Mc chuong 11

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MAÙCCOÂ Chöông 11

Slide2:

Gồm có : 1. Chuùa Gieâsu vaøo thaønh Gieârusalem (11,1-11). 2. Caây vaû bò nguyeàn ruûa (11,12-14.20-26).

Slide3:

3. Chuùa Gieâsu ñaùnh ñuoåi nhöõng ngöôøi buoân baùn trong Ñeàn thôø (11,15-19). 4. Tranh luaän 1: Quyeàn bính cuûa Chuùa Gieâsu (11,27-33).

Slide4:

Chuùa Gieâsu vaøo Gieârusalem vôùi tö caùch Messia (19,28-40)

Slide5:

Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä ñeán moät laøng Beátphagheâ , moät laøng nhoû caùch Gieârusalem khoaûng 2,5km. I. Chuaån bò vaøo thaønh (11,1-6). 1. Nôi choán (11,1).

Slide6:

Chuùa Gieâsu sai caùc moân ñeä vaøo thaønh tìm con löøa vôùi nhöõng daáu hieäu sau : 2. Sai caùc moân ñeä (11,2-6).

Slide7:

- Con löøa chöa ai côõi vaø ñang coät saün . “Con löøa chöa ai côõi ” coù nghóa laø moät vaät ñöôïc cuøng trong muïc ñích thaùnh , noù khoâng bao giôø ñöôïc söû duïng cho baát cöù muïc ñích naøo khaùc . Con löøa naøy daønh rieâng cho Chuùa söû duïng .

Slide8:

- Khi côûi daây löøa , neáu coù ai hoûi thì baûo : “ Chuùa caàn ñeán noù ”. Nhöõng daáu hieäu naøy chöùng toû Chuùa Gieâsu ñaõ chuaån bò tröôùc cho coâng vieäc cuûa mình .

Slide9:

- Theo Maùttheâu , vieäc Chuùa Gieâsu côõi löøa vaøo thaønh laø ñeå öùng nghieäm lôøi ngoân söù Dcr 9,9: Ñaây laø hình aûnh cuûa moät vò vua khieâm nhu .

Slide10:

2. Vaøo thaønh (11,7-11). a. Caùc moân ñeä (11,7). Hoï ñi vaøo thaønh vaø laøm ñuùng nhö lôøi Chuùa Gieâsu daën . Hoï daãn löøa veà vaø traûi aùo leân löng löøa ñeå Chuùa Gieâsu côõi .

Slide11:

b. Chuùa Gieâsu côõi löøa tieán vaøo thaønh (11,7b). - Vôùi ngöôøi phöông Taây , con löøa laø con vaät heøn haï . Nhöng vôùi ngöôøi phöông Ñoâng , noù laø con vaät sang troïng . Vaøo thôøi chieán tranh , vua côõi ngöïa , nhöng khi vua côõi löøa , ñoù laø thôøi gian hoaø bình .

Slide12:

- Chuùa Gieâsu côõi löøa vaøo thaønh : Hình aûnh aáy muoán noùi raèng Ngaøi laø vua , vò vua khieâm nhu vaø vò vua cuûa hoaø bình .

Slide13:

c. Daân chuùng traûi aùo treân ñöôøng , tay caàm laù tung hoâ Chuùa Gieâsu (11,8-10).

Slide14:

- Hình aûnh côõi löøa : Hình aûnh naøy gôïi laïi hình aûnh daân chuùng tung hoâ Simon Macabeâ vaøo thaønh Gieârusalem sau chieán thaéng laãy löøng (1Mcb 13,51). Macabeâ vaøo thaønh ñeå thanh taåy ñeàn thôø ñaõ bò Antiochus laøm oâ ueá trong tieáng reo möøng cuûa daân chuùng .

Slide15:

Chuùa Gieâsu vaøo thaønh cuõng vôùi tieáng reo möøng . Ngaøi vaøo thaønh vôùi tö caùch laø vua hoaø bình vaø cuõng seõ thanh taåy ñeàn thôø .

Slide16:

- Lôøi tung hoâ : Daân chuùng tung hoâ Chuùa Gieâsu laø Ñaáng töø Thieân Chuùa maø ñeán , nhöng hoï cuõng chæ döøng laïi ôû "Con vua Ñavít ", nghóa laø tung hoâ Ngaøi laø Meâsia theo nghóa chính trò .

Slide17:

Baøi hoïc

Slide18:

Chuùa Gieâsu vaøo thaønh ñeå chöùng toû Ngaøi laø Ñaáng Meâsia hieàn laønh , vò vua hoaø bình . Ngaøi can ñaûm laøm ñieàu aáy duø bieát raèng phía tröôùc söï thuø nghòch ñang chôø ñôïi mình .

Slide19:

Ngaøi xöng mình laø vua , nhöng khoâng ñoøi hoûi ngai vaøng maø chæ muoán ngöï trò trong taâm hoàn chuùng ta ñeå ñem ñeán cho chuùng ta söï bình an vaø ôn cöùu ñoä . Ngaøi laø vua nhöng khoâng duøng vuõ löïc maø chæ duøng tình thöông ñeå thuyeát phuïc con ngöôøi .

Slide20:

Chuùa Gieâsu tieáp tuïc keâu goïi chuùng ta ñoùn nhaän Ngaøi nhö vò vua hoaø bình ñeán ngöï trò trong gia ñình , trong taâm hoàn cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù laøm ñöôïc ñieàu ñoù chöa ?

Slide21:

Caây vaû bò nguyeàn ruûa 11,12-14.20-26

Slide22:

1. Söï kieän : Caây vaû bò nguyeàn ruûa (11,12-14). Caâu chuyeän caây vaû ñöôïc thaùnh Maùttheâu , Maùccoâ vaø Luca keå laïi .

Slide23:

Luca noùi ñeán caây vaû khoâng sinh traùi ñeå daïy baøi hoïc laø Chuùa kieân nhaãn chôø ñôïi , neáu khoâng sinh traùi thì bò chaët . Coøn Maùttheâu vaø Maùccoâ duøng caâu chuyeän naøy ñeå daïy baøi hoïc veà " söùc maïnh cuûa loøng tin trong caàu nguyeän ".

Slide24:

Chuùa Gieâsu caûm thaáy ñoùi vaø thaáy caây vaû töø ñaøng xa vôùi caønh laù sum sueâ , neân ñeán ñeå tìm traùi . Nhöng Ngaøi khoâng tìm thaáy traùi naøo . Ngaøi phaùn : “ Ñôøi ñôøi , khoâng coøn ai aên traùi cuûa maøy nöõa ” (11,14).

Slide25:

II. Baøi hoïc töø caây vaû (11,20-26). Thaáy caây vaû cheát khoâ heùo , Pheâroâ thöa : " Kìa Thaày xem : caây vaû Thaày ruûa ñaõ cheát khoâ roài !".

Slide26:

Nhaân cô hoäi naøy , Chuùa Gieâsu daïy : " Anh em haõy tin vaøo Thieân Chuùa . Thaày baûo thaät anh em : neáu coù ai noùi vôùi nuùi naøy : ' Dôøi choã ñi , nhaøo xuoáng bieån !', maø trong loøng chaúng nghi nan, nhöng tin raèng ñieàu mình noùi seõ xaûy ra , thì ñieàu aáy seõ ñöôïc ban cho ".

Slide27:

a. Hình aûnh minh hoaï : Dôøi nuùi (11,23). Chuùa Gieâsu duøng hình aûnh naøy ñeå nhaán maïnh hieäu quaû cuûa loøng tin khi caàu nguyeän .

Slide28:

Khi caàu nguyeän vôùi loøng tin, chuùng ta laøm ñöôïc nhöõng vieäc vöôït quaù söùc con ngöôøi , nhö dôøi nuùi chaúng haïn .

Slide29:

b. Caàu nguyeän (11,24-26). - Caàu nguyeän vôùi loøng tin (11,24). Chuùa Gieâsu môøi goïi caùc moân ñeä haõy caàu nguyeän vôùi loøng tin thì seõ ñöôïc nhaäm lôøi .

Slide30:

Xin baát cöù ñieàu gì chaêng ? Chaéc chaén khoâng phaûi theá , vì Chuùa seõ khoâng ban cho chuùng ta khi xin nhöõng vieäc khoâng toát , hoaëc nhöõng vieäc toát nhöng chöa chaéc toát cho chuùng ta.

Slide31:

ÔÛ ñaây neân hieåu nhöõng ñieàu caàn thieát ñeå giuùp chuùng ta soáng toát ôn goïi Kitoâ höõu cuûa mình , nhaát laø ôn Chuùa Thaùnh Thaàn

Slide32:

- Caàu nguyeän vaø tha thöù (11,25-26). Chuùa Gieâsu coøn daïy , khi caàu nguyeän , chuùng ta phaûi bieát tha thöù cho baát cöù ai ñang coù chuyeän baát bình vôùi chuùng ta.

Slide33:

Neáu chuùng ta caàu nguyeän vôùi söï giaän döõ , ghen gheùt trong loøng , chaéc chaén Chuùa seõ khoâng nhaäm lôøi chuùng ta. Söï tha thöù cuûa chuùng ta cuõng laø ñieàu kieän ñeå chuùng ta ñöôïc Chuùa tha thöù .

Slide34:

Baøi hoïc

Slide35:

1. Chuùa daïy chuùng ta haõy tin khi caàu nguyeän . Tin vaøo lôøi Chuùa , chuùng ta haõy caàu nguyeän vôùi loøng tin. Xin Chuùa trôï giuùp chuùng ta bieát ñoùn nhaän nhöõng khoù khaên , thöû thaùch trong cuoäc soáng vaø giuùp chuùng ta ñuû söùc vöôït qua chuùng .

Slide36:

"Con tin vaøo hieäu naêng cuûa lôøi caàu nguyeän ? Haõy suy lôøi Chuùa : 'Ta baûo caùc con: Haõy xin thì seõ ñöôïc ; haõy tìm thì seõ gaëp ; haõy goû thì seõ môû cho '. Coù coâng ty baûo hieåm naøo baûo ñaûm cho caùc con chaéc chaén hôn lôøi aáy khoâng ?" (ÑHV 121).

Slide37:

2. Chuùa cuõng daïy chuùng ta haõy caàu nguyeän vôùi taâm hoàn bình an vaø tha thöù , khoâng nuoâi giaän gheùt , haän thuø . Thieân Chuùa chæ nhaäm lôøi chuùng ta khi chuùng ta caàu nguyeän trong taâm tình tha thöù vaø yeâu thöông .

Slide38:

Chuùa Gieâsu ñaùnh ñuoåi nhöõng ngöôøi buoân baùn trong khoûi Ñ eàn thôø 11,15-19

Slide39:

Chuùa Gieâsu vaøo thaønh Gieârusalem , Ngaøi ñeán laät baøn cuûa nhöõng ngöôøi ñoåi tieàn , xoâ gheá cuûa nhöõng ngöôøi baùn chim caâu . I. Söï kieän (11,15-16).

Slide40:

Vì nhöõng ngöôøi naøy bieán Ñeàn thôø ( Nhaø Ta) thaønh saøo huyeät cuûa boïn cöôùp . Taïi sao ? II. Lyù do (11,17).

Slide41:

Vaøo dòp leã Vöôït Qua, coù raát nhieàu ngöôøi Do thaùi vaø caû daân ngoaïi , trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc , ñeán Ñeàn thôø döï leã . Ñaây cuõng laø thôøi gian thuaän tieän ñeå cho nhöõng ngöôøi Do thaùi ñoùng thueá cho ñeàn thôø . 1. Lyù do thöù nhaát : Laïm duïng ñeå truïc lôïi .

Slide42:

Maø ñoùng thueá cho ñeàn thôø phaûi ñoùng baèng loaïi tieàn rieâng , khoâng phaûi tieàn ngöôøi ta duøng haèng ngaøy . Vì vaäy caàn phaûi coù nhöõng ngöôøi ñoåi tieàn ñeå phuïc vuï cho khaùch haønh höông .

Slide43:

Beân caïnh ñoù , ngöôøi ta cuõng caàn nhöõng con vaät , nhaát laø boà caâu , ñeå laøm cuûa leã daâng leân cho Chuùa . Vì vaäy , baùn chim caâu cuõng laø dòch vuï caàn thieát ñeå phuïc vuï khaùch haønh höông .

Slide44:

Nhöng vì hai dòch vuï naøy thöôøng naèm trong tay gia ñình cuûa vò thöôïng teá vaø dòp naøy cuõng laø cô hoäi ñeå laøm aên . Thay vì ñoåi tieàn vaø baùn chim caâu vôùi möùc laõi vöøa phaûi , thì hoï laïi laáy möùc quaù cao .

Slide45:

Hoï lôïi duïng cô hoäi naøy ñeå boùc loät khaùch haønh höông . Vì vaäy , Chuùa Gieâsu noùi raèng : Hoï ñaõ bieán Ñeàn thôø thaønh saøo huyeät cuûa boïn cöôùp .

Slide46:

Ñeàn thôø Gieârusalem chia thaønh nhieàu khu vöïc : - Khu vöïc cho daân ngoaïi . - Khu vöïc cho phuï nöõ Do thaùi . 2. Lyù do thöù hoïa : Chieám saân daân ngoaïi .

Slide47:

- Khu vöïc cho nam giôùi Do thaùi . - Khu vöïc thaùnh daønh cho caùc tö teá . - Cuoái cuøng laø nôi cöïc thaùnh , chæ coù vò Thöôïng teá môùi ñöôïc vaøo moãi naêm moät laàn vaøo ngaøy leã Xaù toäi .

Slide48:

Nhöõng ngöôøi ñoåi tieàn vaø baùn chim caâu thöôøng baøy baùn taïi khu vöïc daân ngoaïi , laø nôi duy nhaát maø daân ngoaïi coù theå ñeán ñeå thôø kính Chuùa . Chính Maùccoâ vieát : " Nhaø Ta laø nhaø caàu nguyeän cho moïi daân toäc " (11,17).

Slide49:

Nôi duy nhaát cuûa daân ngoaïi ñeán thôø phöôïng Chuùa bò nhöõng keû buoân baùn chieám cöù ñeå laøm giaøu . Chuùa Gieâsu noåi giaän vì hoï chieám khu vöïc duy nhaát cuûa daân ngoaïi vaø cuõng vì hoï lôïi duïng boùc loät khaùch haønh höông .

Slide50:

III. Phaûn öùng cuûa giôùi laõnh ñaïo Do thaùi (11,18-19).

Slide51:

- Hoï tìm caùch gieát haïi Chuùa Gieâsu vì Ngaøi ñaõ ñuïng chaïm ñeán hoï . - Nhöng hoï sôï vì ñaùm ñoâng raát meán moä Chuùa Gieâsu .

Slide52:

Baøi hoïc

Slide53:

1. Chuùa Gieâsu raát giaän khi ngöôøi ta lôïi duïng Ñeàn thôø boùc loät tha nhaân ñeå laøm lôïi cho mình . Chuùa nhaéc chuùng ta raèng :

Slide54:

Ñeàn thôø laø nôi chuùng ta gaëp gôõ Thieân Chuùa qua vieäc caàu nguyeän vaø caùc nghi leã phuïng vuï . Ñeàn thôø cuõng laø nôi gaëp gôõ tha nhaân qua vieäc baùc aùi yeâu thöông .

Slide55:

2. Taâm hoàn chuùng ta cuõng laø Ñeàn thôø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn . Chuùa seõ raát buoàn neáu chuùng ta bieán Ñeàn thôø aáy thaønh hang troäm cöôùp , chaát chöùa ñaày haän thuø , ghen gheùt , toäi loãi .

Slide56:

Haõy coá gaéng thanh taåy Ñeàn thôø taâm hoàn thöôøng xuyeân baèng vieäc sieâng naêng ñi xöng toäi . Ñeàn thôø trong saïch laø Ñeàn thôø bieát laéng nghe Lôøi Chuùa

Slide57:

Tranh luaän 1: Quyeàn bính cuûa Chuùa Gieâsu 11,27-33

Slide58:

I. Caâu hoûi cuûa Thöôïng teá vaø Kyø muïc (11,27-28 ).

Slide59:

Caùc Thöôïng teá vaø caùc Kyø muïc , laø giôùi laõnh ñaïo cuûa Do thaùi giaùo , ñeán hoûi Chuùa Gieâsu : " OÂng laáy quyeàn naøo maø laøm nhöõng ñieàu aáy ?". " Nhöõng ñieàu aáy " laø gì ? 1 . Nhöõng ñieàu aáy .

Slide60:

- Nhöõng ñieàu aáy laø vieäc Chuùa Gieâsu giaûng daïy trong Ñeàn thôø . Ñaây laø nhöõng vieäc cuûa caùc Rabbi, caùc tö teá . Chuùa Gieâsu laø moät ngöôøi bình thöôøng , laáy quyeàn naøo maø giaûng daïy ?

Slide61:

- Nhöõng ñieàu aáy cuõng coù theå bao goàm vieäc Chuùa Gieâsu ñaùnh ñuoåi nhöõng ngöôøi buoân baùn boà caâu vaø ñoåi tieàn . Ñeàn thôø do caùc Thöôïng teá cai quaûn . Vaäy Chuùa Gieâsu laáy quyeàn naøo maø laøm nhö theá ?

Slide62:

- Neáu Chuùa Gieâsu traû lôøi : Quyeàn ñoù do moät ngöôøi naøo ñoù trao cho , thì daân chuùng khoâng coøn toân troïng Ngaøi nöõa . 2. Hoï hoûi ñeå gaøi baãy Chuùa Gieâsu

Slide63:

- Neáu Chuùa Gieâsu traû lôøi : Quyeàn ñoù do Thieân Chuùa ban, thì caùc Thöôïng teá vaø caùc Kyø muïc coù theå toá caùo Ngaøi laø phaïm thöôïng .

Slide64:

II. Chuùa Gieâsu ñaùp traû (11,29-30).

Slide65:

Chuùa Gieâsu ñaùp laïi baèng moät caâu hoûi : " Pheùp röûa cuûa Gioan do trôøi hay do ngöôøi ta?".

Slide66:

Chuùng ta coù theå môû roäng ra caâu hoûi cuûa Chuùa Gieâsu theá naøy : " Söù vuï cuûa Gioan Taåy Giaû do Trôøi hay do ngöôøi ta maø coù ?".

Slide67:

Caâu hoûi cuûa Chuùa Gieâsu laøm cho caùc Thöôïng teá vaø caùc Kyø muïc boái roái : III. Boái roái cuûa caùc Thöôïng teá vaø caùc Kyø muïc (11,31-33a )

Slide68:

- Neáu hoï traû lôøi raèng : Söù vuï cuûa Gioan Taåy Giaû laø " bôûi Thieân Chuùa " thì cuõng coù nghóa laø Chuùa Gieâsu cuõng bôûi Thieân Chuùa maø ñeán thì taïi sao hoï khoâng tin vaø ñoùn nhaän Ngaøi ?

Slide69:

- Neáu hoï traû lôøi raèng : Söù vuï cuûa Gioan Taåy Giaû "do ngöôøi ta", thì hoï gaëp choáng ñoái töø phía daân chuùng , vì ai cuõng tin raèng Gioan laø söù giaû cuûa Thieân Chuùa .

Slide70:

- Keát quaû : Caùc Thöôïng teá vaø caùc Kyø muïc khoâng daùm noùi thaät neân hoï traû lôøi : “ Chuùng toâi khoâng bieát ”. Vaø Chuùa Gieâsu cuõng khoâng phaûi traû lôøi hoï .

Slide71:

Baøi hoïc

Slide72:

Caùc Thöôïng teá vaø Kyø muïc bieát roõ caâu traû lôøi nhöng hoï khoâng daùm traû lôøi . Hoï bieát roõ söï thaät " Chuùa Gieâsu laø ai ?" nhöng khoâng daùm nhaän vì lôïi ích caù nhaân , vì sôï aûnh höôûng .

Slide73:

Coù khi chuùng ta cuõng vì heøn nhaùt maø laøm boä khoâng bieát . Chuùng ta bieát roõ nhöng khoâng daùm noùi ra vì sôï bò aûnh höôûng .

Slide74:

" Khoán naïn nhaát laø khi khoâng chaáp nhaän lôøi khuyeân baûo cuûa ngöôøi khaùc , maø coøn töï caáp cho mình ' giaáy haïnh kieåm trong traéng haïng A" (ÑHV 453).

authorStream Live Help