L'Atmosfera Terrestre

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

L’ATMOSFERA TERRESTRE : 

L’ATMOSFERA TERRESTRE

Slide 2: 

El paper de l'atmosfera: Proporciona l’aire que necessitem per respirar Filtra els raigs ultraviolats i altres radiacions solars perjudicials Evita que hi hagi temperatures molt extremes Permet la formació de núvols que porten aigua als continents

Slide 3: 

Una funció molt important de l’atmosfera: l’efecte hivernacle El diòxid de carboni de l’atmosfera fa una funció comparable a la del vidre dels hivernacles, ja que impedeix que una part de la calor que emet la Terra escalfada pel Sol surti de l’atmosfera, de manera que manté la temperatura mitjana terrestre al voltant dels 15 ºC.

Slide 4: 

L’atmosfera és la capa gasosa que envolta un planeta. A la Terra està formada per una mescla de gasos anomenada aire. Composició de l’aire de l’atmosfera:

Slide 5: 

Estructura de l’atmosfera Troposfera: Té un gruix de 10 km El seu límit superior s’anomena tropopausa. La temperatura baixa amb l’altitud (fins -70 ºC). Aquí es concentra el 90 % de l’aire de l’atmosfera i quasi tot el vapor d’aigua. Aquí tenen lloc els fenòmens meteorològics.

Slide 6: 

Estratosfera: Té un gruix d’uns 30 km. El seu límit superior és l’estratopausa. A la part alta els raigs ultraviolats són absorbits per l’oxigen (O2) i originen l’ozó (O3). Aquest ozó s’acumula formant una capa entre els 30 i 50 km d’altura. En aquesta reacció s’allibera calor i per això aquí la temperatura no és molt baixa (-17ºC a 0 ºC). No hi ha vents en direcció vertical, però els horitzontals arriben als 200 km/h.

Slide 7: 

Mesosfera: Té un gruix d’uns 40 km. El seu límit superior és la mesopausa. La temperatura va baixant fins a menys de 100 ºC sota zero. Aquí la densitat de l’aire és molt baixa.

Slide 8: 

Termosfera: Es diu així degut a les altes temperatures que s’hi assoleixen (fins a 1.500 ºC). Això és degut a que els seus gasos estan ionitzats. Per això també se l’anomena ionosfera. Aquí es produeixen les aurores boreals.

Slide 9: 

Exosfera: És la última capa de l’atmosfera terrestre. La trobem per sobre dels 500 km d’altitud i no té un límit superior definit. És la zona de trànsit entre l’atmosfera terrestres i l’espai interplanetari. La temperatura és molt alta i no varia. Hi trobem una gran quantitat de gasos (heli, nitrogen, oxigen, argó...), però en quantitats molt petites.

Slide 11: 

Origen de l’atmosfera Els primers gasos van tenir el seu origen en la intensa activitat volcànica que hi havia en els primers milions d’anys. L’atmosfera primitiva estava formada per: diòxid de carboni i vapor d’aigua, a més de nitrogen, òxids de sofre, òxids de nitrogen i argó.

Slide 12: 

Els canvis de l’atmosfera Quan la Terra es va refredar el vapor d’aigua es va anar condensant i va anar caient en forma de precipitacions. El diòxid de carboni es va reduir per: - L’activitat fotosintètica dels organismes autòtrofs - La formació de roques calcàries El nitrogen s’ha anat acumulant i ara constitueix el component principal de l’atmosfera. Els òxids de sofre han passat a les roques en forma de sulfats. L’oxigen va aparèixer com a resultat de la fotosíntesi i ha arribat a constituir el 21 % de l’atmosfera.

Slide 15: 

L’atmosfera actual està formada majoritàriament per nitrogen i oxigen; conté poc diòxid de carboni, i la proporció d’argó pràcticament no ha canviat.

Slide 16: 

Sabies que… L’atmosfera de venus és una mostra del que seria si no s’hi hagués desenvolupat la vida a la Terra? L’atmosfera de Venus està formada en un 98 % per diòxid de carboni (CO2). Això produeix un efecte hivernacle tan intens que la temperatura a la superfície és d’uns 480 ºC.

Slide 17: 

L’estat de l’atmosfera. La meteorologia. La meteorologia estudia el comportament de l’atmosfera basant-se en els següents paràmetres: Temperatura de l’aire. Precipitacions. Humitat de l’aire. Pressió atmosfèrica Direcció i velocitat del vent.

Slide 18: 

S’anomena temps meteorològic a l’estat de l’atmosfera en un moment i en un lloc determinats. Per poder establir l’estat de l’atmosfera s’utilitzen els instruments meteorològics, normalment concentrats en estacions meteorològiques.

Slide 19: 

Estació meteorològica digital

Slide 20: 

La pressió atmosfèrica i el vent És el pes que exerceix l’atmosfera en un punt determinat de la superfície de la Terra i, per tant, és deguda a la força de la gravetat. La pressió atmosfèrica es mesura en hectopascals (hPa) – anteriorment milibars (mbar) o mil·límetres de mercuri (mm Hg)-. A nivell del mar la pressió és de 1.013 hPa o 760 mm Hg. En els mapes meteorològics (del temps) la pressió es representa amb línies corbes anomenades isòbares, que uneixen punts que es troben a la mateixa pressió. Aquestes línies es representen cada 4 hPa. Baròmetre

Slide 21: 

Baròmetre analògic Baròmetre digital El baròmetre és l’instrument que s’utilitza per mesurar la pressió atmosfèrica

Slide 22: 

Sabies que… L’atmosfera ens comprimeix 1kg/cm2 (15.000 kg/persona), però que aquesta pressió no ens afecta perquè els líquids del nostre cos estan a la mateixa pressió? Experiment de Torricelli: La pressió (pes) de l’aire aixeca el mercuri 760 mm per sobre del nivell del recipient

Slide 23: 

Experiment de Torricelli per mesurar la pressió atmosfèrica

Slide 24: 

Mapa d’isòbares

Slide 25: 

El vent És el moviment de l’aire que s’origina per les diferències de temperatura existents al produir-se un desigual escalfament de les diverses zones de la Terra i de l’atmosfera. Les masses d’aire més calentes tendeixen a ascendir, i el seu lloc és ocupat aleshores per les masses d’aire circumdant, més fred i, per tant, més dens. A les zones on l’aire calent puja, la pressió atmosfèrica és baixa, mentre que a les zones on l’aire fred baixa la pressió és més alta. El vent és, per tant, la conseqüència del desplaçament de l’aire procedent de les zones d’alta pressió cap a les zones de baixa pressió.

Slide 27: 

Anticicló És una zona on la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones circumdant. La massa d’aire és descendent i dona lloc a vent suaus i cels serens. Cicló, depressió o borrasca És una zona de baixa pressió atmosfèrica. Es caracteritza per ser una massa d’aire ascendent, originar vents forts i produir cels ennuvolats, pluja o neu. L’aire circula en el sentit de les agulles del rellotge. (Hemisferi nord) L’aire circula en sentit contrari a les agulles del rellotge. (Hemisferi nord)

Slide 29: 

La força de Coriolis La rotació de la Terra desvia els vents, de manera que l’aire no circula des de les zones d’altes pressions fins les zones de baixes pressions en línia recta.

Slide 30: 

El mapa d'isòbares i la predicció del temps 16 desembre 07 9 desembre 07

Slide 31: 

Mapa d’isòbares Foto satèl·lit Mapa significatiu

Slide 33: 

Anemòmetre en una estació meteorològica automàtica L’anemòmetre és l’instrument que s’utilitza per mesura la velocitat i la direcció del vent.

Slide 34: 

Penells clàssics i digitals

Slide 35: 

La rosa dels vents

Slide 39: 

La humitat i els núvols La humitat de l’atmosfera prové de: L’evaporació de l’aigua del mar, oceans, aigües continentals i del sòl. La transpiració dels vegetals i del vapor d’aigua expulsat durant la respiració dels animals.

Slide 41: 

Quan més calent és l’aire més quantitat de vapor d’aigua pot contenir

Slide 42: 

Quan l’aire es refreda no pot contenir tant vapor d’aigua i una part d’aquest vapor es condensarà formant: Rosada: si la humitat es condensa sobre objectes exposats a l’aire. Gebre: quan la rosada es congela. Núvols: masses de petites gotes d’aigua suspeses a l’aire. Boira: núvols baixos que es formen al condensar-se l’humitat del sòl

Slide 43: 

Les precipitacions La pluja S’origina quan l’aire que conté molta humitat es refreda. La condensació fa que es formin gotes grosses, que pesen molt i, com que no es poden mantenir en l’aire, cauen.

Slide 44: 

La neu La precipitació en forma de neu es produeix quan l’atmosfera està sota zero i el vapor d’aigua es congela. Els cristalls de glaç s’adhereixen entre si, creixen i es van formant els flocs de neu.

Slide 46: 

La calamarsa Es produeix quan l’aigua es congela. Les esferes de glaç són arrossegades amunt i avall, es mullen, queden cobertes de més glaç, i cauen. Quan són de dimensions grans reben el nom de pedra.

authorStream Live Help