Kristiyanismo sa Imperyong Roman1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kristiyanismo sa Imperyong Roman:

Kristiyanismo sa Imperyong Roman

PAGSISIMULA NG KRISTIANISMO:

PAGSISIMULA NG KRISTIANISMO Sa tugatog ng kaniyang kapangyarihan , nasakop ng imperyong Roman ang mga teritoryo sa palibot ng Mediterranean sea. Napa sailalim din sa kapangyarihan nito ang bahagi ng Asya lalo na ang Judea noong 63 B.C.E. Sa bayan ng Bethlehem, isinilang dito ang pinakatanyag na tauhan sa kasaysayan ng daigdig . At siya ay si “ Hesus ” ang tinaguriang “Messiah.”

Si Hesus, Hari ng mga Hudyo:

Si Hesus , Hari ng mga Hudyo Sa relihiyon na ito , pinaniniwalan ang pagdating isang messiah, o “ tagapagligtas .” Sabik na sabik ang mga jew sa pag daying ng messaih dahil sa kalupitang dinanas nila sa kamay ng mga politeistikong Roman. Isinilang si Hesus bandang ikaanim hanggang ikaapat na taon B.C.E. Sa kanyang kabataan namuhay siya bilang payak na karpentero sa bayan ng Nazareth.

PowerPoint Presentation:

Nang siya ay naging 30 taong gulang , nagsimula siyang mangaral ng salitang Diyos . Ipinangral niya ang paniniwala sa iisang Diyos ; pagmamahal sa sarili , sa kapwa , at sa kaaway ; at ang mga pangakong magakamit ng buhay na walang hanggan ang mga nananampalataya sa Diyos . Nagsimula din siyang gumamot ng may sakit at gumawa ng himala . Marami naang kanyang tagasunod pangunahin sa kanila ang 12 apostols . Para sa mga Jew si Hesus ang Messiah na kanilang pinakahihintay .

PowerPoint Presentation:

Ang mainit na pag tanggap sa ng mga jew sa Jerusalem, may tumawag sa kanya bilang “ Hari ng mga Hudyo ”. Noong 33 C.E dinakip at nilitis si Hesus sa harap ni Pontius Pilate,gobernador ng Imperyong Roman sa Judea, at pinatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa krus .

PAGLAGANAP NG KRISTIYANISMO:

PAGLAGANAP NG KRISTIYANISMO Sa pagkamatay ni Hesus , ipinag patuloy parin ng kaniyang mga disipolo ang pangangaral ng salita ng diyos . Paniniwala nila na si Hesus ang Anak ng Diyos na magdadala ng kaligtasan sa sanlibutan .

MGA NAGTATAG NG PUNDASYON NG KRISTIYANISMO:

MGA NAGTATAG NG PUNDASYON NG KRISTIYANISMO

PAUL:

PAUL Isinilang na “Saul” sa Tarsus ( bahagi ng kasalukuyang Turkey), si Paul ay isang Gentile, o hindi Jew. Ipinalaganap niya ang kristiyanismo sa Imperyong Roman, lalong-lalo na sa mga Gentile. Hindi nakilala ni Paul si Hesus . Sa simula , naging tagausig siya ng mga Kristiyanismo . Naging Kristiyanismo siya bunsod umano ng isang pangitain mula sa Diyos .

PETER:

PETER Isinilang na “Simon” sa Bethsaida ( bahagi ng kasaluyan Israel), si Peter ay isa sa 12 apostol ni Hesus . Ipinalaganap niya ang Kristiyanismo sa Judea at Syria. Siya ang itinuring na unang obispo ng rome . Kalaunan ay kinilala siya bilang unang papa ng Simbahang katoliko .

Ang maluwag na pagtanggap ng mga Jew at Gentle sa katuruan ni Hesus ay bunsod ng sumusunod na katuruang kristiyano.:

Ang maluwag na pagtanggap ng mga Jew at Gentle sa katuruan ni Hesus ay bunsod ng sumusunod na katuruang kristiyano .

PowerPoint Presentation:

Pantay na minamahal ng Diyos ang lahat ng mga tao . Binigyang-pag-asa nito ang mga karaniwang tao na nagdanas ng kahirapan at pagdurusa sa buhay . PAINIWALA NG KRISTIYANO . Nakahikayat ang katuuran sa pagigingpayak ng kristiyanismo sa harap ng pagiging maluho at materyalistiko ng mga pinunong Roman. Ang taong mananampalataya kay Hesus bilang messiah ay magkakamit ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kaniyang hararian .

PowerPoint Presentation:

Mga paniniwalang Naging Salik sa Paglaganap ng Kristiyanismo Mabilis ding lumaganap ang Kristiyanismo sa imperyo noong Pax Romana sapagkat : maayos,mabilis , at ligtas ang paglalakbay ng tao at idea gamit ang pinaghusay na sistema ng transportasyon at komunikasyon ; at madaling nagkaunawaan ang mga tao gamit ang mga karaniwang wika noong panahong iyon - ang Greek at Latin.

HAMON SA MGA UNANG KRISTIYANISMO:

HAMON SA MGA UNANG KRISTIYANISMO Ikinagalit ng mga Romano ang pagtanggi ng mga Kristiyano na sumamba sa emperador bilang diyos . Ikinatakot din nila ang maaaring maging kaparusahan sa kanilang mga diyos nang dahil sa pananampalataya ng mga kristiyano . Isinisi sa mga kristiyano ang mga kasalan at kamalasan na nararanasan sa imperyo . Inusig , panarusahan , at pinaslang . Noong 64 C.E. itinurong salarin ni Emperador Nero ang mga Kristiyanismo sa isang sunog na tumupol sa Rome .

PowerPoint Presentation:

Noong 250 C.E naman , ipinag-utos ni Emperador Decuis ang pagpaslang sa mga Kristiyano nang tumanggi ang mga itong sumamba sa mga diyos ng roman at mag-alay ng mga sakripisyo . Marami sa kanila ang naging martir na pinili ang kamatayan kaysa talikuran ang pananampalataya sa Diyos . Nang si constantine na ang namuno ng Emperyong Roman nagbago na ang kalagayan ng mga Kristiyano .

PAGTATATAG NG SIMBAHA SA ROMAN:

PAGTATATAG NG SIMBAHA SA ROMAN Ayon sa alamat , noong 312 C.E si Constantine ay nagdasal sa Diyos para sa tagumpay ng kaniyang hukbo sa digmaan . May gumuhit na nagliliyab na krus at ang mga salitang in hoc signo vince , nangangahuluganng “ Gamit ang simbolong ito , makakamit mo ang tagumpay .” Sa nakita ni constantine , pinag-utos niya na iguhit ang krus sa pananggalang ng kaniyang hukbo . Naging tagapagtangol si Constantine nang maging Emperador siya noong 312 C.E.

PowerPoint Presentation:

Noong 313 C.E inilabas ni Constantine ang Edict of Milan , na nagpahintulot sa mga mamamayang pumili ng kanilang relihiyon . Noong 380 C.E sa bisa ng Edict of Thessalonica , ginawang opisyal na relihiyon ng emperyo ang kristiyanismo ni Emperador Theodosius . Ipinagbawal ni Theodosius ang tradisyonal na mga paniniwala ng Roman.

Doktrina at Simbahang katoliko:

Doktrina at Simbahang katoliko Maraming simbahan ang itinatag sa mga tagasunod ni Hesus . Tinawag na Obispo ang mga rehiyonal na pinuno ng simbahan . mula sa 100 hanggang 500 C.E ,may mga iskolar , kinilala bilang mga Ama ng Simbahan , na nag- akda tungkol sa Kristiyanismo . Binuo rin ito ang herarkiya ng simbahan , na nagpatatag dito bilang isang institusyon .

PowerPoint Presentation:

Noong 400 C.E sa Rome, inangkin ng mga obispong Roman ang sarili na tagapagmana ni Peter. Ayon sa kanila , ang obispo ng Rome ang siya ring Papa, o pinaka mataas na opisyal ng Simbahang katoliko .

authorStream Live Help