56: 

Basalt amb cristalls d’olivina

Slide 57: 

Columnes de basalt

Slide 58: 

Castellfollit de la Roca (Garrotxa): poble situat sobre una colada de basalt

Slide 59: 

Toba volcànica

Slide 60: 

Lapilli

Slide 61: 

Obsidiana

Slide 62: 

Les roques metamòrfiques Són roques preexistents que han estat sotmeses a altes pressions i/o temperatures i han experimentat canvis estructurals i mineralògics sense arribar a la fusió

Slide 63: 

Pissarra

Slide 64: 

Esquist

Slide 66: 

Marbre

Slide 67: 

Quarsita

Slide 68: 

Els usos de les roques

authorStream Live Help