Mc Chuong 02

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MAÙCCOÂ Chöông 2

Slide2:

Gồm có : 1. Chöõa ngöôøi baïi lieät vaø cuoäc tranh luaän 1: Quyeàn tha toäi (2,1-12). 2. Goïi oâng Leâvi vaø cuoäc tranh luaän 2: Ñoùn tieáp ngöôøi toäi loãi (2,13-17).

Slide3:

Gồm có : 3. Cuoäc tranh luaän 3: AÊn chay (2,18-22). 4. Cuoäc tranh luaän 4: Ngaøy Sabaùt (1,23-28).

Slide4:

Chuùa Gieâsu chöõa ngöôøi baïi lieät Vaø cuoäc tranh luaän 1: Quyeàn tha toäi . 2,1-12

Slide5:

Cuõng nhö Maùttheâu vaø Luca, Maùccoâ keå laïi 5 cuoäc tranh luaän giöõa Chuùa Gieâsu vôùi nhoùm Kinh sö vaø Phariseâu .

Slide6:

- Tranh luaän 1: Veà quyeàn tha toäi (2,1-12). - Tranh luaän 2: Töông giao vôùi ngöôøi toäi loãi (2,13-17). - Tranh luaän 3: Veà vieäc aên chay (2,18-22). - Tranh luaän 4 vaø 5: Veà ngaøy Sabaùt (2,23-3,6).

Slide7:

1. Thôøi gian . Vaøi ngaøy sau : Ñoù laø thôøi gian Chuùa Gieâsu rôøi boû thaønh Caphaùcnaum ñeå ñi rao giaûng trong caùc thaønh khaùc cuûa vuøng Galileâ . I. Boái caûnh (2,1-2 ).

Slide8:

2. Nôi choán . - Thaønh Caphaùcnaum . ÔÛ nhaø : Coù leõ laø nhaø cuûa Pheâroâ . Coù raát ñoâng daân chuùng tuoân ñeán vôùi Ngaøi . Cuõng coù söï hieän dieän cuûa caùc Kinh sö . Chuùa Gieâsu baét ñaàu giaûng lôøi cho hoï .

Slide9:

II. Söï kieän (2,3-5).

Slide10:

1. Xuaát hieän ngöôøi baïi lieät (2,3-4). Ngöôøi ta mang ñeán Chuùa Gieâsu moät ngöôøi baïi lieät . Vì ngöôøi ñoâng quaù neân hoï phaûi dôõ maùi nhaø vaø thaû ngöôøi beänh xuoáng tröôùc maët Chuùa Gieâsu .

Slide11:

2. Phaûn öùng cuûa Chuùa Gieâsu (2,5).

Slide12:

a. Nhìn thaáy : " Thaáy hoï coù loøng tin". Pheùp laï xaûy ra khoâng phaûi do loøng tin cuûa ngöôøi baïi lieät maø laø cuûa nhöõng ngöôøi mang anh ñeán . Ñieàu naøy noùi leân söùc maïnh cuûa loøng tin coäng ñoaøn.tröôùc maët Chuùa Gieâsu .

Slide13:

b. Phaùn vôùi ngöôøi beänh : "Con ñaõ ñöôïc tha toäi roài ". Ngöôøi Do thaùi quan nieäm beänh taät laø do toäi loãi .

Slide14:

Lôøi naøy chöùng toû raèng : Chuùa Gieâsu khoâng chæ quyeàn pheùp , xua tröø ma quyû , chöõa laønh beänh taät maø coøn coù uy quyeàn , Ñaáng coù quyeàn tha toäi . Ñoù laø vaán ñeà ñöôïc tranh luaän trong ñoaïn sau .

Slide15:

Phaûn öùng cuûa caùc Kinh sö (2,6-7). a. Nghó buïng : Khoâng noùi ra. III. Tranh luaän (2,6-12).

Slide16:

b. Keát aùn : Hoï cho raèng Chuùa Gieâsu phaïm thöôïng khi noùi leân quyeàn tha toäi , vì vôùi hoï chæ coù moät mình Thieân Chuùa môùi coù quyeàn tha toäi

Slide17:

2. Traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu (2,8-10). Bieát roõ taâm tö . Chuùa Gieâsu bieát roõ nhöõng ñieàu caùc Kinh sö ñang suy nghó trong loøng : Ngaøi thaáu suoát taâm tö cuûa con ngöôøi .

Slide18:

b. Hai ñieàu : Tha toäi vôùi chöõa laønh , ñieàu naøo deã hôn ? Chaéc chaén moïi ngöôøi ñeàu bieát roõ Chuùa Gieâsu coù khaû naêng chöõa laønh moïi beänh taät vì tröôùc ñoù Ngaøi ñaõ laøm raát nhieàu , nhaát laø vöøa chöõa cho anh cuøi caùch ñoù maáy hoâm .

Slide19:

ÔÛ ñaây , Ngaøi noùi leân quyeàn tha toäi , ñoù laø vieäc khoù hôn vì chæ coù moät mình Thieân Chuùa môùi coù quyeàn ñoù . Khi khaúng ñònh ñieàu ñoù , caùch maëc nhieân , Chuùa Gieâsu khaúng ñònh chính Ngaøi laø Chuùa .

Slide20:

6. Chöõa laønh vaø phaûn öùng cuûa daân chuùng (2,11-12). a. Noùi vôùi ngöôøi baïi lieät . “ Tra truyeàn cho con: haõy ñöùng daäy , vaùc laáy choõng cuûa con maø ñi veà nhaø ”. Töùc thì , anh ñöôïc khoûi .

Slide21:

b. Phaûn öùng cuûa daân chuùng . Söûng soát vaø toân vinh Thieân Chuùa : “ Chuùng ta chöa thaáy vaäy bao giôø ”. Ñaây laø thaùi ñoä tích cöïc cuûa con ngöôøi tröôùc quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa . Thaùi ñoä naøy traùi vôùi söï cöùng tin cuûa caùc Kinh sö .

Slide22:

BÀI HỌC

Slide23:

1. Chuùa Gieâsu chính laø Thieân Chuùa . Ngaøøi chöõa laønh beänh taät phaàn xaùc vaø phaàn hoàn .

Slide24:

2. Loøng tin cuûa coäng ñoaøn coù söùc maïnh maõnh lieät tröôùc maët Chuùa . Haõy hieäp lôøi caàu nguyeän vôùi nhau thì chaéc chaén Chuùa seõ nhaäm lôøi vì Chuùa noùi : "ÔÛ ñaâu coù hai ba ngöôøi hoïp nhau nhaân danh Thaày maø caàu nguyeän thì Thaày hieän dieän ".

Slide25:

3. Xung quanh chuùng ta coøn raát nhieàu anh em bò " baïi lieät tinh thaàn ". Hoï caàn chuùng ta mang hoï ñeán vôùi Chuùa hoaëc mang Chuùa ñeán vôùi hoï . Haõy tích cöïc ñeán vôùi nhöõng anh em naøy ñeå hoï ñöôïc gaëp Chuùa vaø ñöôïc Chuùa chöõa laønh .

Slide26:

Chuùa Gieâsu keâu goïi oâng Leâvi vaø cuoäc tranh luaän 2: Ñoùn tieáp ngöôøi toäi loãi . 2,13-17

Slide27:

Leâvi . - OÂng chính laø Maùttheâu , con oâng Anpheâ (x. Mt 9,9). - OÂng ñang ngoài baøn thu thueá , nghóa laø ñang thi haønh coâng vieäc haèng ngaøy . I. Keâu goïi Leâvi ( 2,13-14).

Slide28:

- Thu thueá : Moät ngheà thu nhaäp raát cao nhöng bò ñoàng baøo Do thaùi khinh deã vì hai lyù do: Thöù nhaát , ñoù laø ngheà baát löông vì nhöõng ngöôøi thu thueá thöôøng keâ möùc thu leân cao .

Slide29:

Thöù hai laø coäng taùc vôùi ngoaïi bang, ñeá quoác Roâma . Vì vaäy ngöôøi thu thueá bò nhöõng ngöôøi Do thaùi coi khinh vaø bò xeáp ngang haøng vôùi nhöõng ngöôøi toäi loãi .

Slide30:

2. Chuùa Gieâsu . Ñeán goïi : " Haõy theo Ta" . Moät lôøi goïi chaúng höùa heïn ñieàu gì , chaúng noùi roõ lyù do. Ôn goïi phaùt xuaát töø Thieân Chuùa .

Slide31:

3. Leâvi ñaùp laïi : Ñöùng daäy vaø theo. ÔÛ ñaây , ñoaïn Tin möøng noùi ñeán caùc ñoäng töø thaät yù nghóa ñeå dieãn taû vieäc theo Chuùa cuûa Leâvi :

Slide32:

Ñöùng daäy : Ñöùng daäy ñeå ñi ra khoûi nôi quen thuoäc haèng ngaøy , ñoù laø ngheà nghieäp .

Slide33:

b. Ñi theo : Nghóa laø boû laïi ngheà nghieäp vaø ñi theo Thaày . Leâvi tröôùc ñaây ñaõ theo tieàn baïc , danh voïng , giôø ñaây boû moïi söï theo thaày Gieâsu , Ñaáng " khoâng coù choã goái ñaàu ".

Slide34:

1. Boái caûnh (2,15). Chuùa Gieâsu ñang duøng tieäc taïi nhaø Leâvi . Coù nhieàu baïn beø cuûa Leâvi , nhöõng ngöôøi thu thueá , cuøng döï tieäc . II. Tranh luaän vôùi ngöôøi Phariseâu (2,15-17).

Slide35:

2. Phaûn öùng cuûa nhöõng ngöôøi Phariseâu (2,16). Hoï phaûn ñoái Chuùa Gieâsu vì theo hoï moät ngöôøi Do thaùi ñaïo ñöùc khoâng theå ngoài aên chung vôùi nhöõng ngöôøi toäi loãi .

Slide36:

Hoï khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc vieäc laøm cuûa Chuùa Gieâsu , moät ngöôøi ñang noåi tieáng , laïi ngoài chung vôùi baïn beø cuûa Leâvi , nhöõng ngöôøi thu thueá , toäi loãi .

Slide37:

3. Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu (2,17). Caâu traû lôøi goàm hai phaàn :

Slide38:

Thöù nhaát, Chuùa Gieâsu laáy laïi caâu chaâm ngoân " ngöôøi khoeû maïnh khoâng caàn thaày thuoác , ngöôøi ñau oám môùi caàn ". Chaâm ngoân nhaán maïnh ñeán ngöôøi beänh .

Slide39:

Töø caâu chaâm ngoân naøy Chuùa Gieâsu muoán noùi ñeán nhöõng ngöôøi toäi loãi . Hoï laø nhöõng ngöôøi caàn ñöôïc quan taâm vaø cöùu vôùt . Cuõng nhö nhöõng ngöôøi beänh , nhöõng ngöôøi toäi loãi caàn ñöôïc ñoùn tieáp vaø cöùu chöõa .

Slide40:

Trong Maùttheâu , Chuùa Gieâsu coøn trích lôøi tieân tri Hoâseâ : " Chuùa muoán loøng nhaân töø ", loøng aên naên saùm hoái thaät loøng chöù khoâng phaûi daâng cuûa leã maø soáng ghen gheùt nhö nhöõng ngöôøi Phariseâu (x. Mt 9,13).

Slide41:

b. Thöù hai Chuùa Gieâsu xaùc ñònh söù meänh cuûa Ngaøi laø " ñeán ñeå keâu goïi ngöôøi toäi loãi saùm hoái aên naên ". Nhö ngöôøi thaày thuoác , Chuùa Gieâsu thaáy nhu caàu cuûa nhöõng ngöôøi toäi loãi .

Slide42:

Ngaøi ñeán vaø ñoàng baøn vôùi hoï khoâng phaûi taùn ñoàng nhöõng toäi loãi cuûa hoï , nhöng chính laø ñeå keâu goïi hoï thoáng hoái aên naên ñeå ñöôïc cöùu ñoä . Söù meänh cuûa Ngaøi khoâng vì ngöôøi coâng chính maø vì nhöõng ngöôøi toäi loãi .

Slide43:

Caâu traû lôøi cuõng mang tính mæa mai . Nhöõng ngöôøi Phariseâu töï cho mình laø nhöõng ngöôøi coâng chính , nhöõng ngöôøi khoeû maïnh neân khoâng caàn ñeán Thaày Thuoác , khoâng caàn ñeán Ñaáng giaûi thoaùt khoûi toäi loãi vaø ban ôn coâng chính hoaù .

Slide44:

Hoï kheùp kín taâm hoàn tröôùc taùc ñoäng cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa . Ñoái vôùi ngöôøi toäi loãi , Chuùa Gieâsu toû mình laø Thaày Thuoác , Ñaáng ñeán cöùu chöõa taâm hoàn cuûa hoï .

Slide45:

BÀI HỌC

Slide46:

1. Nhöõng ngöôøi chung quanh chæ thaáy Maùttheâu-Leâvi laø moät ngöôøi toäi loãi , nhöng Chuùa Gieâsu laïi thaáy nhöõng khaû naêng , khaùt voïng vaø nhöõng ñieåm toát khaùc nôi oâng .

Slide47:

Chuùng ta haõy taäp nhìn vaøo nhöõng maët tích cöïc nôi anh em mình hôn laø chæ nhìn thaáy nhöõng maët tieâu cöïc .

Slide48:

"Tính xaáu cuûa toâi, toâi cho laø nhaân ñöùc. Thieän chí cuûa anh em, toâi goïi laø khuyeát ñieåm" (ÑHV 763)

Slide49:

2. Chuùa keâu goïi ai tuyø yù Ngöôøi . Ngöôøi khoâng ñôïi con ngöôøi thaùnh thieän roài môùi goïi , maø môøi goïi con ngöôøi vôùi nhöõng baát toaøn ñeå giuùp con ngöôøi trôû neân thaùnh thieän . Nhöng Thieân Chuùa cuõng chôø ñôïi söï ñaùp traû caùch döùt khoaùt cuûa con ngöôøi , nhö Leâvi .

Slide50:

3. Thaùi ñoä cuûa nhöõng ngöôøi Phariseâu laø hay chæ trích ngöôøi khaùc , keå caû Chuùa Gieâsu . Hoï chæ trích vì töï cho mình laø ñaïo ñöùc , muoán ngöôøi khaùc chuù yù ñeán mình .

Slide51:

Nhöng Chuùa Gieâsu ñaõ ñeán beân toäi nhaân vaø baèng caùch ngoài laïi vôùi hoï , Ngaøi ñaõ naâng hoï leân .

Slide52:

Chuùng ta cuõng hay chæ trích ngöôøi khaùc , nhaát laø khi thaáy ngöôøi khaùc may maén hôn mình . Haõy hoïc thaùi ñoä cuûa Chuùa Gieâsu laø thoâng caûm vaø yeâu thöông .

Slide53:

4 . Moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu laø toäi nhaân . Chuùa ñeán ñeå cöùu chuùng ta. Haõy saùm hoái thaät loøng chöù khoâng phaûi döïa vaøo ít coâng ñöùc maø yû laïi vaø coi khinh ngöôøi khaùc .

Slide54:

Tranh luận 3: Ăn chay 2,18-23

Slide55:

I. AÊn chay cuûa ngöôøi Do thaùi. Luaät chæ buoäc ngöôøi Do thaùi aên chay moãi naêm moät laàn trong ngaøy leã Xaù Toäi .

Slide56:

Nhöng nhöõng ngöôøi Do thaùi ñaïo ñöùc töï nguyeän giöõ theâm nhöõng ngaøy chay khaùc . Chaúng haïn , nhoùm Phariseâu aên chay moãi tuaàn hai laàn (x. Lc 18,12).

Slide57:

II. Vaán ñeà ñaët ra (2,18).

Slide58:

Moân ñeä cuûa Gioan Taåy Giaû vaø nhöõng ngöôøi Phariseâu aên chay . Taïi sao moân ñeä cuûa Chuùa Gieâsu thì khoâng ? Coù leõ döïa vaøo ñieàu naøy hoï nghó raèng : Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä cuûa Ngaøi khoâng ñaïo ñöùc chaêng ?

Slide59:

III. Chuùa Gieâsu traû lôøi (2,19-22). Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu goàm hai phaàn :

Slide60:

Phaân bieät hai thôøi kyø (2,19-20).

Slide61:

Trong thôøi kyø thöù nhaát khi chaøng reå coøn ôû vôùi khaùch thì khoâng theå baét khaùch aên chay ñöôïc . Cuõng vaäy , söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu laø thôøi gian vui möøng haân hoan thì laøm sao baét caùc moân ñeä buoàn saàu . Nhöng ñeán thôøi kyø Ngaøi vaéng maët thì caùc moân ñeä seõ aên chay .

Slide62:

2. Hai duï ngoân (2,21-22). Chuùa Gieâsu duøng hai duï ngoân theo caùi nhìn khoân ngoan ñeå minh hoaï cho thôøi ñaïi môùi :

Slide63:

- Hai duï ngoân cho ñoäc giaû hieåu raèng khoâng theå dung hôïp giöõa caùi cuõ vaø caùi môùi nghóa laø khoâng theå dung hôïp giöõa caùch thöùc aên chay vaø caàu nguyeän cuûa ngöôøi Do thaùi ( cuõ ) vôùi tính caùch môùi meû cuûa Tin möøng .

Slide64:

Ngöôøi ta phaûi tìm ra nhöõng thaùi ñoä môùi ñeå soáng thích öùng vôùi Tin möøng maø Chuùa Gieâsu mang ñeán .

Slide65:

- Trong Luca, Chuùa Gieâsu coøn noùi theâm caâu ngaïn ngöõ : “ röôïu cuõ ngon hôn ” ( Lc 5,39). Caâu ngaïn ngöõ muoán noùi ñeán nhöõng ngöôøi Do thaùi voán thích röôïu cuõ khi coi troïng Leà Luaät cuõ theo thoùi quen maø töø choái Tin möøng .

Slide66:

Taân Öôùc ñoøi hoûi moät taâm lyù môùi , moät taâm traïng môùi . Caùc luaät só Do thaùi choái töø Tin möøng . Hoï khoâng bieát thöôûng thöùc caùi môùi meõ cuûa Tin möøng .

Slide67:

BÀI HỌC

Slide68:

Ngöôøi Phariseâu vaø moät soá ngöôøi Do thaùi ñaïo ñöùc töï haøo vì mình aên chay vöôït quaù luaät ñònh . Hoï cuõng muoán ngöôøi khaùc gioáng nhö hoï .

Slide69:

Raát nhieàu ngöôøi töï cho mình laø ñaïo ñöùc , laáy mình laøm khuoân maãu cho ngöôøi khaùc vaø baét ngöôøi khaùc theo mình . Ai khoâng soáng gioáng nhö hoï thì khoâng ñaïo ñöùc . Raát nhieàu laàn chuùng ta cuõng rôi vaøo thaùi ñoä ñoù .

Slide70:

Tranh luaän 4: Ngaøy Sabaùt 2,23-28

Slide71:

I. Boái caûnh (2,23). - Thôøi gian : Vaøo ngaøy Sabaùt , ngaøy nghæ cuûa ngöôøi Do thaùi . - Nôi choán : Treân caùnh ñoàng luùa .

Slide72:

II. Vaán ñeà (2,24). Khi ñi ngang ñoàng luùa , caùc moân ñeä böùt luùa aên . Ñoù laø lyù do ñeå nhöõng ngöôøi Phariseâu phaûn ñoái thaày troø Chuùa Gieâsu .

Slide73:

Hoï noùi : " OÂng coi , ngaøy sabaùt maø hoï laøm gì kia ? Ñieàu aáy ñaâu cho pheùp !". Ngöôøi Do thaùi khoâng ñöôïc laøm vieäc naëng trong ngaøy Sabaùt . ÔÛ ñaây , caùc moân ñeä bò keát aùn laø laøm vieäc vì ñaõ böùt luùa .

Slide74:

II. Chuùa Gieâsu traû lôøi (2,25-27). Chuùa Gieâsu laáy laïi thí duï trong Cöïu öôùc (1Sm 21,2-7):

Slide75:

- Thöù nhaát : Tröôøng hôïp cuûa vua Ñavít , ngöôøi chaïy troán cuoäc truy ñuoåi cuûa vua Saoleâ . Khi gaëp côn ñoùi , oâng vaø tuyø tuøng cuûa oâng laáy baùnh tieán maø aên , loaïi baùnh naøy chæ daønh cho caùc tö teá . Nhö vaäy vua Ñavít ñaõ phaïm luaät . Theá maø ñaâu coù ai keát aùn Ñavít .

Slide76:

- Thöù hai : Luaät ngaøy Sabaùt cuõng coù luaät tröø , ñoù laø caùc tö teá trong ñeàn thôø vi phaïm luaät ngaøy Sabaùt maø khoâng coù toäi khi hoï laøm nhöõng vieäc trong ñeàn thôø nhö daâng höông …

Slide77:

Töø hai thí duï cho thaáy : Neáu Ñavít coøn vöôït qua quy ñònh cuûa Luaät ñeå aên baùnh tieán huoáng chi laø Con Ngöôøi ( Chuùa Gieâsu ), Ñaáng coù uy quyeàn hôn Ñavít laïi khoâng coù quyeàn ñoù sao ?

Slide78:

Uy quyeàn cuûa Chuùa Gieâsu khoâng chæ ñoái vôùi luaät ngaøy Sabaùt maø taát caû caùc luaät . Chính Ngaøi ñaõ noùi : "Con Ngöôøi laøm chuû ngaøy Sabaùt ".

authorStream Live Help