Mc Chuong 10

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MAÙCCOÂ Chöông 10

Slide2:

Gồm có : 1. Vaán ñeà ly dò (10,1-12). 2. Ñoùn nhaän Nöôùc Trôøi nhö treû em (10,13-16).

Slide3:

Gồm có : 3. Vaán ñeà cuûa caûi (10,17-31). 4. Tieân baùo Thöông khoù laàn ba vaø chuyeän hai ngöôøi con oâng Deâbeâñeâ (10,32-45).

Slide4:

Gồm có : 5. Chöõa ngöôøi muø thaønh Gieârikhoâ (10,46-52).

Slide5:

Vaán ñeà ly dò 10,1-12

Slide6:

I. Boái caûnh (10,1). - Rôøi Caphaùcnaum , Chuùa Gieâsu ñeán mieàn Giuñeâ ( mieàn Nam), beân kia soâng Gioñan . - Coù ñaùm ñoâng vaø nhöõng ngöôøi Phariseâu ñi theo Ngaøi . - Nhö thöôøng leä , Chuùa Gieâsu giaûng daïy cho daân chuùng .

Slide7:

II. Tranh luaän vôùi ngöôøi Phariseâu (10,2-12).

Slide8:

1. Vaán ñeà ñaët ra (10,2). " Choàng coù ñöôïc pheùp raãy vôï khoâng ?". Trong Mattheâu , hoï coøn theâm “ boû vì baát cöù lyù do naøo khoâng ?” (Mt 19,3).

Slide9:

Nhö vaäy , coù hai ñieåm caàn löu yù trong caâu hoûi naøy : (1) ñöôïc pheùp raãy vôï ; (2) vôùi baát cöù lyù do.

Slide10:

- Muïc ñích hoûi : hoûi " ñeå thöû " Chuùa Gieâsu chöù khoâng phaûi ñeå " tìm hieåu ".

Slide11:

Luùc baáy giôø coù tranh caõi giöõa caùc tröôøng phaùi . - Nhoùm oâng Hinlen , döïa vaøo Ñnl 24,1, cho pheùp raãy vôï vì baát cöù lyù do gì . - Nhoùm oâng Sammai chæ ñoàng yù cho ly dò khi coù ngoaïi tình .

Slide12:

2. Chuùa Gieâsu traû lôøi (10,3-12). Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu goàm coù :

Slide13:

a. Hoûi laïi (10,3-5). - Chuùa Gieâsu hoûi : Moâseâ ñaõ daïy theá naøo ?

Slide14:

- Hoï traû lôøi : Hoï döïa vaøo saùch Ñeä Nhò Luaät ( Ñnl 24,1) trong ñoù coù noùi ñeán vieäc cho pheùp raãy vôï . Vôùi hoï , nhöõng lôøi naøy laø cuûa Moâseâ . Chính Moâseâ ñaõ ra luaät ñoù .

Slide15:

- Chuùa Gieâsu giaûi thích lyù do maø Moâseâ cho ly dò : Ñoù laø vì söï cöùng ñaàu cuûa daân Israel. Ñaây khoâng phaûi laø luaät maø laø söï nhöôïng boä baûn chaát thoaùi hoaù cuûa con ngöôøi .

Slide16:

b. Khaúng ñònh laïi luaät hoân nhaân (10,6-9). Coù töø ban ñaàu vaø xuaát phaùt töø Thieân Chuùa chöù khoâng phaûi töø thôøi Moâseâ vaø khoâng do Moâseâ laäp .

Slide17:

Luaät töø ban ñaàu thì khoâng coù vieäc cho pheùp raãy vôï cuûa mình , nghóa laø trong yù ñònh cuûa Thieân Chuùa , hoân nhaân khoâng ñöôïc phaù vôõ .

Slide18:

- Baûn chaát cuûa hoân nhaân : Hai ngöôøi ( nam vaø nöõ ) trôû neân moät vaø gaén boù vôùi nhau .

Slide19:

c. Keát luaän (10,10-12). Ai raãy vôï vaø cöôùi vôï khaùc laø phaïm toäi ngoaïi tình vaø ai boû choàng maø laáy choàng khaùc cuõng phaïm toäi ngoaïi tình .

Slide20:

BÀI HỌC

Slide21:

Chuùa Gieâsu khaúng ñònh laïi cho chuùng ta giaù trò cuûa hoân nhaân : Xuaát phaùt töø yù ñònh cuûa Thieân Chuùa vaø qua hoân nhaân , con ngöôøi cuøng coäng taùc vôùi Thieân Chuùa , nhaát laø qua vieäc sinh saûn con caùi vaø yeâu thöông nhau .

Slide22:

Vì theá con ngöôøi phaûi bieát traân troïng vaø khoâng ñöôïc phaù vôõ hoân nhaân .

Slide23:

Trong thôøi ñaïi hoâm nay, ngöôøi ta deã daøng phaù vôõ hoân nhaân . Moät trong nhöõng lyù do laø ngöôøi ta khoâng nhaän ra giaù trò cao quyù cuûa hoân nhaân .

Slide24:

Haõy khaùm phaù laïi giaù trò cuûa hoân nhaân vaø xin Chuùa giuùp cho caùc gia ñình luoân bieát soáng trung thaønh vôùi nhau .

Slide25:

" Thaät ñaùng buoàn khi theá giôùi vaên minh ngaøy nay chæ hieåu giaùo lyù coâng giaùo veà hoân nhaân qua nhöõng luaät caám !

Slide26:

Theá giôùi ñaâu ngôø Chuùa Gieâsu ñeán ñeå cöùu chuoäc tình yeâu nhaân loaïi , ñaõ thaêng tieán con ngöôøi caùch laï luøng qua Bí Tích Hoân Phoái ! Con phaûi hoïc vaø trình baøy khía caïnh tích cöïc , toát ñeïp cuûa hoân nhaân coâng giaùo " (ÑHV 480).

Slide27:

Ñoùn nhaän Nöôùc Trôøi nhö treû em 10,13-16

Slide28:

I. Boái caûnh (10,13a). Ngöôøi Do thaùi thöôøng coù thoùi quen mang treû thô ñeán vôùi nhöõng nhaân vaät noåi tieáng ñeå ñöôïc ñaët tay vaø chuùc laønh .

Slide29:

Ngöôøi ta ñem caùc em nhoû ñeán vôùi Chuùa Gieâsu ñeå Ngaøi ñaët tay , caàu nguyeän vaø chuùc laønh cho con em mình .

Slide30:

II. Phaûn öùng cuûa caùc moân ñeä (10,13b). - Caùc oâng “ xaüng gioïng vôùi chuùng ”: Coù leõ cuõng la raày nhöõng ngöôøi mang chuùng ñeán .

Slide31:

- Lyù do: Coù leõ vì hoï sôï chuùng laøm phieàn Chuùa Gieâsu . Hôn nöõa , vôùi ngöôøi Do thaùi , treû con thöôøng bò coi thöôøng .

Slide32:

III. Phaûn öùng cuûa Chuùa Gieâsu (10,14-16).

Slide33:

1. Ñoùn tieáp (10,14a). - Chuùa Gieâsu khoù chòu vôùi caùc moân ñeä vì hoï coi thöôøng ngöôøi khaùc vaø ngaên caûn ngöôøi khaùc ñeán vôùi Ngaøi .

Slide34:

- “ Cöù ñeå treû em ñeán vôùi Thaày ”: Thaät laø cöû chæ ñeïp vì Chuùa Gieâsu saün saøng tieáp ñoùn nhöõng ngöôøi beù moïn . Cuoái cuøng , Ngaøi ñaët tay chuùc laønh cho chuùng . Vôùi Chuùa Gieâsu , khoâng ai laø khoâng quan troïng .

Slide35:

Chuùa Gieâsu noùi theâm : " Nöôùc Trôøi thuoäc nhöõng ai gioáng nhö chuùng “ vì chuùng coù taâm hoàn ñôn sô trong traéng , khieâm toán vaø luoân caäy döïa vaøo Chuùa . 2. Nhaéc laïi baøi hoïc (10,14b-15). a. Trôû neân treû nhoû .

Slide36:

Treû thô thì : - Khoâng coá laøm cho mình trôû neân vó ñaïi nhöng luoân muoán aån mình phía sau . - Tin caäy vaøo söï che chôû cuûa ngöôøi lôùn . - Deã tha thöù . b. Vaøi ñaëc ñieåm cuûa treû thô .

Slide37:

Vì vaäy , söï khieâm nhöôøng cuûa treû thô laø khuoân maãu cho nhöõng ai muoán ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi . Ai soáng tin caäy vaø phoù thaùc vaøo Chuùa , seõ ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi .

Slide38:

BÀI HỌC

Slide39:

1. Nöôùc Trôøi cuõng thuoäc veà nhöõng ai bieát ñeán vôùi Thieân Chuùa , ñeå cho Chuùa chaïm vaøo mình .

Slide40:

Chuùng ta haõy soáng vôùi Thieân Chuùa trong taâm tình cuûa treû thô , nghóa laø khieâm toán vaø caäy troâng vaøo Ngöôøi .

Slide41:

" Treû con khoâng giöõ gì rieâng , ai cho gì , noù cuõng giao cho cha meï . Haõy phoù thaùc cho Chuùa vaø Ñöùc Meï , con seõ ñöôïc an toaøn haïnh phuùc " (ÑHV 731).

Slide42:

2. Con ñöôøng vaøo Nöôùc Trôøi laø trôû neân treû thô , nghóa laø soáng khieâm toán vaø phoù thaùc .

Slide43:

Taâm hoàn treû thô khoâng phaûi laø thô ngaây , nhöng laø yeâu thöông khoâng giôùi haïn , phoù thaùc cho cha meï taát caû . Cha meï baûo gì , laøm taát caû , theo cha meï boû taát caû , tin töôûng cha meï hôn taát caû . Huøng duõng , vöõng vaøng . Toâi coù soáng taâm tình naøy chöa ?

Slide44:

" Soáng tinh thaàn con Chuùa khoâng phaûi laø uyû mò , thuï ñoäng , nhöng laø moät linh ñaïo : - Deã daøng trong söï khoù khaên . - Ñôn sô trong söï phöùc taïp .

Slide45:

- Dòu daøng trong söï cöông quyeát . - Huøng duõng trong söï yeáu ñuoái . - Khoân ngoan trong söï ñieân daïi " (ÑHV 727).

Slide46:

Vaán ñeà cuûa caûi 10,17-31

Slide47:

I. Ngöôøi thanh nieân giaøu coù (10,17-22).

Slide48:

- Quyø tröôùc Chuùa Gieâsu : Thaùi ñoä khaån thieát cuûa anh . - Öôùc muoán : Anh muoán ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi . - Phöông caùch : Theo anh , coá gaéng laøm vieäc toát ñeå ñöôïc soáng ñôøi ñôøi . 1. Anh Thanh nieân (10,17).

Slide49:

Vì theá , anh ñeán hoûi Chuùa Gieâsu : " Toâi phaûi laøm gì ñeå ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi laøm gia nghieäp ?".

Slide50:

- Nhöõng vieäc tieâu cöïc : Khoâng ñöôïc troäm caép , khoâng ñöôïc laøm chöùng gian … (10,19a). 2. Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu (10,18-22). a. Ñeà nghò anh thanh nieân laøm moät soá vieäc .

Slide51:

- Nhöõng vieäc tích cöïc : Thôø kính cha meï , baùn cuûa caûi vaø cho ngöôøi ngheøo . Baùn cuûa caûi chöùng toû khoâng dính beùn cuûa caûi . Cho ngöôøi ngheøo laø boá thí , baùc aùi (10,19b-21).

Slide52:

- Chuùa Gieâsu ñeà nghò anh khoâng chæ laøm vieäc toát maø coøn höôùng ñeán Ñaáng Toát Laønh (10,18) vaø neân hoaøn thieän (10,21). b. Ñeà nghò anh ñi xa hôn .

Slide53:

- Ngaøi muoán anh khoâng döøng laïi ôû vieäc toát nhö keå treân maø coøn phaûi " ñi theo Ta" , nghóa laø boû taát caû maø böôùc theo Chuùa Gieâsu , soáng theo lôøi daïy cuûa Ngaøi .

Slide54:

- Anh thanh nieân boû ñi , khoâng daùm " ñi theo Ta". - Lyù do: Vì anh coù nhieàu cuûa caûi . Anh khoâng daùm töø boû cuûa caûi . 3. Keát quaû (10,22).

Slide55:

Anh thanh nieân naøy giöõ nhöõng ñieàu luaät töø nhoû nhöng anh chöa trôû neân hoaøn thieän vì : 4. Nhaän xeùt.

Slide56:

- Trong möôøi giôùi raên coù quy ñònh khoâng ñöôïc thôø thaàn khaùc ngoaøi Chuùa . Anh thanh nieân naøy toân thôø cuûa caûi nhö thaàn cuûa mình . Loãi cuûa anh laø chöa toân thôø Chuùa treân heát moïi söï . a. Anh coøn phaïm moät soá toäi

Slide57:

- Luaät cuõng keâu goïi con ngöôøi phaûi yeâu meán Chuùa heát loøng , heát linh hoàn … Anh thanh nieân naøy khoâng daønh cho Chuùa taát caû tình yeâu cuûa mình . Anh yeâu cuûa caûi hôn yeâu Chuùa .

Slide58:

b. Anh chöa döùt khoaùt : Anh muoán ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi vaø cuõng muoán giöõ ñöôïc cuûa caûi . Nhöng ngöôøi moân ñeä Chuùa Gieâsu thì phaûi döùt khoaùt : Phaûi choïn löïa vì con ngöôøi khoâng theå laøm toâi hai chuû .

Slide59:

II. Caûnh giaùc tröôùc cuûa caûi (10,23-27).

Slide60:

1. Boái caûnh (10,23a). Tieáp noái caâu chuyeän anh thanh nieân giaøu coù , Chuùa Gieâsu quay sang daïy caùc moân ñeä veà söï nguy hieåm cuûa vaät chaát .

Slide61:

2. Lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâsu (10,23b-27). a. Caâu khaúng ñònh . " Nhöõng ngöôøi coù cuûa thì khoù vaøo Nöôùc Thieân Chuùa bieát bao !". Khoù chöù khoâng phaûi laø khoâng theå .

Slide62:

b. Hình aûnh minh hoaï . "Con laïc ñaø chui qua loã kim coøn deã hôn ngöôøi giaøu coù vaøo Nöôùc Thieân Chuùa ". Hình aûnh naøy coù nhieàu giaûi thích :

Slide63:

- Coù ngöôøi thì giaûi thích raèng beân caïnh coång lôùn vaøo thaønh Gieârusalem daønh cho xe coä , coøn coù moät cöûa nhoû vöøa ñuû cho moät ngöôøi ñi qua. Cöûa nhoû naøy ñöôïc goïi laø " loã kim " hay " coång kim ".

Slide64:

Coù leõ Chuùa Gieâsu muoán noùi ñeán con laïc ñaø chui qua coång naøy , moät vieäc heát söùc khoù khaên .

Slide65:

- Giaûi thích khaùc : trong tieáng hy laïp , "con laïc ñaø " ñöôïc goïi laø " kamelos ". Moät chöõ gaàn ñoàng aâm vôùi chöõ naøy laø " kamilos ", coù nghóa laø " sôïi daây thöøng ñeå coät thuyeàn ".

Slide66:

Nhö vaäy , laáy sôïi daây thöøng naøy ñeå xoû qua loã kim laø moät vieäc quaù khoù khaên , coù theå noùi laø khoâng theå ñöôïc .

Slide67:

- Duø caùch giaûi thích naøo ñi chaêng nöõa thì Chuùa Gieâsu duøng hình aûnh naøy ñeå noùi leân raèng ngöôøi giaøu coù vaøo Nöôùc Trôøi laø moät vieäc heát söùc khoù khaên .

Slide68:

Taïi sao khoù ? Vì ngöôøi ta deã bò caùm doã chaïy theo vaø toân thôø cuûa caûi vaät chaát , gioáng nhö anh thanh nieân giaøu coù treân .

Slide69:

c. Lôøi khaúng ñònh . Caùc moân ñeä caûm thaáy thaát voïng vì vieäc vaøo Nöôùc Trôøi quaù khoù . Hoï than thôû : " Theá thì ai coù theå ñöôïc cöùu ?".

Slide70:

Chuùa Gieâsu traû lôøi : Vôùi Thieân Chuùa thì moïi söï ñeàu coù theå : - Khoâng theå ñöôïc ñoái vôùi nhöõng ai quaù troâng caäy vaøo cuûa caûi vaät chaát , khoâng daùm hy sinh .

Slide71:

- Nhöng coù theå cho nhöõng ai tin caäy vaøo Chuùa , khoâng dính beùn ñeán cuûa caûi ; bieát duøng cuûa caûi ñeå boá thí vaø quyeát taâm theo Chuùa .

Slide72:

III. Phaàn thöôûng cho nhöõng ai theo Chuùa (10,28-31).

Slide73:

1. Boái caûnh (10,28). Pheâroâ so saùnh mình vaø caùc moân ñeä vôùi anh thanh nieân giaøu coù neân noùi vôùi Chuùa Gieâsu : “ Thaày coi , phaàn chuùng con, chuùng con ñaõ boû moïi söï maø theo Thaày !”.

Slide74:

Trong Maùttheâu , Pheâroâ coøn noùi : " Thöa Thaày , phaàn chuùng con, chuùng con boû moïi söï maø theo Thaày . Vaäy chuùng con seõ ñöôïc gì ?" (Mt 19,27).

Slide75:

2. Chuùa Gieâsu traû lôøi (10,29-31).

Slide76:

a. Theo Chuùa khoâng heà maát maùt (10,29-30). Nhöõng ai ñaõ theo Ngaøi thì khoâng phaûi maát nhöng ñöôïc lôïi gaáp traêm , nhaát laø trong thôøi sau heát , thôøi taùi sinh khi Con Ngöôøi ngöï toaø xeùt xöû :

Slide77:

- Ñöôïc gaáp boäi veà nhaø cöûa , anh chò em : Khi trôû thaønh Kitoâ höõu , chuùng ta thuoäc moät gia ñình roäng lôùn hôn . Chuùng ta trôû thaønh anh chò em vôùi nhau vì coù cuøng moät nieàm tin.

Slide78:

- Ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi laøm gia nghieäp : Ñaây cuõng laø ñieàu maø ngöôøi thanh nieân giaøu coù tìm kieám .

Slide79:

- Gaëp ngöôïc ñaõi : Theo Chuùa chaéc chaén phaûi gaëp khoù khaên , bò baét bôù vaø ngöôïc ñaõi , nhöng khoù khaên aáy khoâng theå saùnh noåi vôùi phaàn thöôûng cao troïng , ñoù laø söï soáng ñôøi ñôøi .

Slide80:

b. Lôøi caûnh giaùc : Keû ñöùng ñaàu phaûi xuoáng choùt (10,31). Chuùa Gieâsu caûnh giaùc : " Keû ñöùng ñaàu phaûi xuoáng choùt , keû choùt seõ ñöôïc leân haøng ñaàu ".

Slide81:

- Lôøi caûnh giaùc naøy tröôùc heát daønh cho Pheâroâ vaø caùc moân ñeä , nhöõng ngöôøi töï haøo vì mình boû moïi söï maø theo Chuùa vaø hoûi : " Vaäy chuùng con ñöôïc gì ?".

Slide82:

Hoï boû moïi söï thì Chuùa seõ ban thöôûng cho hoï nhö ñaõ höùa , nhöng neáu khoâng caûnh giaùc thì hoï seõ trôû neân roát heát .

Slide83:

- Lôøi caûnh giaùc naøy cuõng coù theå daønh cho ngöôøi Do thaùi . Hoï laø nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi ñaàu tieân trong keá hoaïch cöùu ñoä cuûa Chuùa . Nhöng vì khoâng tin, khoâng ñoùn nhaän Ñaáng Meâsia neân hoï phaûi nhöôøng choã cho daân khaùc , ñoù laø Hoäi Thaùnh .

Slide84:

BÀI HỌC

Slide85:

1. Trôû neân hoaøn thieän laø ôn goïi cuûa moïi kitoâ höõu chuùng ta. Neân hoaøn thieän khoâng chæ coát ôû laøm vaøi vieäc toát maø laø daán thaân theo Chuùa , Ñaáng Toát Laønh . Nhöõng vieäc toát laø nhöõng baèng chöùng cuï theå cho söï daán thaân ñoù .

Slide86:

Nhöng loøng gaén boù cuûa caûi vaät chaát hay tình yeâu daønh cho coâng vieäc , danh tieáng laø nhöõng trôû ngaïi treân böôùc ñöôøng theo Chuùa . Chuùng ta phaûi coù choïn löïa döùt khoaùt .

Slide87:

"Con muoán thaùo lui vì coù nhöõng vieäc traùi yù , vì gaëp nhöõng ngöôøi khoâng theå chòu noåi ! Con theo Chuùa hay theo maáy ngöôøi aáy ?" (ÑHV 66).

Slide88:

" Quyeát ñònh theo Chuùa cuûa con khoâng phaûi chæ laø moät chöõ kyù , khoâng phaûi laø moät lôøi tuyeân theä thoâi . Nhöng laø moät söï hieán daâng lieân læ trong caû cuoäc soáng " (ÑHV 69).

Slide89:

2. Chuùng ta caàn cuûa caûi vaät chaát ñeå soáng vaø soáng xöùng ñaùng laø con ngöôøi . Nhöng haõy caån thaän . Duøng cuûa caûi nhö phöông tieän chöù ñöøng ñeå chuùng laøm chuû chuùng ta.

Slide90:

Khi chuùng ta bieát duøng chuùng ñeå soáng toát vaø giuùp ñôõ tha nhaân thì chuùng ñöa chuùng ta ñeán gaàn vôùi Chuùa . Ngöôïc laïi , khi chæ bieát chaïy theo vaät chaát , soáng ích kyû thì chuùng seõ laø vaät caûn trôû chuùng ta ñeán vôùi Chuùa .

Slide91:

" Duøng cuûa caûi caùch quaûng ñaïi , troïng cuûa caûi caùch teá nhò , xa cuûa caûi caùch anh huøng . Vì khoâng phaûi cuûa con, chính laø cuûa Chuùa trao cho con söû duïng " (ÑHV 414).

Slide92:

" Cuûa caûi choân vuøi con, neáu con ñoäi noù leân ñaàu . Cuûa caûi laøm beä chaân con, neáu con ñöùng treân noù " (ÑHV 407).

Slide93:

3. Chaéc chaén Chuùa seõ ban thöôûng cho nhöõng ai daán böôùc theo Ngöôøi . Phaàn thöôûng cao quyù nhaát ñoù laø söï soáng ñôøi ñôøi . Tuy nhieân , thaùi ñoä cuûa Pheâroâ cuõng caûnh giaùc chuùng ta: Ñöøng bao giôø maëc caû vôùi Chuùa .

Slide94:

Chuùng ta ñöøng bao giôø nghó raèng : " Toâi laøm ñieàu naøy cho Chuùa neân Ngöôøi phaûi ban thöôûng cho toâi ". Moãi ngöôøi haõy tìm kieám Thieân Chuùa vaø ñi theo Ngöôøi , roài chính Ngöôøi seõ ñaët chuùng ta vaøo vò trí Ngöôøi ñaõ chuaån bò cho chuùng ta.

Slide95:

" Naøy con boû moïi söï maø theo Thaày , chuùng con seõ ñöôïc gì ? Con boû taát caû nhöng con theo Chuùa Quan Phoøng , con coøn lo gì ?" (ÑHV 70).

Slide96:

Tieân baùo Thöông khoù laàn thöù ba Vaø chuyeän hai ngöôøi con oâng Deâbeâñeâ 10,32-45

Slide97:

I. Tieân baùo Thöông khoù laàn thöù ba (10,32-34).

Slide98:

Ñaây laø laàn thöù ba Chuùa Gieâsu baùo veà cuoäc Thöông khoù cuûa Ngaøi . Noäi dung cuõng nhö hai laàn tröôùc , nhöng laàn naøy noùi cuï theå hôn :

Slide99:

1. Ñòa ñieåm . Taïi Gieârusalem . Nôi ñaây Ngaøi seõ traûi qua cuoäc Thöông khoù vaø Phuïc sinh .

Slide100:

2. Baùch haïi bôûi Thöôïng teá vaø Kinh sö . Hoï keát aùn töû Ngaøi duø aùn töû baát coâng .

Slide101:

3. Bò noäp cho daân ngoaïi , cuï theå laø Roâma . Hoï seõ nhaïo baùng , ñaùnh ñoøn vaø ñoùng ñinh Ngaøi vaøo thaäp giaù . Ñoù laø nhöõng hình phaït naëng neà daønh cho nhöõng toäi nhaân . Chuùa Gieâsu bò ñoái xöû nhö moät phaïm nhaân .

Slide102:

4. Töông lai töôi saùng . Nhöng lôøi tieân baùo khoâng döøng laïi ôû cuoäc Thöông khoù maø daãn ñeán söï Phuïc sinh vinh hieån .

Slide103:

II. Hai ngöôøi con oâng Deâbeâñeâ (10,35-40).

Slide104:

1. Boái caûnh (10,35). a. Ngöôøi van xin . Gioan vaø Giacoâbeâ ñeán gaëp Chuùa Gieâsu . Trong Maùttheâu , coù caû meï cuûa hai oâng naøy , laø ngöôøi baø con vôùi Chuùa Gieâsu , ñeán ñeå xin (x. Mt 20,20).

Slide105:

Coù leõ hai oâng caäy vaøo söï quen bieát vaø uy tín cuûa meï ñeå caàu xin Ngaøi .

Slide106:

b. Lôøi caàu xin . Hai oâng xin ñöôïc ngoài beân phaûi vaø traùi cuûa Chuùa Gieâsu trong Nöôùc Chuùa . Ñaây laø hai vò trí cao vaø quan troïng .

Slide107:

Coù leõ phaùt xuaát töø lôøi Chuùa Gieâsu noùi ñeán ngaøy maø Ngaøi trôû laïi trong vinh quang ñeå xeùt xöû (x. 8,38) maø hoï muoán ñöôïc ngoài vaøo vò trí cao trong ngaøy aáy .

Slide108:

2. Chuùa Gieâsu traû lôøi (10,38-40).

Slide109:

a. Traùch moùc . Chuùa Gieâsu traùch moùc hai oâng vì khoâng bieát xin gì cho xöùng ñaùng .

Slide110:

b. Uoáng cheùn vaø pheùp röûa . Chuùa Gieâsu hoûi caùc oâng coù uoáng noåi cheùn Ngaøi saép uoáng khoâng ? " Cheùn " vaø “ pheùp röûa ” maø Chuùa Gieâsu saép uoáng chính laø cuoäc Thöông khoù .

Slide111:

Chaáp nhaän uoáng cheùn vaø chòu pheùp röûa vôùi Ngaøi nghóa laø thoâng phaàn ñau khoå vôùi Ngaøi .

Slide112:

c. Ñaùp traû cuûa Gioan vaø Giacoâbeâ . Hoï saün saøng vôùi Chuùa Gieâsu khi noùi : " Thöa ñöôïc ". - Cheùn cuûa Giacoâbeâ seõ uoáng chính laø cuoäc töû ñaïo maø oâng phaûi chòu (x. Cv 12,2).

Slide113:

- Cheùn cuûa Gioan khoâng laø cuoäc töû ñaïo vì Gioan soáng ñeán luùc tuoåi giaø , nhöng laø cuoäc chieán ñaáu lieân tuïc vaø keùo daøi cuûa ngöôøi moân ñeä Chuùa Kitoâ suoát naêm thaùng daøi .

Slide114:

Ñaây cuõng laø cheùn maø moãi Kitoâ höõu chuùng ta phaûi uoáng haèng ngaøy khi thoâng phaàn vaøo söï ñau khoå vôùi Ñöùc Kitoâ .

Slide115:

d. Thieân Chuùa xeáp ñaët vò trí . Gioan vaø Giacoâbeâ ñöôïc uoáng cheùn vôùi Chuùa Gieâsu , nhöng vieäc ngoài beân phaûi vaø traùi thì do Thieân Chuùa ñònh ñoaït .

Slide116:

Thieân Chuùa seõ ñònh ñoaït cho moãi ngöôøi chuùng ta vò trí ñuùng ñaén treân thieân quoác tuyø theo ñöùc tin vaø tình yeâu maø chuùng ta daønh cho Ngöôøi .

Slide117:

III. Lôøi daïy veà phuïc vuï (10,41-45).

Slide118:

Boái caûnh (10,41). Caùc moân ñeä khaùc toû ra böïc boäi vôùi Giacoâbeâ vaø Gioan . Thaáy vaäy , Chuùa Gieâsu daïy cho hoï caùch trôû neân cao troïng : Ñoù laø phuïc vuï .

Slide119:

2. Lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâsu (10,42-45). a. Quan nieäm cuûa xaõ hoäi veà ngöôøi laøm lôùn (10,42). - Laáy quyeàn maø thoáng trò . - Duøng uy quyeàn cai trò vaø baét ngöôøi khaùc phuïc dòch .

Slide120:

b. Nguyeân taéc cuûa Chuùa Gieâsu (10,43-44). - Muoán laøm lôùn thì phaûi phuïc vuï . - Muoán laøm ñaàu thì phaûi laøm ñaày tôù .

Slide121:

c. Göông maãu cuûa Chuùa Gieâsu (10,45). Ngaøi cao troïng nhöng khoâng baét ngöôøi khaùc phuïc vuï . Traùi laïi , Ngaøi ñeán ñeå phuïc vuï vaø phuïc vuï cho ñeán ñoä saün saøng hy sinh maïng soáng .

Slide122:

Ngaøi ñeán " ñeå phuïc vuï vaø hieán daâng maïng soáng laøm giaù chuoäc muoân ngöôøi ".

Slide123:

BÀI HỌC

Slide124:

1. Gioan vaø Giacoâbeâ ñaõ theo Chuùa nhieàu naêm maø vaãn coøn nhöõng tham voïng thoáng trò . Hai oâng coøn duøng nhöõng " maùnh lôùi " ñeå ñaït ñöôïc tham voïng cuûa mình .

Slide125:

Ngöôøi moân ñeä Chuùa chæ ñaït ñöôïc vinh quang khoâng phaûi do tính toaùn rieâng , möu ñoà rieâng maø laø chaáp nhaän uoáng cheùn ñaéng vôùi Thaày Gieâsu .

Slide126:

Ñoù cuõng laø con ñöôøng maø chuùng ta phaûi ñi : Ñoùn nhaän cheùn ñaéng haèng ngaøy trong ñôøi soáng ñeå böôùc theo Ñöùc Kitoâ ñeå chuùng ta ñöôïc thoâng phaàn vinh hieån vôùi Ngaøi trong ngaøy sau heát .

Slide127:

2. Chuùa Gieâsu khoâng thaát voïng veà Gioan vaø Giacoâbeâ nhöng daàn daàn giuùp hoï trôû neân toát hôn .

Slide128:

Chuùa cuõng khoâng thaát voïng vôùi nhöõng yeáu ñuoái cuûa chuùng ta. Ngaøi kieân nhaãn vaø muoán giuùp chuùng ta trôû neân toát hôn .

Slide129:

Vì vaäy , chuùng ta cuõng ñöøng thaát voïng veà anh em cuûa mình . Haõy kieân nhaãn vaø coá gaéng giuùp nhau soáng moãi ngaøy toát hôn .

Slide130:

Tham voïng thoáng trò ngöôøi khaùc luoân aån chöùa trong taâm trí cuûa moãi ngöôøi chuùng ta. Chuùng ta coá gaéng leo leân ñòa vò caøng cao caøng toát ñeå thoáng trò vaø baét ngöôøi khaùc phuïc vuï mình .

Slide131:

Nhöng Chuùa Gieâsu daïy chuùng ta: Söï cao troïng thaät khoâng naèm ôû söï sai khieán ngöôøi khaùc , baét ngöôøi khaùc phuïc vuï mình , maø trong phuïc vuï ngöôøi khaùc . Caøng phuïc vuï thì caøng trôû neân cao troïng .

Slide132:

Haõy caàu nguyeän cho caùc vò chuû chaên trong Hoäi Thaùnh luoân bieát cuùi mình phuïc vuï . Haõy caàu nguyeän cho caùc nhaø laõnh ñaïo quoác gia cuõng bieát duøng phuïc vuï maø lo cho daân .

Slide133:

Chöõa ngöôøi muø thaønh Gieârikhoâ 10,46-52

Slide134:

I. Boái caûnh (10,46a). Ñòa ñieåm : Thaønh Gieârikhoâ . Gia ñình cuûa Giakeâu cuõng ôû thaønh naøy ( x.Lc 19,1-10).

Slide135:

- Ñaùm ñoâng luõ löôït theo Chuùa Gieâsu . Vì vaäy , seõ coù nhieàu ngöôøi chöùng kieán pheùp laï saép xaûy ra. - Xuaát hieän ngöôøi muø . Anh teân laø Baùctimeâ , ñang ngoài aên xin beân veä ñöôøng .

Slide136:

II. Lôøi keâu xin cuûa anh muø (10,46a-48). 1. Keâu xin . Anh keâu xin Chuùa Gieâsu vôùi danh hieäu "Con vua Ñavít ". Ñaây laø danh hieäu daønh cho Meâsia nhöng ñaäm neùt chính trò chöù khoâng phaûi Meâsia ñau khoå .

Slide137:

2. Kieân nhaãn keâu xin . Ñaùm ñoâng daân chuùng quaùt naït anh muø vaø baûo anh im ñi , nhöng anh vaãn keâu xin vaø caøng keâu to hôn .

Slide138:

Anh khoâng ngaïi ñaùm ñoâng , khoâng sôï söï quaùt naït cuûa ngöôøi khaùc ñeå tieáng keâu cuûa mình ñeán ñöôïc vôùi Chuùa Gieâsu .

Slide139:

Anh keâu xin Chuùa Gieâsu duû loøng thöông anh . Anh bieát Ngaøi laø Ñaáng luoân “ chaïnh loøng thöông ”.

Slide140:

III. Phaûn öùng cuûa Chuùa Gieâsu (10,49-52). 1 . Döøng laïi vaø goïi (10,49). Döøng laïi : Coù nghóa laø Ngaøi ñaõ nghe tieáng keâu cuûa anh , cuõng coù nghóa laø Ngaøi ñaõ saün saøng laéng nghe nhu caàu cuûa anh .

Slide141:

2. Hoûi (10,51). “Anh muoán toâi laøm gì cho anh ?”. Chuùa Gieâsu tröïc tieáp gaëp gôõ vaø muoán bieát nhu caàu cuûa anh .

Slide142:

Ngaøi hoûi caâu naøy cuõng ñeå cho ñaùm ñoâng bieát anh muø naøy khoâng phaûi xin tieàn baïc maø xin ñöôïc saùng maét .

Slide143:

3. Chöõa laønh (10,52). Sau khi nghe nhu caàu cuûa anh , Chuùa Gieâsu baûo : " Loøng tin cuûa anh ñaõ cöùu anh ".

Slide144:

Pheùp laï xaûy ra khoâng chæ xuaát phaùt töø quyeàn naêng cuûa Chuùa Gieâsu , maø coøn xuaát phaùt töø loøng yeâu thöông cuûa Ngaøi vaø töø ñöùc tin cuûa con ngöôøi .

Slide145:

IV. Phaûn öùng cuûa anh muø (10,50-52).

Slide146:

1. Vaát aùo vaø chaïy ñeán Chuùa Gieâsu (10,50). Khi nghe ngöôøi khaùc baûo Chuùa Gieâsu goïi anh , anh lieàn ñöùng daäy vaø vaát aùo choaøng .

Slide147:

Tröôùc ñaây , anh ngoài aên xin beân veä ñöôøng , chieác aùo choaøng laø vaät giuùp anh che naéng che möa . Ñoái vôùi anh , chieác aùo laø vaät voâ cuøng quyù giaù . Baây giôø , ñeán vôùi Chuùa Gieâsu , anh saün saøng vöùt boû noù .

Slide148:

2. Ñöôïc cöùu vaø theo Chuùa (10,51-52). a. Ñöôïc cöùu . Anh noùi vôùi Chuùa Gieâsu öôùc nguyeän cuûa anh laø ñöôïc saùng maét . Anh tin raèng Ngaøi ñuû quyeàn naêng ñeå chöõa cho anh . Vaø ñuùng nhö anh tin. Anh nhìn thaáy ñöôïc .

Slide149:

b. Ñi theo. Sau khi ñöôïc saùng maét , anh ñi theo Chuùa Gieâsu . Ñieàu quan troïng laø caëp maét ñöùc tin cuûa anh ñaõ thaät söï saùng . Anh nhaän ra Chuùa Gieâsu , tin vaøo Ngaøi vaø ñi theo Ngaøi .

Slide150:

- Anh muø vöùt boû taát caû ñeå ñi theo Chuùa Gieâsu , traùi ngöôïc vôùi ngöôøi thanh nieân giaøu coù , khoâng daùm töø boû vaø ñi theo Chuùa .

Slide151:

BÀI HỌC

Slide152:

1. Anh muø khoâng naûn loøng khi keâu xin Chuùa Gieâsu . Maëc daàu bò ngöôøi khaùc quaùt naït nhöng anh vaãn kieân trì vaø caøng keâu thoáng thieát hôn . Nhôø ñoù , anh ñöôïc chöõa laønh .

Slide153:

Thöôøng chuùng ta raát deã naûn loøng khi caàu xin vôùi Chuùa . Nhöng Chuùa ñaõ töøng daïy chuùng ta, haõy kieân trì trong caàu nguyeän , chaéc chaén Chuùa seõ nghe lôøi chuùng ta.

Slide154:

2. Ñaùp laïi aân ban ñaõ nhaän ñöôïc , anh muø naøy quyeát taâm soáng ñôøi soáng môùi : Theo Chuùa .

Slide155:

Raát nhieàu aân ban chuùng ta laõnh nhaän töø Chuùa , nhöng thaùi ñoä cuûa chuùng ta theá naøo ? Chaéc chaén chuùng ta khoâng theå naøo ñeàn ñaùp ñöôïc cho Chuùa , nhöng ñieàu chuùng ta coù theå laøm laø taï ôn Chuùa vaø quyeát taâm theo Chuùa baèng caùch soáng toát hôn .

authorStream Live Help