Mc chuong 07

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MAÙCCOÂ Chöông 7

Slide2:

Goàm coù 1. Tranh luaän veà truyeàn thoáng (7,1-23). 2. Cöùu ñöùa con gaùi ngöôøi ñaøn baø ngoaïi giaùo (7,24-31). 3. Chöõa ngöôøi ñieác vaø ngoïng (7,32-37).

Slide3:

Tranh luaän veà truyeàn thoáng ( 7,1-23).

Slide4:

Ngöôøi Do thaùi raát coi troïng luaät saïch-nhô . Hoï ñeà ra raát nhieàu taäp tuïc ñeå giöõ mình khoûi bò oâ ueá . Chaúng haïn : Khoâng ñöôïc vaøo nhaø ngöôøi ngoaïi ; röûa tay tröôùc khi aên … I. Boái caûnh (7,1-5). 1. Taäp tuïc ngöôøi Do thaùi .

Slide5:

- Maáy ngöôøi Kinh sö vaø Phariseâu töø Gieârusalem ñeán ñeå hoûi Chuùa Gieâsu . 2. Vaán ñeà .

Slide6:

Nhöõng ngöôøi naøy phaûi ñi quaõng ñöôøng raát xa ñeå ñeán chaát vaán Chuùa Gieâsu . Vì vaäy , vaán ñeà hoï muoán hoûi phaûi laø raát quan troïng ñoái vôùi hoï .

Slide7:

- Vaán ñeà hoï chaát vaán Chuùa Gieâsu : Vì caùc moân ñeä cuûa Ngaøi vi phaïm truyeàn thoáng cuûa tieàn nhaân : Khoâng röûa tay tröôùc khi aên .

Slide8:

II. Chuùa Gieâsu traû lôøi (7,6-23). 1 . Vôùi caùc Phariseâu vaø Kinh sö (7,6-13).

Slide9:

Chuùa Gieâsu trích lôøi tieân tri Is 29,13 ñeå noùi tình traïng cuûa nhöõng ngöôøi naøy , ñoù laø : a. Trích lôøi tieân tri Isaia (7,6-7).

Slide10:

- Hoï chæ thôø Chuùa baèng moâi mieäng , beân ngoaøi nhöng loøng thì xaáu xa , xa caùch Thieân Chuùa . - Hoï chæ taäp trung nhöõng caùi cuûa loaøi ngöôøi chöù khoâng phaûi cuûa Thieân Chuùa .

Slide11:

Hoï quaù coi troïng taäp tuïc truyeàn thoáng maø ñoâi khi coøn vi phaïm luaät Chuùa . b. Vaïch ra söï sai laàm cuûa Phariseâu vaø Kinh sö ( 7,8-9).

Slide12:

- Luaät Chuùa quy ñònh thaûo kính cha meï . c Moät thí duï cuï theå (7,10-13).

Slide13:

- Taäp tuïc truyeàn thoáng cuûa hoï daïy : Daâng leã phaåm cho Chuùa ( Coban ) thì khoâng caàn thaûo kính cha meï .

Slide14:

Vaø hoï thöôøng giöõ taäp tuïc naøy maø boû queân giôùi luaät thaûo kính cha meï . Hoï laïm duïng tuïc leä naøy ñeå traùnh boån phaän thaûo hieáu vôùi cha meï .

Slide15:

Chuùa Gieâsu höôùng veà ñaùm ñoâng vaø caùc moân ñeä ñeå daïy cho hoï : Ñaâu môùi thaät söï laø saïch vaø nhô ? 2. Vôùi ñaùm ñoâng daân chuùng (7,14-16).

Slide16:

Tay nhô caàm thöùc aên seõ laøm cho thöùc aên ra oâ ueá vaø laøm cho ngöôøi aên bò oâ ueá . Vôùi hoï , caùi nhô ñi töø beân ngoaøi vaøo trong . a. Theo Phariseâu vaø Kinh sö .

Slide17:

Caùi nhô ñaùng quan taâm khoâng phaûi laø töø beân ngoaøi maø chính laø töø loøng ngöôøi . b. Theo Chuùa Gieâsu .

Slide18:

Khoâng phaûi nhô vì vi truøng nhöng töø nhöõng yù ñònh xaáu xa chaát chöùa trong loøng con ngöôøi . Nhöõng yù ñònh xaáu xa naøy laøm cho con ngöôøi ra oâ ueá , moät söï oâ ueá ñaùng sôï . Caùi nhô töø trong ra ngoaøi .

Slide19:

Caùc moân ñeä ñeán xin Chuùa Gieâsu giaûi thích cho hoï ñieàu Ngaøi vöøa daïy . 3. Vôùi caùc moân ñeä (7,17-23). a. Yeâu caàu cuûa caùc moân ñeä (7,17).

Slide20:

- Khaúng ñònh moïi thöùc aên ñeàu laø saïch : Ngöôøi Do thaùi phaân bieät loaïi naøo saïch loaïi naøo khoâng saïch (x. Lv 11,1-47). Nhöng vôùi Chuùa Gieâsu , taát caû ñeàu saïch (x. Rm 14,14). b. Chuùa Gieâsu giaûi thích (7,18-22).

Slide21:

Thöùc aên ñi vaøo trong bao töû vaø thaûi ra ngoaøi . Noù khoâng ñi vaøo trong taám loøng .

Slide22:

- Saïch nhô thaät söï xuaát phaùt töø taâm hoàn : Taát caû toäi loãi ñeàu baét ñaàu töø nhöõng öôùc muoán xaáu xa cuûa con ngöôøi . Maø nhöõng öôùc muoán aáy naèm trong loøng con ngöôøi .

Slide23:

Baøi hoïc

Slide24:

1. Moät laàn nöõa Chuùa Gieâsu noùi ñeán vieäc thôø phöôïng ñích thöïc laø laéng nghe vaø laøm theo lôøi Ngaøi daïy chöù khoâng phaûi giöõ khö khö moät soá taäp tuïc nhö nhöõng ngöôøi Phariseâu vaø Kinh sö . Ñieàu quan troïng cuûa Luaät laø yeâu thöông : Yeâu meán Thieân Chuùa vaø ñoàng loaïi .

Slide25:

- Laém khi chuùng quaù döïa vaøo nhöõng quy ñònh , nhöõng leã nghi maø khoù chòu vôùi ngöôøi khaùc vaø pheâ phaùn hoï . Chuùng ta chæ döïa vaøo nhöõng nghi thöùc beân ngoaøi maø queân ñi taâm tình beân trong laø thôø phöôïng Chuùa vaø yeâu meán nhau .

Slide26:

- Ñöøng döïa vaøo nhöõng luaät chi li maø chaát vaán ngöôøi khaùc . Haõy ñoái xöû vôùi nhau baèng tình yeâu thöông . Ñöøng bao giôø ñeå caùc luaät leä vaø quy taéc laøm teâ lieät caùc ñoøi hoûi cuaû tình yeâu .

Slide27:

2. Con ngöôøi trôû neân saïch hay nhô tuyø vaøo noäi taâm cuûa mình . Neáu loøng chaát chöùa nhöõng öôùc muoán xaáu , thì seõ laøm cho con ngöôøi trôû neân xaáu xa . Haõy thanh luyeän taâm hoàn baèng Lôøi Chuùa , baèng Thaùnh Theå vaø baèng ñôøi soáng yeâu thöông .

Slide28:

Cöùu ñöùa con gaùi ngöôøi ñaøn baø ngoaïi giaùo 7,24-30

Slide29:

Chuùa Gieâsu ñi ñeán mieàn Tia vaø Xiñon : Vuøng ñaát daân ngoaïi , naèm ôû höôùng Taây Baéc cuûa Caphaùcnaum . I . Boái caûnh (15,21-22).

Slide30:

Hai thaønh naøy ñöôïc Chuùa Gieâsu nhaéc ñeán khi quôû traùch thaønh Khoradim , Beùtxaiña vaø Caphaùcnaum cöùng tin.

Slide31:

II. Chöõa beänh (7,25-30). 1. Lôøi van xin cuûa ngöôøi ñaøn baø (7,25-26).

Slide32:

- Baø laø ngöôøi Hy laïp , goác Pheânixi . Baø coù ñöùa con gaùi ñang bò quyû aùm . - Baø ñeán vôùi Chuùa Gieâsu , saáp mình döôùi chaân Ngaøi vaø van xin .

Slide33:

Trong Maùttheâu coøn theâm nhöõng chi tieát sau : - Baø tuyeân xöng Chuùa Gieâsu vôùi töôùc hieäu : “Con vua Ñavít " (Mt 15,22).

Slide34:

- Caùc moân ñeä ñeà nghò xua ñuoåi baø ñi nhöng baø vaãn kieân trì keâu xin : " Laïy Ngaøi , xin thöông cöùu giuùp toâi " (Mt 15,25).

Slide35:

Vì vaäy , ngöôøi ñaøn baø naøy raát thaønh khaån vaø tin töôûng khi ñeán van xin Chuùa Gieâsu .

Slide36:

2. Ñoái thoaïi giöõa Chuùa Gieâsu vôùi ngöôøi ñaøn baø (7,27-30).

Slide37:

a. Chuùa Gieâsu . Chuùa Gieâsu noùi : " Khoâng neân laáy baùnh daønh cho con caùi maø neùm cho choù con" (7,27).

Slide38:

Caâu naøy coù nghóa : - Con caùi : Ñoù laø daân Israel. - Choù , hay choù con: Ñoù laø caùch goïi cuûa daân Do thaùi daønh cho daân ngoaïi . Moät caùch goïi coù veû khinh mieät .

Slide39:

- ÔÛ ñaây , khoâng phaûi Chuùa Gieâsu coi thöôøng hay khinh mieät ngöôøi ñaøn baø naøy , nhöng Ngaøi muoán thöû thaùch ñöùc tin cuûa baø .

Slide40:

Baø ñaùp : " Thöa Ngaøi , ñuùng theá , nhöng choù con ôû döôùi gaàm baøn laïi ñöôïc aên nhöõng maûnh vuïn cuûa ñaùm treû con" (7,28). b. Ngöôøi ñaøn baø .

Slide41:

Baø coâng nhaän lôøi Chuùa Gieâsu noùi laø ñuùng . Nhöng vôùi baø , neáu Chuùa Gieâsu chæ ban cho baø " maûnh vuïn " thoâi , thì cuõng ñuû ñeå chöõa laønh cho con baø .

Slide42:

Baø coù ñöùc tin nôi Chuùa Gieâsu thaäm chí hôn caû caùc moân ñeä cuûa Chuùa . Baø nhaän ra Chuùa Gieâsu laø ai vaø tin raèng chæ caàn " maûnh vuïn " töø Chuùa Gieâsu cuõng laø baùnh söï soáng . Ñaây laø lôøi ñaùp traû ñaày loøng tin töôûng .

Slide43:

Chuùa Gieâsu khaúng ñònh loøng tin cuûa baø cöùu chöõa con baø . Vaø keát quaû ñuùng nhö vaäy . c. Lôøi khen cuûa Chuùa Gieâsu (7,29-30).

Slide44:

Baøi hoïc

Slide45:

1. Loøng tin cuûa ngöôøi ñaøn baø thaät ñaùng khaâm phuïc . Gaëp thöû thaùch trôû ngaïi nhöng baø khoâng luøi böôùc , vaãn kieân trì keâu xin Chuùa . Chính loøng tin aáy cöùu chöõa cho con baø vaø chaéc chaén chính baø cuõng ñöôïc cöùu vì tin vaøo Chuùa Gieâsu .

Slide46:

Haõy tin töôûng vaøo Chuùa , nhaát laø nhöõng luùc gaëp khoù khaên thöû thaùch . Neáu kieân trì Chuùa khoâng boû rôi chuùng ta. Hôn nöõa , qua moãi thöû thaùch ñöùc tin cuûa chuùng ta seõ lôùn leân .

Slide47:

2. Thaùi ñoä cuûa caùc moân ñeä thaät ñaùng traùch . Ñuùng ra , hoï phaûi cuøng van xin Chuùa giuùp ngöôøi ñaøn baø nhöng hoï laïi muoán Chuùa xua ñuoåi baø ñi . Lyù do vì hoï sôï bò laøm phieàn .

Slide48:

Chuùng ta caàn traùnh thaùi ñoä cuûa caùc moân ñeä . Boån phaän cuûa chuùng ta laø tieáp lôøi caàu nguyeän vôùi Chuùa cho anh chò em cuûa chuùng ta.

Slide49:

Chöõa ngöôøi ñieác vöøa ngoïng 7,31-37

Slide50:

I. Söï kieän (7,31). Chuùa Gieâsu . Chuùa Gieâsu cuøng caùc moân ñeä rôøi Tia vaø Xiñon trôû veà mieàn Galileâ . Ngaøi ñi ñeán mieàn Thaäp Tænh .

Slide51:

2. Beänh nhaân . Moät ngöôøi bò maéc hai chöùng beänh : Ñieác vaø ngoïng . - Ñieác laøm cho ngöôøi ta khoâng nghe roõ hoaëc khoâng nghe ñöôïc . - Ngoïng seõ laøm cho ngöôøi ta noùi khoâng roõ vaø deã laøm cho ngöôøi nghe hieåu sai .

Slide52:

- Anh khoâng töï ñeán maø nhôø ngöôøi khaùc daãn ñeán Chuùa Gieâsu . Hoï ñeán vaø van xin Ngaøi “ ñaët tay treân anh ” ñeå chöõa laønh .

Slide53:

II. Chöõa laønh (7,33-36).

Slide54:

Chuùa Gieâsu . a . Keùo ngöôøi beänh ra khoûi ñaùm ñoâng (7,33a). Phaûi chaêng vì anh ñieác neân caàn laùnh ra nôi rieâng tö ñeå anh coù theå nghe ñöôïc tieáng Chuùa Gieâsu vaø cuõng ñeå traùnh söï la où cuûa ñaùm ñoâng ? Haønh ñoäng cuûa Chuùa Gieâsu thaät dòu daøng .

Slide55:

b. Ñaët tay vaø loã tai vaø nhoå nöôùc mieáng vaøo löôõi (7,33b ). Laø caùch laøm thoâng thöôøng cuûa moät lang y thôøi baáy giôø khi chöõa trò .

Slide56:

Chuùa Gieâsu laøm nhö theá cuõng ñeå taêng theâm loøng tin cuûa beänh nhaân . Nhöng treân heát , Ngaøi ñuïng chaïm vaø xoa dòu noãi ñau cuûa con ngöôøi .

Slide57:

c. Hoâ “ Epphatha ” (7,34 ). - Chuùa Gieâsu ngöôùc maét leân trôøi : YÙ noùi raèng , beänh naøy chæ coù Thieân Chuùa môùi coù quyeàn naêng cöùu chöõa . Keát quaû , anh aáy ñöôïc khoûi ngay töùc khaéc .

Slide58:

- Sau ñoù , Ngaøi hoâ “ Epphatha ”. Theo tieáng Aram, Epphatha coù nghóa laø “ haõy môû ra ”. Chuùa Gieâsu ra leänh : “ Haõy môû ra ”. Môû tai vaø mieäng ra ñeå beänh nhaân ñöôïc nghe vaø noùi roõ raøng .

Slide59:

d. Ra leänh (7,36a ). Chuùa Gieâsu ra leänh cho moïi ngöôøi khoâng ñöôïc noùi cho ai nghe veà chuyeän vöøa xaûy ra. Moät laàn nöõa , ñaây laø bí maät Meâsia .

Slide60:

2. Daân chuùng (7,36b-37 ). Hoï heát söùc kinh ngaïc vaø ca tuïng : “ OÂng aáy laøm vieäc gì cuõng toát ñeïp caû : oâng laøm cho keû ñieác nghe ñöôïc , vaø keû caâm noùi ñöôïc ". Vì theá , cho duø Chuùa Gieâsu caám hoï khoâng ñöôïc noùi nhöng hoï vaãn loan truyeàn .

Slide61:

Baøi hoïc

Slide62:

Ñieác laøm cho ngöôøi ta khoâng theå nghe . Ngoïng laøm cho ngöôøi ta noùi khoâng chính xaùc . Ñieác vaø ngoïng laøm cho con ngöôøi khieám khuyeát vaø haïn cheá khaû naêng giao tieáp .

Slide63:

Nhöng ñaùng sôï hôn laø beänh ñieác vaø ngoïng taâm linh . Ngöôøi ta coá tình ñieác tröôùc lôøi Thieân Chuùa . Ngöôøi ta ngoïng khi noùi veà Thieân Chuùa . Vì vaäy , hoï khoâng nghe , khoâng ñoùn nhaän ñöôïc söù ñieäp cuûa Chuùa vaø hoï noùi khoâng ñuùng veà Ngaøi .

Slide64:

Toâi coù ñang bò ngoïng vaø ñieác taâm linh khoâng ? Xin Chuùa ñeán vaø cöùu chöõa chuùng ta: “ Epphatha , haõy môû ra !”.

Slide65:

- Xin Chuùa môû tai chuùng con ñeå chuùng con nghe roõ Lôøi cuûa Chuùa . - Xin Chuùa môû löôõi chuùng con ñeå chuùng con ca ngôïi vaø loan truyeàn danh Chuùa .

authorStream Live Help