Chi dao chien luoc danh gia ket qua hoc tap

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP :

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 1 CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 2 CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC ĐG KQHT Mục đích: Hiểu biết về ĐG KQHT ; về kĩ năng chỉ đạo, quản lí công tác ĐG KQHT Bi ết cách áp dụng PP ĐG đã qui định trong chương trình giáo dục THPT Cách thức hỗ trợ giáo viên áp dụng PP ĐG mới trong quá trình dạy học

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 3

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 4 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ ĐG Kết quả học tập (tr.81) Đ ánh giá KQHT (tr.81) 1.1 Một số khái niệm Thu thập thông tin Xử lí, phân tích thông tin Nhận xét, phán đoán, ra QĐ cho giai đoạn giáo dục tiếp theo Kiểm tra (tr.82) PP đ ánh giá (tr.83) : trắc nghiệm ; quan sát ; nghi ên cứu sản phẩm ; chuyên gia ;…

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 5 1.2 Các kiểu đánh giá (tr.90) a) ĐG theo chuẩn m ực b) ĐG theo tiêu chí c) Tự đánh giá Nhóm chuẩn Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Mức tiêu chí ĐG PT-TH Vận dụng Hiểu Biết

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 6 LỰA CHỌN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA - HS LÀM BÀI - GV CHẤM ĐIỂM XỬ LÍ KẾT QUẢ 1) Đánh giá KQHT của HS HS A: 2 điểm; HS B: 7 điểm Tỉ lệ % loại: K, Y, TB, K, G HS A: đạt, không đạt TC nào HS B: đạt, không đạt TC nào 2) Đánh giá chất lượng ĐKT: Độ khó Độ phân biệt Độ tin cậy Điều chỉnh câu hỏi của ĐKT

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 7 Hoạt động 1: 1. Theo Ông/bà, kiểm tra thuộc giai đoạn nào trong ĐG? 2. Theo Ông/bà mỗi tình huống sau nên sử dụng loại hình đánh giá nào? Tuyển chọn học sinh vào trường chuyên, lớp chọn Khảo sát chất lượng đầu vào Đánh giá kết quả học tập trong quá trình giáo dục Đánh giá kết quả học tập đầu ra cuối năm, cuối cấp Tuyển sinh vào Cao đẳng, đại học

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 8 II. CHỈ ĐẠO VIỆC LẬP KH ĐÁNH GIÁ 2.1 Lập khung đánh giá, lập kế hoạch đánh giá kết quả học tập của học sinh (tr93) 2.2 Thành lập nhóm cán bộ, giáo viên tư vấn cho ông/bà; 2.3 Hướng dẫn GV lập kế hoạch đánh giá KQHT môn học

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 9 Phân tích, giải thích, hiểu chương trình giáo dục Chọn tiêu chí, chuẩn đánh giá Chọn loại hình đánh giá Phương pháp và quy trình đánh giá Thử nghiệm và điều chỉnh PP, quy trình ĐG Thực hiện kế hoạch đánh giá kết quả học tập của học sinh Điều chỉnh KH Phát hiện, giải thích Kết luận và đề xuất Cục diện mới về trình độ HS Lập KHĐG tiếp

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 10 TT Hoạt động Yêu cầu đầu ra Cách thức sử dụng KQ Thời gian thực hiện Điều kiện thực hiện Đối tượng tham gia Bộ phận phụ trách 1 2 3 4 KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ SỞ

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 11 Hoạt động 2: a) Ở địa phương, Ông/Bà có lập KHĐG không? Nếu có thường lập vào thời điểm nào? Nếu không, KHĐG được tích hợp vào KHGD chung của nhà trường như thế nào? b) Với tư cách là hiệu trưởng, ông/bà sẽ tập trung chủ yếu vào những chiến lược đánh giá nào để thực hiện chủ trương “Hai không” của Bộ GDĐT? c) Nếu thực hiện đúng chủ trương “Hai không” của Bộ GDĐT, kết quả chất lượng cuối năm của trường thấp thì ông/bà sẽ lập kế hoạch ở năm học tiếp theo như thế nào?

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 12 III. CHỈ ĐẠO VIỆC THỰC HIỆN KHĐG 3.1 Chuẩn bị (tr.97) a) Tìm hiểu chương trình Giáo dục b) Các yêu cầu, tiêu chí biên soạn đề kiểm tra 3.2 Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đánh giá (tr.101) a) Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về đánh giá kết quả học tập: chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đánh giá; kĩ thuật biên soạn câu hỏi, kĩ thuật thiết kế ma trận đề kiểm tra; đo lường việc đạt chuẩn; Rubric;… b) Dõi theo tiến bộ của mỗi giáo viên, học sinh c) Đ ôn đốc và khuyến khích giáo viên thực hiện bản kế hoạch đánh giá cá nhân

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 13 Hoạt động 3: Làm thế nào mà đảm bảo vừa đo được mức độ đạt chuẩn KT-KN quy định, vừa đảm bảo phân hoá trình độ nhận thức của HS? Tại lớp chọn của trường: Nếu đề kiểm tra được thiết kế đáp ứng đúng yêu cầu của chuẩn KT-KN thì đa số học sinh sẽ đạt điểm giỏi. Điều này nếu lặp lại nhiều lần thì học sinh sẽ chủ quan, không cố gắng vươn lên trong học tập nữa. Nếu đề kiểm tra được thiết kế phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh, tức là khó hơn yêu cầu của chuẩn KT-KN, thì sẽ kích thích các em vươn lên trong học tập. Tuy nhiên, các em sẽ bị thiệt thòi về điểm so với các lớp khác chỉ kiểm tra đúng yêu cầu của chuẩn KT-KN. Ông/Bà sẽ xử lí thế nào trong trường hợp này?

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 14 IV. GIÁM SÁT, ĐIỀU CHỈNH KHĐG 4.1 Giám sát từng bước thực hiện kế hoạch đánh giá a) Thành lập bộ phận giám sát b) Xác định hoạt động ĐG trọng tâm cần thực hiện đúng tiến độ c) Bộ phận giám sát phát hiện những khiếm khuyết, sai sót của KH 4.2 Chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch đã lập a) Ra quyết định thay đổi, điều chỉnh một phần kế hoạch, b) Ra quyết định cải tiến phương pháp, quy trình đánh giá

PowerPoint Presentation:

2/18/2012 TS.Nguyễn Thị Lan Phương 15 Hoạt động 4: Xin hãy nêu những kinh nghiệm của ông/bà khi giám sát, điều chỉnh kế hoạch đánh giá Những vấn đề nào giáo viên cần sự hỗ trợ của ông/bà sau khoá học này?

authorStream Live Help