TB tagalog

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ang kinakailangan mong malaman tungkol sa Tuberkulosis (Tagalog) Hawaii TB Control Program Telephone (808) 832-5731 Revised August 2002

Ano ang TB (Tuberkulosis)? : 

nagmula sa baktirya kadalasang naaapektuhan ang mga baga mapipigilan at malulunasan sa pamamagitan ng medisina. Ano ang TB (Tuberkulosis)?

May 2 klase ng TB : 

May 2 klase ng TB 1. TB Impeksiyon 2. Aktibong TB

TB Impeksiyon : 

TB Impeksiyon May positibong “skin test” May normal na x-ray ng dibdib. Ang taong may TB impeksiyon ay:

TB Impeksiyon : 

Nakasagap ng TB baktirya. Mabuti ang pakiramdam. Ang TB baktirya ay hindi maaring isalin sa iba. TB Impeksiyon

TB impeksiyon / ang positibong “skin test” ay karaniwan… : 

TB impeksiyon / ang positibong “skin test” ay karaniwan… Isa sa tatlong tao sa mundo ay nahawaan ng TB baktirya.

Sakit na TB : 

Sakit na TB Ang taong may sakit na TB ay: May positibong “skin test.” Hindi normal ang x-ray sa dibdib.

Sakit na TB : 

Masama ang pakiramdam sa katawan. Maaaring ipasa ng TB baktirya sa iba. - Ang sakit na TB ay malulunasan sa pag-inom ng gamot!! Sakit na TB

Paano lumalaganap ang TB ? : 

Paano lumalaganap ang TB ? Umubo Bumahin Sumigaw Kumanta Ang mikrobyo ng TB ay naipapasa ng taong may sakit na TB kung ito ay: Na siyang nagpapalaganap ng mikrobyo sa hangin.

Slide 10: 

Ang TB ay makukuha ng isang tao kung ito ay nakikihalubilo nang madalas at malapit sa taong may sakit na TB.

Alalahanin! : 

Alalahanin! Hindi mo makukuha ang TB sa taong may TB impeksiyon lamang!!

Ang mikrobyo ng TB ay hindi lalaganap sa pakikipag-bahagi sa mga: : 

Ang mikrobyo ng TB ay hindi lalaganap sa pakikipag-bahagi sa mga: Kutsara o tinidor Baso Banyo

Slide 13: 

Ang mikrobyo ng TB ay hindi lalaganap sa pangangasima ng: Kagamitan sa pagtulog Basura Mga damit o tuwalya Pagkain

Paghadlang at proteksiyon sa TB : 

TB Paghadlang at proteksiyon sa TB Mga 6 na pahiwatig para saiyo at ng iyong pamilya

1. Alamin ang mga palatandaan at sintomas ng sakit na TB: : 

1. Alamin ang mga palatandaan at sintomas ng sakit na TB: Madalas na pagkapagod Linalagnat Panganga-ya-yat Pamamawis sa gabi Pag-ubo Walang ganang kumain Dumudura ng dugo Sumasakit ng dibdib

2. Alamin ang mga nakakadulot ng pagkaroon ng sakit na TB: : 

2. Alamin ang mga nakakadulot ng pagkaroon ng sakit na TB: Impeksiyon sa HIV May nakaraang impeksiyon sa TB Paggamit ng bawal na gamot Diabetes Kanser sa ulo at leeg Mababa ang timbang

3. X-ray sa dibdib: : 

3. X-ray sa dibdib: Kung mayroon kang positibong resulta sa “skin test” (TB impeksiyon) magpa x-ray sa dibdib at tiyakin mong wala kang sakit na TB.

4. Gamot upang mahadlangan ang TB: : 

4. Gamot upang mahadlangan ang TB: Kung ikaw ay mayroong positibong resulta ng “skin test” maaari kang uminom ng medisina para mabawasan ang panganib na magkaroon ng sakit na TB.

5. Taglaying panatilihing bukas ang mga bintana: : 

5. Taglaying panatilihing bukas ang mga bintana: Ang TB ay hindi naipapasa sa labas o kaya sa sariwang hangin.

6. Mamuhay nang malusog: : 

6. Mamuhay nang malusog: Kumain nang wasto. Sapat na pagtulog. Panatilihing malakas ang resistansiya ng kaatawan.

Alalahanin! : 

Alalahanin! Ang taong may sakit na TB ang tanging makakapasa ng sakit na TB. Ang TB ay isang sakit na nahahadlangan at naalulunasan.

authorStream Live Help