HỒ CHÍ MINH VÀ PHỤ NỮ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ông H? Chí Minh và ph? n? PowerPointSlideShow: BoTuMa Ch?y t? d?ng

Slide 2: 

Quan h? nam n? là chuy?n t? nhiên c?a con ngu?i. Ông H? là ngu?i, không tránh du?c vi?c này. Không ai chê cu?i ông, ngay c? khi ông quan h? v?i nhi?u ph? n?a. Nhung do muu d? chính tr?, ông H? và d?ng c?a ông dã gi?u gi?m, th?m chí có hành d?ng tàn d?c. Ðây là vi?c không ch?p nh?n du?c.

Slide 3: 

Theo các tài li?u dã du?c ki?m ch?ng chính xác, ông H? Chí Minh có khá nhi?u v? cung nhu tình nhân

Slide 4: 

Ngu?i v? th? nh?t Theo t?p chí “Ðông Nam Á Tung Hoành” s? tháng 1-2001 xu?t b?n t?i Nam Ninh, th?i gian s?ng t?i Qu?ng Châu, ngày 18-10-1926 ông H? dã k?t hôn v?i m?t n? d?ng viên C?ng s?n Trung Hoa tên Tang Tuy?t Minh sinh nam 1905. L? k?t hôn di?n ra t?i nhà hàng Thái Bình ? Qu?ng Châu v?i s? hi?n di?n c?a các bà Ð?ng Dinh Siêu (v? Chu Ân Lai),Bào La Ðình, Thái Su?ng. Tang Tuy?t Minh nam ngoài 20 tu?i

Slide 5: 

Hai ngu?i chia tay khi chi?n tranh Qu?c C?ng bùng n? ngày 12-4-1927. Ông H? tr?n di Vu Hán, d?n Thu?ng H?i, theo du?ng bi?n lên H?i Sâm Uy, qua M?c Tu Khoa kho?ng gi?a tháng 6 nam 1927. H? Chí Minh

Slide 6: 

Cu?i nam 1927, ông H? du?c Ð? Tam Qu?c T? C?ng S?n chuy?n qua ho?t d?ng ? Tây Âu, r?i d?n Ý. T?i dây ông du?c g?i qua Thái Lan tháng 8-1928. H? Chí Minh

Slide 7: 

Trong th?i gian ? Thái, ông có g?i cho Tang Tuy?t Minh m?t lá thu b?ng ch? Hán, nhung b? m?t thám Pháp phát hi?n nên thu không d?n tay ngu?i nh?n. B?c thu nhu sau: Th? bút ông H?

Slide 8: 

“D? mu?i tuong bi?t, Chuy?n thu?n niên du, Hoài ni?m tình thâm, B?t ngôn t? hi?u. T? nhân h?ng ti?n, Dao ký th?n tiên, T? mu?i an tâm, Th? ngã da v?ng. T?nh th?nh nh?c m?u v?n phúc. Chuy?t huynh Th?y” (1). ---------- (1) Th?y: M?t trong nhi?u tên c?a ông H?

Slide 9: 

T?m d?ch: “Cùng em chia tay nhau, Th?m thoát nháy m?t dã hon nam, Nh? nhung tình sâu, Không nói cung t? bi?t. Nay nhân g?i tin h?ng nh?n, Xa xôi g?i lá thu mang t?m lòng, Mong em yên tâm, Là di?u anh trông ngóng. Cung xin v?n an nh?c m?u v?n phúc. Ngu?i anh v?ng v? Th?y.” H? Chí Minh

Slide 10: 

Vào tháng 5-1950, nhìn th?y hình ông H? trên Nhân Dân Nh?t Báo bà Tang Tuy?t Minh g?i nhi?u thu cho ông H?, thông qua d?i s? Hoàng Van Hoan, nhung d?u không du?c tr? l?i. Sau nam 1954, bà xin qua Hà N?i g?p ông H?, cung b? t? ch?i. Bà m?t nam 1991 Bà Tang Tuy?t Minh nam 60 tu?i trong nhà riêng có treo hình ông H? Chí Minh

Slide 11: 

Ngu?i v? th? hai Theo n? s? h?c Sophia Quinn Judge, du?c ông Thành Tín vi?t l?i trong sách v? Ba Ông Thánh, ngu?i v? th? hai c?a ông H? là Nguy?n Th? Minh Khai sinh nam 1910, ch? v? c?a ông Võ Nguyên Giáp. Ngày 25/7/1935, t?i M?c Tu Khoa khai m?c Ð?i h?i C?ng s?n Qu?c t?. Phái doàn d?ng C?ng s?n Ðông Duong do Lê H?ng Phong d?n d?u trong dó có Nguy?n Th? Minh Khai. Bà này khai lý l?ch dã có ch?ng tên Lin. Lin là bí danh c?a ông H? lúc ?y. Nh?ng phi?u ghi nh?n d? d?c trong phòng riêng hai ngu?i t?i nhà ? t?p th? d?u ghi hai v? ch?ng Minh Khai, Lin.

Slide 12: 

Ch?ng minh thu c?a Minh Khai và H?ng Phong Sau này, Nguy?n Th? Minh Khai l?p gia dình v?i Lê H?ng Phong t?i M?c Tu Khoa. Bà Minh Khai b? Pháp t? hình nam 1941 Nguy?n Th? Minh Khai

Slide 13: 

Ngu?i v? th? ba Theo nhà van Vu Thu Hiên (tác gi? “Ðêm Gi?a Ban Ngày”) và ông Nguy?n Minh C?n (c?u Phó Ch? t?ch UBND Thành ph? Hà N?i), cung nhu nhi?u nhân ch?ng khác, sau hi?p d?nh Geneve, ban b?o v? s?c kh?e trung uong chuyên trách v? s?c kh?e các nhân v?t cao c?p, dã tuy?n m?t ph? n? tên Nông Th? Xuân, ngu?i Cao B?ng, thu?c s?c t?c Nùng cho ông H?. Cô Xuân du?c dua v? Hà N?i s?ng v?i ông H? nam 1955. Lúc dó, ông H? kho?ng 65 tu?i, còn cô Xuân 22 tu?i.

Slide 14: 

Ð? gi? bí m?t v? m?i quan h? gi?a bà Xuân và ông H?, chính B? tru?ng Công an Tr?n Qu?c Hoàn, dua cô Xuân vào g?p ông H?, r?i sau dó ch? v?. Tr?n Qu?c Hoàn (1916-1986) H? Chí Minh và Nông Th? Xuân

Slide 15: 

Nông Th? Xuân Bà Xuân r?t du?c ông H? ua thích và có v?i ông m?t ngu?i con trai sinh nam 1956, d?t tên là Nguy?n T?t Trung. Nhung ông H? v?n không cho bà Xuân vào ? trong ph? ch? t?ch v?i ông. Th? r?i vào m?t bu?i sáng mùa xuân nam 1957, ngu?i ta th?y xác m?t ngu?i dàn bà b? xe ô tô d?ng ch?t ? d?c C? Ngu lên Chèm (Hà N?i).

Slide 16: 

Xác không du?c m? theo thu?ng l?, mà b? chôn c?t v?i vã. Theo ông Nguy?n Minh C?n, Tr?n Qu?c Hoàn nhi?u l?n d?n nhà bà Xuân d? hãm hi?p bà t? ngày 6-2-1957. Cu?i cùng Hoàn dã gi?t bà ngày 11-2-1957, b?ng cách cho ngu?i dánh búa vào d?nh d?u (theo khám nghi?m c?a bác si), r?i quang xác ? d?c C? Ngu. Tr?n Qu?c Hoàn H? Chí Minh (th?i k? quan h? v?i bà Xuân)

Slide 17: 

B? Chính Tr? dã quy?t d?nh gi?t bà Xuân khi bà mu?n công khai hóa chuy?n bà v?i ông H?, nên Hoàn m?i dám làm h?n v?i bà tru?c khi gi?t bà. Ngu?i bi?t rõ vi?c này là cô Vàng, em ru?t bà Xuân, cung b? th? tiêu. Ch?ng cô Vàng dã có vi?t thu t? cáo vi?c này. Khi m? qua d?i r?i, Trung du?c dì Vàng nuôi, sau dó du?c dem di g?i cho Nguy?n Luong B?ng, r?i Chu Van T?n, Vu K?. Vu K? d?i tên Nguy?n T?t Trung thành Vu Trung. Nguy?n T?t Trung

Slide 18: 

Theo giáo su Nguy?n Th? Anh, Ông H? còn có m?t vài cu?c tình nhu Marie Bière, Véra Vasiliéva, Bourbon ? Paris; m?t ngu?i v? t?i Liên Xô; Li Sam t?i H?ng Công. Theo h?c gi? Tr?n Tr?ng Kim, ông H? còn l?y Nông Th? L?c và có 1 con trai. Tr?oc bà Xuân, B? Chính Tr? t?ng ch?n m?t ph? n? tr? d?p tên Nguy?n Th? Phuong Mai, t?nh u? viên Thanh Hoá, d? ông H? làm v? …không chính th?c, nhung cô này dòi ph?i có l? cu?i. Ông H? và BCT không d?ng ý, vi?c không thành. H? Chí Minh

Slide 19: 

Liên Xô và Ðông Âu s?p d?, tu tu?ng Mác Lê b? v?t vào s?t rác nên Ð?ng C?ng s?n Vi?t Nam ph?i g?ng gu?ng l?y cái g?i là “Tu tu?ng H? Chí Minh”, b?t m?i ngu?i h?c h?i và noi theo, d? ch? d? s?ng còn. Mu?n cho “Tu tuong H? Chí Minh” có chút giá tr?, h? ph?i th?n thánh hoá ông H? nhu là ngu?i h?t lòng vì nu?c, không màng d?n chuy?n v? con. Th?t ra H? Chí Minh không có m?t tu tu?ng nào c?, không h? nghe ai nói d?n H?-Ít, mà ch? nghe nói d?n Mác-Xít, Lê-Nin-Nít, Mao-Ít…H? Chí Minh ch? có tu tu?ng Mác-Xít, Lê-Nin-Nít, s?m mu?n gì ch? d? C?ng s?n Vi?t Nam cung s?p d? nhu Ðông Âu.

authorStream Live Help