Pasjaposla

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Zašto neki muškarci imaju psa umjesto žene ?

1. Što više zakasniš, to ti se pas više obraduje:

1. Š to vi š e zakasni š, to ti se pas vi š e obraduje

2. Pas neće primijetiti ako ga pozoveš drugim imenom:

2. Pas ne ć e prim ij etiti ako ga pozov e š drugim imenom

3. Psi vole kada ostaviš što više stvari na podu:

3. Psi vole kad a ostavi š š to vi š e stvari na podu

4. Psi se slažu da moraš podići glas ako hoćeš da te slušaju:

4. Psi se slažu da mora š podi ć i glas ako ho ć e š da te slu š aju

5. Psi misle da si predivan kad si pijan:

5 . Psi misle da si predivan kad si pija n

6. Pseći roditelji nikad ne dolaze u posjetu:

6 . Pse ć i roditelji nikad ne dolaze u pos j etu

7. Na pse ne moraš čekati da se spreme. Oni su spremni 24 sata na dan.:

7 . Na ps e ne mora š č eka ti da se sprem e. Oni su spremni 24 sata na dan.

8. Ako pas nanjuši miris drugog psa na tebi, neće pobijesniti, nego će to smatrati zanimljivim.:

8 . Ako pas nanju š i miris drugog psa na tebi , ne ć e pob ij esn i ti , nego će to smatrati zanimljivim.

9. Pas će ti dozvoliti da mu staviš remen a da te ne nazove perveznjakom.:

9 . Pas ć e ti dozvoliti da mu stavi š remen a da te ne naz ove perveznjakom .

10. Ako pas dobije mlade, uvijek možeš dati oglas za prodaju.:

10. Ako pas dobije mlade , uv ij ek mo ž e š dati oglas za prodaju .

11. Psi se vole voziti u prtljažniku:

1 1 . Psi se vole voziti u prtljažniku

12. Psi vole lov i ribolov.:

12 . Psi vole lov i ribolov .

13. Pas te neće nikad probuditi noću da bi te pitao: Hoćeš li nabaviti drugog psa ako ja umrem?:

13 . Pas te ne ć e nikad probuditi no ć u da bi te pitao: Ho ć e š li nabaviti drugog psa ako ja umrem?

14. Ako se pas odluči da te napusti, neće ponijeti polovicu sa sobom!:

14. Ako se pas odlu č i da te napusti , ne ć e pon ij eti polovi c u sa sobom !

PowerPoint Presentation:

Zanimljivo, zar ne?

authorStream Live Help