Mc chuong 08a

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MAÙCCOÂ Chöông 8

Slide2:

Goàm coù 1. Hoùa baùnh ra nhieàu laàn thöù hai (8,1-10). 2. Tranh luaän vôùi ngöôøi Phariseâu vaø daïy doã caùc moân ñeä (8,11-21). 3. Chöõa ngöôøi muø ôû Beátxaiña (8,22-26). 4. Pheâroâ tuyeân xöng ñöùc tin vaø tieân baùo Thöông khoù laàn thöù nhaát (8,27-38).

Slide3:

Hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù hai 8,1-10

Slide4:

Chæ coù Maùttheâu vaø Maùccoâ ghi laïi chuyeän hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù hai . Giöõa hai laàn coù vaøi chi tieát hôi khaùc nhö : I. Daãn nhaäp .

Slide5:

- Soá ngöôøi aên : Laàn thöù nhaát laø naêm ngaøn ; laàn thöù hai laø boán ngaøn . - Soá caù vaø baùnh : Laàn thöù nhaát töø naêm chieác baùnh vaø hai con caù ; laàn thöù hai töø baûy chieác baùnh vaø maáy con caù .

Slide6:

- Soá thöùc aên coøn dö : Laàn thöù nhaát laø möôøi hai gioû ; laàn thöù hai laø baûy gioû . Nhö ñaõ noùi , ñaây coù leõ xuaát phaùt töø hai truyeàn thoáng keå veà cuøng moät bieán coá .

Slide7:

a. Nôi choán . ÔÛ moät nôi thanh vaéng , xa thaønh phoá . II. Pheùp laï hoùa baùnh ra nhieàu . 1. Boái caûnh .

Slide8:

b. Daân chuùng . Raát ñoâng daân chuùng ñeán vôùi Chuùa Gieâsu , trong soá ñoù , coù nhöõng ngöôøi töø raát xa . Hoï ñoùi laû vì theo Chuùa Gieâsu ba ngaøy . Loøng say meâ Chuùa Gieâsu cuûa daân chuùng thaät ñaùng khen .

Slide9:

2. Ñieåm nhaán chuû yeáu cuûa ñoaïn naøy .

Slide10:

a. Loøng yeâu thöông cuûa Chuùa Gieâsu . Chuùa Gieâsu chaïnh loøng thöông daân chuùng vì hoï ñaõ theo Ngaøi suoát ba ngaøy . Ngaøi cuõng lo laéng cho hoï neáu ñeå hoï veà thì e raèng coù ngöôøi bò xæu doïc ñaøng .

Slide11:

Vì " chaïnh loøng thöông ", Ngaøi ñaõ ra tay vaø cho hoï ñöôïc aên no neâ töø baûy chieác baùnh vaø vaøi con caù nhoû .

Slide12:

b. Söï beá taét cuûa caùc Toâng ñoà . Ñöùng tröôùc nhu caàu cuûa daân chuùng , caùc Toâng ñoà caûm thaáy baát löïc vì caùc oâng chæ coù baûy chieác baùnh vaø vaøi con caù . Chæ mình Chuùa môùi coù theå giaûi quyeát hoaøn caûnh khoù khaên naøy . Nhöng Chuùa vaãn caàn söï coäng taùc cuûa con ngöôøi .

Slide13:

Baøi hoïc

Slide14:

1. Chuùa Gieâsu aân caàn lo laéng cho daân chuùng . Ngaøi thaáy hoï ñoùi ; löôøng tröôùc ñöôïc nguy cô neáu ñeå hoï ra veà maø khoâng ñöôïc aên . Vì theá , Ngaøi hoùa baùnh ra nhieàu nuoâi hoï no ñuû .

Slide15:

Quan taâm , aân caàn lo cho ngöôøi khaùc laø moät ñöùc tính laøm cho chuùng ta chaúng bao giôø boû qua caùc nhu caàu raát nhoû cuûa tha nhaân .

Slide16:

Con ngöôøi vaãn thöôøng laãn traùnh ñeå khoûi bò raéc roái vì giuùp ñôõ ngöôøi khaùc , nhöng Chuùa luoân chaïnh loøng thöông vaø muoán chuùng ta cuõng coù thaùi ñoä ñoù ñeå chuùng ta giuùp ngöôøi khaùc .

Slide17:

2. Caùc Toâng ñoà caûm thaáy baát löïc vì chæ coù baûy chieác baùnh vaø vaøi con caù nhoû . Hoï tìm caùch laø giaûi taùn ñaùm ñoâng . Chuùa Gieâsu baûo hoï mang caù vaø baùnh ñeán cho Ngaøi . Vaø töø ngaàn aáy baùnh vaø caù , Ngaøi ñaõ nuoâi daân chuùng no ñuû .

Slide18:

Chuùa muoán chuùng ta raèng ñöøng ngoài chôø ñeán khi cô hoäi hoaøn toaøn thuaän tieän roài môùi nghó ñeán vieäc giuùp ngöôøi khaùc . Haõy laáy ñieàu mình ñang coù ñeå giuùp ngöôøi khaùc , Thieân Chuùa seõ trôï löïc cho chuùng ta.

Slide19:

Tranh luaän vôùi ngöôøi Phariseâu vaø daïy doã caùc moân ñeä 8,11-21

Slide20:

I. Tranh luaän vôùi ngöôøi Phariseâu (8,11-13). 1. Nhoùm tranh luaän vôùi Chuùa Gieâsu .

Slide21:

Ñoù laø nhoùm Phariseâu . Nhoùm naøy giöõ luaät nghieâm ngaët . Hoï thöôøng laø giôùi bình daân , moät soá ít thuoäc giôùi laõnh ñaïo Do thaùi . Hoï tin vaøo söï soáng laïi .

Slide22:

Hoï xin Chuùa Gieâsu daáu laï töø trôøi ñeå thöû Ngaøi . Hoï muoán chöùng minh raèng , Chuùa Gieâsu khoâng phaûi laø Ñaáng Meâsia .

Slide23:

2. Chuùa Gieâsu traû lôøi (8,12-13). a. Thôû daøi naõo nuoät (8,12a). Ñöùng tröôùc söï cöùng tin cuûa ngöôøi Phariseâu , Chuùa Gieâsu thôû daøi naõo nuoät , moät cöû chæ dieãn taû söï ñau buoàn vaø thaát voïng .

Slide24:

Laø nhöõng ngöôøi ñaïo ñöùc , laõnh ñaïo toân giaùo , ñaùng leõ hoï phaûi laø nhöõng ngöôøi bieát Chuùa roõ hôn ngöôøi khaùc vaø phaûi haân hoan ñoùn tieáp Chuùa . Theá nhöng , hoï laïi khoâng tin Chuùa Gieâsu .

Slide25:

b. Töø choái (8,12b). - Theá heä naøy : aùm chæ ñeán theá heä daân Israel ñi 40 naêm trong sa maïc : theá heä cöùng tin. Vôùi Chuùa Gieâsu , nhöõng ngöôøi Phariseâu ñang ñoøi daáu laï cuõng laø “ theá heä naøy ”.

Slide26:

- Khoâng coù daáu laï naøo : Chuùa Gieâsu rao giaûng vaø laøm nhieàu daáu laï . Ñoù laø nhöõng daáu chæ ñeå hoï nhaän ra Ngaøi laø Ñöùc Kitoâ vaø Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán gaàn .

Slide27:

Vôùi Ngaøi , baáy nhieâu daáu laï ñaõ ñuû ñeå ngöôøi ta tin. Theá nhöng , hoï khoâng nhaän ra khoâng phaûi vì hoï khoâng bieát nhöng vì hoï cöùng tin.

Slide28:

Trong Maùttheâu , Chuùa Gieâsu nhaéc ñeán söï kieän Gioâna , khoâng laøm daáu laï , chæ rao giaûng saùm hoái . Theá maø caû daân thaønh Niniveâ ñeàu toû loøng aên naên saùm hoái (x. Mt 16,4).

Slide29:

Chuùa Gieâsu coøn hôn caû Gioâna vì Ngaøi khoâng chæ rao giaûng , maø coøn laøm nhieàu daáu laï . Chuùa Gieâsu muoán nhaán maïnh ñeán loøng saùm hoái cuûa daân Niniveâ , traùi ngöôïc vôùi thaùi ñoä cuûa Phariseâu vaø Kinh sö .

Slide30:

II. Daïy doã caùc moân ñeä (8,14-21).

Slide31:

- Trong Maùttheâu , caâu chuyeän naøy xaûy ra trong chuyeán ñi cuûa Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä sang beân kia Bieån Hoà , nghóa laø phía Ñoâng , vuøng Xeâdareâ Philippheâ (x. Mt 16,5). 1. Vaán ñeà (16,5-7).

Slide32:

- Chuùa Gieâsu caûnh giaùc caùc moân ñeä : " Coi chöøng men Phariseâu vaø Heâroâñeâ ".

Slide33:

Chuùa Gieâsu noùi ñeán "men" theo nghóa boùng , nghóa laø söï aûnh höôûng cuûa Phariseâu vaø phaùi Heâroâñeâ , coøn caùc moân ñeä laïi hieåu "men" theo nghóa ñen , men ñeå laøm baùnh .

Slide34:

Luùc aáy Chuùa Gieâsu daïy caùc moân ñeä hai ñieàu : 2. Lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâsu (16,8-12).

Slide35:

Baùnh caàn thieát , nhöng lo laéng laøm gì vì chính Chuùa Gieâsu vöøa môùi laøm pheùp laï hoaù baùnh ra nhieàu cho haøng ngaøn ngöôøi aên no. a. Traùch caùc oâng chaäm hieåu vaø quaù lo laéng veà vaät chaát .

Slide36:

Phaûi chaêng hoï vaãn chöa nhaän ra Chuùa Gieâsu chính laø Thieân Chuùa ? Vì vaäy , ñöøng quaù lo laéng nhöng haõy tin vaøo Chuùa .

Slide37:

Men laø moät chaát ñöôïc pha troän trong boät ñeå töø töø laøm cho boät bieán ñoåi , khoâng coøn laø boät tinh tuyeàn nöõa . Trong Maùttheâu noùi roõ , men cuûa Phariseâu laø giaùo lyù , lôøi daïy vaø caùch soáng cuûa hoï . b. Caûnh giaùc men Phariseâu vaø Heâroâñeâ .

Slide38:

- Men cuûa Phariseâu : Soáng giaû hình , chu toaøn luaät chu chu chaám chaám nhöng thieáu loøng nhaân töø . Thaùi ñoä giaû hình cuûa hoï coù theå laây lan laøm haïi nhieàu ngöôøi khaùc .

Slide39:

Chuùa Gieâsu caûnh baùo caùc moân ñeä haõy coi chöøng , ñöøng ñeå mình bò laây nhieãm thoùi xaáu ñoù , vì neáu bò nhieãm söï giaû hình aáy , thì ñeán phieân hoï cuõng seõ laây nhieãm sang nhieàu ngöôøi khaùc trong coäng ñoaøn .

Slide40:

- Men cuûa nhoùm Heâroâñeâ : Ñoù laø söï nghi ngôø , voâ luaân , theá tuïc hoùa . Caùc thaønh vieân cuûa hoï khieán ngöôøi ta thöôøng nghó ñeán caùc toäi naøy .

Slide41:

Baøi hoïc

Slide42:

1. Ngöôøi Phariseâu ñoøi daáu laï töø trôøi , nhöng khoâng phaûi ñeå tin maø ñeå thöû thaùch Chuùa Gieâsu , ñeå chöùng minh raèng Ngaøi khoâng phaûi laø Ñaáng Kitoâ .

Slide43:

- Ngaøy nay cuõng nhieàu ngöôøi tìm caùch phuû nhaän Chuùa , tìm caùch loaïi tröø Ngaøi vaø ngaên caûn ngöôøi khaùc tin Chuùa . Toâi coù rôi vaøo thaùi ñoä naøy khoâng ?

Slide44:

- Nhieàu ngöôøi ngaøy nay ñoøi hoûi daáu laï ñeå tin nhöng hoï laïi khoâng chòu quan saùt nhöõng daáu hieäu saün coù nhö nhöõng ngöôøi Phariseâu khoâng quan saùt vaø chaáp nhaän nhöõng vieäc maø Chuùa Gieâsu ñaõ laøm .

Slide45:

Ngöôøi ta ñoøi daáu laï ñeå tin, nhöng vôùi chuùng ta, haõy tin ñi roài seõ thaáy nhieàu daáu laï . Xin Chuùa ban cho chuùng ta caëp maét ñöùc tin ñeå chuùng ta nhaän ra nhieàu daáu laï trong cuoäc soáng .

Slide46:

2. Chuùa caûnh giaùc caùc moân ñeä veà söï aûnh höôûng xaáu cuûa Phariseâu ñoù laø loái soáng giaû hình .

Slide47:

Cuoäc soáng cuûa chuùng ta cuõng taùc ñoäng ñeán nhöõng ngöôøi xung quanh , nhaát laø nhöõng ngöôøi treû . Haõy coá gaéng soáng toát ñeå ñôøi soáng chuùng ta laø "men" toát giuùp cho nhöõng ngöôøi xung quanh cuõng moãi ngaøy toát hôn .

Slide48:

Chöõa ngöôøi muø ôû Beátxaiña 8,22-26

Slide49:

- Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä ñeán thaønh Beátxaiña . I. Boái caûnh (8,22).

Slide50:

- Beátxaiña naèm phía Baéc cuûa Bieån Hoà , caùch hoà naøy khoaûng 2km; laø moät trong ba thaønh ( Beùtxaiña , Caphaùcnaum , Khoâradim ) bò Chuùa Gieâsu nguyeàn ruûa vì thaáy nhieàu daáu laï nhöng khoâng tin vaøo Ngaøi .

Slide51:

- Ngöôøi ta mang moät anh muø ñeán xin Chuùa Gieâsu sôø vaøo anh ñeå chöõa laønh cho anh .

Slide52:

II. Chöõa laønh ( 8,23-26 ).

Slide53:

Gioáng tröôøng hôïp anh ñieác vaø ngoïng , Chuùa Gieâsu muoán ngöôøi beänh coù cô hoäi ôû rieâng tö vôùi Ngaøi , ñeå anh deã nghe Lôøi cuûa Ngaøi . Chæ khi soáng nhöõng giaây phuùt rieâng tö vôùi Chuùa , chuùng ta môùi coù theå chöõa laønh caên beänh taâm linh . 1 . Keùo ra ngoaøi (8,23a).

Slide54:

Chuùa Gieâsu duøng caùch thoâng thöôøng maø caùc lang y thôøi aáy thöôøng duøng ñeå giuùp cho beänh nhaân theâm loøng tin töôûng . 2. Nhoå nöôùc mieáng vaø ñaët tay (8,23b-25). a. Nhoå nöôùc mieáng .

Slide55:

- Ñaët tay laàn 1: Anh muø baét ñaàu thaáy " ngöôøi ta, troâng hoï nhö caây coái ñi ñi laïi laïi ". Anh thaáy nhöng chöa thaáy roõ . b. Ñaët tay hai laàn .

Slide56:

- Ñaët tay laàn 2: “ anh troâng roõ vaø khoûi haún ; anh thaáy toû töôøng moïi söï ”. Ñaây laø pheùp laï duy nhaát maø Chuùa Gieâsu chöõa laønh qua hai giai ñoaïn . Coù phaûi vì Ngaøi khoâng ñuû uy quyeàn chaêng ?

Slide57:

Chaéc chaén khoâng phaûi nhö theá . ÔÛ ñaây phaûi hieåu theo yù nghóa bieåu tröng , ñoù laø con ñöôøng môû maét thieâng lieâng . Anh muø laø hình aûnh cuûa ngöôøi moân ñeä .

Slide58:

Ban ñaàu , caëp maét ñöùc tin cuûa hoï bò ñui muø . Sau moät thôøi gian theo Chuùa , hoï thaáy roõ hôn . Nhöng hoï caàn phaûi coù nhieàu thôøi gian nöõa môùi coù theå thaáy roõ Chuùa Gieâsu laø ai .

Slide59:

Baøi hoïc

Slide60:

1. Anh muø khoâng töï ñeán vôùi Chuùa Gieâsu maø nhôø ngöôøi thaân . Moät laàn nöõa , vai troø cuûa coäng ñoaøn , tha nhaân trong ñôøi soáng ñöùc tin raát quan troïng .

Slide61:

Chuùng ta caàn ngöôøi khaùc höôùng daãn chuùng ta ñeán vôùi Chuùa . Chuùng ta cuõng phaûi laø ngöôøi höôùng daãn ngöôøi khaùc ñeán vôùi Chuùa .

Slide62:

2 . Anh muø ñöôïc saùng maét töø töø laø bieåu tröng cho ñôøi soáng ñöùc tin cuûa moãi chuùng ta. Caùc moân ñeä phaûi maát thôøi gian daøi , traûi qua bao bieán coá thaêng traàm môùi nhaän bieát caùch roõ raøng Chuùa Gieâsu ñích thöïc laø Ñaáng Kitoâ , Con Thieân Chuùa .

Slide63:

Khoâng ai thaáy ñaày ñuû chaân lyù veà Thieân Chuùa chæ qua moät laàn . Chuùng ta caàn thôøi gian ñeå hoïc hoûi vaø khaùm phaù ra nhöõng ñieàu kyø dieäu , toát ñeïp vaø thaùnh thieän cuûa Thieân Chuùa chuùng ta.

authorStream Live Help