Gamze- osmanli-kulturu-ve-medeniyeti

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR ve MEDENİYET:

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR ve MEDENİYET

kavramlar:

kavramlar Monarşi (Mutlakiyet): Egemenliğin tek kişide toplanmasıdır. Yönetim çoğunlukla babadan oğula geçer ( Saltanat ). Teokrasi: Devlet ve toplum düzeninin işleyişinde etkili olan kuralların dine göre belirlendiği bir yönetim biçimidir. Veraset Sistemi: Devletin başına geçecek şehzadenin, yani tahtın varisinin belirlenmesinin kurala bağlanmasıdır. (Örnek: Babadan oğula, Ekber-Erşet vs.)

HALK:

HALK ASKERİ (YÖNETEN) SINIF *İLMİYE *KALEMİYE *SEYFİYE REAYA (YÖNETİLEN SINIF) (Çiftçi, Tüccar, Zanaatkar, Halk )

İLMİYE:

İLMİYE Adalet, Din ve Eğitim i ş lerine bakan sınıftır. Kazasker, Ş eyhülislam, Kadı ve Müderrisler. ULEMA sınıfı da denir. Şeyhülislam’ın FETVA yetkisi vardır ( Dinen uygunluk ).

İLMİYE SINIFI:

İLMİYE SINIFI

KALEMİYE:

KALEMİYE Ehl-i kalem sınıfıdır. Devletin mali ve bürokratik işlerine bakarlar. Defterdar, Nişancı ve Reis-ül Küttab.

SEYFİYE:

SEYFİYE Kılıç ehli olarak bilinir. Devleti koruyan, asayişi sağlayan, sınırları genişleten sınıftır. Yönetim ve Askerlik işlerine bakarlar. Vezir-i Azam, Vezirler, Yeniçeri Ağası, Kaptan-ı Derya, Beylerbeyi, Sancakbeyi.

DİVAN-I HUMAYUN:

DİVAN-I HUMAYUN Sadrazam (Vezir-i Azam) Vezirler Nişancı Kazasker (Kadı Asker) Defterdar Müftü (Şeyhülislam) Reis-ül Küttap Kaptan-ı Derya Yeniçeri Ağası

DİVAN-I HÜMAYUN:

DİVAN-I HÜMAYUN

Slide 10:

DİVAN ÜYELERİ ve DİĞER GÖREVLİLER Vezir-i Azam (Sadrazam) Başbakan Defterdar Maliye Bakanı Nişancı Tuğracı, Tapu Kadastro Şeyhülislam (Müftü) Ulemanın Başı, Fetvacı Kazasker (Kadı Asker) Adalet ve Eğitim Reis-ül Küttap Dış İşleri Bakanı Kaptan-ı Derya(Kaptan Paşa) Donanma Komutanı Yeniçeri Ağası İstanbul Emniyet Müdürü Rumeli Beylerbeyi Rumeli Eyalet Valisi Kadı Adalet işleri (Hakim) Subaşı Kazalarda Güvenlik Sorumlusu

KADI’ların görev yetkileri;:

KADI ’ların görev yetkileri; Adalet, Noterlik ve Belediye işleri. Görev süreleri 18 ay ile 3 yıl arasında değişir. not: Kadıların görev yerlerinin kısa sürede değiştirilmesinin nedeni, halk ile yakın ilişkiler kurup tarafsızlıklarını kaybetmelerini önlemektir. (Rüşvet ve iltimas)

Slide 12:

Tek kişinin yönetimine ne isim verilir? A. Meşrutiyet B. Teokrasi C. Monarşi D. Oligarşi E. Demokrasi Padişahın yanında meclis olursa hangi yönetim biçimi oluşur? A. Teokrasi B. Demokrasi C. Meşrutiyet D. Oligarşi E. Cumhuriyet Kadı, daha çok hangi işten sorumludur? A. Hukuk B. Ekonomi C. Asayiş D. Yönetim E. Siyaset

Slide 13:

Osmanlıda maliyeden sorumlu kişi kimdir? A. Nişancı B. Defterdar C. Kadı D. Şeyhülislam E. Sadrazam Osmanlıda, Fatih devrinden sonra divana başkanlık eden görevli kimdir? A.Kadı B.Subaşı C.Müftü D.Sadrazam Osmanlı’da “fetva” yetkisi kime aittir? A.Kadı B.Şeyhülislam C.Subaşı D.Padişah E.Defterdar

Slide 14:

Osmanlı’da, “yöneten sınıf” ın adı nedir? A.Yönetici B.Seçkinler C.Mebuslar D.Askeri E.Reaya İlmiye sınıfı hangisidir? A.Alimler B.Askerler C.Yabancılar D.Göçebeler E.Yöneticiler Osmanlı bürokrat sınıfının adı nedir? A.Kalemiye B.İlmiye C.Seyfiye D.Askeri E.Dini

MEHTER TAKIMI (MIZIKA-İ HUMAYUN):

MEHTER TAKIMI (MIZIKA-İ HUMAYUN)

ORDU:

ORDU Kapıkulu Askerleri Eyalet Askerleri (Tımarlı Sipahiler) Yardımcı Birlikler Akıncılar Gönüllüler Deliler Derbentçiler Sakalar Bağlı Beyliklerden Gelen Birlikler Donanma

Mustafa Kemal (Yeniçeri Kıyafeti ile SOFYA’da):

Mustafa Kemal (Yeniçeri Kıyafeti ile SOFYA’da)

TIMARLI SİPAHİ:

TIMARLI SİPAHİ

YENİÇERİ ASKERLERİ:

YENİÇERİ ASKERLERİ

YARDIMCI BİRLİKLERDEN AKINCI:

YARDIMCI BİRLİKLERDEN AKINCI

Slide 21:

KAPIKULU Ordusu * Merkez (İstanbul) ordusudur. * Devşirmedirler. * Sürekli Askerdirler. * Ulufe adı verilen maaş alırlar. * Cülus Bahşişi alırlar. * Yeniçeriler bu ordudadır.

Balkanlardan alınan Hıristiyan çocukların Türk ailelerin yanına verilmesinin sebebi; ONLARA; :

Balkanlardan alınan Hıristiyan çocukların Türk ailelerin yanına verilmesinin sebebi; ONLARA; İslamiyet ’i öğretmek, Türkçe ’yi öğretmek, Türk adet ve gelenek lerini öğretmek. DEVŞİRME SİSTEMİ

donanma::

donanma: Karesioğulları , Osmanlıya katılan ilk beyliktir. Çanakkale, Balıkesir civarında kurulmuş olan bu beylik denizcilik ile uğraşmıştır ve donanma ları vardır. İlk donanma Karesioğulları’nın ele geçirilmesi ile elde edilmiştir ( Orhan bey ). Osmanlı’nın ilk tersanesi Yıldırım Bayezid döneninde yapılmıştır. Donanma Kanuni S.S. Devrinde zirveye ulaşmıştır.

Slide 25:

Tarım ile uğraşan Osmanlı askeri sınıfının adı nedir? A.Tımarlı Sipahi B.Yeniçeri C.Kapıkulu Devşirme sisteminde çocuklar nerden alınırdı? A.Afrika B.Asya C.Balkanlar D.Anadolu E.Ortadoğu Kapıkulu askerlerinin aldığı maaşın adı nedir? A.Ulufe B.Yevmiye C.Yıllık D.Cülus E.Tazminat

EĞİTİM:

EĞİTİM SIBYAN MEKTEBİ (İlk Okul) MEDRESELER ENDERUN MEKTEBİ TEKKELER LONCALAR (Çıraklık Eğ.) YABANCI OKULLAR

MEDRESE ve ENDERUN:

MEDRESE ve ENDERUN *Öğrenciler Türk-Müslüman * Sivil Eğitim kurumlarıdır *Eğitim dili Arapça *Çoğunlukla Dinsel eğitim *Giderlerini Vakıflar karşılar *Mezunları: eğitim, hukuk ve din alanında görev yapar (ULEMA) *Öğrenciler Devşirme kökenlidir * Askeri Eğitim kurumlarıdır *Eğitim dili Türkçe * Askerlik, Yönetim vs. din dışı konularda eğitim verilmiştir

not::

not: Osmanlı Devletinde farklı eğitim kurumlarının varlığını sürdürmesi, öğretim birliğinin olmadığının ve kültürel farklılığın kanıtıdır.

TOPLUMSAL YAPI (Dinsel Örgütlenme):

TOPLUMSAL YAPI (Dinsel Örgütlenme) Müslümanlar - Egemen sınıftır. -Türk, Arap, Fars (İran) - Silah taşıma ayrıcalığına sahiptirler (Askerlik) Gayrimüslimler -Müslüman olmayanlardır. - Hıristiyan lar ve Musevi lerdir. -Askerlik yapmazlar, buna karşılık CİZYE verirler.

not::

not: Osmanlı Devleti’nde toplumun ümmet esasına göre örgütlenmesi devletin “teokratik” yapısını kanıtlar.

HUKUK:

HUKUK ŞER’İ HUKUK -Kur’an ve hadislere dayanır ve fıkıh kitaplarında toplanırdı. (Din kaynaklıdır) ÖRFİ HUKUK -Din dışı hukuk sistemidir. -Geleneklere ve akla dayalıdır. -Padişahların emir ve fermanlarıdır (Kanunnameler)

not-1::

not-1: Osmanlıda, fethedilen ülkelerin yerel hukuk sistemleri de uygulanmıştır. Bu durum, imparatorluk olmanın bir sonucudur. Yani devlet içerisinde birden çok ulus (millet) olması ve bunların farklı dinlere mensup olması kendi hukuk sistemleri ile yönetilmelerinde etkili olmuştur. Bu durum Osmanlının HOŞGÖRÜLÜ olduğunu gösterir.

not-2::

not-2: Osmanlı Devletinde; Azınlıklara Yabancılara (kapitülasyonlardan dolayı) Ayrı hukuk sistemleri uygulanmış ve kendi mahkemelerini kurma hakkı tanınmıştır. *** Bu durum Osmanlı Devletinin Hukuk Birliğini zedelemiştir .

OSMANLI TOPRAKLARI:

OSMANLI TOPRAKLARI Mülk Arazi *Öşri *Haraci Miri Arazi * Devlet Arazisidir *Alınıp Satılamaz *Ekmeyenden çiftbozan alınır yada toprak geri alınır. Vakıf Toprağı * Hayır kurumlarınındır. *Sosyal dayanışma. *Alınıp Satılamaz. *Dini nitelik taşır.

miri topraklar:

miri topraklar Mülkiyeti Devlete Aittir Tasarrufu Köylüye Aittir Vergisi Tımarlı Sipahiye Aittir

miri topraklar:

miri topraklar 1. DİRLİK: Memur veya komutanlara hizmetleri karşılığı bir bölgenin gelirinin verilmesidir. Aldığı vergilerin bir kısmı ile asker yetiştirir. Üç kısma ayrılır; HAS: Geliri 100.000 akçeden fazla olan topraklardır. ZEAMET: 100.000-20.000 akçe arası. TIMAR: 20.000 akçeden az.

Slide 37:

2. YURTLUK: Geliri sınır boylarını bekleyen askerlere verilirdi. 3. OCAKLIK: Geliri, kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılır. 4. MUKATAA: Doğrudan hazineye aktarılır. 5. PAŞMAKLIK: Geliri padişahın ailesine aktarılır. 6. MALİKANE: Kahramanlık gösteren kişilere verilen topraklardır. 7. METRUK: Otlak, mera, çayır gibi tarıma kapalı, halkın ortaklaşa kullandığı topraklardır.

iltizam sistemi:

iltizam sistemi Bir bölgenin vergi gelirlerinin açık arttırma usulü peşin olarak satılmasıdır. Bu uygulamanın yapıldığı eyaletlerde tımar sistemi uygulanmaz , bu eyaletler saliyaneli (yıllıklı) eyaletlerdir. Bu uygulamada vergiyi toplayan komisyoncuya (tefeciye) “mültezim” denir.

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL):

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) Yeniçeri Ağası (Asayiş İşleri) Taht Kadısı (Adalet İşleri) Şehremini (Belediye Başkanı) Muhtesip Ağa (Maliye İşleri)

Slide 40:

Hangisi belediye başkanıdır? A.Şehremini B.Kadı C.Subaşı D.Nişancı E.Sadrazam İstanbul’un adalet işlerinden sorumlu olan kimdir? A.Taht Kadısı B.Kazasker C.Kadı Devlete ait topraklara ne ad verilir? A.Miri B.Dirlik C.Vakıf D.Öşri E.Haraci

OSMANLI MADENİ PARALARI Akçe (Gümüş) Pul, Mangır (Bakır) Eşrefi (Altın-Fatih) Sikke:

OSMANLI MADENİ PARALARI Akçe (Gümüş) Pul, Mangır (Bakır) Eşrefi (Altın-Fatih) Sikke

OSMANLI KAĞIT PARASI (KAİME):

OSMANLI KAĞIT PARASI (KAİME)

Slide 43:

1. Osmanlı’da yöneten sınıfın adı nedir? (Kul) 2. Osmanlı’da yönetilen (halk) lere ne ad verilir? 3. Padişah tahta oturduğunda asker ve memurlara dağıttığı para? 4. Osmanlı gümüş parası ? 5. Osmanlı’da kılıç ehli (askerler) ? 6. Devlete ait topraklar? 7. Devşirme yüksek okulu ? Enderun Cülus Reaya Medrese Akçe Seyfiye Askeri Miri

İSTANBUL İSİMLERİ:

İSTANBUL İSİMLERİ KONSTANTİNOPOL KONSTANTİNİYYE KONSTANTİNOPOLİS İSLAMBOL DERSAADET ASİTANE, PA-İ TAHT İSTANBUL

HAT SANATI HÜSN-Ü HAT (GÜZEL YAZI):

HAT SANATI HÜSN-Ü HAT (GÜZEL YAZI) BU YAZIYI YAZANLARA HATTAT DENİR

PADİŞAH FERMANI (HATT-I HUMAYUN):

PADİŞAH FERMANI (HATT-I HUMAYUN)

DOLMABAHÇE SARAYI:

DOLMABAHÇE SARAYI

DOLMABAHÇE SARAYI TÖREN SALONU:

DOLMABAHÇE SARAYI TÖREN SALONU

DOLMABAHÇE SARAYI TÖREN SALONU:

DOLMABAHÇE SARAYI TÖREN SALONU

KUBBEALTI (DİVAN-I HUMAYUN):

KUBBEALTI (DİVAN-I HUMAYUN) TOPKAPI SARAYI

HAREM ve HAMAM:

HAREM ve HAMAM

M E V L İ D (PADİŞAHIN ERKEK ÇOCUĞUNUN DOĞUM KUTLAMASI) :

M E V L İ D (PADİŞAHIN ERKEK ÇOCUĞUNUN DOĞUM KUTLAMASI)

AYASOFYA MÜZESİ:

AYASOFYA MÜZESİ

TOPKAPI SARAYI KUBBEALTI:

TOPKAPI SARAYI KUBBEALTI

authorStream Live Help