Giáo huấn số 36

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

GIÁO HUẤN 36 CHỦ ĐỀ : ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT CÁC TỘI NGHỊCH ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT 1. Tôn thờ tà thần và các loài thụ tạo. 2. Mê tín dị doan. 3. Thử thách TC, phạm sự Thánh, buôn thần bán thánh. 4. Chối bỏ TC. 5. Cho rằng con người không biết gì về TC.

Slide2:

Ta là TC của ngươi,....Ngươi không có thần nào khác đối nghịch với Ta.... Giáo huấn này dựa vào Lời Chúa phán trong Cựu ước.

Slide3:

Ngươi phải yêu mến TC hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó là điều răn quan trọng nhất và là thứ nhất... Trong Tân ước Chúa Giesu nhắc lại:

Slide4:

Cha Thánh Tự thà phải chết chứ không lỗi nghịch điều răn thứ nhất, đã phản kháng nói với quan tòa : Tôi kính TC như Thượng Phụ, kính vua như Trung phụ, kính Cha mẹ như Hạ phụ. Không thể nghe Cha mẹ mà hại Vua, không thể nghe Vua mà phạm đến Thượng phụ là Thiên Chúa.

authorStream Live Help