“Кірмаш праектаў” для Магілёўшчыны: Urban Quest Mogilev

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Бюджэт:

Гарадск i краязнауча - i нтэлектуальны чэмп i янат URBAN QU EST Аўтар – I гар Н i к i ц i н РГМА « Грамадзянск i Форум»

Бюджэт:

Ад Чаму ? Навошта ?Як? Да « Што ? Дзе ? Кал i ?» Чаму гэта важна? Папулярызацыя мясцовай культуры традыцыйным i метадам i – занадта павольны працэс . Каб яго паскорыць патрэбны дзеянн i крэаты ўныя , што прыцягнуць увагу грамадства не тольк i сва i м зместам , але i формай . Можна безвын i ко ўна гадам i зацягваць людзей на экскурс ii , а можна к i нуць i м выкл i к, запрас i ць праверыць свае веды аб родным горадзе ў фармаце спаборн i цтва . Адначасова мерапрыемства разглядаецца як добры ўзор тым -б i лдынгу , кал i сыйсц i ся ў супрацьстаянн i , нефармальна камун i цыраваць пам i ж сабой могуць каманды з розных сфераў – працоўныя калектывы , дзяржаўныя органы, грамадск i я арган i зацы i .

Бюджэт:

Ад Чаму? Навошта ?Як? Да «Што? Дзе? Кал i ?» Навошта - МЭТЫ? Папулярызацыя культуры г. Маг i лева i разв i ццё г i старычнай памяц i гараджан праз спаборн i цк i фармат URBAN QUEST , што спалучае 2 частк i – краязна ўчае арыентаванне i Quiz - спаборн i цтва на веданне г i сторы i Маг i лёва . Разв i ццё сувязя ў дзяржаўных органаў , грамадскага сектару , б i знес -структур праз арган i зацыю сумеснага мерапрыемства i ўдзеле ў i м

Бюджэт:

Ад Чаму? Навошта ?Як? Да «Што? Дзе? Кал i ?» Як? I дэя ўзята са спаборн i цтва «Як добра ты ведаеш Рыгу », якое адбываецца штогод у стал i цы Латв ii , ладз i цца недзяржаўным I нстытутам TSI i , нягледзячы на тое, прыцягвае ўвагу вял i кай колькасц i аматараў захавання г i сторыка-культурнай каштоўнасц i горада , спалучае намаганн i гарадской мэры i i б i знесу

Бюджэт:

Ад Чаму? Навошта ?Як? Да «Што? Дзе? Кал i ?» Як? Чэмп i янат URBAN QUEST будзе складацца з 2 частак – краязнаўчага арыентавання з заданням i на пошук самых ц i кавых , а падчас i незнаёмых культурных каштоўнасцяў горада i тэарытычнага Quiz а-а ў фармаце Мазгабойн i . Да удзелу будзуць запрошаны 10 камандаў па 5 чалавек кожная з розных сфераў – ад працоўных калектываў , дзяржаўных органаў i НДА

Бюджэт:

Ад Чаму? Навошта ?Як? Да «Што? Дзе? Кал i ?» Што ? Дзе ? Кал i ? Чэмп i янат будзе праведзены ў адну з субот верасня 2018 г. у г i старычным цэнтры горада ( краязнаўчае арыентаванне ) i ў тайм-кафе ( Quiz ). Пераможца будзе высветлены па вын i ках 2 частак чэмп i яната Для запрашэння да ўдзелу ў чэмп i янаце на прадпрыемствы , дзяржаўныя ўстановы i НДА горада будуць разасланыя л i сты Для камерцыйнай падтрымк i б i знес -структурам Маг i лева будуць адпраўлены запрашэнн i прыняць удзел у спонсарскай дапамоге . У адказ с i мвалы партераў будуць размешчаны на майках удзельн i каў , рэкламных абвестках i ў Quiz будуць уключаны « спонсарск i я» заданн i i пытанн i

Бюджэт:

Што ёсць ? I што патрэбна ? ЁСЦЬ Каманда арган i затара ў з РГМА « Грамадзянск i Форум» Кансультацыйная дапамога арган i затара ў чэмп i яната «Як добра ты ведаеш Рыгу » з TSI Падрыхтаваныя заданн i для краязна ўчага арыентавання i пытанн i для Quiz а I нфармацыйныя рэсурсы ПАТРЭБНА Дадатковыя валанцёры ( ёсць папярэдняя дамо ўленасць ) за гарадск i м i арган i зацыям i Дадатковая i нфармацыйная падтрымка Ф i рмовыя майк i ўдзельн i каў з лэйблам i ў арган i затараў i партнераў , канцылярск i я тавары , зала, праектар Падарунк i пераможцам

Бюджэт:

Бюджэт Артыкул Кошт Колькасць адз i нак Сума Майк i ўдзельн i каў 30 BYN 50 1500 BYN Арэнда залы 40 BYN / гадз i на 3 гадз i ны 120 BYN Арэнда праектара 30 BYN / гадз i на 3 гадз i ны 90 BYN Канцылярск i я тавары ( папера , ало ўк i , скотч, раздрукоўка мапа ў i г.д .) 100 BYN 1 100 BYN Сувен i ры удзельн i кам i валанцерам 5 BYN 60 шт. 300 BYN Прыз пераможцам ( бронзавы Ле ў ) 110 BYN 1 шт. 110 BYN Ганарар а ўтарам пытанняў i заданняў 50 BYN 2 шт. 100 BYN Сума 2320 BYN

authorStream Live Help