GMD.123.10 - VANG NGHE LOI CHUA NGAY NAY

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Enter hay b?m chu?t d? xem ti?p CHÚA NH?T 2C MÙA CHAY Vâng nghe l?i Chúa ngày nay

Slide 2: 

“Có ti?ng t? dám mây phán r?ng : Ðây là Con yêu d?u c?a Ta, Các nguoi hãy vâng nghe l?i Ngu?i" Mt 17:5 – Lc 9:35 TRÍCH BÀI TIN M?NG CHÚA NH?T 2C MÙA CHAY

Slide 3: 

Ð?C GIÊSU D?Y : “L?i anh em nghe dây không ph?i là c?a Th?y, nhung là c?a Chúa Cha, Ð?ng dã sai Th?y” Ga 14:24 “M?i di?u Th?y nghe noi Cha, Th?y dã cho anh em bi?t” Ga 15:15 “Ai nghe l?i Th?y và tin Ð?ng dã sai Th?y thì có s? s?ng d?i d?i” Ga 5:24 “Chính Chúa Cha Ð?ng dã sai Th?y, truy?n l?nh cho Th?y ph?i nói gì, tuyên b? gì... Nh?ng gì Th?y nói, thì Th?y nói dúng nhu Chúa Cha dã nói v?i Th?y” Ga 12:48-50 Ð?C GIÊSU LÀM GUONG : “C?a l? hy t? và toàn thiêu Cha không doái nh?n thì này Con d?n d? làm Thánh Ý Cha” Tv 40, 7-8 Vâng nghe l?i Chúa là vâng ph?c Ý Cha Bài liên quan GMD.065.09 - XIN CHO CON BI?T L?NG NGHE – b?m xem GMD.072.09 - TIN VÀO TIN M?NG LÀ VÂNG PH?C Ý CHA – b?m xem

Slide 4: 

Chúa nói b?ng cách nào ?

Slide 5: 

Chúa nói trong Kinh Thánh “Thu? xua, nhi?u l?n nhi?u cách, Thiên Chúa dã phán d?y cha ông chúng ta qua các ngôn s?; nhung vào th?i sau h?t này, Thiên Chúa dã phán d?y chúng ta qua Thánh T?” Dt 1:1-2 Ð?C BI?T QUA CÁC GIÁO HU?N VÀ L?NH TRUY?N C?A Ð?C GIÊSU KITÔ M?t nguy hi?m c?a th?i bu?i hôm nay trong vi?c gi?i thích L?i Kinh Thánhlà “v?n v?o” ý nghia L?i Chúa cho phù h?p v?i m?c dích cá nhân hay t?p th?. C?n thi?t ph?i gi?i thích và l?ng nghe L?i Chúatrong b?i c?nh c?a nhi?m c?c c?u d?theo hu?ng linh d?o yêu thuong và t? b?mà chính Ð?c Giêsu dã làm guong.

Slide 6: 

Chúa nói qua Giáo H?i B? GIÁO LU?T (The Code of Canon Law) Quy?n 3 – Nhi?m v? giáo hu?n c?a Giáo h?i : Ði?u 747 d?n Ði?u 755 d? c?p rõ ràng : Kho tàng d?c tin du?c Chúa Kitô u? thác cho Giáo h?i (Ð.747). M?i tín h?u có b?n ph?n tuân theo các hi?n ch? và s?c l?nh do quy?n bính h?p pháp c?a Giáo H?i. (Ð.754) M?i ngu?i ph?i xa tránh nh?ng giáo thuy?t nào trái ngu?c v?i nh?ng di?u ph?i tin. (Ð.750) Không th? phát bi?u r?ng các Tông Hu?n, S?c L?nh, … c?a Giáo h?i d? ra d? các tín h?u mu?n th?c hành hay không tùy ý. Vì Thánh ý Chúa th? hi?n c? noi các giáo hu?n c?a Giáo h?i. R?t nhi?u các di?u kho?n trong các giáo hu?n c?a Giáo h?iliên quan ph?ng v?, bí tích, ân xá, vv…dã b? xem thu?ng và b?t tuân. Hãy d?c và suy g?m nh?ng di?u kho?n sau dây c?a B? Giáo Lu?t. "Ph?i vâng l?i Thiên Chúa hon vâng l?i ngu?i phàm” Cv 5:29

Slide 7: 

Chúa nói qua bi?n c?, th?i di?m... “C?nh s?c b?u tr?i thì các ông bi?t c?t nghia,còn th?i di?m thì các ông l?i không c?t nghia n?i” Mt 16:3 N?u t?ng s?i tóc c?a m?i ngu?i dã du?c Cha trên tr?i d?m k? (x. Mt 10:29) k? c? vi?c nó hoá tr?ng hay den (x. Mt 5:36)…thì hãy t?p d?c thánh ý Chúa qua các bi?n c? và th?i di?m trong cu?c s?ng. M?t ch? d? xã h?i cho c? m?t qu?c gia, dân t?cch?c ch?n không n?m ngoài Thánh Ý Cha. Ð?c Giêsu xác d?nh di?u ?y khi Ngài tr? l?i quan Philatô : "Ngài không có quy?n gì d?i v?i tôi, n?u Tr?i ch?ng ban cho ngài” Ga 19:11 C?n th?c s? d?a vào l?i c?u nguy?nvà nh?t là d?a vào Công Lý Nu?c Tr?i d? gi?i quy?t m?i s? vi?c,vì “Nu?c tôi không thu?c v? th? gian này” Ga 18:36

Slide 8: 

Chúa nói qua các ngôn s? "Anh em hãy di kh?p t? phuong thiên h?,loan báo Tin M?ng cho m?i loài th? t?o" Mc 16:15 L?i này không ch? dành riêng cho hàng giáo si,mà cho h?t m?i môn d? Ð?c Giêsu,nh?t là trong thiên niên k? th? 3 này Ch? có m?t v?n d? duy nh?t :c?n c?n th?n phân bi?t các ngôn s? gi? trong th?i sau h?t. Chính b?n thân satan dã dùng L?i Kinh Thánh d? cám d? Ð?c Giêsu ! Bái liên quan : GMD.059.08 - ON G?I LÀM NGÔN S? - b?m xem GMD.080.09 - M?C T? SAU VATICAN 2 LÀ AI – b?m xem GMD.089.09 - NGÔN S? HÔM NAY – b?m xem GMD.097.09 - HÀNG GI? - NGU?I GI? - b?m xem

Slide 9: 

“Anh em hãy chan d?t doàn chiên mà Thiên Chúa dã giao phó cho anh em: lo l?ng cho h? không ph?i vì mi?n cu?ng, nhung hoàn toàn t? nguy?n nhu Thiên Chúa mu?n, không ph?i vì ham h? l?i l?c th?p hèn, nhung vì lòng nhi?t thành t?n tu?. Ð?ng l?y quy?n mà th?ng tr? nh?ng ngu?i Thiên Chúa dã giao phó cho anh em, nhung hãy nêu guong sáng cho doàn chiên” 1Pr 5:2-3 Trong Nam Linh M?c L?NG NGHE THÁNH Ý CHÚA “M?c T? nhân lành hy sinh m?ng s?ng mình cho doàn chiên....Tôi chính là M?c T? nhân lành. Tôi bi?t chiên c?a tôi, và chiên c?a tôi bi?t tôi... tôi hy sinh m?ng s?ng mình cho doàn chiên. Tôi còn có nh?ng chiên khác không thu?c ràn này. Tôi cung ph?i dua chúng v?...” Ga 10:11,14-16 N?u trên máy bay trong chuy?n tham vi?ng Liên Hi?p Qu?c và Hoa k?, Ð?c Thánh Cha Bi?n-Ð?c XVI dã nói v?i các phóng viên là Ngu?i l?y làm x?u h? vì nh?ng gì x?y ra [l?m d?ng tình d?c do hàng giáo si Công giáo], d?ng th?i v?i nh?ng l?ch l?c trong cách nhìn,dánh giá và s?ng d?c tin,k? lu?t (ví d? lu?t d?c thân) và nh?ng l?i kh?n - h?a trong d?i s?ng t?n hi?n : vâng l?i,khó nghèo,trinh khi?t. M?i cái d?u có nguyên do. ? dây là s? buông l?ng c?a các co s? dào t?o c?a Giáo H?i, không ch? thi?u sót, mà không dáp ?ng du?c tru?c m?t xã h?i t?c hoá cao d?. Công d?ng Vatican II không du?c hi?u và áp d?ng dúng d?n (BTGH – 137), thì gi?i giáo si, linh m?c nên suy g?m l?i L?i Chúa sau dây : Bài liên quan : THÁNH LINH M?C GIOAN MARIA VIANÊ – b?m xem

Slide 10: 

Trong Nam Thánh 2010 L?NG NGHE THÁNH Ý CHÚA “Thày ban cho chúng con m?t di?u ran m?i là : Chúng con hãy yêu thuong nhau”. Chi?u hôm nay, toàn th? Giáo h?i Công giáo mu?n nói l?i xin l?i v? t?t c? nh?ng di?u ?y, v?i t?t c? m?i ngu?i không phân bi?t chính ki?n, v? trí và tín ngu?ng tâm linh…Chúng tôi xin l?i m?i thành ph?n xã h?i, tôn giáo, vì chúng tôi dã chua d? hoà mình và d?ng hành. Giáo h?i Chúa thi?t l?p là Giáo h?i Duy nh?t, nhung chúng con dã làm rách t?m áo c?a Chúa. Giáo h?i Chúa là Giáo h?i Thánh thi?n, nhung chúng con dã làm hoen ? dung nhan Hi?n thê c?a Ð?c Kitô. Giáo h?i Chúa là Giáo h?i Công giáo, nhung chúng con dã bi?ng tr?, thoái thác công vi?c rao gi?ng Tin M?ng. Giáo h?i Chúa là Giáo h?i Tông truy?n, nhung chúng con chua nh?n ra Chúa noi các d?ng b?c Chúa tuy?n ch?n. Giáo Ph?n Thanh Hoá thay m?t GHVN nói l?i sám h?i trên dây trong nghi th?c sám h?i và hoà gi?i tru?c ngày Khai m?c Nam Thánh Xem b?n tin chi ti?t – b?m xem Bài liên quan - NAM THÁNH 2010 – T? ON SÁM H?I HÒA GI?I CANH TÂN – b?m xem

Slide 11: 

Trong Mùa chay Nam thánh L?NG NGHE THÁNH Ý CHÚA Nam Thánh là m?t th?i di?m ch?a chan ân s?ng, thu?n l?i cho vi?c hòa gi?i v?i Thiên Chúa và anh em d?ng lo?i. Trong ý hu?ng dó, chúng ta nên nhìn nh?n nh?ng sai l?i chúng ta dã ph?m trong quá kh? và hi?n t?i, d?i v?i anh em d?ng d?o và anh em d?ng bào, và xin m?i ngu?i tha th?. Ð?ng th?i, chúng ta nên quy?t tâm dào sâu và phong phú hóa s? hi?p thông trong giáo h?i và xây d?ng m?t xã h?i công b?ng, liên d?i và bình d?ng, b?ng con du?ng d?i tho?i chính th?c, tôn tr?ng l?n nhau và h?p tác cách lành m?nh v?i nhau. ÐGH BÊNÊDICTÔ XVI S? di?p g?i Giáo h?i Vi?t Nam Nhân d?p khai m?c Nam Thánh 2010 Bài liên quan - MÙA CHAY NAM THÁNH 2010 – b?m xem

Slide 12: 

Nh?ng ph?n ?ng c?nh báo v? s? b?t tuân thánh ý Chúa

Slide 13: 

L?i c?nh báo c?a tiên tri Elia ”B?y gi?, ông Ê-li-a d?n bên dân và nói: "Các nguoi nh?y kh?p khi?ng hai chân [t?c là b?t cá hai tay] cho t?i bao gi?? N?u Ð?C CHÚA là Thiên Chúa, hãy theo Ngu?i; còn n?u là Ba-an thì c? theo nó!" 1V 18:21 Hãy c?n th?n vì ta r?t thu?ng “b?t cá hai tay”khi trong l?i s?ng, cách hành x?ta v?a mu?n du?c c? các m?i l?i c?a Nu?c Tr?il?n các l?i l?c c?a tr?n th?. Satan r?t tinh vi trong th? do?n nàyvà nó giúp ta “ng?y trang” r?t khéo và làm ta hoàn toàn yên tâm.

Slide 14: 

Ph?n ?ng c?a ngôn s? Môsê “Tho?t v?a khi ông l?i g?n doanh tr?i và nhìn th?y con bê và phu?ng múa nh?y thì Môsê b?ng b?ng khí n? và ông dã li?ng xa c?c phi?n bia kh?i tay và d?p b? tan tành du?i chân núi. Ðo?n ông l?y con bê h? m?i làm mà phóng h?a r?i tán d?n nhuy?n ra và vãi trên m?t nu?c mà b?t con cái Israel ph?i u?ng. Môsê nói v?i Aharôn: “Dân này dã làm gì ông mà ông làm nó m?c t?i l?n th? ?” Aharôn nói: “xin d?c ông d?ng b?ng nóng gi?n, chính ngài bi?t: Nó lì trong s? d? !” Xh 32:19-22 KHI TH?Y DÂN CHÚA TH? BÒ VÀNG Hãy c?n th?n nh?ng lo?i bò vàng trá hìnhtrong m?i lãnh v?c cu?c s?ng,nguy hi?m nh?t là khi nó d?i l?t r?t “trang tr?ng” : vi?c tông d?, vi?c th? phu?ng, vi?c xã h?i…

Slide 15: 

L?i c?nh báo c?a Tông d? Phaolô “Gi? dây tôi dau lòng ?a l? mà nói l?i, có nhi?u ngu?i s?ng thù ngh?ch v?i th?p giá Ð?c Kitô. Chung cu?c d?i h? là hu vong, chúa t? c?a h? là cái b?ng, và h? d?t vinh danh c?a h? trong nh?ng di?u ô nh?c; h? ch? ua chu?ng nh?ng cái trên cõi d?i này” Pl  3, 17 - 4, 1 BÀI Ð?C 2 CHÚA NH?T 2C MÙA CHAY

Slide 16: 

L?i c?nh báo c?a Ð?c Giêsu “Không ai có th? làm tôi hai ch?. Anh em không th? v?a làm tôi Thiên Chúa v?a làm tôi ti?n c?a du?c.” Mt 6:24 "Th?i gi? dã mãn, và nu?c Thiên Chúa dã g?n d?n; anh em hãy an nan sám h?i và tin vào Tin M?ng" Mc 1:12-15

Slide 17: 

L?i nh?n nh? c?a Ð?c Maria T?I TI?C CU?I CANA XUA :“Ngu?i b?o gì các anh c? vi?c làm theo” Ga 2:5 T?I M?-DU – SU?T G?N 30 NAM NAY : “M?i gia dình ph?i c?u nguy?n chung và d?c Thánh Kinh” 14*2*85“Hãy d?c Phúc Âm, s?ng L?i Chúa và c?u nguy?n d? các con có th? hi?u d?u hi?u c?a th?i d?i” 25*8*98“H?i các con, hãy c?u nguy?n và d?c Phúc Âm d? các con có th? khám phá ra thông di?p Chúa dành cho các con” 25*6*91 “Ð?ng lãng phí th?i gi? n?a, các con bé nh?, vì các con không ph?i là ch? th?i gian” 2-2-2009 “M? kêu g?i các con hãy hoán c?i b?n thân mình” 25-8-2008

Slide 18: 

Các slideshow khác có th? t?i xu?ng t?i : b?m xem Video clips chuy?n th? t? các slideshow : T?i trang YouTube - b?m xem T?i trang KinhMungMaria – b?m xem T?i trang TinVuiChuaLanh (m?c Video L?i Chúa) – b?m xem vv….. CÁC ÐI?U KI?N HU?NG ON TOÀN XÁ H?NG NGÀYTRONG NAM THÁNH 2010 : b?m xem “XIN CHO NU?C CHA TR? Ð?N Ý CHA TH? HI?N DU?I Ð?T CUNG NHU TRÊN TR?I” Mt 6:10

authorStream Live Help