Mc Chuong 09

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MAÙCCOÂ Chöông 9

Slide2:

Goàm coù : 1. Chuùa Gieâsu hieån dung vaø caâu hoûi veà EÂlia (9,2-13). 2. Chöõa ngöôøi bò ñoäng kinh (9,14-29). 3. Tieân baùo Thöông khoù laàn thöù hai vaø moät vaøi lôøi daïy (9,30-50).

Slide3:

Chuùa Gieâsu hieån dung vaø caâu hoûi veà EÂlia (9,2-13).

Slide4:

I. Chuùa Gieâsu hieån dung (9,2-8).

Slide5:

1. Boái caûnh (9,2) Thôøi gian : " Saùu ngaøy sau ". Ñoù laø saùu ngaøy sau bieán coá Pheâroâ tuyeân xöng Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Kitoâ .

Slide6:

b. Nhöõng ngöôøi hieän dieän cuøng vôùi Chuùa Gieâsu . Ba moân ñeä Pheâroâ , Giacoâbeâ vaø Gioan . Ñaây laø ba vò thöôøng hieän dieän vôùi Chuùa Gieâsu trong nhöõng bieán coá ñaëc bieät .

Slide7:

c. Nôi choán . Treân ngoïn nuùi cao . ñoù laø nuùi Tabor, caùch thò traán Cana veà phía Ñoâng khoaûng 8km.

Slide8:

2. Söï kieän hieån dung (9,2b-4). a. Chuùa Gieâsu bieán ñoåi hình daïng .

Slide9:

Dung nhan Chuùa Gieâsu choùi loïi vaø aùo Ngaøi traéng tinh : Ñaây laø hình aûnh dieãn taû moät ngöôøi thuoäc thieân giôùi .

Slide10:

Ñoù cuõng laø vinh quang maø Chuùa Gieâsu seõ nhaän ñöôïc sau caùi cheát . Ngaøi heù loä vinh quang aáy cho caùc Toâng ñoà ñeå khuyeán khích hoï an taâm hôn khi Ngaøi noùi veà cuoäc Thöông khoù .

Slide11:

b. Coù Moâseâ vaø EÂlia . - Moâseâ : Ñaïi dieän cho Leà Luaät . - EÂlia : Ñaïi dieän cho Tieân Tri.

Slide12:

Vôùi ngöôøi Do thaùi , khi noùi Moâseâ vaø EÂlia thì hieåu laø toaøn boä Leà Luaät vaø Tieân Tri. Cuõng coù nghóa laø toaøn boä Thaùnh Kinh . Vôùi hoï , Thaùnh Kinh goàm coù Leà Luaät vaø Tieân Tri.

Slide13:

Trong Luca, Moâseâ vaø EÂlia ñaøm ñaïo vôùi Chuùa Gieâsu veà cuoäc xuaát haønh cuûa Ngaøi , nghóa laø cuoäc Thöông khoù vaø Phuïc sinh . Ñieàu naøy chöùng toû , cuoäc Thöông khoù vaø Phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu ñaõ ñöôïc noùi trong Thaùnh Kinh .

Slide14:

3. Phaûn öùng cuûa Pheâroâ (9,5-6). - Pheâroâ ngaây ngaát tröôùc vinh quang cuûa Chuùa Gieâsu ñeán ñoä chaúng coøn bieát ñieàu gì .

Slide15:

- OÂng ñeà nghò döïng ba leàu cho Chuùa , Moâseâ vaø EÂlia : " Döïng leàu " coù nghóa laø muoán löu laïi nôi vinh quang ñoù .

Slide16:

4. Tieáng töø trôøi (9,7). a. Ñaùm maây bao phuû : Chæ söï hieän dieän cuûa Chuùa . b. Tieáng töø trôøi : Ñoù laø tieáng cuûa Thieân Chuùa .

Slide17:

- Lôøi khaúng ñònh : Xaùc ñònh Chuùa Gieâsu laø Con Thieân Chuùa : " Ñaây laø Con Ta Yeâu Daáu ". c. Noäi dung tieáng töø trôøi goàm coù :

Slide18:

- Moät meänh leänh : " Haõy vaâng nghe Lôøi Ngöôøi ". Vaâng nghe lôøi Ngaøi , nhaát laø lôøi Ngaøi ñaõ noùi veà cuoäc Thöông khoù . Haõy tin vaø ñoùn nhaän bieán coá saép xaûy ñeán .

Slide19:

II. Noùi veà EÂlia (9,9-13).

Slide20:

1. Boái caûnh (9,9). Thaày troø töø treân nuùi ñi xuoáng , Chuùa Gieâsu nhaéc laïi söï kieän Con Ngöôøi cheát vaø soáng laïi .

Slide21:

2. Thaéc maéc cuûa caùc moân ñeä (9,10-11). " Taïi sao caùc Kinh sö laïi noùi EÂlia phaûi ñeán tröôùc ?"

Slide22:

Vôùi Ngöôøi Do thaùi , EÂlia khoâng cheát maø ñöôïc röôùc leân trôøi . Hoï coøn tin raèng , tröôùc khi Ñaáng Meâsia ñeán , thì EÂlia phaûi ñeán tröôùc ñeå chuaån bò cho Ngöôøi .

Slide23:

Nieàm tin naøy thaáy roõ trong lôøi tieân tri Malakhi 3,23-24

Slide24:

3. Chuùa Gieâsu traû lôøi (9,12-13). Khaúng ñònh raèng : EÂlia ñaõ ñeán roài nhöng ngöôøi ta khoâng nhaän ra oâng vaø coøn ñoái xöû vôùi oâng theo yù cuûa hoï . EÂlia trong Cöïu Öôùc ñaõ bò choái töø . EÂlia hieän ñaïi cuõng bò choái töø .

Slide25:

Caùc Toâng ñoà hieåu raèng Chuùa Gieâsu noùi veà Gioan Taåy Giaû (x. Mt 17,13). OÂng ñeán ñeå chuaån bò cho Ñaáng Cöùu Theá baèng lôøi rao giaûng saùm hoái .

Slide26:

Ñieàu naøy ñöôïc söù thaàn noùi raát roõ khi truyeàn tin cho Dacaria :

Slide27:

" Em ñöôïc ñaày thaàn khí vaø quyeàn naêng cuûa ngoân söù EÂlia , em seõ ñi tröôùc maët Chuùa … , vaø chuaån bò moät daân saün saøng ñoùn Chuùa " ( Lc 1,17).

Slide28:

BÀI HỌC

Slide29:

1. Hieån dung chöùng toû Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Kitoâ . Ñieàu ñoù ñöôïc Thaùnh Kinh ( Moâseâ vaø EÂlia ) noùi ñeán . Tieáng töø trôøi cuõng laø moät minh chöùng cho ñieàu ñoù .

Slide30:

Thieân Chuùa môøi goïi chuùng ta haõy tin vaø nghe Lôøi Chuùa Gieâsu , Con cuûa Ngöôøi , nghóa laø ñoùn laáy con ñöôøng khoå giaù maø Ngaøi phaûi ñi qua.

Slide31:

2. Pheâroâ thích thuù vaø muoán ôû luoân treân nuùi Tabor, nhöng oâng queân raèng , Chuùa Gieâsu cho oâng neám traûi vinh quang aáy ñeå giuùp oâng vaø caùc moân ñeä ñoùn nhaän con ñöôøng thaäp giaù .

Slide32:

ÔÛ treân nuùi hieån dung thì bao giôø cuõng deã hôn coâng taùc phuïc vuï hay con ñöôøng thaäp giaù . Nhöng hieån dung ñöôïc ban cho ta chæ ñeå giuùp ta coù söùc maïnh laøm coâng taùc phuïc vuï haèng ngaøy vaø böôùc ñi treân con ñöôøng thaäp giaù .

Slide33:

3. EÂlia ñaõ bò khöôùc töø . Gioan Taåy Giaû cuõng bò khöôùc töø vaø soá phaän cuûa Chuùa Gieâsu cuõng theá . Hoâm nay, vaãn coøn xuaát hieän nhöõng Gioan Taåy Giaû khaùc ñeå keâu goïi ngöôøi ta aên naên thoáng hoái .

Slide34:

Raát tieác , nhieàu ngöôøi vaãn tieáp tuïc khöôùc töø vì söù ñieäp cuûa Gioan ñoøi hoûi ngöôøi ta phaûi thay ñoåi vaø töø boû .

Slide35:

Chöõa ngöôøi bò ñoäng kinh 9,14-29

Slide36:

I. Boái caûnh (9,14-16). - Sau bieán coá hieån dung, Chuùa Gieâsu vaø ba moân ñeä töø treân nuùi xuoáng .

Slide37:

- Döôùi chaân nuùi laø ñaùm ñoâng goàm caùc moân ñeä , daân chuùng , ñaëc bieät ñöùa beù bò kinh phong cuøng ngöôøi cha. - Thaáy Chuùa Gieâsu , hoï ñeán gaëp vaø chaøo Ngaøi .

Slide38:

II. Lôøi van xin cuûa ngöôøi cha ñöùa beù (9,17-18).

Slide39:

Ngöôøi cha cuûa ñöùa beù ñeán vôùi Chuùa Gieâsu vaø noùi leân hai ñieàu : - Thöù nhaát laø van xin Chuùa Gieâsu thöông xoùt con trai oâng . Ñöùa beù bò kinh phong vaø tình traïng raát naëng do bò quyû caâm aùm .

Slide40:

- Thöù hai , oâng noùi leân söï baát löïc cuûa caùc moân ñeä . OÂng ñaõ ñem con ñeán ñeå nhôø hoï cöùu chöõa “ nhöng caùc oâng khoâng laøm noåi ” (9,18b).

Slide41:

III. Phaûn öùng cuûa Chuùa Gieâsu (9,19-29).

Slide42:

1. Traùch moùc (9,19). Chuùa Gieâsu traùch nhöõng ngöôøi ñang hieän dieän vôùi lôøi sau ñaây :

Slide43:

a. Theá heä cöùng loøng tin. Ai cöùng loøng tin? - ÔÛ ñaây hieåu tröôùc heát laø ngöôøi cha. Vì oâng thieáu loøng tin neân con oâng khoù maø ñöôïc chöõa khoûi .

Slide44:

- Cuõng coù theå laø caùc moân ñeä nöõa vì phaàn sau Chuùa Gieâsu noùi roõ raèng hoï khoâng chöõa ñöôïc vì hoï thieáu loøng tin (x. Mt 17,20).

Slide45:

b. "Toâi coøn chòu ñöïng caùc ngöôi tôùi bao giôø…". Lôøi naøy coù nghóa laø tôùi bao giôø caùc ngöôi môùi tin Ta.

Slide46:

2. Chöõa beänh . a. Ngöôøi cha (9,22). Van xin Chuùa Gieâsu : “ Neáu Thaày coù theå laøm ñöôïc gì , thì xin chaïnh loøng thöông maø cöùu giuùp chuùng toâi ” . Lôøi van baét ñaàu baèng chöõ “ neáu ” chöùng toû raèng oâng chöa ñuû tin vaøo Chuùa Gieâsu .

Slide47:

b. Chuùa Gieâsu . - Môøi goïi loøng tin: “ Caùi gì cuõng coù theå ñoái vôùi ngöôøi coù loøng tin” (9,23). - Chöõa laønh : Sau khi ngöôøi cha tuyeân boá tin, Chuùa Gieâsu quaùt maéng . Quyû lieàn xuaát khoûi vaø ñöùa beù trôû laïi bình thöôøng .

Slide48:

3. Giaûi ñaùp cho caùc moân ñeä (9,28-29). Caùc moân ñeä hoûi Chuùa Gieâsu lyù do taïi sao hoï khoâng theå chöõa beänh ñöôïc ? ÔÛ ñaây vaø ñoaïn song song Mt 17,19-21, Chuùa Gieâsu ñöa ra ba lyù do:

Slide49:

a. Thieáu loøng tin. Neáu coù loøng tin baèng haït caûi thì ngöôøi ta coù theå dôøi non laáp bieån , coù nghóa laø laøm ñöôïc nhöõng vieäc phi thöôøng maø töï söùc con ngöôøi khoâng theå laøm ñöôïc .

Slide50:

b. AÊn chay . - AÊn chay laø bieåu hieän cuûa loøng mong muoán kieåm soaùt khaùt voïng cuûa thaân theå vaø gaït boû nhöõng tö töôûng vaø öôùc muoán cuûa theá gian ñeå taäp trung vaøo nhöõng ñieàu treân trôøi .

Slide51:

- AÊn chay laø daáu hieäu chuùng ta saün saøng daâng chính mình cho Thieân Chuùa ñeå yù muoán cuûa Ngöôøi ñöôïc hoaøn thaønh .

Slide52:

c. Caàu nguyeän . Caàu nguyeän laø phöông caùch chính ñeå nhaän ñöôïc quyeàn naêng . Phaûi keát hôïp caàu nguyeän vôùi ñöùc tin.

Slide53:

- Caàu nguyeän ñeå taêng theâm ñöùc tin. Khoâng coù caàu nguyeän , ñöùc tin khoâng sinh keát quaû . Caøng caàu nguyeän thì ñöùc tin caøng taêng theâm . - Caàu nguyeän vôùi nieàm tin: phaûi caàu nguyeän vôùi loøng tin thì lôøi caàu nguyeän môùi ñaït keát quaû .

Slide54:

BÀI HỌC

Slide55:

1. Bieát bao ñieàu xaáu xa nhaäp vaøo taâm hoàn chuùng ta laøm cho taâm hoàn chuùng ta bò beänh hoaïn . Caàn phaûi loaïi tröø nhöõng thoùi xaáu baèng loøng tin vaøo Chuùa , baèng vieäc aên chay vaø caàu nguyeän .

Slide56:

2. Neáu coù ñöùc tin baèng haït caûi chuùng ta seõ laøm nhöõng ñieàu vó ñaïi .

Slide57:

Bieát bao nhieâu khoù khaên trong cuoäc soáng nhö nhöõng ngoïn nuùi chaén loái ñi cuoäc ñôøi chuùng ta, laøm cho chuùng ta vaát vaû , nhoïc nhaèn . Neáu chuùng ta tin vaøo Chuùa , caäy döïa vaøo Chuùa , chuùng ta seõ dôøi ñi caùch deã daøng nhöõng ngoïn nuùi naøy trong ñôøi chuùng ta.

Slide58:

Haõy thaønh thöïc caàu xin nhö caùc Toâng ñoà : "Xin theâm ñöùc tin cho chuùng con" ( Lc 17,5).

Slide59:

Tieân baùo Thöông khoù laàn thöù hai vaø moät vaøi lôøi daïy 9,30-50

Slide60:

I. Baùo Thöông khoù laàn thöù hai (9,30-32).

Slide61:

Ñaây laø laàn thöù hai Chuùa Gieâsu noùi veà cuoäc Thöông khoù cuûa Ngaøi . Ñieàu naøy gôïi laïi leänh truyeàn töø trôøi trong bieán coá hieån dung. 1. Chuùa Gieâsu tieân baùo (9,30-31).

Slide62:

Ñieåm ñaëc bieät , lôøi tieân baùo naøy ñaët ngay sau bieán coá Chuùa toû mình ra treân nuùi Tabor, khi ñoù , tieáng Thieân Chuùa Cha xaùc nhaän Chuùa Gieâsu laø ai , vaø ra leänh cho caùc moân ñeä " vaâng nghe lôøi Ngöôøi ".

Slide63:

Trong Luca, Chuùa Gieâsu nhaán maïnh ñeán söï chuù yù laéng nghe : " Phaàn anh em , haõy laéng tai nghe cho kyõ nhöõng lôøi sau ñaây …" ( Lc 9,44). Hôn nöõa , uy quyeàn cuûa Chuùa Gieâsu cuõng ñöôïc cuûng coá theâm qua vieäc Ngaøi chöõa khoûi ñöùa beù bò kinh phong .

Slide64:

2. Phaûn öùng cuûa caùc moân ñeä (9,32). Ñuùng ra , khi nghe nhöõng lôøi tieân baùo naøy , caùc moân ñeä , hay ít ra laø Pheâroâ , Giacoâbeâ vaø Gioan , nhöõng ngöôøi chöùng kieán Chuùa hieån dung, khoâng nao nuùng .

Slide65:

Theá nhöng " Caùc oâng khoâng hieåu ñieàu ñoù , vaø sôï khoâng daùm hoûi laïi Ngöôøi ". Hoï chöa hieåu gì caû . Taát caû nhöõng gì Chuùa Gieâsu ñaõ laøm chöa giuùp hoï hieåu .

Slide66:

Hoï chöa vaâng theo tieáng töø trôøi laø " vaâng nghe lôøi Ngöôøi ". Hôn nöõa , khoâng hieåu maø hoï cuõng chaúng muoán hoûi laïi . Hoï khoâng hieåu vaø cuõng khoâng muoán hieåu .

Slide67:

I. Vaøi lôøi daïy (9,33-50).

Slide68:

1. Ai laø ngöôøi lôùn? (9,33-37) a. Vaán ñeà : Ngöôøi lôùn trong nöôùc Trôøi (9,33-34).

Slide69:

Caùc Toâng ñoà vaãn khoâng hieåu vaø khoâng muoán ñoùn nhaän con ñöôøng thaäp giaù . Teä hôn nöõa , hoï laïi tranh giaønh ñòa vò . Coù leõ vieäc Chuùa Gieâsu ñaõ daãn rieâng Pheâroâ , Giacoâbeâ vaø Gioan leân nuùi laøm cho nhieàu oâng khaùc ganh tî chaêng ?

Slide70:

b. Chuùa Gieâsu traû lôøi (9,35-37.41). - Nguyeân taéc : “Ai muoán laøm ngöôøi ñöùng ñaàu , thì phaûi laøm ngöôøi roát heát , vaø laøm ngöôøi phuïc vuï moïi ngöôøi ” (9,35).

Slide71:

- Duøng haønh ñoäng cuï theå : Chuùa Gieâsu ñaët ñöùa beù caïnh mình , moät vò trí vinh döï . Ngaøi toân troïng ñöùa beù vaø ñaët noù vaøo choã vinh döï nhö theá .

Slide72:

- Daïy baøi hoïc : Haõy ñoùn tieáp nhöõng ngöôøi beù moïn . Töø ngöõ " treû em " laø nhöõng keû thaáp keùm , nhöõng keû beù moïn .

Slide73:

Hoï coù theå laø nhöõng ngöôøi coù ñôøi soáng ñöùc tin non keùm ; coù theå laø nhöõng ngöôøi ngheøo khoù , nhöõng ngöôøi khoâng coù quyeàn löïc , bò ngöôøi khaùc haø hieáp .

Slide74:

“ Ñoùn nhaän ” coù nghóa laø yeâu thöông phuïc vuï . Phuïc vuï nhöõng ngöôøi yeáu keùm . Giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi khoâng coù khaû naêng ñeàn ñaùp , nhöng laøm vì danh Chuùa , giuùp ñôõ vaø phuïc vuï hoï laø phuïc vuï chính Chuùa .

Slide75:

- Phaàn thöôûng (9,41): Ñoùn tieáp vaø giuùp ñôõ nhöõng keû beù moïn duø moät cheùn nöôùc laõ thì cuõng khoâng maát phaàn thöôûng . Chuùa Gieâsu laäp laïi ñieàu naøy trong ngaøy phaùn xeùt . (x. Mt 25,32-46).

Slide76:

Toùm laïi : Phaûi ñoùn tieáp vaø phuïc vuï nhöõng ngöôøi beù moïn caùch voâ vò lôïi .

Slide77:

2. Choáng ñoái vaø uûng hoä (9,38-40). a. Phaûn aùnh cuûa Gioan (9,38) - Gioan ngaên caûn nhöõng ngöôøi nhaân danh Chuùa Gieâsu maø tröø quyû .

Slide78:

Lyù do: Vì nhöõng ngöôøi naøy " khoâng theo chuùng ta", Thaùi ñoä khoù chòu cuûa Gioan cuõng deã hieåu : Vì ngöôøi kia ñaâu coù nhaän ñöôïc uy quyeàn maø Chuùa Gieâsu thoâng ban cho nhoùm moân ñeä .

Slide79:

b. Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu (9,39-40). - Ñöøng ngaên caûn : Nghóa laø cöù ñeå cho hoï tröø quyû .

Slide80:

- Lyù do: Vì " ai khoâng choáng laïi chuùng ta laø uûng hoä chuùng ta". Chuùng ta cuõng tröø quyû . Hoï cuõng laøm moät vieäc gioáng chuùng ta, nghóa laø hoï cuõng uûng hoä chuùng ta.

Slide81:

c. Khaùc bieät giöõa yù höôùng cuûa Gioan vaø cuûa Chuùa Gieâsu . - Gioan : Ngaên caûn ngöôøi ta tröø quyû vì sôï aûnh höôûng ñeán nhoùm cuûa mình . Ñieàu oâng nhaém laø lôïi ích caù nhaân hay cuûa phe nhoùm mình . Ñaây laø caùi nhìn ích kyû vaø cuïc boä .

Slide82:

- Chuùa Gieâsu : Nhaém vaøo lôïi ích cuûa ngöôøi ñöôïc tröø quyû . Ai tröø quyû cuõng ñöôïc , mieãn laø tha nhaân cuûa chuùng ta ñöôïc chöõa khoûi . Ñaây laø caùi nhìn bao dung.

Slide83:

3. Côù vaáp phaïm (9,42-48). a. Toäi naëng neà : laøm côù vaáp phaïm cho ngöôøi beù moïn (9,42).

Slide84:

- Nhöõng ngöôøi coøn non keùm veà ñöùc tin thì caàn söï naâng ñôõ ñeå ñöùc tin. Nhöng thaät laø voâ phuùc cho nhöõng ai khoâng nhöõng khoâng giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi naøy maø coøn laøm côù cho hoï sa ngaõ .

Slide85:

Toäi lôùn nhaát laø toäi daïy ngöôøi khaùc phaïm toäi vì ñeán löôït ngöôøi ñoù seõ daïy ngöôøi khaùc nöõa phaïm toäi , daây chuyeàn toäi loãi tieáp theo.

Slide86:

- Hình phaït : " thaø coät ñaù vaøo coå vaø quaêng xuoáng bieån ". Bò quaêng xuoáng bieån laø hình phaït naëng neà vaø khuûng khieáp ñoái vôùi ngöôøi Do thaùi .

Slide87:

Ngöôøi Roâma coù hình phaït nhaán chìm xuoáng nöôùc , nhöng ngöôøi Do thaùi thì khoâng . Vì vaäy , bò quaêng xuoáng bieån laø hình phaït gheâ gôùm , hình phaït chæ daønh cho nhöõng ai daïy ngöôøi khaùc phaïm toäi .

Slide88:

Thieân Chuùa khoâng nghieâm khaéc ñoái vôùi toäi nhaân , nhöng Ngöôøi heát söùc nghieâm khaéc vôùi nhöõng keû laøm cho ngöôøi khaùc sa vaøo toäi loãi .

Slide89:

b. Hy sinh ñeå ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi (9,43-50). Lôøi daïy naøy ñöôïc dieãn taû baèng nhöõng caâu noùi baét ñaàu vôùi chöõ " neáu " , nhöng dieãn taû cuøng moät yù : Hy sinh nhöõng caùi coù theå gaây toäi ñeå ñöôïc Nöôùc Trôøi :

Slide90:

Thöïc ra Chuùa Gieâsu khoâng baûo phaûi laáy dao chaët tay chaët chaân hay moùc maét . Baøn tay , ñoâi chaân , caëp maét chæ laø moät coâng cuï cho toäi loãi . Caàn phaûi caét boû toäi loãi khoûi loøng mình .

Slide91:

- Neáu chuùng ta thích aên caép , ñoù khoâng phaûi baøn tay chuùng ta gian aùc , maø laø loøng cuûa chuùng ta. Phaûi caét boû nhöõng öôùc muoán xaáu xa trong loøng .

Slide92:

- Neáu chaân khieán chuùng ta ñi xa con ñöôøng Chuùa daïy thì cuõng hy sinh noù ñi ñeå chuùng ta luoân ñi treân ñöôøng cuûa Chuùa , con ñöôøng daãn ñeán söï soáng .

Slide93:

- Neáu con maét khieán chuùng ta nhìn nhöõng hình aûnh khoâng hay thì cuõng hy sinh noù ñi .

Slide94:

Toùm laïi , chuùng ta phaûi laøm baát cöù ñieàu gì caàn thieát ñeå caét boû öôùc muoán toäi loãi trong loøng chuùng ta. Caét boû nhöõng öôùc muoán xaáu aáy raát khoù vaø coù theå caûm thaáy ñau ñôùn nhö caét tay , chaët chaân hay moùc maét vaäy .

Slide95:

4. Luyeän baèng löûa vaø öôùp baèng muoái (9,49-50). Trong hai caâu naøy , Chuùa Gieâsu daïy hai ñieàu :

Slide96:

a. Luyeän baèng löûa vaø öôùp baèng muoái . - Thanh luyeän baèng löûa : Trong Thaùnh Kinh , löûa aùm chæ ñeán thanh luyeän .

Slide97:

Chuùa Gieâsu muoán chuùng ta phaûi thanh luyeän chính mình baèng caùch thanh loïc nhöõng caën baõ trong taâm hoàn , baèng nhöõng gian khoù ñeå taâm hoàn moãi ngaøy trôû neân tinh tuyeàn hôn .

Slide98:

- Öôùp baèng muoái : Muoái vöøa coù giaù trò giöõ cho moät vaät khoûi hö hoaïi , vöøa giuùp cho thöùc aên theâm maën maø .

Slide99:

Chuùa Gieâsu muoán chuùng ta phaûi ñöôïc öôùp baèng muoái , coù nghóa laø giöõ taâm hoàn khoûi hö hoaïi giöõa theá gian sa ñoïa vaø coá gaéng laøm cho theá gian trôû neân toát hôn baèng ñôøi soáng toát cuûa mình .

Slide100:

b. Giöõ muoái trong loøng vaø soáng hoøa thuaän . Trong theá giôùi Hy laïp , muoái coøn dieãn taû söï choùi saùng laáp laùnh .

Slide101:

Chuùa Gieâsu muoán chuùng ta giöõ muoái trong loøng coù nghóa laø giöõ taâm hoàn luoân trong saùng baèng caùch taåy röûa khoûi ích kyû , ghen gheùt , haän thuø vaø soáng yeâu thöông . Khi giöõ taâm hoàn mình ñöôïc trong saùng nhö theá , chuùng ta môùi mong soáng hoøa thuaän vôùi anh em .

Slide102:

BÀI HỌC

Slide103:

1. Ai trong chuùng ta cuõng muoán ôû ñòa vò cao hôn ngöôøi khaùc vì ôû ñòa vò cao thì coù theå thoáng trò ngöôøi khaùc , ñöôïc nhieàu ñaëc quyeàn . Thaäm chí , nhieàu ngöôøi duøng caû nhöõng thuû ñoaïn heøn haï ñeå ñaït ñöôïc ñòa vò cao .

Slide104:

Nhöng vôùi nhöõng moân ñeä Chuùa Gieâsu thì khaùc : Ñòa vò caøng cao thì caøng bò ñoøi buoäc phaûi cuùi mình phuïc vuï . Con ñöôøng trôû neân cao troïng cuûa ngöôøi moân ñeä Chuùa laø khieâm nhöôøng phuïc vuï .

Slide105:

Hoäi Thaùnh seõ toát ñeïp bieát bao neáu öôùc voïng duy nhaát cuûa caùc thaønh vieân , nhaát laø caùc vò laõnh ñaïo , laø phuïc vuï Hoäi Thaùnh chöù khoâng phaûi lo cuûng coá ñòa vò cuûa mình .

Slide106:

2. Raát nhieàu khi chuùng ta rôi vaøo thaùi ñoä cuûa Gioan . Chuùng ta chæ nhaém ñeán lôïi ích cuûa mình , gia ñình mình , nhoùm mình , hoäi ñoaøn mình hoaëc hoï ñaïo cuûa mình maø coù caùi nhìn thieáu côûi môû .

Slide107:

Ñieàu Chuùa Gieâsu muoán chuùng ta laø nhaém ñeán lôïi ích cuûa tha nhaân chöù khoâng phaûi cuûa caù nhaân hoaëc phe nhoùm . Vì vaäy , chuùng ta caàn coù caùi nhìn bao dung nhö Chuùa Gieâsu .

Slide108:

3. Treû em caàn söï giaùo duïc baèng lôøi daïy vaø göông saùng cuûa ngöôøi lôùn , nhaát laø trong ñôøi soáng ñöùc tin. Cha meï coù boån phaän giuùp con caùi mình ñoùn nhaän ñöùc tin vaø giuùp cho ñöùc tin cuûa chuùng ngaøy moät lôùn maïnh qua vieäc hoïc hoûi giaùo lyù , baèng göông saùng .

Slide109:

Nhöng raát tieác , nhieàu baäc cha meï khoâng chu toaøn boån phaän naøy . Hoï lô laø trong vieäc giaùo duïc ñöùc tin cho con caùi vì quaù baän taâm cho ñôøi soáng vaät chaát . Thaäm chí , coù nhieàu cha meï coøn laøm göông muø göông xaáu cho con em mình .

Slide110:

4. Öôùc muoán xaáu trong loøng thuùc ñaåy chuùng ta laøm nhöõng vieäc xaáu . Coù ngöôøi öôùc muoán gian daâm . Coù ngöôøi öôùc muoán giaøu sang baát chính . Coù ngöôøi öôùc muoán baïo haønh .

Slide111:

Haõy coá gaéng loaïi tröø nhöõng öôùc muoán xaáu aáy baèng caùch caàu nguyeän vôùi Chuùa thaät nhieàu vaø xin Chuùa giuùp chuùng ta luoân soáng theo lôøi daïy cuûa Chuùa .

authorStream Live Help