Mt chuong 28

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 28

Slide2:

Goàm coù : 1. Hieän ra cho caùc phuï nöõ vaø caùc Thöôïng teá löøa ñaûo ( 28,1-15). 2. Chuùa Gieâsu hieän ra taïi Galileâ (28,16-20).

Slide3:

Hieän ra cho caùc phuï nöõ thöôïng teá löøa ñaûo 28,1-15

Slide4:

I. Ngoâi moä troáng 29,1-8)

Slide5:

a. Thôøi gian : Ngaøy thöù nhaát trong tuaàn , ñoù laø ngaøy Chuùa nhaät . Boái caûnh 28,1

b. Ngöôøi ñeán moä:

b. Ngöôøi ñeán moä Maria Maùcñala vaø Maria khaùc

Slide7:

Ñaát rung chuyeån döõ doäi . Caùc thieân thaàn xuaát hieän . 2. Hieän töôïng 28,2-3

Slide8:

Rung raåy , khieáp sôï vaø hoùa ra nhö cheát 3. Phaûn öùng cuûa lính canh moà 28,4

Slide9:

Traán an caùc baø . Baùo tin: CGS ñaõ phuïc sinh . Leänh truyeàn : Ñeán xem ngoâi moä . Baùo tin cho caùc toâng ñoà vaø heïn gaëp hoï taïi Galileâ 4. Söù ñieäp cuûa caùc thieân thaàn 28,5-8

Slide10:

5. Phaûn öùng cuûa caùc phuï nöõ 28,8 Sôï xen laãn vui möøng . Chaïy veà baùo tin cho caùc Toâng ñoà

Slide11:

II. Chuùa Gieâsu hieän ra vôùi caùc phuï nöõ 28,9-10

Slide12:

1. Gaëp gôõ (28,9). CGS gaëp caùc baø : Maria Maùcñala , Maria khaùc . Chaøo : Cuõng laø lôøi keâu goïi “ haõy vui leân ”

Slide13:

b. Phaûn öùng cuûa caùc baø . OÂm chaàm vaø baùi laïy : Ñaây laø cöû chæ vöøa thaân thöông vöøa toû loøng toân kính .

2. Leänh truyeàn 28,10:

2. Leänh truyeàn 28,10 CGS laäp laïi nhöõng ñieàu maø caùc thieân thaàn ñaõ truyeàn cho caùc baø: - Traán an : Ñöøng sôï. - Baùo tin cho caùc moân ñeä : Ñeán Galileâ, hoï seõ gaëp Ngaøi.

Slide15:

Baùo caùo cuûa lính canh 28,11: Ngoâi moä troáng . Nhöõng hieän töôïng gheâ sôï xaûy ra. Lôøi baùo caùo that ñuùng . II. Caùc thöôïng teá löøa ñaûo 28,11-15

Slide16:

2. Möu ñoà cuûa giôùi laõnh ñaïo Do thaùi 28,12-14: Mua chuoäc lính canh : Cho tieàn . Loan tin: Moân ñeä CGS ñeán lay xaùc khi hoï ñang nguû

Söï phi lyù cuûa tin ñoàn :

Söï phi lyù cuûa tin ñoàn Neáu caùc moân ñeä ñeán laáy xaùc khi lính ñang nguû thì laøm sao bieát ñöôïc? Neáu bieát caùc moân ñeä laáy xaùc CGS thì taïi sao hoï khoâng ngaên chaën?

3. Coäng taùc cuûa lính canh 28,15:

3. Coäng taùc cuûa lính canh 28,15 Hoï nhaän tieàn vaø laøm nhö lôøi cuûa giôùi laõnh ñaïo Do thaùi. Hoï bò bieán ñoåi bôûi ñoàng tieàn: töø nhöõng ngöôøi noùi söï that trôû thaønh nhöõng ngöôøi noùi doái.

Slide19:

Baøi hoïc

Slide20:

1. Caùc phuï nöõ traøn ngaäp nieàm vui vì gaëp ñöôïc Ñaáng Phuïc Sinh . Nieàm vui ñoù thuùc ñaåy hoï nhanh choùng loan baùo cho caùc moân ñeä . Söï phuïc sinh cuûa Chuùa laø nieàm hy voïng cho nieàm tin cuûa chuùng ta, mang ñeán cho chuùng ta nieàm vui . Chuùng ta coù caûm nhaän ñöôïc khoâng ? Chuùng ta coù nhanh choùng vaø tích cöïc loan baùo nieàm hy voïng ñoù cho ngöôøi khaùc khoâng ?

Slide21:

" Taïi sao khoâng vui ? chaéc laø giöõa taâm hoàn con vôùi Chuùa coù ñieàu gì khoâng oån ? Xeùt mình ñi , con seõ thaáy ngay " (ÑHV 534).

Slide22:

2. Nhoùm laõnh ñaïo Do thaùi töøng ñeà nghò ñaët lính canh ñeå ngaên ngöøa söï gian laän cuûa caùc moân ñeä thì baây giôø chính hoï laø nhöõng ngöôøi gian laän . Chæ coù nhöõng ngöôøi ñaày möu meïo môùi coù theå thöïc hieän nhöõng möu meïo ñoù .

Slide23:

3. Lính canh ñoàng loaõ vôùi giôùi laõnh ñaïo Do thaùi vì tieàn . Ngaøy hoâm nay, cuõng coù nhöõng ngöôøi quaù ham tieàn . Hoï tìm ñuû moïi caùch ñeå kieám tieàn , thaäm chí coøn duøng caû vieäc laøm gian aùc .

Chuùa Gieâsu hieän ra taïi Galileâ 28,16-20:

Chuùa Gieâsu hieän ra taïi Galileâ 28,16-20

I. Boái caûnh 28,16:

I. Boái caûnh 28,16 Theo như lời Chúa Giêsu dặn dò qua các phụ nữ , nhóm Tông đồ trở về Galilê để gặp Ngài . 1. Nhóm Mười Một Tông đồ . Vì Giuđa đã chết và lúc này các ông chưa chọn Mátthia để thay thế .

2. Trên ngọn núi cao.:

2. Trên ngọn núi cao . Không biết là núi nào , nhưng có lẽ nên hiểu " núi " theo cái nhìn của Mátthêu , nghĩa là nơi Thiên Chúa mặc khải . Chính Chúa Giêsu giảng bài giảng trên núi (Mt 5,1); Ngài tỏ vinh quang trên núi . Bây giờ , cũng trên núi , Ngài tỏ mình ra và trao cho các Tông đồ sứ vụ rao giảng Tin mừng .

II. Thái độ của các Tông đồ (28,17).:

II. Thái độ của các Tông đồ ( 28,17). Có hai phản ứng : 1. Bái lạy . Cử chỉ này nói lên lòng tin và sự tôn thờ Chúa Phục sinh của các môn đệ .

2. Ít người hoài nghi.:

2. Ít người hoài nghi . Không phải tất cả các môn đệ đều tin ngay lúc này . Một vài người tỏ ra hoài nghi . Người ta cho rằng , những người còn hoài nghi có thể là các môn đệ khác . Họ theo Chúa Giêsu thời gian ngắn nên đức tin chưa đủ mạnh .

III. Trao sứ mệnh (28,18-20).:

III. Trao sứ mệnh ( 28,18-20 ). 1 . Bảo đảm về quyền năng của Ngài Chúa Giêsu khẳng định uy quyền của Ngài để làm an tâm các Tông đồ : " Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất ".

2. Làm cho muôn dân trở thành môn đệ. :

2. Làm cho muôn dân trở thành môn đệ . Nhiệm vụ thứ nhất các môn đệ phải làm là ra đi rao giảng về Chúa và giúp người ta trở thành môn đệ qua phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi .

3. Dạy bảo những lời Chúa dạy. :

3. Dạy bảo những lời Chúa dạy . Nhiệm vụ thứ hai của các môn đệ là giúp anh chị em tân tòng trở thành những môn đệ đích thực bằng cách dạy dỗ họ những gì Chúa Giêsu đã truyền , đó là giới răn yêu thương .

4. Lời hứa.:

4. Lời hứa . Chúa Giêsu hứa với các Tông đồ : " Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế ". Việc rao giảng không phải là việc dễ dàng với nhóm Mười Một . Nhưng họ được bảo đảm là họ không rao giảng một mình . Có Chúa luôn hiện diện với họ để nâng đỡ họ . Người hiện diện với họ trong mọi hoàn cảnh , ở mọi nơi và mọi thời : " Mọi ngày cho đến tận thế ".

Slide33:

Baøi hoïc

Slide34:

1. Leänh truyeàn ra ñi rao giaûng Tin möøng khoâng daønh rieâng cho caùc Toâng ñoà maø daønh cho moïi Kitoâ höõu . Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ nhaán maïnh ñeán " Kitoâ höõu-truyeàn giaùo " chöù khoâng phaûi " Kitoâ höõu vaø truyeàn giaùo ", nghóa laø boån phaän truyeàn giaùo gaén lieàn vôùi caên tính cuûa Kitoâ höõu . Toâi ñaõ soáng söù meänh naøy theá naøo ?

Slide35:

"Chuùa baûo con: 'haõy ñi rao giaûng Phuùc AÂm'. Chuùa khoâng ra thôøi khoaù bieåu, khoâng vaïch keá hoaïch. Chuùa ñeå con saùng kieán thöïc hieän, mieãn laø con mang Phuùc AÂm" (ÑHV 74).

Slide36:

2. " Anh em phaûi daïy baûo hoï tuaân giöõ nhöõng ñieàu Thaày ñaõ truyeàn ". Boån phaän truyeàn giaùo khoâng döøng laïi ôû vieäc ñöa ngöôøi khaùc vaøo ñaïo maø coøn phaûi tieáp tuïc giuùp cho hoï ngaøy caøng tröôûng thaønh hôn trong ñôøi soáng ñöùc tin, nghóa laø giuùp hoï hieåu vaø soáng nhöõng gì Chuùa ñaõ truyeàn daïy .

Slide37:

Raát tieác, nhieàu nôi chæ nhaém ñeán vieäc ñöa nhieàu ngöôøi vaøo ñaïo maø chöa quan taâm ñuû trong vieäc giuùp anh chò em taân toøng vöõng maïnh hôn trong vieäc soáng ñaïo.

authorStream Live Help