Le Hien Linh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

LỄ CHÚA HIỂN LINH THE EPIPHANY OF THE LORD "Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua".

Slide 2: 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East came to Jerusalem,

Slide 3: 

Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Saying, "Where is he who has been born king of the Jews?

Slide 4: 

Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người. For we have seen his star in the East, and have come to worship him.

Slide 5: 

Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him; and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born.

Slide 6: 

Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta". They told him, "In Bethlehem of Judea; for so it is written by the prophet: `And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah;  for from you shall come a ruler  who will govern my people Israel.'"

Slide 7: 

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star appeared;

Slide 8: 

Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". And he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child, and when you have found him bring me word, that I too may come and worship him."

Slide 9: 

Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. When they had heard the king they went their way; and lo, the star which they had seen in the East went before them, till it came to rest over the place where the child was.

Slide 10: 

Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy; and going into the house they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshiped him.

Slide 11: 

Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Then, opening their treasures, they  offered him gifts, gold and frankincense and myrrh.

Slide 12: 

Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way.

Slide 13: 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta". Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa.

Slide 14: 

MỘT PHÚT SUY NIỆM. Ba nhà đạo sĩ từ phương xa tìm đến gặp Chúa Giêsu Hài Nhi. Họ là những người khôn ngoan. Thấy ngôi sao lạ, họ đã đi tìm kiếm. Chúng ta có thể nói: mọi người đều có thể nhìn thấy ngôi sao nhưng không phải mọi người đều hiểu được ý nghĩa. Muốn nhìn thấy sao, người ta phải ngước nhìn lên trời. Ba nhà đạo sĩ không chỉ thấy ngôi sao lạ mà còn thấy ẩn ý nơi ngôi sao. Họ nhìn thấu qua dấu chỉ để đi tìm về nguồn Chân Thiện Mỹ. Họ không quản ngại đường xá xa xôi cách trở, không ngại khó khăn và gian nan. Họ đã rời quê hương xứ sở để đi tìm theo dấu lạ. Họ đã dõi theo hướng sao lạ trong lòng tràn đầy niềm hy vọng tìm về nguồn chân lý. Đôi lúc lạc hướng, họ đã dừng lại hỏi thăm. Tìm hiểu qua những lời loan báo trong Kinh Thánh, họ biết Đấng Cứu Thế sinh ra tại Belem. Họ đã tiếp tục lên đường tìm kiếm. Họ đã gặp được Ngài và đã bái phục tôn thờ Ngài. Họ đã nhận được phần thưởng lớn lao là gặp được chính Đấng mà thiên hạ bao năm đợi trông. Họ đã tiến dâng Chúa Hài Nhi các phẩm vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Tìm sẽ gặp. Các đạo sĩ tìm và đã gặp Chúa. Họ đã trở về trong hân hoan theo con đường khác. Sau khi gặp được Đấng Cứu Thế, cuộc đời của họ đã thay đổi. Họ không màng thế sự trần gian nhưng trở về lòng tràn đầy hy vọng. Trái lại, có những người ngồi nhà đợi tin: như Hêrôđê, như các thầy tư tế và các nhà nghiên cứu Thánh Kinh, họ cậy dựa vào sách vở, vào uy quyền, vào khả năng chuyên môn và không muốn dấn thân tìm kiếm, họ đã không gặp được Chúa. Muốn tìm gặp Chúa, chúng ta phải có thái độ khiêm nhường phó thác, tìm kiếm và học hỏi. Chúa vẫn hiện diện đó nhưng chúng ta không thấy và không gặp được Ngài. Bởi vì chúng ta không ngước mắt nhìn lên mà chỉ cúi xuống tìm kiếm những nhu cầu vật chất và quanh quẩn trong ước muốn tầm thường của con người. Xin cho chúng con biết khao khát và tìm kiếm nguồn Chân Thiện Mỹ, chính Chúa là nguồn gốc và trung gian của cả vạn vật. Chúa là khởi điểm và cùng đích của tất cả mọi sự. Có Chúa là có tất cả.

Slide 15: 

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng

authorStream Live Help