Mc Chuong 16

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MAÙCCOÂ Chöông 16

Slide2:

Gồm có : Ngoâi moä troáng (16,1-8). Nhöõng laàn hieän ra cuûa Chuùa Gieâsu (16.9-20).

Slide3:

NGOÂI MOÄ TROÁNG (16,1-8)

Slide4:

GIAÛI THÍCH I. Boái caûnh (16,1) 1. Thôøi gian Trôøi vöøa taûng saùng cuûa ngaøy thöù nhaát trong tuaàn , nghóa laø saùng Chuùa Nhaät .

Luùc maët trôøi heù moïc: Caùc baø ñeán ngoâi moä trong taâm traïng ñau buoàn, nhöng caùc baø seõ thaáy Ñaáng Phuïc Sinh, AÙnh Saùng thaät vaø taâm hoàn caùc baø seõ böøng saùng.:

Luùc maët trôøi heù moïc : Caùc baø ñeán ngoâi moä trong taâm traïng ñau buoàn , nhöng caùc baø seõ thaáy Ñaáng Phuïc Sinh , AÙnh Saùng thaät vaø taâm hoàn caùc baø seõ böøng saùng .

2. Ngöôøi ñeán moä Maria Maùcñala vaø Maria khaùc vaø baø Saloâmeâ. Ñaây laø nhöõng ngöôøi phuï nöõ hieän dieän vaø ngoài ñoái dieän vôùi ngoâi moä khi Giuse Arimathia mai taùng Chuùa Gieâsu (15,40.47).:

2. Ngöôøi ñeán moä Maria Maùcñala vaø Maria khaùc vaø baø Saloâmeâ. Ñaây laø nhöõng ngöôøi phuï nöõ hieän dieän vaø ngoài ñoái dieän vôùi ngoâi moä khi Giuse Arimathia mai taùng Chuùa Gieâsu (15,40.47).

Moät laàn nöõa, caùc baø trôû thaønh nhaân chöùng maét thaáy tai nghe cho hieän töôïng saép ñöôïc keå: Ngoâi moä troáng.:

Moät laàn nöõa , caùc baø trôû thaønh nhaân chöùng maét thaáy tai nghe cho hieän töôïng saép ñöôïc keå : Ngoâi moä troáng .

Slide8:

Caùc baø ñaõ chuaån bò daàu thôm töø hoâm tröôùc : Haønh ñoäng naøy dieãn taû loøng quyù meán maø caùc baø daønh cho Chuùa Gieâsu .

II. Hieän töôïng (16,3-8) 1. Taûng ñaù laên ra (16,3-4) Caùc baø ñang lo laéng vì khoâng bieát nhôø ai ñeå laên taûng ñaù laáp moä ra. Nhöng ngay luùc aáy caùc baø thaáy taûng ñaù ñaõ laên ra.:

II. Hieän töôïng (16,3-8 ) 1. Taûng ñaù laên ra (16,3-4 ) Caùc baø ñang lo laéng vì khoâng bieát nhôø ai ñeå laên taûng ñaù laáp moä ra. Nhöng ngay luùc aáy caùc baø thaáy taûng ñaù ñaõ laên ra.

2. Ngöôøi thanh nieân (16,5-8) Caùc baø thaáy ngöôøi thanh nieân. Vò naøy ñöôïc mieâu taû::

2. Ngöôøi thanh nieân (16,5-8) Caùc baø thaáy ngöôøi thanh nieân . Vò naøy ñöôïc mieâu taû :

a. Ngoài beân phaûi Ñoù laø vò trí toát. Thí duï: Trong ngaøy phaùn xeùt, Thieân Chuùa taùch bieät ngöôøi laønh keû döõ: ngöôøi laønh ñöùng beân phaûi, keû döõ ñöùng beân traùi.:

a. Ngoài beân phaûi Ñoù laø vò trí toát . Thí duï : Trong ngaøy phaùn xeùt , Thieân Chuùa taùch bieät ngöôøi laønh keû döõ : ngöôøi laønh ñöùng beân phaûi , keû döõ ñöùng beân traùi .

b. Maëc aùo traéng Ñaây laø y phuïc chæ nhöõng ngöôøi ñeán töø thieân giôùi. Trong Maùttheâu vaø Luca, söù giaû ñeán vôùi caùc ngöôøi phuï nöõ naøy chính laø caùc thieân söù. Vì vaäy, chuùng ta cuõng coù theå cho raèng ngöôøi thanh nieân laø thieân söù cuûa Chuùa.:

b. Maëc aùo traéng Ñaây laø y phuïc chæ nhöõng ngöôøi ñeán töø thieân giôùi . Trong Maùttheâu vaø Luca, söù giaû ñeán vôùi caùc ngöôøi phuï nöõ naøy chính laø caùc thieân söù . Vì vaäy , chuùng ta cuõng coù theå cho raèng ngöôøi thanh nieân laø thieân söù cuûa Chuùa .

3. Söù ñieäp (16,6-7) a. Traán an (16,6) Söù giaû cuûa Chuùa traán an caùc baø baèng lôøi: "Ñöøng sôï!".:

3. Söù ñieäp ( 16,6-7) a. Traán an (16,6) Söù giaû cuûa Chuùa traán an caùc baø baèng lôøi : " Ñöøng sôï ! ".

Slide14:

b. Baùo tin (16,6b) Söù giaû baùo tin raèng Chuùa Gieâsu , Ñaáng chòu ñoùng ñinh , nay ñaõ soáng nhö lôøi Ngaøi ñaõ noùi .

c. Leänh truyeàn (16,7) Baùùo tin cho Pheâroâ vaø caùc Toâng ñoà raèng: Chuùa ñaõ soáng laïi vaø Ngaøi ñaõ ñeán Galileâ tröôùc. ÔÛ ñoù hoï seõ thaáy Chuùa.:

c. Leänh truyeàn (16,7) Baùùo tin cho Pheâroâ vaø caùc Toâng ñoà raèng : Chuùa ñaõ soáng laïi vaø Ngaøi ñaõ ñeán Galileâ tröôùc . ÔÛ ñoù hoï seõ thaáy Chuùa .

Slide16:

5. Phaûn öùng cuûa caùc phuï nöõ (16,8) Tuy coøn sôï haõi nhöng chaéc chaén caùc baø raát vui möøng vaø nhanh choùng chaïy veà baùo tin cho caùc moân ñeä .

Slide17:

BAØI HOÏC Caùc baø traøn ngaäp nieàm vui vì gaëp ñöôïc Ñaáng Phuïc Sinh. Nieàm vui ñoù thuùc ñaåy hoï nhanh choùng loan baùo cho caùc moân ñeä.

Slide18:

Söï phuïc sinh cuûa Chuùa laø nieàm hy voïng cho nieàm tin cuûa chuùng ta, mang ñeán cho chuùng ta nieàm vui . Chuùng ta coù caûm nhaän ñöôïc khoâng ? Chuùng ta coù nhanh choùng vaø tích cöïc loan baùo nieàm hy voïng ñoù cho ngöôøi khaùc khoâng ?

Slide19:

" Taïi sao khoâng vui ? chaéc laø giöõa taâm hoàn con vôùi Chuùa coù ñieàu gì khoâng oån ? Xeùt mình ñi , con seõ thaáy ngay ”.

Slide20:

Nhöõng Laàn Hieän Ra Cuûa Chuùa Gieâsu (16,9-20)

Slide21:

GIAÛI THÍCH

Slide22:

Trong phaàn naøy, Maùccoâ chæ noùi ngaén goïn veà nhöõng laàn Chuùa Gieâsu hieän ra, nhöng caùc taùc giaû khaùc thì keå roõ raøng hôn.

Slide23:

I. Nhöõng laàn hieän ra 1. Hieän ra cho Maria Maùcñala Maùccoâ chæ noùi: - Chuùa Gieâsu hieän ra cho Maria Maùcñala, ngöôøi ñöôïc Ngaøi chöõa khoûi baûy quyû.

Slide24:

- Chuùa Gieâsu sai baø ñi baùo tin cho caùc moân ñeä . Nhö ng caùc oâng khoâng tin lôøi baø. Caâu chuyeän naøy ñöôïc keå raát tæ mæ trong Tin möøng Gioan. Xin ñoïc laïi giaûi thích cuûa Ga 20,1-18.

Slide25:

2. Hieän ra cho hai moân ñeä (16,12-13) Maùccoâ keå laïi: - Chuùa Gieâsu hieän ra cho hai ngöôøi ñang khi hoï treân ñöôøng trôû veà queâ.

Slide26:

- Chuùa Gieâsu sai hoï trôû laïi baùo tin cho caùc moân ñeä khaùc. Moät laàn nöõa, caùc moân ñeä naøy cuõng khoâng tin.

Slide27:

Hai ngöôøi ñöôïc noùi ñeán ôû ñaây chaéc chaén laø hai moân ñeä treân ñöôøng veà laøng Emmaus. Caâu chuyeän naøy Luca ghi laïi roõ raøng. Xin ñoïc laïi giaûi thích cuûa Lc 24,13-35.

Slide28:

3. Hieän ra cho Nhoùm Möôøi Moät Maùccoâ ghi laïi: - Chuùa Gieâsu hieän ra cho Nhoùm Möôøi Moät, vì luùc naøy Giuña ñaõ töï töû. - Chuùa Gieâsu khieån traùch caùc oâng cöùng loøng tin, duø Ngaøi ñaõ sai nhöõng nhaân chöùng ñeán vôùi hoï.

Slide29:

Caâu chuyeän naøy laøm chuùng ta lieân töôûng ñeán nhöõng ñoaïn sau: - Chuùa Gieâsu hieän ra cho caùc Toâng ñoà, chuùc bình an, cho caùc oâng xem tay vaø caïnh söôøn, ñöôïc keå trong Luca. Xin ñoïc laïi giaûi thích cuûa Lc 24,36-43.

Slide30:

- Chuùa Gieâsu hieän ra cho caùc Toâng ñoà nhöng thieáu vaéng Toâma. Sau ñoù moät tuaàn, Ngaøi laïi hieän ra vaø cuûng coá loøng tin cho Toâma. Gioan keå laïi raát chi tieát caâu chuyeän naøy. Xin ñoïc theâm giaûi thích cuûa Ga 20,19-29.

Slide31:

II. Sai ñi vaø thaêng thieân 1. Leänh truyeàn Tröôùc khi veà trôøi, Chuùa Gieâsu sai caùc moân ñeä ñi thi haønh söù meänh:

Slide32:

a. Ñoái töôïng rao giaûng Rao giaûng Tin möøng cho moïi loaøi thoï taïo: Nghóa laø rao giaûng cho taát caû moïi ngöôøi, ôû moïi nôi, thuoäc moïi thôøi. Söù meänh rao giaûng khoâng ñöôïc loaïi tröø, choïn löïa.

Slide33:

b. Muïc ñích Muïc ñích cuûa vieäc rao giaûng laø giuùp ngöôøi ta ñoùn nhaän Tin möøng. Ai tin thì ñöôïc nhaän laõnh pheùp röûa vaø seõ ñöôïc cöùu ñoä.

Slide34:

2. Ban quyeàn naêng (16,17-18) Chuùa Gieâsu cuõng ban quyeàn naêng cho caùc moân ñeä ñeå hoï thi thaønh söù meänh. Nhöõng ai thaät söï tin thì laøm ñöôïc nhieàu daáu laï.

Slide35:

Vaø quaû thaät, caùc moân ñeä ñaõ laøm ñöôïc nhöõng ñieàu aáy khi rao giaûng Tin möøng. Nhöõng vieäc laï naøy ñöôïc keå haàu heát trong saùch Toâng Ñoà Coâng Vuï. Quyeàn naêng aáy:

Slide36:

a. Tröø quyû vaø chöõa beänh - Philíppheâ laøm nhieàu daáu laï ôû Samari: “ Caùc thaàn oâ ueá vöøa keâu lôùn tieáng vöøa xuaát khoûi nhieàu ngöôøi trong soá ñoù nhöõng keû bò chuùng aùm. Nhieàu ngöôøi teâ baïi vaø taøn taät ñöôïc chöõa laønh ” (Cv 8,7).

Slide37:

- Phaoloâ chöõa cho moät coâ gaùi bò quyû thaàn OÁp aùm (x. Cv 16,16-18). - Pheâroâ chöõa cho anh queø tröôùc cöûa Ñeàn Thôø (x. Cv 3,1-10); chöõa ngöôøi teâ baïi ôû Loát (x. Cv 9,32-36); cöùu soáng baø Tabitha (x. Cv 9,36-42)...

Slide38:

b. Noùi tieáng môùi laï. - Trong ngaøy leã Nguõ Tuaàn, sau khi nhaän laõnh Chuùa Thaùnh Thaàn, caùc Toâng ñoà ñeàu noùi tieáng laï vaø nhieàu ngöôøi hieåu ñöôïc lôøi hoï noùi. Vaø sau baøi giaûng cuûa Pheâroâ, coù khoaûng ba ngaøn ngöôøi tin vaøo ñaïo (x. Cv 2,1-41).

Slide39:

- Gia ñình oâng Corneâlioâ sau khi ñaõ nhaän laõnh Chuùa Thaùnh Thaàn, ñeàu noùi tieáng laï vaø taùn döông Thieân Chuùa (x. Cv 10,44-48). - Phaoloâ ñaët tay trao ban Thaùnh Thaàn cho moät soá ngöôøi vaø sau ñoù, hoï noùi tieáng laï vaø noùi tieân tri (x. Cv 19,1-7).

Slide40:

c. Caàm raén trong tay Taïi ñaûo Manta, Phaoloâ bò moät con raén ñoäc cuoán vaøo tay, nhöng oâng quaêng con raén vaøo löûa maø oâng khoâng heà haán gì. Sau söï kieän naøy, daân ñaûo Manta thay ñoåi caùi nhìn veà Phaoloâ:

Slide41:

Khi oâng bò con raén cuoán treân tay , hoï nghó oâng laø teân saùt nhaân , saép bò tröøng phaït ; nhöng sau ñoù , hoï noùi raèng oâng laø moät vò thaàn (x. Cv 28,1-6). Quyeàn naêng maø Chuùa ban cho caùc moân ñeä cuûng coá lôøi rao giaûng cuûa caùc oâng .

Slide42:

Nhöng vôùi nhöõng ai tin cuõng laøm ñöôïc nhöõng daáu laï caû theå nghóa laø: Ai coù loøng tin thì seõ laøm ñöôïc nhöõng vieäc lôùn lao nhö Chuùa Gieâsu töøng noùi laø coù theå dôøi nuùi.

Slide43:

3. Thaêng thieân (16,19-20) a. Thaêng thieân (16,19) Maùccoâ keå raát ngaén goïn vieäc Chuùa Gieâsu leân trôøi : “ Noùi xong , Chuùa Gieâsu ñöôïc röôùc leân trôøi vaø ngöï beân höõu Thieân Chuùa ”.

Slide44:

Maùttheâu cho chuùng ta bieát theâm chi tieát hôn: - Taïi Galileâ : Ñuùng nhö Chuùa Gieâsu ñaõ heïn gaëp laïi caùc oâng taïi Galileâ.

Slide45:

- Treân ngoïn nuùi cao : Khoâng roõ laø nuùi naøo , nhöng coù leõ neân hieåu " nuùi " theo caùi nhìn cuûa Maùttheâu , nghóa laø nôi Thieân Chuùa maëc khaûi . Chính Chuùa Gieâsu giaûng baøi giaûng treân nuùi (Mt 5,1); Ngaøi toû vinh quang treân nuùi . Baây giôø , cuõng treân nuùi , Ngaøi toû mình ra vaø trao cho caùc Toâng ñoà söù vuï rao giaûng Tin möøng .

Slide46:

b. Caùc Toâng ñoà Caùc Toâng ñoà vaâng leänh Chuùa Gieâsu:

Slide47:

- Caùc oâng ñi rao giaûng khaép nôi, töø Gieârusalem ñeán Samari vaø taän cuøng traùi ñaát (x. Cv 1,8). - Coù Chuùa cuøng hoaït ñoäng: Chuùa cuøng hoaït ñoäng vôùi caùc oâng caùch roõ raøng ñoù laø qua caùc daáu laï keøm theo.

Slide48:

Trong Maùttheâu, Chuùa Gieâsu höùa raèng: “ Thaày ôû cuøng anh em moïi ngaøy cho ñeán taän theá ” (Mt 28,20). Vieäc rao giaûng khoâng phaûi laø vieäc deã daøng vôùi nhoùm Möôøi Moät.

Slide49:

Nhöng hoï ñöôïc baûo ñaûm laø hoï khoâng rao giaûng moät mình. Coù Chuùa luoân hieän dieän vôùi hoï ñeå naâng ñôõ hoï. Ngöôøi hieän dieän vôùi hoï trong moïi hoaøn caûnh, ôû moïi nôi vaø moïi thôøi: " moïi ngaøy cho ñeán taän theá ".

Slide50:

BAØI HOÏC

Slide51:

1. Leänh truyeàn ra ñi rao giaûng Tin möøng khoâng daønh rieâng cho caùc Toâng ñoà maø daønh cho moïi Kitoâ höõu.

Slide52:

Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ nhaán maïnh ñeán " Kitoâ höõu-truyeàn giaùo " chöù khoâng phaûi " Kitoâ höõu vaø truyeàn giaùo ", nghóa laø boån phaän truyeàn giaùo gaén lieàn vôùi caên tính cuûa Kitoâ höõu . Toâi ñ aõ soáng söù meänh naøy theá naøo ?

Slide53:

"Chuùa baûo con: 'haõy ñi rao giaûng Phuùc AÂm'. Chuùa khoâng ra thôøi khoaù bieåu, khoâng vaïch keá hoaïch. Chuùa ñeå con saùng kieán thöïc hieän, mieãn laø con mang Phuùc AÂm" (ÑHV 74).

Slide54:

2. " Anh em phaûi daïy baûo hoï tuaân giöõ nhöõng ñieàu Thaày ñaõ truyeàn ".

Slide55:

Boån phaän truyeàn giaùo khoâng döøng laïi ôû vieäc ñöa ngöôøi khaùc vaøo ñaïo maø c oøn phaûi tieáp tuïc giuùp cho hoï ngaøy caøng tr öôûng thaønh hôn trong ñôøi soáng ñöùc tin, nghóa laø giuùp hoï hieåu vaø soáng nhöõng g ì Chuùa ñ aõ truyeàn daïy .

Slide56:

Raát tieác, nhieàu nôi chæ nhaém ñeán vieäc ñöa nhieàu ngöôøi vaøo ñaïo maø chöa quan taâm ñuû trong vieäc giuùp anh chò em taân toøng vöõng maïnh hôn trong vieäc soáng ñaïo.

authorStream Live Help