Mc 01.2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Chúa Giêsu khai mạc công việc rao giảng. Kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. 1,14-20

Slide2:

“ Sau khi Gioan bò noäp ”: Gioan Taåy Giaû bò baét bôûi vua Heâroâñeâ vì ñaõ leân aùn toäi cuûa vua , ngöôøi cöôùi chò daâu cuûa mình laø baø Heâroâñia . Sau naøy , chính Gioan bò cheùm ñaàu bôûi aâm möu cuûa baø naøy (x. Mc 6,14-29). I . Boái caûnh (1,14a). 1. Thôøi gian .

Slide3:

Doïc theo bôø bieån Galileâ , coøn goïi laø bieån Hoà hay hoà Tibeâria (x. Ga 21,1). 2. Ñòa ñieåm .

Slide4:

Chuùa Gieâsu khôûi söï hoaït ñoäng coâng khai töø ñaây . Taïi Galileâ , Ngaøi giaûng raát nhieàu nôi vaø cuõng laøm nhieàu pheùp laï . II. Chuùa Gieâsu khai maïc rao giaûng (1,14b-15). 1. Ñòa ñieåm rao giaûng : “ Ñeán mieàn Galileâ ”.

Slide5:

2. Noäi dung rao giaûng : “Tin möøng Nöôùc Thieân Chuùa ”.

Slide6:

a. Thôøi kyø ñaõ maõn , Nöôùc Thieân Chuùa ñeán . - Thôøi kyø ñaõ maõn : Ñoù laø thôøi gian chôø ñôïi keát thuùc . Daân Israel chôø ñôïi ngaøy Thieân Chuùa thöïc hieän chöông trình cöùu ñoä .

Slide7:

Chöông trình naøy ñaõ ñöôïc caùc tieân tri loan baùo . Giôø ñaây , vôùi söï xuaát hieän cuûa Chuùa Gieâsu , thôøi gian chôø ñôïi ñaõ keát thuùc .

Slide8:

- Nöôùc Thieân Chuùa ñeán : Chuùa Gieâsu rao giaûng veà Thieân Chuùa , veà Nöôùc Thieân Chuùa vaø môøi goïi con ngöôøi tin vaøo lôøi Ngaøi .

Slide9:

b. Saùm hoái vaø tin vaøo Tin möøng . Ñieàu kieän ñeå ñöôïc vaøo Nöôùc Thieân Chuùa laø saùm hoái vaø Tin vaøo Tin möøng : - Saùm hoái : Laø thay ñoåi cuoäc soáng .

Slide10:

- Tin vaøo Tin möøng : Laø ñoùn nhaän nhöõng gì Chuùa Gieâsu rao giaûng vaø tin vaøo Ngaøi laø Ñaáng Thieân Chuùa sai ñeán .

Slide11:

Goàm boán moân ñeä , ñoù laø oâng Pheâroâ vaø Anreâ em oâng ; vaø hai ngöôøi con cuûa oâng Deâbeâñeâ laø Giacoâbeâ vaø Gioan . III. Chuùa Gieâsu choïn boán moân ñeä ñaàu tieân (1,16-20). 1. Nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi .

Slide12:

Caâu chuyeän naøy thuoäc vaên theå " keâu goïi ", goàm nhöõng böôùc : Chuùa thaáy - Chuùa goïi - Con ngöôøi ñaùp traû . 2. Theå vaên .

Slide13:

3. Caâu chuyeän keâu goïi .

Slide14:

a. Chuùa thaáy . Ñieàu naøy yù nghóa raèng ôn goïi xuaát phaùt töø Thieân Chuùa . Chuùa Gieâsu thaáy caùc oâng ñang trong moâi tröôøng sinh hoaït haèng ngaøy cuûa caùc oâng , ñoù laø ñaùnh caù .

Slide15:

b. Chuùa goïi . Chuùa thaáy vaø goïi ai tuyø yù Ngaøi . Chuùa Gieâsu goïi caùc oâng : " Haõy theo Ta". Moät meänh leänh ñoøi buoäc con ngöôøi phaûi leân ñöôøng .

Slide16:

Coù khi keøm theo meänh leänh naøy laø lôøi höùa nhö tröôøng hôïp cuûa Pheâroâ vaø Anreâ , nhöng cuõng coù khi chaúng coù lôøi höùa naøo . Ñieàu quan troïng laø Chuùa muoán con ngöôøi theo Chuùa .

Slide17:

c. Con ngöôøi ñaùp traû : Hoï laäp töùc ñöùng leân vaø ñi theo Ngaøi . - " Laäp töùc ": Ñoù laø thaùi ñoä cuûa caùc moân ñeä . Hoï ñaùp traû lôøi môøi goïi cuûa Chuùa Gieâsu caùch laäp töùc chöù khoâng chaàn chôø .

Slide18:

- " Ñöùng leân ": Coù nghóa laø töø boû nhöõng vieäc ñang laøm : chaøi löôùi hay cuùi mình vaù löôùi . - " Boû moïi söï ": Nghóa laø ñeå laïi nhöõng gì gaén boù haèng ngaøy nhö ngheà nghieäp , ngöôøi thaân .

Slide19:

- " Vaø ñi theo Ngaøi ": Nghóa laø boû laïi taát caû ñeå ñi theo Chuùa , laø baét ñaàu böôùc theo vaø soáng theo con ñöôøng cuûa Chuùa .

Slide20:

d. Lôøi höùa : "Ta seõ laøm cho caùc anh thaønh nhöõng keû löôùi ngöôøi ".

Slide21:

Chuùa Gieâsu goïi caùc moân ñeä ñeå trao cho caùc oâng moät nhieäm vuï , ñoù laø coäng taùc vôùi Ngaøi . Ngaøi duøng nhöõng khaû naêng töï nhieân cuûa hoï ñeå bieán chuùng thaønh moät ñieàu coù ích cho Nöôùc Trôøi .

Slide22:

Trong Luca, nguyeân ngöõ cuûa ñoäng töø " ñaùnh löôùi " laø zogreùoâ coù nghóa laø “ mang ñeán söï soáng ” hay “ laøm cho soáng ”. Söù vuï cuûa Simon vaø caùc Toâng ñoà laø mang ñeán söï soáng hay laøm cho soáng , coù nghóa laø mang söù ñieäp cöùu ñoä .

Slide23:

BÀI HỌC

Slide24:

1. Chuùa Gieâsu keâu goïi caùc moân ñeä , laø nhöõng ngöôøi ít hoïc , laøm nhöõng coâng vieäc heát söùc taàm thöôøng ñeå bieán hoï thaønh nhöõng ngöôøi xaây döïng Nöôùc Trôøi . Cuõng vaäy , Chuùa Gieâsu keâu goïi moãi ngöôøi chuùng ta laøm moân ñeä cuûa Ngaøi .

Slide25:

Ngaøi cuõng noùi vôùi chuùng ta: " Haõy theo Ta" vaø cuõng muoán chuùng ta goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng Nöôùc Trôøi . Haõy noi göông caùc moân ñeä , " laäp töùc ñöùng leân , boû moïi söï " maø theo Chuùa . Haõy ñaùp traû caùch döùt khoaùt .

Slide26:

2. Caùc moân ñeä cuõng nhö Abraham, khi Chuùa goïi khoâng bieát mình ñi ñaâu , nhöng hoï bieát roõ Ñaáng maø hoï ñi theo.

Slide27:

Chuùng ta cuõng theá , chuùng ta khoâng bieát töông lai mình theá naøo , nhöng chuùng ta tin chaéc raèng Ñaáng chuùng ta ñang tin, ñang toân thôø chính laø Thieân Chuùa ñaày loøng yeâu thöông .

Slide28:

3. Ngaøy nay Chuùa muoán chuùng ta laøm moân ñeä cuûa Ngöôøi ngay trong cuoäc soáng haèng ngaøy . Laøm moân ñeä Chuùa laø soáng theo lôøi Chuùa , laøm chöùng cho Chuùa .

Slide29:

Ñeå soáng toát ñôøi soáng moân ñeä , ñoøi hoûi chuùng ta phaûi phaán ñaáu , phaûi vöôït qua nhöõng trôû ngaïi . Ñaâu laø trôû ngaïi cuûa toâi trong ñôøi soáng laøm moân ñeä cuûa Chuùa ?

Slide30:

Moät ngaøy taïi Caphaùcnaum 1,21-45

Slide31:

Rôøi Nadareùt , Chuùa Gieâsu ñeán Caphaùcnaum , caùch Nadareùt khoaûng 40 km. I. Boái caûnh . 1. Nôi choán .

Slide32:

Taïi Caphaùcnaum , Maùccoâ ghi laïi moät soá hoaït ñoäng tieâu bieåu cuûa Chuùa Gieâsu trong moät ngaøy . Vì theá , ñoaïn naøy coøn goïi laø “ moät ngaøy taïi Caphaùcnaum ” . Nhöõng hoaït ñoäng goàm coù : 2. Hoaït ñoäng .

Slide33:

- Giaûng daïy . - Tröø quyû . - Chöõa beänh : Chöõa cho nhaïc maãu cuûa Pheâroâ vaø nhieàu beänh nhaân . - Caàu nguyeän . - Ñi rao giaûng .

Slide34:

- Trong hoäi ñöôøng Caphaùcnaum , gaàn nhaø cuûa Pheâroâ . - Vaøo ngaøy Sabaùt . II. Giaûng daïy (1,21-22). 1. Ñòa ñieåm vaø thôøi gian .

Slide35:

Chuùa Gieâsu giaûng daïy nhö “ Ñaáng coù thaåm quyeàn , khoâng nhö caùc Kinh sö ”. 2. Caùch giaûng daïy .

Slide36:

a. Caùch giaûng cuûa caùc Kinh sö . Moät trong nhöõng nhieäm vuï cuûa caùc Kinh sö laø daïy Luaät . Nhöng khi daïy Luaät , hoï chæ döïa vaøo Leà Luaät vaø chaúng bao giôø daùm ñöa ra moät phaùn ñoaùn caù nhaân .

Slide37:

Do ñoù , hoï thöôøng noùi : “ Caên cöù theo lôøi daïy raèng …” hoaëc “ Luaät daïy raèng …”.

Slide38:

b. Caùch giaûng cuûa Chuùa Gieâsu . Coøn Chuùa Gieâsu giaûng daïy caùch uy quyeàn vì Ngaøi khoâng trích daãn , khoâng döïa vaøo uy quyeàn cuûa moät chuyeân vieân naøo caû . Ngaøi noùi baèng gioïng döùt khoaùt cuûa chính Thieân Chuùa .

Slide39:

Lôøi daïy ñaày uy quyeàn cuûa Chuùa Gieâsu coøn ñöôïc chöùng minh caùch roõ raøng qua caùc pheùp laï ñöôïc keå phía sau . Vì vaäy , daân chuùng söûng soát veà caùch giaûng daïy cuûa Ngaøi .

Slide40:

Ñaây laø baèng chöùng thöù nhaát cho lôøi ñaày uy quyeàn cuûa Chuùa Gieâsu , Ñaáng Meâsia . III. Tröø quyû (1,23-28).

Slide41:

a. Anh ta bò thaàn oâ ueá nhaäp . Bò thaàn oâ ueá nhaäp laø daáu hieäu con ngöôøi khoâng coù töï do, caàn ñöôïc cöùu ñoä . 1. Ngöôøi beänh (1,23-24).

Slide42:

b. Phaûn öùng . - Run sôï khi ñoái dieän vôùi Chuùa Gieâsu vaø noùi : “ Chuyeän chuùng toâi can gì ñeán oâng maø oâng ñeán tieâu dieät chuùng toâi ” (1,24).

Slide43:

- Xaùc nhaän veà Chuùa Gieâsu : Ngaøi laø Ñaáng Thaùnh cuûa Thieân Chuùa . Nhö vaäy , thaàn oâ ueá töï nhaän söùc maïnh uy quyeàn cuûa Chuùa Gieâsu .

Slide44:

a. Quaùt maéng vaø ra leänh : “ Haõy xuaát khoûi ngöôøi naøy !” 2. Chuùa Gieâsu can thieäp (1,25-26).

Slide45:

b. Keát quaû : Chuùng vaâng leänh Ngaøi . Ñieàu naøy moät ñaøng chöùng toû quyeàn naêng cuûa Chuùa Gieâsu treân theá löïc ma quyû , ñaøng khaùc , chöùng toû Ngaøi ñeán ñeå giaûi phoùng con ngöôøi khoûi quyeàn löïc söï aùc .

Slide46:

3. Phaûn öùng cuûa daân chuùng (1,27-28). Daân chuùng kinh ngaïc vaø thaùn phuïc Chuùa Gieâsu veà nhöõng ñieàu sau :

Slide47:

- Giaùo lyù môùi meû . - Caùch giaûng daïy nhö Ñaáng coù uy quyeàn - Söùc maïnh treân ma quyû . Vì theá , danh tieáng cuûa Chuùa Gieâsu baét ñaàu lan toaû khaép vuøng Galileâ .

Slide48:

IV. Chöõa beänh (1,29-34). Daáu chæ thöù hai cuûa lôøi ñaày quyeàn naêng cuûa Chuùa Gieâsu laø chöõa cho nhaïc maãu oâng Pheâroâ vaø nhieàu beänh nhaân khaùc .

Slide49:

1. Chöõa cho nhaïc maãu cuûa Pheâroâ (1,29-31). a. Nôi choán . Taïi nhaø Pheâroâ , gaàn hoäi ñöôøng Caphaùcnaum . Ngaøy nay, nôi ñaây coù moät ngoâi nhaø thôø .

Slide50:

b. Nhaân vaät . Ngoaøi Chuùa Gieâsu , Pheâroâ , coøn coù söï hieän dieän cuûa nhöõng ngöôøi khaùc , tieâu bieåu laø Giacoâbeâ vaø Gioan .

Slide51:

c. Ngöôøi beänh . Laø nhaïc maãu cuûa Pheâroâ . Baø bò côn soát . Ngöôøi nhaø baùo cho Chuùa Gieâsu bieát tình traïng cuûa baø .

Slide52:

d. Chuùa Gieâsu chöõa beänh . - Chuùa Gieâsu “ ñeán gaàn , caàm laáy tay vaø ñôõ baø daäy ”. - Keát quaû : Côn soát döùt ngay vaø baø phuïc vuï caùc ngaøi .

Slide53:

Trong Luca thì noùi raèng : Chuùa Gieâsu " ra leänh " cho côn soát (x. Lc 4,38-39). Chuùa Gieâsu khoâng chaïm ñeán tay beänh nhaân , vaø ra leänh nhö Ngaøi vöøa ra leänh cho thaàn oâ ueá .

Slide54:

Vôùi chi tieát naøy , moät laàn nöõa uy quyeàn nôi Lôøi cuûa Chuùa Gieâsu ñöôïc nhaán maïnh .

Slide55:

Sau khi khoûi beänh , beänh nhaân ñaõ choãi daäy vaø phuïc vuï Chuùa Gieâsu . Haønh ñoäng naøy mang hai yù nghóa :

Slide56:

- Baø thaät söï ñaõ ñöôïc khoûi beänh . - Baø toû loøng bieát ôn ñoái vôùi Chuùa qua vieäc phuïc vuï Ngaøi .

Slide57:

2. Chöõa cho nhieàu beänh nhaân khaùc (1,32-34). a. Nôi choán . Chuùa Gieâsu vaãn coøn ñang ôû nhaø oâng Pheâroâ .

Slide58:

b. Thôøi gian . Ñoù laø vaøo buoåi chieàu “ khi maët trôøi ñaõ laën ”. Chi tieát naøy noùi leân hai ñieàu :

Slide59:

- Daân chuùng chôø ñôïi cho ñeán heát ngaøy Sabaùt thì môùi mang caùc beänh nhaân ñeán vôùi Chuùa Gieâsu ñeå khoâng vi phaïm laøm vieäc ngaøy Sabaùt . - Chuùa Gieâsu saün saøng tieáp ñoùn vaø chöõa laønh caùc beänh nhaân duø trôøi ñaõ toái .

Slide60:

c. Chöõa laønh . Taát caû nhöõng beänh nhaân ñeán vôùi Chuùa Gieâsu ñeàu ñöôïc Ngaøi chöõa laønh :

Slide61:

- Tröø quyû : Chuùa Gieâsu ñaõ quaùt maéng thaàn oâ ueá khi chuùng nhaäp vaøo moät ngöôøi vaø ra leänh cho chuùng ra khoûi ngöôøi aáy . Baây giôø , Ngaøi tieáp tuïc quaùt maéng ñeå chöõa cho nhieàu ngöôøi bò quyû aùm khaùc .

Slide62:

- Chöõa beänh : Chuùa chöõa laønh côn soát cuûa nhaïc maãu oâng Pheâroâ . Baây giôø , Ngaøi tieáp tuïc chöõa nhieàu keû oám ñau maéc ñuû thöù beänh taät . Taát caû nhöõng ñieàu naøy nhaán maïnh laàn nöõa uy quyeàn nôi Lôøi cuûa Chuùa Gieâsu .

Slide63:

d. Bí maät Meâsia . Chuùa Gieâsu ra leänh cho caùc thaàn oâ ueá khoâng ñöôïc noùi vì chuùng bieát Ngaøi laø Ñöùc Kitoâ . Trong Maùccoâ , söï vieäc naøy ñöôïc goïi laø “ bí maät Meâsia ”.

Slide64:

Nhieàu laàn , Chuùa Gieâsu khoâng muoán ma quyû hoaëc moät soá ngöôøi khaùc noùi Ngaøi laø Ñaáng Meâsia vì Ngaøi khoâng muoán ngöôøi ta nghó Ngaøi laø Meâsia chính trò , Ñaáng ñeán ñeå giaûi phoùng daân Israel khoûi aùch thoáng trò cuûa ñeá quoác Roâma .

Slide65:

Bí maät naøy chæ ñöôïc “ baät mí ” caùch roõ raøng khi vieân só quan Roâma ñöùng döôùi chaân thaäp giaù tuyeân boá : “ Quaû thaät , ngöôøi naøy laø Con Thieân Chuùa ” (15,39).

Slide66:

V. Caàu nguyeän vaø rao giaûng (1,35-39). 1. Thôøi gian vaø nôi choán . Thôøi gian : “ Saùng sôùm ”. Vaøo saùng sôùm hoâm sau , nghóa laø sau ngaøy laøm vieäc vaát vaû taïi Caphaùcnaum cuûa Chuùa Gieâsu vôùi vieäc giaûng daïy , chöõa beänh vaø tröø quyû .

Slide67:

b. Nôi choán : “ Nôi hoang vaéng ”. Trôøi saùng sôùm vaø taïi moät nôi vaéng veû thaät laø lyù töôûng ñeå caàu nguyeän . Chuùa Gieâsu tìm ñeán khung caûnh nhö theá ñeå caàu nguyeän .

Slide68:

2. Caàu nguyeän (1,35). Chuùa Gieâsu hoaït ñoäng taát baät nhöng khoâng queân tìm nôi vaéng veû vaø yeân tónh ñeå caàu nguyeän vôùi Thieân Chuùa Cha. Ñaây laø thoùi quen cuûa Ngaøi vaø cuõng laø nôi Ngaøi nhaän laõnh söùc maïnh ñeå tieáp tuïc hoaït ñoäng .

Slide69:

3. Tieáp tuïc rao giaûng (1,36-39). a. Khao khaùt cuûa daân chuùng (1,36-37). Daân thaønh Caphaùcnaum ñeán vôùi Chuùa Gieâsu ngaøy caøng ñoâng . Vì vaäy , Pheâroâ vaø caùc moân ñeä tìm Chuùa Gieâsu vaø thoâng baùo : “ Moïi ngöôøi ñang tìm Thaày ñaáy ” (1,37).

Slide70:

b. Chuùa Gieâsu traû lôøi (1,38-39). Chuùa Gieâsu khaúng ñònh : - Ngaøi vaø caùc moân ñeä phaûi tieáp tuïc ra ñi : “ Chuùng ta haõy ñi nôi khaùc , ñeán caùc laøng xaõ xung quanh ”.

Slide71:

- Söù meänh cuûa Ngaøi laø rao giaûng Tin möøng : “ Thaày ra ñi coát ñeå laøm vieäc ñoù ”. Trong Luca, Ngaøi coøn nhaán maïnh ñeán " phaûi ", nghóa laø nhieäm vuï baét buoäc (x. Lc 4,43).

Slide72:

Söù meänh cuûa Ngaøi laø phaûi loan baùo Tin möøng , khoâng chæ ôû thaønh Nadareùt hay Caphaùcnaum maø coøn caû vuøng Galileâ vaø roäng hôn nöõa . Ngaøi khoâng bò ñoùng khung bôûi loøng say meâ cuûa ñaùm ñoâng .

Slide73:

VI. Chöõa ngöôøi cuøi (1,40-45). 1. Boái caûnh .

Slide74:

Rôøi khoûi hoäi ñöôøng Caphaùcnaum , Chuùa Gieâsu tieáp tuïc söù meänh rao giaûng cuûa Ngaøi nhö vöøa môùi noùi ôû treân : “ Roài Ngaøi ñi khaép mieàn Galileâ , rao giaûng trong caùc hoäi ñöôøng cuûa hoï vaø tröø quyû ” (1,39).

Slide75:

- Chaéc chaén coù nhieàu ngöôøi theo Ngaøi . Vì vaäy , pheùp laï saép xaûy ra ñöôïc chöùng kieán bôûi nhieàu ngöôøi .

Slide76:

2. Anh cuøi (1,40). Beänh cuøi . Trong Thaùnh Kinh , beänh cuøi laø beänh caàn ñöôïc " thanh taåy " hôn laø ñöôïc " chöõa laønh ".

Slide77:

Hoï bò coi laø nhöõng ngöôøi oâ ueá , phaûi traùnh xa nhöõng ngöôøi thanh saïch , bò loaïi ra khoûi coäng ñoaøn xaõ hoäi vaø nhaát laø khoâng ñöôïc tham gia caùc buoåi phuïng töï trong Ñeàn Thôø cuûa Thieân Chuùa , Ñaáng thaùnh thieän (x. Lv 13-14; Nm 5,2-3).

Slide78:

Vì vaäy , chöõa laønh moät ngöôøi bò beänh cuøi coù nghóa laø cöùu hoï khoûi oâ ueá .

Slide79:

Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Thaùnh cuûa Thieân Chuùa (x. Lc 4,34), Ngaøi ñeán phaù vôõ nhöõng raøo caûn phaân caùch giöõa nhöõng ngöôøi oâ ueá vaø thanh saïch . Ngaøi chaïm vaøo nhöõng ngöôøi oâ ueá ñeå laøm cho hoï trôû neân thanh saïch vaø giuùp hoï hoaø nhaäp vôùi coäng ñoaøn .

Slide80:

b. Thaùi ñoä cuûa anh cuøi . - “ Quyø xuoáng van xin ”. Ngöôøi cuøi hieän dieän tröôùc maët Chuùa Gieâsu trong tö theá khieâm toán . Trong Luca, anh khoâng chæ quyø goái maø coøn saáp maët xuoáng (x. Lc 5,12).

Slide81:

- " Neáu Ngaøi muoán ": Lôøi caàu xin cuûa anh cuõng dieãn taû loøng tin maïnh meõ cuûa anh vaøo quyeàn naêng cöùu chöõa cuûa Chuùa Gieâsu .

Slide82:

Chaúng nhöõng tin vaøo Chuùa Gieâsu maø anh coøn vaâng phuïc yù muoán cuûa Thieân Chuùa . Anh khoâng noùi " toâi muoán " maø laø " neáu Ngaøi muoán ". Dó nhieân , anh muoán mình ñöôïc saïch , nhöng anh ñeå cho Chuùa quyeát ñònh .

Slide83:

3. Chuùa Gieâsu chöõa laønh cho anh (1,41-44).

Slide84:

a. Chaïnh loøng thöông (1,41a). Thaáy anh cuøi , Chuùa Gieâsu chaïnh loøng thöông .

Slide85:

“ Chaïnh loøng thöông ” dieãn taû moät tình thöông maõnh lieät , tình thöông aáy thuùc ñaåy ngöôøi ta laøm caùi gì ñoù cho ngöôøi mình thöông . Chuùa Gieâsu chaïnh loøng thöông anh cuøi vaø seõ chöõa laønh cho anh .

Slide86:

b. Chaïm vaøo anh cuøi vaø chöõa laønh (1,41b-42). Chuùa Gieâsu giô tay ñuïng vaøo anh ñeå chöõa . Ñaây laø haønh ñoäng loãi luaät “ saïch dô ” cuûa ngöôøi Do thaùi . Tuy nhieân Chuùa Gieâsu noùi : “ Toâi muoán anh ñöôïc saïch ”.

Slide87:

Sau lôøi noùi naøy chöùng phong bieán khoûi anh ta. Beänh phong cuûa anh ñöôïc coi nhö khoâng theå chöõa khoûi , theá maø chæ lôøi noùi cuûa Chuùa Gieâsu , töùc thì beänh ñöôïc chöõa laønh .

Slide88:

c. Ra leänh (1,43). Chuùa Gieâsu baûo anh cuøi laøm hai vieäc .

Slide89:

- Thöù nhaát : “ Ñöøng noùi gì vôùi ai caû ”. Coù leõ ñaây cuõng laø “ bí maät Meâsia ”. Chuùa Gieâsu sôï ngöôøi ta hieåu laàm veà vai troø Meâsia cuûa Ngaøi .

Slide90:

- Thöù hai : “ Haõy ñi trình dieän vaø daâng leã ”. Ñaây laø nhöõng vieäc laøm caàn thieát maø moät ngöôøi cuøi sau khi ñöôïc saïch phaûi laøm ñeå ñöôïc chöùng nhaän laø saïch vaø ñöôïc hoøa nhaäp vôùi coäng ñoaøn ( Lv 14).

Slide91:

Chuùa Gieâsu khoâng chæ laøm cho ngöôøi naøy ñöôïc saïch maø muoán cho anh ñöôïc hoøa nhaäp vôùi coäng ñoaøn .

Slide92:

Hôn nöõa , leänh truyeàn naøy coøn aån yù raèng chính caùc thaày tö teá seõ laø nhöõng chöùng nhaân cho söï trong saïch cuûa anh cuøi , söï trong saïch do quyeàn naêng cuûa Chuùa Gieâsu mang laïi .

Slide93:

d. Keát quaû (1,45). - Anh cuøi : “ Anh rao truyeàn vaø tung tin aáy khaép nôi ”. Phaûi chaêng anh cuøi khoâng vaâng leänh cuûa Chuùa Gieâsu ?

Slide94:

Chaéc chaén khoâng phaûi nhö theá , nhöng anh ta khoâng theå giöõ yeân laëng tröôùc aân hueä quaù lôùn lao cuûa Thieân Chuùa vöøa ban cho anh . Boån phaän cuûa con ngöôøi tröôùc aân hueä lôùn lao cuûa Thieân Chuùa laø rao truyeàn uy danh cuûa Ngöôøi .

Slide95:

- Daân chuùng : Qua caùc vieäc Chuùa Gieâsu ñaõ laøm , nhaát laø vöøa chöõa cho anh cuøi ñöôïc saïch , danh tieáng Ngaøi lan khaép nôi . Do ñoù , daân chuùng tuoân ñeán vôùi Ngaøi raát ñoâng .

Slide96:

BÀI HỌC

Slide97:

1. Chuùa Gieâsu hoaït ñoäng taát baät vì lôïi ích cuûa tha nhaân . Ngaøi giaûng daïy vaø chöõa laønh cho hoï . Ngaøi ñöôïc sai ñeán khoâng phaûi ñeå ñöôïc phuïc vuï nhöng laø ñeå phuïc vuï vaø hieán thaân cho nhieàu ngöôøi .

Slide98:

Vôùi Ngaøi , vieäc chöõa beänh khoâng nhaèm taêng theâm uy tín , giuùp ngöôøi khoâng phaûi laø nhieäm vuï khoù khaên phaûi laån traùnh , nhöng ñoù laø boån phaän .

Slide99:

Ngaøi cuõng muoán chuùng ta, caùc moân ñeä cuûa Ngaøi , cuõng haõy bieát soáng vì lôïi ích cuûa tha nhaân . Raát tieác , chuùng ta thöôøng soáng trong söï ích kyû cuûa mình . Chuùng ta chæ bieát lo cho baûn thaân , cho gia ñình cuûa mình .

Slide100:

2. Chuùa Gieâsu luoân noái keát hoaït ñoäng vôùi caàu nguyeän . Caàu nguyeän ñeå Ngaøi luoân soáng gaén boù vaø bieát roõ yù Thieân Chuùa hôn .

Slide101:

Con ngöôøi ngaøy nay raát thích cuoäc soáng oàn aøo , naùo nhieät . Ngöôøi ta ngaïi tìm ñeán nôi yeân tónh vaø caøng ngaïi ñeán vôùi Thieân Chuùa qua caàu nguyeän .

Slide102:

Nhöng laø Kitoâ höõu , caàu nguyeän khoâng theå thieáu vì caàu nguyeän giuùp chuùng ta soáng gaén boù vôùi Chuùa hôn . Caàu nguyeän khoâng thay theá vieäc naøy vieäc noï , nhöng noù taêng theâm söùc maïnh ñeå chuùng ta chu toaøn boån phaän .

Slide103:

3. Chuùng ta baét chöôùc anh cuøi laø caàu nguyeän caùch chaân thaønh , nhöng luoân vaâng phuïc yù muoán cuûa Chuùa : " Neáu Ngaøi muoán ".

Slide104:

- Haõy tin vaøo quyeàn naêng cuûa Chuùa . Vôùi quyeàn naêng cuûa Ngöôøi vaø loøng tin cuûa chuùng ta, chuùng ta coù theå laøm nhieàu ñieàu vó ñaïi .

authorStream Live Help