برنده ها و بازنده ها

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

برنده ها و بازنده ها اثری از : جی هریس www.aramejan.com

Slide 2: 

يك برنده تعهد مي دهد يك بازنده فقط وعده مي دهد

Slide 3: 

يك برنده مي گويد: برويم و پيدا كنيم يك بازنده مي گويد: هيچ كس نمي داند كجاست

Slide 4: 

يك برنده وقتي اشتباه مي كند مي گويد: اشتباه كردم يك بازنده وقتي اشتباه مي كند مي گويد: تقصير من نبود

Slide 5: 

يك برنده بيشتر از يك بازنده تلاش مي كند و هميشه وقت اضافه مي آورد يك بازنده هميشه حتي براي انجام كارهاي ضروري هم سرش شلوغ است

Slide 6: 

يك برنده به سمت مشكلات هجوم مي برد يك بازنده مشكلات را دور مي زند و هرگز با آنها روبرو نمي شود

Slide 7: 

يك برنده گوش مي دهد يك بازنده بدون توجه به حرفهاي ديگران فقط منتظر است تا نوبت صحبت كردنش برسد

Slide 8: 

يك برنده مي داند كه براي چه چيزي بجنگد و از چه چيزي بگذرد يك بازنده از آنچه كه نبايد مي گذرد و براي آنچه كه ارزش جنگيدن ندارد مبارزه مي كند

Slide 9: 

يك برنده ضمن جبران اشتباه خود معذرتخواهي مي كند يك بازنده مي گويد متاسفم و دوباره اشتباهش را تكرار مي كند

Slide 10: 

زمان براي يك برنده هميشه در آرامش مي گذرد براي يك بازنده دو نوع زمان وجود دارد: زماني خيلي هيجان زده و زماني خيلي سست و بي حال

Slide 11: 

يك برنده ترجيح مي دهد كه تحسين شود و نه اينكه فقط دوست داشته شود. هر چند هر دو را دوست دارد يك بازنده ترجيح مي دهد دوست داشته شود تا تحسين شود و حتي حاضر است كمي تحقير را هم براي آن تحمل كند

Slide 12: 

يك برنده خود را به حد كافي قوي مي بيند تا آرام باشد يك بازنده نه تنها هرگز آرام نيست بلكه حتي وقت سختي ضعيف و ظالم هم هست

Slide 13: 

يك برنده مي گويد: حتما راه بهتري هم هست يك بازنده مي گويد: فقط يك راه حل وجود دارد و هميشه هم به همين شكل بوده است

Slide 14: 

يك برنده به ما فوقش احترام مي گذارد و سعي مي كند چيزي از او ياد بگيرد يك بازنده از مافوقش بدش مي آيد و ضمن اظهار رنجش هميشه سعي مي كند نقاط ضعف او را بيابد

Slide 15: 

يك برنده مي داند كه چه وقت به پيروزي احتياج دارد و بايد به آن برسد يك بازنده هميشه فقط مشتاق پيروزي است

Slide 16: 

يك برنده قدردان توانايي هاي خود است و از محدوديت هايش آگاهي دقيق دارد يك بازنده از توانايي ها و محدوديت هاي واقعي خود بي خبر است

Slide 17: 

يك برنده يك مسئله بزرگ را به قسمت هاي كوچك تقسيم مي كند و هر قسمت را به سادگي حل مي كند يك بازنده مسئله هاي كوچك و زيادي را به هم ربط مي دهد تا به يك مسئله بزرگ و غير قابل حل برسد

Slide 18: 

يك برنده تمركز مي كند يك بازنده به همه چيز و همه جا فكر مي كند

Slide 19: 

يك برنده اعتقاد دارد كه اگر به مردم اجازه انتخاب داده شود همه مهربانند يك بازنده فكر مي كند كه اگر اين اجازه به مردم داده شود آنها بد خواهند بود

Slide 20: 

يك برنده از اشتباهاتش درس مي گيرد يك بازنده ياد مي گيرد كه با امتحان نكردن چيزهاي تازه فقط اشتباه نكند

Slide 21: 

يك برنده سعي مي كند موجب اذيت و آزار مردم نشود مگر زماني كه هدف بالاتري داشته باشد يك بازنده اگر چه نمي خواهد كسي را اذيت كند اما هميشه با اعمالش نا خودآگاه باعث اذيت و آزار مردم مي شود

Slide 22: 

يك برنده از شكست نمي ترسد يك بازنده به طرز عجيبي از پيروزي مي ترسد

Slide 23: 

يك برنده از دارايي خود براي لذت بردن استفاده مي كند يك بازنده فقط دارايي جمع مي كند و آن را هدف خودش قرار مي دهد . مهم نيست كه چقدر جمع مي كند او هيچ وقت خودش را به عنوان يك برنده نمي بيند و هرگز هم نخواهد ديد

Slide 24: 

يك برنده نسبت به جو اطراف خويش حساس است يك بازنده فقط به احساسات خود توجه مي كند

Slide 25: 

يك بازنده سياست ها و يا كارهاي ديگران را در شكست خود موثر مي داند يك برنده معمولا خود را مسئول مي داند. ولي هرگز وقت زيادي صرف ملامت كردن نمي كند

Slide 26: 

يك بازنده فقط به سرنوشت اعتقاد دارد يك برنده معتقد است كه ما خود سرنوشت خود را با آنچه كه انجام مي دهيم يا نمي دهيم مي سازيم

Slide 27: 

يك بازنده وقتي عقب است تلخ و تند خو مي شود و هر وقت جلو است بي توجه به ديگران يك برنده تعادل خود را بدون توجه به اين كه در كجا قرار دارد حفظ مي كند

Slide 28: 

يك بازنده اگر بيش از آنچه مي گيرد بدهد احساس بدي دارد يك برنده احساس مي كند كه با پرداخت پول بيشتر اعتبارش را براي آينده بيشتر كرده است

Slide 29: 

يك بازنده به كساني كه از خودش قوي ترند تكيه مي كند و كساني را كه ضعيف تر از خودش هستند از كمك خودش محروم مي كند يك برنده به خودش تكيه مي كند و هرگز احساس نمي كند وقتي ديگران به او تكيه مي كنند بهش تحميل شده اند

Slide 30: 

يك بازنده از رو شدن كاستي ها و ضعف هاي خود در پيش ديگران واهمه دارد يك برنده مي داند كه كاستي هايش بخشي از او هستند و سعي مي كند تا تاثيرشان را كم كند ولي هرگز آنها را انكار نمي كند

Slide 31: 

يك بازنده هنگامي كه ديگران او را بيازارند نارضايتي خود را ابراز نمي كند و زجر مي كشد و با فكر انتقام شرايط بدتري را پديد مي آورد يك برنده رنجش خود را سريع ابراز مي كند و به اين ترتيب احساس بدش را تخليه و فراموش مي كند

Slide 32: 

يك بازنده ادعاي استقلال مي كند و به آن مغرور است در حالي كه فقط ساز مخالفت با ديگران را مي زند و ادعاي همكاري با ديگران را دارد در حالي كه فقط از كارهاي ديگران پيروي ميكند يك برنده مي داند كه در چه تصميماتي بايد مستقل عمل كند و در چه كارهايي بايد با ديگران كنار بيايد

Slide 33: 

يك بازنده به برنده ها حسودي مي كند و مغرورانه با ديگر بازنده ها برخورد مي كند يك برنده ديگران را فقط با توجه به اينكه چقدر از توانايي هايشان براي زندگي استفاده مي كنند مورد قضاوت قرار مي دهد نه با توجه به بعضي امتيازات خارجي و موفقيت هاي دنيوي و شايد از نظر او پسر واكسي توانا خيلي محترم تر از يه كودن فرصت طلب باشد

Slide 34: 

يك بازنده فكر مي كند قاعده اي براي برد و باخت هست يك برنده مي داند كه تمام قانون ها را مي توان شكست جز يكي : همان باش كه واقعا هستي و چيزي بشو كه مي خواهي . چيزي كه تنها برگ برنده در دنياست

Slide 35: 

يك برنده به دنبال جنبه مثبت يك آدم بد است و سعي مي كند با بخش مثبت او كار كند يك بازنده فقط جنبه بد يك آدم خوب را مي بيند براي همين كار كردن با ديگران برايش سخت است

Slide 36: 

يك برنده تعصبات را قبول مي كند و مي كوشد آنها را با قضاوت خوب تعديل كند يك بازنده منكر وجود هر گونه تعصب در خود است و به همين خاطر تا آخر عمر گرفتار آنهاست

Slide 37: 

يك برنده از رد كردن خودش در يك موقعيت متناقض نمي ترسد يك بازنده بيشتر به فكر ثابت بودن در افكار خودش است تا درست بودن نظرش

Slide 38: 

يك برنده دست سرنوشت را حس مي كند و اين واقعيت را مي پذيرد كه كار خوب هميشه پاداش نمي گيرد بدون اينكه غرغرو باشد يك بازنده هميشه غر مي زند بدون اينكه طعنه سرنوشت را بفهمد

Slide 39: 

يك برنده مي داند چگونه بدون اينكه گرفته باشد جدي باشد يك بازنده معمولا گرفته است به خاطر ناتوانايي اش در جدي بودن

Slide 40: 

يك برنده ابتدا توبيخ مي كند و بعد مي بخشد يك بازنده براي توبيخ كردن خيلي ترسوست و براي بخشيدن خيلي حقير است

Slide 41: 

يك برنده هميشه به دنبال انجام كارهاي ضروري است و انرژي خود را براي كارهايي كه شانس بيشتري براي موفقيت دارند اختصاص مي دهد يك بازنده تمام انرژي خود را صرف كارهاي غير مهم مي كند و هيچ انرژي براي كارهاي موثر ندارد

Slide 42: 

يك برنده مي داند كه تنها قدرت واقعي قدرت اخلاقي و معنوي است يك بازنده به درون خودش توجه كمي دارد و سعي مي كند بيش از ظرفيت واقعي و دروني خودش نيروهاي خارجي بيشتري را جذب كند

Slide 43: 

يك برنده سعي مي كند كارهاي خود را بر اساس نتايج آنها مورد قضاوت قرار دهد و كارهاي ديگران را بر اساس قصد و نيتشان ارزيابي كند يك بازنده بهترين نمره ها را به خودش مي دهد و در قضاوت ها نيت خير خود را معيار قرار مي دهد . اما در نقد و بررسي كار ديگران بر اساس نتيجه كارشان قضاوت مي كند

Slide 44: 

يك برنده منظور خود را در جملات كوتاه و روشن بيان ميكند يك بازنده آن قدر وراجي مي كند تا منظور اصلي اش را هم گم مي كند

Slide 45: 

يك برنده ضعف هايش را در خدمت توانايي هايش مي گيرد يك بازنده دارايي اش را فداي ضعفهايش مي كند

Slide 46: 

يك برنده هر امتيازي را كه بتواند به دست مي آورد حتي با كنار گذاشتن بخشي از اصولي كه به آنها اعتقاد دارد يك بازنده در رسيدن به خواسته هايش كمتر موفق است چون همواره به اصول قبلي خود پايبند است

Slide 47: 

يك برنده با كساني كه ممكن است بعدا به او كمك كنند يا كساني كه هيچ وقت به او كمك نخواهند كرد يكسان برخورد مي كند يك بازنده تملق قدرتمندان را مي گويد و افراد ضعيف را تحقير مي كند

Slide 48: 

يك برنده در پي احترام ديگران است ولي اهميت زيادي به محترم شدن نمي دهد يك بازنده براي جلب احترام به ديگران به هر كاري دست مي زند و از اين رو فرصتي براي رسيدن به اهدافش پيدا نمي كند

Slide 49: 

يك برنده مي داند كه هنوز بايد ياد بگيرد حتي وقتي كه از نگاه ديگران يك آدم ماهر وخبره به نظر برسد يك بازنده مي خواهد از نگاه ديگران يك آدم ماهر و خبره باشد حتی بدون اين كه شروع به ياد گرفتن بكند تا دريابد چقدر كم مي داند

Slide 50: 

يك برنده بدون تمسخر خود مي تواند به اشتباهات خود در برابر ديگران بخندد يك بازنده در تنهايي از خود راضي نيست و در ميان جمع هم نمي تواند راحت به اشتباهات خود بخندد

Slide 51: 

يك برنده نسبت به ضعفهاي ديگران احساس همدردي مي كند چون ضعفهاي خودش را مي شناسد و آنها را مي پذيرد يك بازنده نسبت به ضعفهاي ديگران تحقير آميز برخورد مي كند چون نمي تواند ضعفهاي خود را بپذيرد

Slide 52: 

يك برنده بعد از اينكه تمام راه ها را براي رسيدن به هدفي امتحان كرد و شكست خورد به اميد يك معجزه مي نشيند يك بازنده پيش از امتحان كردن هر راه حلي اميدوار به وقوع معجزه اي براي حل مشكل است

Slide 53: 

يك برنده در سراسر عمرش بيشتر يك دهنده است تا گيرنده يك بازنده همواره بر اين باور است كه برنده ها بيشتر گيرنده هستند تا دهنده

Slide 54: 

يك برنده هيچ واهمه اي ندارد از اينكه به راحتي از يك جاده اصلي كه با اهدافش سازگار نيست خارج شود يك بازنده مي كوشد همواره از وسط جاده حركت كند بدون توجه به اينكه جاده به كجا مي رود

Slide 55: 

آرام جان محلی برای آرامش www.aramejan.com

authorStream Live Help