Semana Cultural

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Be water my friend, Semana Cultural do IES de Porto do Son, abril 2017.

Comments

Presentation Transcript

Nos medios...:

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos. Exercitarse no diálogo e nos valores dunha sociedade plural e democrática. Desenvolver hábitos de traballo individual e en equipo. Respectar a diferenza de sexos e rexeitar os estereotipos que supoñan a discriminación entre homes e mulleres. Fortalecer as capacidades afectivas e rexeitar a violencia. Desenvolver a utilización das fontes de información para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. OBXECTIVOS LOMCE NA SEMANA CULTURAL

Nos medios...:

f) Desenvolver o coñecemento científico como método de coñecemento. g) Desenvolver o espírito emprendedor, a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal, a capacidade de aprender a aprender, planificar e asumir responsabilidades. h) Comprender e expresarse con corrección oralmente e por escrito. i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas. j) Coñecer, valorar e respectar o patrimonio. K) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e do dos outros. Valorar criticamente os hábitos sociais de saúde e consumo. l) Aprezar a creación artística.

Nos medios...:

Enerxía con conciencia Para todos os grupos do centro

Nos medios...:

A auga e a muller , Carlos Sánchez, cooperante con experiencia en países subdesenvolvidos 1º e 2º de ESO

Nos medios...:

Concurso fotográfico “Wonderful water”

Nos medios...:

Maruxa Mallo nas augas da invisibilidade . Exposición do equipo de biblioteca e traballo da unidade didáctica 1º, 2º e 3º de ESO Todo o centro

Nos medios...:

Contamos o que vemos na praia en inglés 1º de ESO

Nos medios...:

Germán Vargas Callejas, O noso presente e futuro común , do programa A Ponte.

Nos medios...:

Fina Rodríguez Agraso, A auga como recurso nos países subdesenvolvidos 3º de ESO

Nos medios...:

Cultivando no deserto hai 1000 anos , de César Parcero, científico do CSIC 1º de Bacharelato e Ciclo

Nos medios...:

Os días afogados , de César Souto e Luís Avilés. Visionado e coloquio co director 4º ESO TIC e1e 2º de Bacharelato

Nos medios...:

E cosistemas fluviais no entorno , Antonio Veiras, axente do servizo de Conservación da Natureza 3º de ESO

Nos medios...:

Mulleres na historia , obradoiro de Adela Dávila 4º de ESO

Nos medios...:

Traballo de campo. Paisaxe e Sustentabilidade

Nos medios...:

A fervenza do río Sieira: traballo de campo de bioloxía e química 3º de ESO

Nos medios...:

Charla da cooperativa A nosa Enerxía 1º e 2º de Bacharelato

Nos medios...:

III RAID do IES de Porto do Son Ciclos do IES de Porto do Son, Arteixo e Gondomar

Nos medios...:

Maruxa Mallo , charla de Antía Piñeiro e Mireia Maneiro 3º ESO A

Nos medios...:

Teatro científico. Peripeciencia 2º de ESO

Nos medios...:

Aforro e eficiencia enerxética , de Manuel Ramiro Rodríguez, no programa A Ponte

Nos medios...:

Presentación do proxecto de medio ambiente e creación artística Mar de Fábula 1º de ESO

Nos medios...:

A memoria da auga cos avós 1º de ESO

Nos medios...:

Xornada de xuventude e emprego. Área de Xuventude do Concello. 4º de ESO e Ciclo

Nos medios...:

A calidade das augas , Patricia López Ríos, Farmacéutica Inspectora de Sanidade 1º e 2º de Bacharelato

Nos medios...:

1752,83 EUROS 1752,83 EUROS

Nos medios...:

Traballo do alumnado de Plástica

Nos medios...:

Alumnado visitando a instalación da Aula Específica

Nos medios...:

E ademais... Gravación de vídeos, visionado de curtametraxes en francés, lecturas en aula, exposicións orais sobre traballos de investigación...

Nos medios...:

Nos medios... Entrevistounos RFM Radio (minuto 47:45)

authorStream Live Help