Poluarea_Referat_Fizica.

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Liceul National Pedagogic “Carol I”:

Liceul National Pedagogic “Carol I”

PowerPoint Presentation:

Poluarea mediului înconjurător T E M A P R O I E C T U L U I

CUPRINS:

CUPRINS No ţiuni introductive Relaţia om-mediu Poluarea aerului Elemente componente ale mediului înconjurător Poluarea apei Poluarea solului Poluarea radioactivă Poluarea termică Poluarea fonică Protecţia mediului Poluarea fizic ă

PowerPoint Presentation:

Schimbarea traiectoriei actuale de dezvoltare socio-economic ă presupune construirea unor modele de percepţie şi interpretare a mediului,a poziţiei omului în natură,a relaţiilor dintre om şi mediu şi respectiv a legăturii dintre mediu şi dezvoltare . Silit de împrejurări : producerea unor catastrofe naturale(inundaţii,incendieri de păduri şi pajişti,surpări,erupţii vulcanice); invazia altor cete de oameni; omul a inaintat în ţinuturi mai puţin prielnice,mai aride ori cu ierni geroase,dovedind o mare capacitate de adaptare diferenţiindu-se ca ocupaţii şi ca unelte folosite,ca mod de viaţă,îmbrăcăminte,hrană,de zona anterior locuită.În felul acesta limitele spaţiului locuit de specia umană s-au extins necontenit. Puterea omului de adaptare , mai mare decât a tuturor animalelor s-a datorat tocmai raţiunii care l-a dus la cunoaşterea calitativă a mediului înconjurător,la aprecierea posibilităţilor lui pentru existenţa speciei umane şi la explicarea fenomenelor din jur. Relaţia om-mediu

:

Con ţ inutul m e diului î nconjur ă tor reprezint ă o î mbinare de elemente naturale ş i construc ţ ii omene ş ti ce modific ă peisajul natural cre â nd structuri func ţ ionale ce s-au diferen ţ iat de cadrul natural primordial î n decursul evolutiei istorice . Elementele mediului pot fi grupate î n trei categorii : - elemente primare : fundalul naturii fizice , ne î nsufle ţ ite ; - elemente derivate : s-au dezvoltat pe seama celor dint â i ( pe care le-au transformat ) reprezent â nd mediul biotic (vie ţ uit ) ; - elemente antropice : introduse de om prin activit ăţ ile sale co nş tiente . Elemente componente ale mediului înconjurător

PowerPoint Presentation:

Componentele primare ale mediului sunt : a erul ; a pa ; scoar ţ a terestr ă; r elieful ; flora ; fauna ; solurile .

PowerPoint Presentation:

Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului (atmosferică) . Aceste elemente de bază vieţii omeneşti se pare că sunt şi cele mai afectate de acţiunile iresponsabile ale fiinţei omeneşti. Solul , ca şi aerul şi apa este un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra sănătăţii. De calitatea solului depinde formarea şi protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţă cât mai ales a celei subterane. Apa este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte în organism multiple funcţii, fără apă toate reacţiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are multiple consecinţe negative asupra omului şi sănătăţii sale.

Tipuri de poluare :

Tipuri de poluare A. După provenienţă poluare naturală : biologică , fizico-chimică , antropică ; poluare industrială : agricolă , din transporturi , menajeră ; B. După natura poluanţilor poluare fizică : termică , fonică ( sonoră ), radioactivă , electromagnetică ; poluare chimică : cu carbon şi derivaţii acestuia , cu compuşii sulfului , flourului sau ai azotului , compuşi cu metale grele , materiale plastice , pesticide, materii organice fermentabile ; poluare biologică : prin contaminarea mediilor inhalate şi ingerate , prin modificări ale biocenozelor şi invazii de specii animale şi vegetale (de exemplu insecte nedorite , buruieni ); poluare estetică : degradarea peisajelor datorită urbanizării , industriei , sistematizării eronat concepute ; C. După starea fizică a poluantului ( factorul care, aflat în mediu în cantităţi ce depăşesc optimul pentru una sau mai multe specii , are acţiune toxică ) poluare cu lichide ; poluare cu substanţe solide; poluare cu gaze şi pulberi .

:


Tipurile de poluare:

Tipurile de poluare Poluarea , printre alte clasificări , este clasificată în poluare naturală ş i poluare artificială . Sursele naturale principale ale poluării sunt erupţiile vulcanice , furtunile de praf , incendiile naturale ale pădurilor şi altele cum ar fi gheizerele sau descompunerea unor substanţe organice .

PowerPoint Presentation:

POLUAREA AERULUI

PowerPoint Presentation:

Aerul atmosferic reprezintă un amestec de gaze, particule, vapori de apă , microorganisme. Există , în principal, două grupe de surse generatoare de praf , cenuşă şi fum în atmosferă : surse artificiale surse naturale Sursele artificiale pot fi grupate în două mari categorii : surse bazate pe arderea combustibililor în scop industrial ; surse bazate pe arderea combustibililor în scop domestic .

Surse de poluare cu praf, cenuşă şi fum:

Surse de poluare cu praf, cenuşă şi fum Există, în principal, două grupe de surse generatoare de praf, cenuşă şi fum, în atmosferă: a - surse artificiale b - surse naturale a) Sursele artificiale generatoare de praf, cenuşă şi fum cuprind, în general, toate activităţile omeneşti bazate pe arderea combustibililor lichizi, solizi sau gazoşi. Sursele artificiale pot fi grupate în două mari categorii: 1 - surse bazate pe arderea combustibililor în scop industrial; 2 - surse bazate pe arderea combustibililor în scop domestic.

:

Surse de poluare cu praf,fum şi cenuşă Industria Sursa de poluare Produsul poluant Oţelării Furnale, maşini de sintetizare Oxizi de fier,fier,fum Turnătorii de fontă Furnale,instalaţii de dezbatere Oxid de fier,praf,fum Metalurgia neferoasă Furnale şi topitorii Fum,fumuri de ulei şi metale Rafinării de petrol Regeneratori de catalizatori,incineratori de nămoluri Praf de catalizator,cenuşă de nămol Fabrici de hârtie Cuptoare de recuperare a chimicalelor şi de calcar Prafuri de chimicale Sticlă şi fibre de sticlă Manipularea materiilor prime,cuptoare de sticlă,tragerea firelor Praf de materii prime,ceaţă de acid sulfuric,oxizi alcalini,aerosoli de răşini

Producţia de fum şi praf în industrii :

Producţia de fum şi praf în industrii Industria Emisia de fum şi praf Siderurgie 10 kg / ton ă metal Fonterii 15-25 kg / ton ă metal Procesarea aluminiului 450 kg / tonă metal Topitorii de bronz şi alamă 12 kg / tonă metal

:

O importantă sursă industrială, în special de praf, o reprezintă industria materialelor de construcţie, care are la bază prelucrarea unor roci naturale (silicaţi, argile, calcar, magnezit, ghips etc.).

:

Praful rezultat din industria cimentului este împrăştiat până la distanţa de peste 3 km faţă de sursă, concentraţia acestuia în apropierea surselor,variind între 500 şi 2 000 t/km2/an. Fumul constituie partea invizibilă a substanţelor ce se elimină prin coşurile întreprinderilor industriale şi este constituit din vapori de apă, gaze, produşi incomplet arşi (cărbune, hidrocarburi, gudroane etc.) şi alte impurităţi înglobate şi eliberate cu ocazia arderii.

:

Cenuşa rămâne în cea mai mare parte în focar şi este îndepărtată ­prin procedee mecanice sau hidraulice. Restul este antrenat spre coş de către puternicul curent de aer format în camera de ardere. În marile centrale termoelectrice, la trecerea prin coş, cenuşa este captată aproape în totalitate.

Acţiunea nocivă a unor substanţe prezente în fumul de ţigară:

Ac ţiunea nocivă a unor substanţe prezente în fumul de ţigară Substanţa Cantitatea (în micrograme) Efectul produs Dioxid de carbon 23,100-78,300 Se elimină prin expiraţie. Oxid de carbon 5,250-21,400 Carboxihemonoglobinizant . Acţiune teratogenă asupra fătului. Produce tulburări de memorie şi de vedere. Favorizează infarctul.

PowerPoint Presentation:

Substanţa Cantitatea (în micrograme) Efectul produs Gudroane 3,000-33,000 Blochează unele reacţii biochimice.Blochează activitatea leucocitelor. Nicotină 200-2,400 Toxic al sistemului nervos.Produce accidente cardiovasculare. Acetaldehid ă 140-1,440 Methemoglobinizant . Amoniac 60-330 Iritant pentru ochi.Sufocant.Caustic.Produce bronşită şi edem pulmonar. Alcool metilic 40-300 Iritant al mucoaselor.Produce tulburări digestive şi respiratorii.Determină leziuni ale ochilor şi ale f i catului.

PowerPoint Presentation:

Substan ţa Cantitatea (în micrograme) Efectul produs Hidrogen sulfurat 12-35 Methemoglobinizant.Irită mucoasele.Produce anestezie olfactivă.Determină fenomene asfixice . Fenol 9-202 Determină denaturarea proteinelor.Determină lezare renală. Cadmiu 1 Inhibă enzimele celulare.Produce astenie.Afectează rinichii şi ţesutul osos. Oxid de azot 0-600 Methemoglobinizant.Produ-ce iritarea mucoaselor.Determină modificări respiratorii,cardiovasculare. Plumb 1 Produce saturnism.

:

Cenuşile vulcanice, împreună cu vaporii de apă, praful vulcanic şi alte numeroase gaze, sunt suflate în atmosferă, unde formează nori groşi, care pot pluti până la mari distanţe faţă de locul de emitere. Timpul de remanenţă în atmosferă a acestor suspensii poate ajunge chiar la 1-2 ani. Unii cercetători apreciază că, cea mai mare parte a suspensiilor din atmosfera terestră, provine din activitatea vulcanică. Aceste pulberi se presupune că au şi influenţe asupra bilanţului termic al atmosferei împiedicând dispersia energiei radiate de pământ către univers şi contribuind, în acest fel, la accentuarea fenomenului de ,,efect de seră", produs de creşterea concentraţiei de C02 în atmosferă. 1. Erupţiile vulcanice generează produşi gazoşi, lichizi şi solizi care, schimba local nu numai micro şi mezorelieful zonei în care se manifesta, dar exercita influente negative şi asupra purităţii atmosferice.

Efectul de seră :

Efectul de ser ă E fectul de ser ă este un fenomen natural. Dac ă nu ar exista , p ă m â ntul ar fi de nelocuit , deoarece temperatura de pe p ă m â nt ar fi inferioar ă celor 33oC la c â t se situeaz ă azi . Mecanismul efectului de ser ă este , schematic, urm ă torul : razele solare incidente sunt î n bun ă parte absorbite de p ă m â nt , î ndeosebi la suprafa ţă , iar o parte sunt retrimise î n spa ţ iu sub form ă de radia ţ ii cu lungimi de und ă mai mari . O parte a acestei radia ţ ii este la r â ndul s ă u absorbit ă ş i reflectat ă de gazele cu efect de ser ă din atmosfer ă , mai ales prin vaporii de ap ă , nori , dioxid de carbon (CO2), metan (H4), protoxid de azot (N2O) si clorofluor carburi (CFC). Cu alte cuvinte , P ă m â ntul prime ş te î n acela ş i timp o radia ţ ie care provine direct de la soare ş i o radia ţ ie reflectat ă de atmosfer ă , ceea ce antreneaz ă o ridicare a temperaturilor medii la suprafa ţă .

:


:

Manifest ă rile vul c anice se produc î n zonele de riftogenez ă , î n zonele de convergen ţă a pl ă cilor litosferice,ca urmare a procesului de subduc ţ ie , ş i î n interiorul acestora,ca urmare a ac ţ iunilor ,, punctelor fierbin ţ i ” din mantaua inferioar ă . Vulcanii reprezint ă partea superioar ă , terminala a sistemului magmatic, prin care magma ajunge la suprafata sub form ă de lav ă (magma din care a fost degajat ă o mare parte a gazelor volatile).

:

2. Furtunile de praf sunt şi ele un important factor în poluarea aerului. Terenurile afânate din regiunile de stepă, în perioadele lipsite de precipitaţii, pierd partea aeriană a vegetaţiei şi rămân expuse acţiunii de eroziune a vântului. Vânturile continue, de durată, ridică de pe sol o parte din particulele , care sunt reţinute în atmosferă perioade lungi de timp. Depunerea acestor particule ca urmare a procesului de sedimentare sau a efectului de spălare exercitat de ploi, se poate produce la mari distanţe faţă de locul de unde au fost ridicate.

:

Terenurile afânate din regiunile de stepă, în perioadele lipsite de precipitaţii, pierd partea aeriană a vegetaţiei şi rămân expuse acţiunii de eroziune a vântului. Vânturile continue, de durată, ridică de pe sol parte din particulele ce formează scheletul mineral şi le transformă în suspensii subaeriene, care sunt reţinute în atmosferă perioade lungi de timp. Depunerea acestor suspensii, ca urmare a proceselor de sedimentare sau a efectului de spălare exercitat de ploi, se poate produce la mari distanţe faţă de locul de unde au fost ridicate. Cercetări recente, din satelit, au arătat că eroziunea eoliană numai de pe continentul African ajunge la 100-400 milioane tone/an.În acest context, se pare Ca deşertul Sahara înaintează în fiecare an cu 1,5 pana la 10 km.

:

Furtuni de praf se produc şi în alte zone ale globului. Astfel, în mai 1934, numai într-o singură zi, un vânt de o violenţă neobişnuită a produs un intens proces de eroziune eoliană pe teritoriile statelor Texas, Kansas, Oklahoma şi Colorado. Norii negri, care cuprindeau circa 300 milioane de tone de praf, după ce au parcurs 2/3 din teritoriul S.U.A., au întunecat Washington-ul şi New York-ul şi s-au deplasat mai departe către Atlantic. În 1928, la 26 şi 27 aprilie, o furtună eoliană a produs erodarea unui strat de sol cu o grosime între 12 şi 25 mm de pe o suprafaţă de circa 400 000 km2, situată în zona precaspică. Evaluările făcute cu acel prilej au arătat că, numai pe teritoriul ţării noastre, s-au depus circa 148 milioane m3 praf, din cantitatea totală ridicată.

:

3. Incendiile naturale sunt o importantă sursă de fum şi cenuşă, care se produc atunci când umiditatea climatului scade natural sub pragul critic. Fenomenul este deosebit de răspândit, mai ales în zona tropicală, deşi, în general, gradul de umiditate al pădurilor din această zonă nu este de natură să favorizeze izbucnirea incendiului.

:

Fenomenul este deosebit de răspândit, mai ales în zona tropicală deşi, în general, gradul de umiditate al pădurilor din această zonă nu este de natură să favorizeze izbucnirea incendiului. La sfârşitul anului 1982 şi începutul anului 1983, pe insula Borneo a Indoneziei şi Malayesiei au avut loc 7 incendii care au mistuit circa 3,5 milioane hectare păduri tropicale. În Coasta de Fildeş, în 1983, focul a distrus circa 450 000 ha iar în Ghana, în timpul aceleaşi secete, a fost distrusă prin foc o mare suprafaţă de păduri şi circa 10% din plantaţiile de cacao.

:

În anii deosebit de secetoşi, chiar şi în zonele temperate, se produc dese incendii ale pădurilor. Astfel, în 1992, pe fondul unei succesiuni de ani secetoşi, au izbucnit incendii devastatoare chiar şi în pădurile Franţei şi ale Poloniei. Se pare că situaţia climatică din deceniul 80 a extins mult suprafeţele de păduri vulnerabile la incendii pe întregul glob.

Procesele de producţie industrială şi producţia de energie a industriei, sunt principalele surse ale poluării atmosferice dar la acestea putem adăuga orice arderi din care rezultă substanţe poluante . :

Procesele de producţie industrială şi producţia de energie a industriei , sunt principalele surse ale poluării atmosferice dar la acestea putem adăuga orice arderi din care rezultă substanţe poluante . Industria este , la momentul actual, principalul poluant la scară mondială .

:

Gazele industriale , gazele rezultate din arderi , fie c ă e vorba de î nc ă lzirea locuin ţ elor sau de gazele de e ş apament eliminate de autovehicule , polueaz ă atmosfera cu numeroase substan ţ e d ă un ă toare sănătăţii , aceste substan ţ e provoac ă , printre altele , boli respiratorii ş i alergii , precum şi ploi acide ce distrug pădurile .

:

Stratul de ozon din stratosferă ne protejează reţin â nd razele ultraviolete ale soarelui.Deoarece în zilele noastre a crescut foarte mult folosirea frigiderelor ,detergenţilor etc.,aceste gaze au ajuns în aer în cantităţi mai mari decât cele care ar putea fi suportate de atmosfer ă .Pe m ă sură ce se ridică,se descompun şi distrug stratul de ozon . O mare gaur ă î n ozon (ilustrată la mijloc cu albastru î nchis ş i gri) se dezvoltă deasupra Antarticii, timp de câteva luni, în fiecare an.

:

Transporturile sunt , după cum bine ştiţi , o altă importantă sursă de poluare . Autovehiculele care funcţionează cu motor cu combustie , sunt un factor poluant care este luat din ce în ce mai mult în seamă . Oraşele mari sau aglomeraţiile urbane dense sunt afectate în mare măsură de transporturile cu eliberare de noxe .

:

Industria arde carburanţii fosili, eliberând în atmosfer ă gazele de seră care încălzesc Pamântul .

PowerPoint Presentation:

Ploaia acid ă distruge plantele ş i animalele. Ele spal ă nutrien ţ ii de pe sol, frunze ş i ace, iar acestea se îngălbenesc ş i mor. Aluminiul eliberat de ploi slăbeşte rădăcinile copacilor, favorizând distrugerea lor. Păduri întregi au disp ă rut din aceast ă cauz ă . Este ş i mai rău dac ă ploaia acidă ajunge în râuri sau lacuri, pentru că acestea transportă otrava la distanţă, omorând ş i cele mai mici organisme.Peştii sunt determina ţ i de aluminiu să producă o mucoasă lipicioasă care le înfundă branhiile şi îi “sufocă”, în cele din urmă. Apele acide distrug ş i icrele.

PowerPoint Presentation:

Ploile acide distrug culturile , omoară peştii prin otrăvirea locurilor şi farâmiţează pietrele. Copacii îş i pierd frunzele şi, în final mor. Aceste păduri situate pe graniţele ceho-poloneze arată parcă ar fi fost lovite de bomba atomică. Ele au fost distruse de ploile acide datorate poluării industriale din fostele ţări comuniste.

PowerPoint Presentation:

POLUAREA APEI

:

Apele reziduale provenind din locuin ţ e, din industrie ş i agricultur ă ajung î n propor ţ ie mare î n apele lacurilor ş i ale r â urilor. Aceste ape poluate con ţ in substan ţ e care favorizeaz ă dezvoltarea bacteri i lor.Aceste bacterii consum ă cantit ăţ i imense de oxigen dizolvat î n ap ă ş i î n felul acesta pune î n pericol via ţ a animalelor si plantelor. Apele reziduale con ţ in de asemenea produse industriale toxice, cum sunt plumbul ş i mercurul. De asem e nea î ngr ăşă mintele, folosite mult î n agricultur ă , ajung î n apele r â urilor, purtate de apa ploii. Aceste î ngr ăşă minte con ţ in nitra ţ i şi polueaz ă apele subterane. Poluarea apelor

:

Principalele forme de poluare a apei , în funcţie de sursele şi de natura lor , sunt : Poluarea organică Poluarea toxică Materiile î n suspensie Materiile nutritive ( nitraţi , fosfaţi ) Poluarea bacteriană

:

Desigur, în strânsă legătură cu formele de poluare a apei se află poluanţii acesteia care pot fi grupaţi în: Poluanţi organici şi biologici Poluanţi chimici Poluan ţ ii apelor

:

A) Poluanţi organici şi biologici Poluarea prin materii organice (compuşi de hidraţi de carbon, materii proteice, lipide) degradabile este datorată mai ales surselor industriale (industria chimică, de celuloză şi hârtie, petrolieră, agroalimentară) şi a reziduurilor provenite de la populaţia urbană.

:

În multe cazuri poluarea lacurilor, iazurilor şi fluviilor se observă deodată, spre exemplu, după schimbări în culoare sau după nebulozitate, miros sau cazuri de pierire abundentă a peştilor, etc., pe când poluarea apelor subterane nu poate fi depistată tot atât de uşor (poluare în rezultatul păstrării materialelor la aer liber sau neprotejat; utilizării incorectă a fluizilor, cum ar fi combustibilul sau alte substanţe solubile; prezenţa terenurilor sau regiunilor insuficient de asfaltate; scurgerii substanţelor dăunătoare din instalaţiile de producţie şi transmitere; infiltrării cu ape reziduale în rezultatul lipsei unui sistem necesar de drenaj şi asanare, etc.).

PowerPoint Presentation:

Utilizarea apei şi eliminarea/prelucrarea apei reziduale (cea ce se numeşte gestionarea resurselor de apă) trebuie să fie efectuată cu ajutorul celor mai moderne tehnologii, astfel încât şi după scurgerea apelor reziduale sau uzate să se asigure posibilitatea extragerii şi utilizării în mai multe scopuri a “apei afectate” de către oamenii, care trăiesc mai la vale de bazinul de apă, dar numai cu condiţia aplicării tehnologiilor respective de prelucrare a acestei ape.

:

Exploataţiile industriale elimină sau varsă reziduurile direct în masele de apă sau indirect prin sistemele de canalizare centrale sau municipale de stat. În unele ţări acest proces este reglementat şi statul controlează scurgerile prin faptul că apa reziduală trece prin sistemul local de prelucrare a apei . Deja a fost demonstrat că scurgerile ilicite în acest sistem de canalizare prezintă o sursă primordială de poluare a apei .

PowerPoint Presentation:

La poluarea apei contribuie un număr mare de surse , care sunt clasificate în : surse organizate sursele neorganizate

PowerPoint Presentation:

POLUAREA SOLULUI

:

Poluarea solului constă în orice acţiune care produce dereglarea funcţionării normale a acestuia ca suport şi mediu de viaţă pentru plantele terestre superioare din cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau antropice. Solurile sunt supuse unor procese continue de degradare şi alterare.Degradarea reprezintă procesul de mărunţire şi dispersare a rocilor şi mineralelor în fragmente mai mici,sub influenţa temperaturii,apei,vântului,gravitaţiei şi vieţuitoarelor.Procesul este ireversibil.Alterarea reprezintă totalitatea proceselor chimice la care sunt supuse rocile şi mineralele sub acţiunea apei,acizilor minerali,organici şi a sărurilor. Degradarea şi alterarea acţionează simultan.

:

Poluarea solului este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate din activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe chimice în practica agricolă. Ţinând seama de provenienţa lor, reziduurile pot fi clasificate în: reziduuri menajere , rezultate din activitatea zilnică a oamenilor în locuinţe şi localuri publice;

PowerPoint Presentation:

reziduuri industriale ,provenite din diversele procese tehnologice care pot fi formate din materii brute,finite sau intermediare şi au o compoziţie foarte variată în funcţie de ramura industrială şi de tehnologia utilizată(în industria alimentară – predominant componente organice,pe când în industria chimică,metalurgică,siderurgică,minieră – predominant substanţe chimice organice sau anorganice);

PowerPoint Presentation:

reziduuri agro – zootehnice ,legate îndeosebi de creşterea şi îngrijirea animalelor .

PowerPoint Presentation:

POLUAREA FIZICĂ

PowerPoint Presentation:

Poluarea fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca urmare a extinderii folosirii izotopilor radioactivi în ştiinţă,industrie,agricultură,zootehnie,medicină etc...Pericolul deosebit al substanţelor radioactive în mediu şi în potenţialul lor nociv chiar la concentraţii foarte reduse.

PowerPoint Presentation:

POLUAREA RADIOACTIVĂ

PowerPoint Presentation:

Odat ă cu evolu ţ ia societ ăţ ii umane,omul a fost supus suplimentar ş i altor expuneri de radia ţ ii.Astfel , investiga ţ iile medicale ( radioscopii , radiografii , tratamente radiologice ) expun omul la radia ţ ii mult mai puternice dec â t cele naturale . Chiar ş i ceasurile cu cadrane luminioase ş i televizoarele pot contribui la iradierea î n mas ă a popula ţ iei . !

PowerPoint Presentation:

Sursele de radia ţ ii ionizante se pot î mp ă r ţ i î n dou ă categorii : - surse controlate : acceleratorii de particule î n care sunt inclu ş i acceleratorii pentru cercetare , generatoare de raze X, aparate ş i instala ţ ii de uz comun;reac ţ ii nucleare;radioizotopii utiliza ţ i î n laborator ş i î n aplica ţ ii pa ş nice; - surse necontrolate : de ş euri radioactive (din activitatea de cercetare ş i economic ă );c ă derile radioactive (fall- out) .

PowerPoint Presentation:

Efectele polu ă rii cu radia ţ ii se fac resim ţ ite , î n toate cazurile , î n atmosfer ă , î n ap ă , pe sol, influen ţâ nd organismele vii,uneori pe lan ţ ul trofic . Efectele acestei polu ă ri pot fi : directe (ca urmare a interac ţ iunii radia ţ iilor cu suport biologic,modific â ndu -se compozi ţ ia ş i structura materiei , î nso ţ it ă uneori de muta ţ ii genetice ) ; indirect (c â nd nu este afectat ă structura biologic ă , dar este afectat mediul î n care aceasta este plasat ă ).

PowerPoint Presentation:

Î n general,efectul nociv al radia ţ iilor depinde de tipul radia ţ iei,de energia radia ţ iei ş i de durata de iradiere,determin â nd : - efecte pe termen scurt,dup ă o iradiere puternic ă ( boli specifice,deces ); - efecte pe termen lung, pe seama acumul ă rii unor iradieri slabe ( cre ş te riscul de cancer); - efecte genetice,ce se manifest ă la urma ş ii p ă rin ţ ilor iradia ţ i .

PowerPoint Presentation:

POLUAREA FONICĂ

PowerPoint Presentation:

Sunetul reprezintă o vibraţie a particulelor unui mediu capabil să producă o senzaţie auditivă . Sunetul se propagă sub forma unor unde elastice numai în substanţe ( aer , lichide şi solide), dar nu se propagă în vid . În aer , viteza de propagare este de 340 m/s. Zgomotul este o suprapunere dezordonată a mai multor sunete . Este produs din surse naturale , dar mai ales antropice : utilaje , mijloace de transport, aparate , oameni . Poluarea fonică sau sonoră produce stres , oboseală , diminuarea sau pierderea capacităţii auditive, instabilitate psihică , randament scăzut şi chiar fisurarea clădirilor sau spargerea geamurilor . Poluare fonică

PowerPoint Presentation:

Un grup de cercet ă tori suedezi au studiat posibilit ăţ ile tehnice prin care ar putea fi redu s zgomotul produs de trafic.Ei a u identificat mai multe surse de poluare fonic ă : zgomotele de propulsie (motor, sistemul de e ş apament , echipamentul auxiliar ş i sistemul de transmisie ) ş i zgomotele de deplasare ( interac ţ iunea dintre anvelope ş i drum). Cercet ă torii au concluzionat c ă poluarea fonic ă ar putea fi redu să cu 5 decibeli,folosind tehnologia actual ă . Pentru a ajunge la o reducere cu 10 decibeli este nevoie de mai multe cercet ă ri ş i î mbun ă t ăţ iri ale anvelopelor ş i suprafe ţ elor de deplasare .

PowerPoint Presentation:

Ace ş tia au sugerat mai multe m ă suri care pot fi luate pentru reducerea polu ă rii fonice,printre care cererea de garan ţ ii pentru propriet ăţ ile acustice ale suprafe ţ elor de drum sau implementarea la nivel interna ţ ional ş i î n func ţ ie de caracteristicile climatice a unui sistem de clasificare acustic ă a ma ş inilor,anvelopelor ş i suprafe ţ elor de drum.De asemenea,realizatorii studiului au mai propus limitarea vitezelor ş i instrumente economice pentru a promova cererea de produse silen ţ ioase .

PowerPoint Presentation:

Cercet ă torii mai precizeaz ă c ă î n ţă rile nordice,precum Suedia,un obstacol major î n reducerea polu ă rii fonice este folosirea pneurilor cu nituri din cauza c ă rora nu se poate profita de suprafe ţ ele silen ţ ioase care au fost construite p â n ă acum . Concluzia studiului este c ă exist ă tehnologie pentru a reduce poluarea fonic ă , dar c ă este nevoie de c e rcet ă ri mai detaliate ş i de ac ţ iuni politice pentru un progres considerabil .

PowerPoint Presentation:

Măsurile pentru reducerea poluării fonice necesită investiţii, noi materiale, noi tehnici în construcţiile civile, industriale, în construcţia de maşini, regândirea unor procedee, instalaţii, mijloace şi sisteme de trafic şi nu în ultimul rând, un comportament civilizat al oamenilor între ei.

PowerPoint Presentation:

PROTECŢIA MEDIULUI

PowerPoint Presentation:

Protecţia mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, respectiv atunci când omul a cucerit întreg spaţiu al Terrei, prielnic vieţii. Acum, bogăţiile şi resursele de energie au fost afectate în aşa măsură încât se întrevede epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele condiţii esenţiale existenţei umane, ca apa sau aerul, dau semne de otrăvire. Se deduce astfel posibilitatea ca viitorul omenirii să fie pus sub semnul întrebării, dacă bineînţeles nu se iau măsuri energice de protecţie a planetei. Omul a înţeles că face şi el parte din natură, că Terra şi resursele ei sunt limitate, că această planetă funcţionează ca un sistem şi că dereglările produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru om. Omenirea nu poate renunţa însă la ritmurile înalte ale dezvoltării economice. Calea pentru realizarea acestor ritmuri, cu menţinerea unei bune calităţi a mediului, este exploatarea acestuia în aşa fel încât să se poată regenera şi conserva în permanenţă.

:

Primele iniţiative de ocrotire a mediului au apărut acum aproximativ 200 de ani , din necesitatea salvării unor specii pe cale de dispariţie. Cu timpul, motivele care au impus ocrotirea naturii s-au diversificat. Începând din 1970, au apărut semne clare de îmbolnăvire a planetei : subţierea stratului de ozon, încălzirea globală, ploile acide, poluarea apelor, a aerului şi a solului. Oamenii au început să înţeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil faţă de natură. Însă responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală, dar mai ales colectivă: protecţia naturii angajează colaborare şi sprijin reciproc pe plan local, judeţean, naţional şi mai ales internaţional.

:

Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile,defrişând pădurile pentru a folosi lemnul şi a mări suprafeţele agricole,aruncând nepăsător în apă şi în aer cantităţi mari de deşeuri toxice omul a stricat echilibrul natural existent în mediul înconjurător,aşa încât uneori şi-a pus în pericol însăşi viaţa lui.În asemenea situaţie,fiinţa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru înlăturarea răului pe care l-a produs şi să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia mediului înconjurător,pentru menţinerea în natură a unui echilibru normal între toţi factorii care compun mediul.

PowerPoint Presentation:

I I U B I Ţ I N A T U R A !

authorStream Live Help