On tap ve cac phep tinh voi so tu nhien lop 4

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HAÛI CHÍNH Kính chaøo quyù thaày coâ ñeán döï giôø thaêm lôùp Lôùp 4 VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Slide 2:

Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2011 Toán 1/ Kiểm tra bài cũ: Với ba chữ số 0; 5; 2 hãy viết các số có ba chữ số (mỗi số có cả ba chữ số đó) vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 2. Đáp án: 250 ; 520.

Slide 3:

Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2011 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên 2/ Ôn tập: Bài 1: Đặt tính rồi tính: a/ 6195 + 2785 47836 + 5409 b/ 5342 – 4185 29041 - 5987 6195 2785 + 8980 47836 5409 + 53245 5342 4185 1157 - 29041 5987 23054 -

Slide 4:

II/ Ôn tập: Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2011 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Bài 2: Tìm x. a/ x + 126 = 480 x = 480 – 126 x = 354 b/ x – 209 = 435 x = 435 + 209 x = 644

Slide 5:

Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2011 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên II/ Ôn tập: Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất a/ 1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868 b/ 168 + 2080 + 32 = 2080 + (168 + 32) = 2080 + 200 = 2280

Slide 6:

Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2011 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên II/ Ôn tập: Bài 5 : Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, Trường Tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp được ít hơn Trường Tiểu học Thành Công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở? Giải Số quyển vở trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp được là. 1475 – 184 = 1291 (quyển) Số quyển vở cả hai trường quyên góp được là. 1475 + 1291 = 2766 (quyển) Đáp số: 2766 quyển vở

Slide 7:

Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2011 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên III. Kết thúc: Tổng trừ số hạng này ta được kết quả là: A. Số hạng kia. B. Số trừ. C. Thừa số. Em hãy chọn đáp án đúng nhất:

Slide 8:

Khi ta thay đổi các số hạng trong một tổng thì: A. Tổng thay đổi. B. Tổng không thay đổi. C. Cả hai đáp án trên. Lấy số bị trừ trừ đi hiệu ta được: A. Số hạng chưa biết. B. Số chia. C. Số trừ.

Slide 9:

Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2011 Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên III. Kết thúc: Ở nhà: Làm bài tập số 3 trang 162. Ôn lại các tính chất của phép cộng. Chuẩn bị bài” Ôn tập về các số tự nhiên (Tiếp theo)”

Slide 10:

TIEÁT HOÏC ÑEÁN ÑAÂY LAØ KEÁT THUÙC KÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ MAÏNH KHOÛE CAÙC EM NGOAN VAØ HOÏC GIOÛI!

authorStream Live Help