Mt chuong 27

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 27

Slide2:

Goàm coù : 1. Quyeát ñònh giaûi Chuùa Gieâsu ñeán Philatoâ vaø keát thuùc bi thaûm cuûa Giuña (27,1-10). 2. Tröôùc Toång traán Philatoâ (27,11-31). 3. Cheá nhaïo Chuùa Gieâsu (27,27-31). 4. Chuùa Gieâsu treân thaäp giaù (27,32-56). 5. Mai taùng Chuùa Gieâsu (27,57-66 ).

Slide3:

Quyeát ñònh giaûi CGS ñeán Philatoâ vaø keát thuùc bi thaûm cuûa Giuña 27,1-10

Slide4:

Hoï muoán gieát CGS neân quyeát ñònh giaûi Ngaøi ñeán Philatoâ . Lyù do: Quyeát ñònh keát aùn thuoäc quyeàn chính quyeàn Roâma I. Quyeát ñònh cuûa giôùi laõnh ñaïo Do thaùi (27,1-2)

Slide5:

II. Keát thuùc bi thaûm cuûa Giuña 27,3-10

Slide6:

Nhaän ra sai laàm : - Neùm tieàn vaøo ñeàn thôø . Tieàn khoâng coøn quan troïng vôùi oâng nöõa . Sai laàm cuûa oâng chöùng toû söï voâ toäi cuûa CGS. 1. Thaùi ñoä cuûa Giuña 27,3-4a

Slide7:

b. Ñaùnh maát hy voïng (27,5): - Nhaän ra sai nhöng tuyeät voïng : Khoâng tin Chuùa tha thöù cho oâng

Slide8:

Phuûi tay : Giuña chæ laø coâng cuï cuûa hoï . Taäu thöûa ruoäng choân caát ngoaïi kieàu : Xem ra baùc aùi nhöng che ñaäy xaáu xa cuûa hoï 2. Thaùi ñoä cuûa giôùi laõnh ñaïo Do thaùi 27,4b-10

Slide9:

ÖÙng nghieäm lôøi tieân tri: Vieäc laøm cuûa Giuña ñaõ öùng nghieäm lôøi tieân tri Dacaria 11,12-13. Hay noùi caùch khaùc : Cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa Gieâsu öùng nghieäm lôøi Thaùnh Kinh

Slide10:

Baøi hoïc

Slide11:

1. Vì loøng ghen gheùt, giôùi laõnh ñaïo baát chaáp taát caû, khoâng chæ phieân xöû baát hôïp phaùp vaøo ban ñeâm maø coøn tìm caùch möôïn tay chính quyeàn ñeå thuû tieâu Chuùa Gieâsu. Con ngöôøi coù theå baát chaáp taát caû, duøng moïi thuû ñoaïn ñeå ñaït ñöôïc moät muïc ñích naøo ñoù.

Slide12:

2 . Giuña hoái haän nhöng laïi thieáu loøng tin vaøo loøng tha thöù cuûa Chuùa, neân oâng ñi ñeán choã dieät vong.

Slide13:

Ai trong chuùng ta cuõng coù toäi, caàn phaûi saùm hoái. Saùm hoái laø nhaän ra toäi cuûa mình vaø tin vaøo loøng tha thöù cuûa Chuùa. Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ noùi: "Thieân Chuùa khoâng bao giôø bieát meät khi tha thöù, chính chuùng ta laø keû caûm thaáy meät moûi khi caàu xin loøng thöông xoùt cuûa Ngöôøi" ( Toâng huaán "Nieàm vui Tin möøng", soá 3).

Slide14:

3. Giôùi laõnh ñaïo Do thaùi söû duïng Giuña nhö coâng cuï ñeå ñaït muïc ñích cuûa mình. Ñoù cuõng laø baøi hoïc cho nhöõng ai luoân chaïy theo theá löïc cuûa traàn gian maø phaûn boäi Chuùa.

Slide15:

Tröôùc toång traán Philatoâ 27,11-26

Slide16:

I. Giôùi laõnh ñaïo do thaùi Toá caùo CGS 3 toäi : Saùch ñoäng daân chuùng . Ngaên caûn daân noäp thueá . Töï xöng laø vua .

Slide17:

2. Xuùi giuïc daân chuùng Hoï toá caùo Chuùa Gieâsu laø saùch ñoäng daân chuùng , nhöng thöïc teá chính hoï laïi xuùi giuïc daân chuùng cuøng hoâ haøo , gaây aùp löïc treân Philatoâ maø ñoùng ñinh Chuùa Gieâsu .

3. Xin tha cho Baraba:

3. Xin tha cho Baraba - Keát toäi CGS ngöôøi voâ toäi, nhöng hoï laïi xin tha cho Baraba, ngöôøi gaây baïo loaïn. - Hoï saün saøng laõnh haäu quaû cho vieäc laøm cuûa mình ñeå loaïi tröø CGS.

Slide19:

II. Chuùa Gieâsu

Slide20:

1. Khaúng ñònh. Chuùa Gieâsu khaúng ñònh mình laø vua khi traû lôøi vôùi Philatoâ: " Chính ngaøi noùi ñoù ", coù nghóa laø " ñuùng nhö vaäy ". Ngaøi luoân yù thöùc mình laø ai? vaø saün saøng noùi leân söï thaät duø cho söï thaät aáy daãn Ngaøi ñeán caùi cheát.

Slide21:

2. Im laëng : Ngaøi im laëng tröôùc lôøi toá caùo cuûa ngöôøi Do thaùi : Vì Ngaøi bieát khoâng theå thay ñoåi thaùi ñoä cuûa hoï vaø Ngaøi saün saøng ñoùn nhaän con ñöôøng thaäp giaù .

Slide22:

III. Philatoâ

Slide23:

Bieát roõ CGS voâ toäi : Trong Lc , 3 laàn oâng tuyeân boá CGS voâ toäi ( Lc 23,4.14.22)

Slide24:

2. OÂng khoâng ñuû can ñaûm OÂng muoán tha cho CGS nhöng tröôùc aùp löïc cuûa daân chuùng oâng can ñaûm tuyeân boá CGS voâ toäi. OÂng röûa tay noùi leân thaùi ñoä nhu nhöôïc cuûa oâng. Keát quaû: CGS bò keát aùn

Slide25:

Cheá nhaïo : Cheá nhaïo nhö vò vua : maëc aùo choaøng ñoû , ñoäi maõo gai , caàm caây saäy IV. Sæ nhuïc vaø cheá nhaïo CGS 27,27-31

Slide26:

Long bào được thay bằng áo choàng đỏ. Triều thiên được thay bằng mão gai. Gậy hay thanh gươm được thay bằng cây sậy.

Slide27:

Trong Cöïu Öôùc , ngöôøi coâng chính vaø nhöõng ngöôøi ngheøo heøn laø ñoái töôïng cho ngöôøi ta nhaïo cöôøi vaø ñay nghieán (x. Tv 21,8; 43,11;51,8). Tröôùc ñaây , ngöôøi Do thaùi cheá nhaïo Chuùa Gieâsu nhö ngoân söù , baây giôø lính Roâma nhaïo cöôøi Ngaøi nhö vua .

Slide28:

2. Sæ nhuïc . Quaân lính khaïc nhoå vaøo maët Chuùa Gieâsu . Hoï laáy gaäy ñaäp vaøo ñaàu , loät aùo vaø quyø goái thöa " vaïn tueá " caùch mæa mai . Chuùa Gieâsu chòu ñöïng taát caû vì vaâng lôøi Chuùa Cha ñeå thöïc hieän keá hoaïch cöùu ñoä nhaân loaïi .

Slide29:

Baøi hoïc

Slide30:

1. Daân Do thaùi : Tieáp tuïc toá caùo gian ñeå tieâu dieät Chuùa Gieâsu . Ngay caû daân chuùng cuõng deã bò loâi cuoán theo dö luaän ñeå hoâ haøo ñoùng ñinh Chuùa . Nhieàu ngöôøi caûm phuïc Chuùa Gieâsu nhöng khoâng ñuû can ñaûm ñeå theo Ngaøi ñeán cuøng . Ñoù phaûi chaêng cuõng laø thaùi ñoä cuûa chuùng ta?

Slide31:

2. Philatoâ nhaän ra söï voâ toäi cuûa Chuùa Gieâsu . OÂng coù ñaày ñuû thaåm quyeàn ñeå tuyeán boá Ngaøi voâ toäi . Nhöng vì sôï maát loøng daân , sôï chieác gheá quyeàn löïc cuûa oâng bò nguy hieåm neân oâng laøm ngô ñeå ngöôøi voâ toäi bò gieát . Ñoâi khi cuõng vì chuùt lôïi loäc hay danh voïng , chuùng ta cuõng nhaém maét tröôùc leõ phaûi .

Slide32:

b. Chuùa Gieâsu treân thaäp giaù 27,32-56

Slide33:

Ñoùng ñinh 27,32-38

Slide34:

1. Simon, Kyreâneâ 27,32 Coù leõ laø khaùch haønh höông

Slide35:

Theo luaät, töû toäi phaûi töï vaùc thaäp giaù ñeán nôi haønh quyeát.

Slide36:

Chuùa Gieâsu töï vaùc thaäp giaù, nhöng vì söùc suy yeáu bôûi nhöõng traän ñoøn neân nhieàu laàn Ngaøi bò ngaõ.

Slide37:

Vì theá, quaân lính baét moät ngöôøi vaùc ñôõ cho Chuùa, ngöôøi aáy laø Simon queâ ôû Kyreâneâ, vuøng ñaát naèm beân bôø bieån baéc Phi Chaâu, nôi ñaây coù nhieàu kieàu baøo Do thaùi sinh soáng (x. Cv 2,10; 11,20).

Slide38:

Simon laø hình aûnh cuûa ngöôøi moân ñeä: Ngöôøi vaùc thaäp giaù vaø theo Chuùa Gieâsu

Slide39:

ÑOÙNG ÑINH 27,38

Slide40:

a. Nôi choán Nuùi soï hay Calvario, Goânghoâta

Slide41:

Cho CGS uoáng röôïu pha maät ñaéng: Muïc ñích laø laøm giaûm ñau cho phaïm nhaân vì coù chaát gaây meâ. Nhöng CGS chæ neám moät chuùt. Ngaøi muoán ñoùn nhaän moïi ñau ñôùn trong cuoäc thöông khoù.

Slide42:

Quaân lính Ñoùng ñinh CGS Chia nhau aùo + boác thaêm Quaân lính Ñoùng ñinh CGS Chia nhau aùo vaø boác thaêm

Slide43:

Baûn aùn treân ñaàu thaäp giaù: "Ngöôøi naøy laø Gieâsu, vua ngöôøi Do thaùi". Cuõng laø moät lôøi mæa mai nhaém vaøo Chuùa Gieâsu.

Nhà thờ gỗ thánh giá tại Rôma:

Nhà thờ gỗ thánh giá tại Rôma

Gỗ trên đầu thập giá INRI:

Gỗ trên đầu thập giá INRI

Gỗ Thánh Giá CGS:

Gỗ Thánh Giá CGS

Những di tích về thập giá CGS Tại Rôma:

Những di tích về thập giá CGS Tại Rôma

Gai trên mão gai Đinh đóng CGS:

Gai trên mão gai Đinh đóng CGS

Slide49:

II. CGS bò cheá nhaïo 27,39-44

Slide50:

1. Nhöõng ngöôøi cheá nhaïo Keû qua ñöôøng , Thuû laõnh Do thaùi ; Quaân lính Roâma ; hai teân troäm , baûn aùn treân ñaàu

Slide51:

2. Nhöõng lôøi cheá nhaïo . - Nhaèm thaùch thöùc CGS xuoáng khoûi thaäp giaù : Neáu mi laø Ñöùc Kitoâ , xuoáng khoûi thaäp giaù ñi naøo . - Gôïi laïi caùc côn caùm doã trong sa maïc

Slide52:

CGS taét thôû 23,44-49

Slide53:

1. CGS keâu lôùn tieáng 27,46 Laïy Thieân Chuùa cuûa con, sao Ngaøi boû rôi con? Coù hai giaûi thích:

Slide54:

Giaûi thích 1: Caâu noùi naøy noùi leân con ngöôøi thaät cuûa Chuùa Gieâsu . Ngaøi khoâng chæ laø Thieân Chuùa maø coøn laø con ngöôøi nöõa . Laø con ngöôøi , Chuùa Gieâsu cuõng gaëp nhöõng giaây phuùt ñau ñôùn trong cuoäc soáng , maø treân thaäp giaù laø giaây phuùt ñau ñôùn nhaát .

Slide55:

Giaûi thích 2: Caâu naøy trích töø Thaùnh Vònh 22 ( Tv 22,2). Phaûi ñaët caâu naøy trong toaøn boä cuûa Thaùnh Vònh 22. Thaùnh vònh naøy keát thuùc trong chieán thaéng vinh quang cuûa ngöôøi traûi qua ñau khoå . Thaùnh Vònh naøy ñeå noùi leân hoaøn caûnh hieän taïi cuûa Chuùa Gieâsu : Sau ñau khoå aáy laø chieán thaéng vinh quang .

Slide56:

2. Nhöõng hieän töôïng sau khi CGS cheát 27,51-53

Slide57:

a. Maøn ñeàn thôø xeù ra Nôi ngaên caùch giöõa TC vaø con ngöôøi bò phaù bôûi caùi cheát cuûa CGS: Con ngöôøi nhìn thaáy TC

Màn đền thờ:

Màn đền thờ

Màn đền thờ xé ra:

Màn đền thờ xé ra

Slide60:

b. Caùc hieän töôïng khaùc. Ñaát rung ñaù vôõ, moà maõ baät tung... laø nhöõng hình aûnh dieãn taû " ngaøy cuûa Chuùa ", ngaøy giaûi phoùng. Vôùi caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu, ngaøy cuûa Chuùa ñöôïc thöïc hieän. Ngaøi giaûi cöùu nhöõng ngöôøi laønh vaø ñöa hoï vaøo thaønh thaùnh treân trôøi

Slide61:

3. Caùc chöùng nhaân (27,54-56)

a. Vieân ñoäi tröôûng 27,54:

a. Vieân ñoäi tröôûng 27,54 Tuyeân boá: CGS laø Con Thieân Chuùa: Ñaây vöøa laø lôøi tuyeân xöng vöøa laø lôøi laøm chöùng veà Chuùa Gieâsu

a. Caùc phuï nöõ 27,55-56:

a. Caùc phuï nöõ 27,55-56 Hoï ñöùng ñaøng xa vaø quan saùt . Ñaây laø söï quan saùt cuûa nhöõng chöùng nhaân maét thaáy tai nghe .

Slide64:

Baøi hoïc

Slide65:

1. Trong nhöõng giaây phuùt ñau khoå, Chuùa Gieâsu cuõng tìm ñöôïc nguoàn an uûi laø caùc phuï nöõ trung thaønh theo Ngaøi, hay Simon Kyreâneâ saün saøng vaùc thaäp giaù ñôõ Ngaøi. Chuùa Gieâsu cuõng muoán chuùng ta chia seû nhöõng ñau khoå cuûa Ngaøi.

Slide66:

2. Giôùi laõnh ñaïo Do thaùi cheá nhaïo Chuùa Gieâsu : " Neáu oâng xuoáng khoûi thaäp giaù ñi thì chuùng toâi tin oâng ". Ñaây laø ñöùc tin coù ñieàu kieän vôùi Chuùa . Chuùng ta cuõng thöôøng caàu nguyeän nhö theá : " Neáu Chuùa ban cho con ñieàu naøy , ñieàu kia ñi , thì con tin Chuùa ". Giaû söû Chuùa khoâng ñaùp öùng lôøi caàu xin cuûa chuùng ta thì sao ? Chuùng ta boû Chuùa phaûi khoâng ? Thaät nguy hieåm cho nhöõng lôøi caàu xin coù ñieàu kieän .

Slide67:

3. Nhieàu ngöôøi nhìn leân thaäp giaù ñeå cheá nhaïo Chuùa . Nhöng chuùng ta haõy nhìn leân thaäp giaù : ñeå thaáy toäi cuûa traàn gian , thaáy toäi cuûa chuùng ta vaø thaáy ñöôïc tình thöông cuûa Chuùa daønh cho chuùng ta. Haõy naêng ñeán chieâm ngaém thaäp giaù Chuùa .

Slide68:

4. Nhöõng ngöôøi phuï nöõ ñaõ theo Chuùa Gieâsu ñeán cuøng , trong khi caùc moân ñeä cuûa Ngaøi thì boû troán . Caùc baø quyù meán Ngaøi ñeán noãi khoâng theå lìa xa Ngaøi . Tình thöông khieán thuùc ñaåy caùc baø theo Chuùa ñeán cuøng . Chæ coù tình ñích thöïc môùi giuùp chuùng ta gaén boù maät thieát vôùi Chuùa ngay caû trong nhöõng giaây phuùt ñau khoå . Xin Chuùa ban cho chuùng ta tình yeâu aáy .

Slide69:

5. Böùc maøn trong ñeàn thôø xeù ra , töø ñaây con ngöôøi ñöôïc thaáy Thieân Chuùa roõ raøng , ñoù laø qua Chuùa Gieâsu . Qua Chuùa Gieâsu , chuùng ta seõ thaáy vaø bieát Thieân Chuùa laø ai . Haõy nhìn leân thaäp giaù ñeå nghe Chuùa noùi vôùi chuùng ta: “ Thieân Chuùa gioáng nhö vaäy ñoù , Thieân Chuùa yeâu thöông chuùng ta nhö theá ñoù ”.

Slide70:

TAÙNG XAÙC 27,57-66

Slide71:

I. Mai taùng 27,57-61

Slide72:

1. Giuse Arimathia: - Thaønh vieân thöôïng hoäi ñoàng, Ngöôøi löông thieän, Khoâng taùn thaønh gieát CGS, Troâng chôø Nöôùc TC

Slide73:

OÂng ñaõ an taùng CGS caùch caån thaän

Slide74:

Ngoâi moä thôøi CGS Ñaù laáp mieäng

Slide75:

Caùc Phuï nöõ

Slide76:

Ñoù laø Maria Mañaleâna vaø Maria khaùc. Maria khaùc chính laø meï cuûa Giacoâbeâ vaø Giuse

Slide77:

Theo CGS töø Galileâ nghóa laø theo Chuùa ngay töø ñaàu, chöùng kieän vieäc Chuùa laøm, Chuùa noùi vaø caùi cheát, trong khi caùc Toâng ñoà boû troán.

Slide78:

- Hoï ngoài ñoái dieän vôùi ngoâi moä: Ñaây cuõng laø thaùi ñoä quan saùt trong tö caùch nhaân chöùng. Hoï ñaõ laøm chöùng veà caùi cheát cuûa CGS, baây giôø laøm chöùng caû söï an taùng cuûa Ngaøi nöõa.

II. Lính canh moà 27,62-66:

II. Lính canh moà 27,62-66 1. Chủ mưu: Các Thượng tế và những người Pharisêu. 2. Đề nghị: Họ xin Philatô cho lính canh mồ. 3. Lý do: Họ sợ các môn đệ đến lấy xác Chúa Giêsu và phao tin rằng Ngài sống lại. 4. Kết quả: Philatô đồng ý với họ. Lính canh có thể bao gồm lính của Rôma và lính của Đền thờ.

Slide80:

Baøi hoïc

Slide81:

1. Khoâng phaûi taát caû caùc thaønh vieân trong Thöôïng Hoäi ñoàng ñeàu xaáu , vì ít ra coøn coù Giuse hay Nicoâñeâmoâ . Ngöôïc laïi , khoâng phaûi taát caû nhöõng ngöôøi theo Chuùa ñeàu toát ; chaúng haïn nhö Giuña . ÔÛ trong taäp theå naøo cuõng theá , ñeàu coù ngöôøi toát vaø ngöôøi xaáu .

Slide82:

2. Caùc phuï nöõ naøy laø maãu göông cho chuùng ta veà loøng trung kieân . Hoï khoâng sôï nguy hieåm , theo Chuùa ñeán cuøng , ngay caû nhöõng giaây phuùt nguy khoán nhaát cuûa Chuùa .

Slide83:

3. Giôùi laõnh ñaïo Do thaùi nghó ra chuyeän aên caép xaùc roài phao tin. Ñoù laø moät vieäc ñaùnh löøa daân chuùng . Suy nghó ra caùch naøy chæ coù theå phaùt xuaát töø nhöõng taâm hoàn ñaày möu meïo , tính toaùn gian ngoa . Ngaøy hoâm nay vaãn coøn raát nhieàu nhöõng taâm hoàn nhö theá . Hoï nghó ra nhieàu möu meïo ñeå truïc lôïi cho mình vaø haïi ñoàng loaïi . Xin cho chuùng ta bieát soáng ngay thaät .

authorStream Live Help