Mt Chương 26

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 26

Goàm coù:

Goàm coù 1. AÂm möu haïi CGS vaø xöùc daàu taïi Beâtania (26,1-13) 2. Giuña noäp CGS (26,14-16) 3. AÊn leã vöôït qua (26,17-35) 4. Trong vöôøn Gheáseâmani(26,36-46) 5. CGS bò baét (26,47-56) 6. Tröôùc thöôïng hoäi ñoàng (26,57-68) 7. Pheâroâ choái thaày (26,69-75)

AÂm möu haïi CGS vaø xöùc daàu taïi Beâtania 26,1-13:

AÂm möu haïi CGS vaø xöùc daàu taïi Beâtania 26,1-13 I. AÂm möu gieát haïi Chuùa Gieâsu 26,1-5

1. CGS khaúng ñònh laïi cuoäc thöông khoù (26,1-2):

1. CGS khaúng ñònh laïi cuoäc thöông khoù (26,1-2) "Daïy nhöõng ñieàu aáy xong": Ñoù laø baøi giaûng veà ngaøy caùnh chung ñöôïc noùi ôû chöông 24 vaø 25.

b. Thôøi ñieåm: Dòp leã Vöôït Qua:

b. Thôøi ñieåm: Dòp leã Vöôït Qua Leã Vöôït Qua: 14 Nisan (thaùng 3 hay 4), töôûng nieäm Chuùa Giaûi phoùng Israel ra khoûi Ai caäp. Sau ñoù laø tuaàn leã baùnh khoâng men.

c. CGS xaùc ñònh laïi:

c. CGS xaùc ñònh laïi “Con Ngöôøi bò noäp ”: Cuoäc khoå naïn xaõy ra trong dòp leã Vöôït Qua nhaèm noùi raèng : Chuùa Gieâsu laø Chieân Vöôït Qua, hy sinh maïng soáng ñeå cöùu nhaân loaïi .

2. AÂm möu cuûa laõnh ñaïo Do thaùi 26,3-5:

2. AÂm möu cuûa laõnh ñaïo Do thaùi 26,3-5 a. Giôùi laõnh ñaïo : Ñöùng ñaàu laø Thöôïng teá Caipha nhoùm hoïp. Caipha laø con reå cuûa Thöôïng teá Khanna. OÂng laøm Thöôïng teá töø naêm 18 ñeán 36 sau coâng nguyeân.

Slide8:

b. Quyeát ñònh gieát CGS vì CGS: Ñuïng chaïm ñeán quyeàn lôïi cuûa hoï . Quôû traùch hoï naëng lôøi . Loâi keùo daân chuùng , sôï coù baïo loaïn .

Slide9:

c. Hoï sôï. Taïi sao? Vì leã Vöôït Qua ñoâng ngöôøi haønh höông. Hoï sôï nhöõng ngöôøi moä meán CGS baïo loaïn.

XÖÙC DAÀU TAÏI BEÂTANIA 26,6-13:

XÖÙC DAÀU TAÏI BEÂTANIA 26,6-13

Slide11:

- Taïi nhaø oâng Simon cuøi ôû Beâtania. - 2 ngaøy tröôùc leã Vöôït qua. 1. Boái caûnh vaø nôi choán 26,6

2. Ngöôøi phuï nöõ 26,7:

2. Ngöôøi phuï nöõ 26,7 a. Moät ngöôøi phuï nöõ. Mt khoâng noùi teân, nhöng Gioan xaùc ñònh laø Maria em cuûa Maùtta

Slide13:

2. Mang bình daàu thôm - Loaïi daàu thôm raát quyù giaù - Daàu thôm laø thöù quyù giaù ngöôøi Do thaùi thöôøng caát giöõ -Ga: giaù trò 300 ñoàng.

Slide14:

Xöùc leân ñaàu Chuùa Gieâsu: Xöùc daàu daáu chæ mai taùng. Maria laøm vieäc nghóa ñoái vôùi CGS .

2 vieäc nghóa cuûa ngöôøi Do thaùi:

2 vieäc nghóa cuûa ngöôøi Do thaùi 1. Boá thí. 2. Thöông ngöôøi. Ñaùng quyù hôn caû boá thí. An taùng keû cheát thuoäc loaïi thöông ngöôøi. Maria ñang laøm cho CGS daïng thöù hai.

3. Phaûn öùng cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh (26,8-13):

3. Phaûn öùng cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh (26,8-13) a. Caùc moân ñeä: - Cho laø phí phaïm - Ñeà nghò baùn laáy tieàn (300 ñoàng) boá thí cho ngöôøi ngheøo. - Theo Ga, Giuña laáy lyù do boá thí cho ngöôøi ngheøo nhöng chæ laø nguî bieän

Slide17:

b. Phaûn öùng cuûa Chuùa Gieâsu (26,10-13) - Traùch caùc moân ñeä: gaây chuyeän vôùi ngöôøi phuï nöõ

Slide18:

Ñaùnh giaù vieäc laøm cuûa ngöôøi phuï nöõ: - Ñoù laø vieäc nghóa. - Laøm aùm chæ vieäc mai taùng cho Chuùa

Slide19:

Phaân bieät vieäc baùc aùi vaø vieäc nghóa - Baùc aùi: raát nhieàu cô hoäi ñeå laøm. - Vieäc nghóa cho Chuùa raát ít vaø phaûi öu tieân

Slide20:

Ñeà cao vieäc laøm cuûa ngöôøi phuï nöõ: Seõ ñöôïc loan truyeàn baát cöù nôi ñaâu Tin möøng ñöôïc rao giaûng. Chuùng ta hoâm nay ñang nhaéc ñeán.

Slide21:

Baøi hoïc

Slide22:

1. Ngöôøi phuï nöõ ñoå daàu leân ñaàu Chuùa. Coù leõ bình daàu thôm laø taøi saûn quyù giaù nhaát cuûa coâ, nhöng coâ saün saøng daâng cho Chuùa taát caû chæ vì coâ yeâu meán Chuùa.

Slide23:

Ñoù cuõng laø tình yeâu Chuùa muoán chuùng ta daâng cho Ngaøi: taát caû chöù khoâng phaûi 1 phaàn 10

2. Bình daàu thôm bò ñaäp vôõ vaø muøi thôm lan khaép phoøng:

2. Bình daàu thôm bò ñaäp vôõ vaø muøi thôm lan khaép phoøng Bình daàu phaûi bò ñaäp vôõ thì muøi thôm môùi lan toaû cho nhöõng ngöôøi xung quanh. Chuùa ban cho chuùng ta bình daàu thôm laø khaû naêng… neáu giöõ kín thì chaúng sinh ích gì cho tha nhaân. Chæ söû duïng cho tha nhaân thì môùi ñuùng yù Chuùa

Slide25:

Giuña noäp Chuùa 26,14-16

I. Söï chuû ñoäng cuûa Giuña 26,14-15a:

I. Söï chuû ñoäng cuûa Giuña 26,14-15a 1. Giuña Iscarioát, thuoäc nhoùm 12. 2. Chuû ñoäng ñi gaëp Thöôïng Teá. 3. Ra giaù vôùi vò thöôïng teá: OÂng choïn tieàn vaø saün saøng boû Chuùa. Chuû cuûa ñôøi oâng laø tieàn chöù khoâng phaûi Chuùa.

II.Quyeát ñònh cuûa Thöôïng teá 26,15b-16:

II.Quyeát ñònh cuûa Thöôïng teá 26,15b-16 1. Vui möøng coäng taùc vôùi Giuña . 2. Traû 30 ñoàng : 1/10 giaù trò cuûa bình daàu maø Maria xöùc cho Chuùa . Giuña leân tieáng laøm vieäc baùc aùi . Baây giôø laïi baùn thaày

Slide28:

Baøi hoïc

Slide29:

Giuña duøng lôøi leõ heát söùc toát ñeïp (boá thí cho ngöôøi ngheøo) ñeå che giaáu söï tham lam cuûa mình. Vaø cuõng chính vì loøng tham maø oâng saün saøng laøm taát caû, ngay caû baùn thaày cuûa mình. OÂng ñaõ quyeát ñònh choïn tieàn hôn laø choïn Chuùa. Nhieàu ngöôøi hoâm nay cuõng laáy nhöõng lyù do heát söùc toát ñeïp vaø thaùnh thieän ñeå che giaáu haønh vi xaáu xa cuûa mình, nhaát laø lôïi duïng ngöôøi ngheøo ñeå truïc lôïi cho mình.

AÊN LEÃ VÖÔÏT QUA 26,17-35:

AÊN LEÃ VÖÔÏT QUA 26,17-35

Slide31:

I. Chuaån bò 26,17-19 a. Thôøi gian: Leã Vöôït Qua. b. Ñeà nghò caùc moân ñeä: Nhaán maïnh ñeán “Thaày muoán”.

Slide32:

2. Daën doø caùc moân ñeä (26,18) - Ñeán nhaø ngöôøi kia vaø noùi: nghóa laø CGS coù söï chuaån bò kyõ. - CGS bieát tröôùc vaø chaáp nhaän con ñöôøng thaäp giaù Ngaøi phaûi ñi.

Phoøng tieäc ly:

Phoøng tieäc ly

II. Giuña phaûn boäi 26,20-25:

II. Giuña phaûn boäi 26,20-25 1. Lôøi tieân baùo (26,20-21): Moät trong anh em noäp Thaày. Lôøi naøy laø: Noùi leân loøng ñau xoùt cuûa CGS. Lôøi thöùc tænh daønh cho Giuña

2. Phaûn öùng cuûa caùc moân ñeä 26,22:

2. Phaûn öùng cuûa caùc moân ñeä 26,22 Buoàn raàu quaù söùc. Hoûi CGS: Coù phaûi con chaêng?

Slide37:

3. CGS traû lôøi 26,23-25 a. Daáu hieäu: keû giô tay chaám chung ñóa vôùi Thaày (Tv 41,10) b. Con Ngöôøi ra ñi nhö lôøi cheùp: ÖÙng nghieäm Thaùnh Kinh c. Khoán cho ngöôøi…: Laø lôøi thöông tieác, than traùch

Slide38:

ccc d. Chính anh ñoù Giuña cuõng hoûi CGS: Bieát mình maø khoâng chaáp nhaän. Ngaøi traû lôøi: Chính anh ñoù. Nhöng Giuña vaãn coá chaáp trong con ñöôøng toäi loãi cuûa oâng.

Laäp pheùp Thaùnh Theå 22,19-20:

Laäp pheùp Thaùnh Theå 22,19-20 Nhö moät giaûi thích yù nghóa böõa tieäc: Vöôït qua Do thaùi thaùnh Hieán teá Taï ôn

1. Daâng baùnh (26,26).:

1. Daâng baùnh (26,26). Caàm laáy baùnh daâng leân, Chuùa Gieâsu noùi ñeán baùnh haèng soáng laø thaân theå Ngaøi. Baùnh töôïng tröng cho thaân theå cuûa Ngaøi.

2. Daâng röôïu 26,27-28:

2. Daâng röôïu 26,27-28 a. Daâng röôïu: Daâng cheùn röôïu, Chuùa Gieâsu noùi ñeán maùu cuûa Ngaøi. Röôïu töôïng tröng cho maùu cuûa Ngaøi.

Slide42:

Mình: Toaøn veïn con ngöôøi Maùu: maïng soáng CGS hieán trao caû maïng soáng cuûa ngaøi trong hieán teá ñeå cöùu ñoä con ngöôøi

c. Maùu giao öôùc:

c. Maùu giao öôùc Maùu chieân boâi loâi cöûa cöùu daân Israel. Maùu CGS ñoå ra cöùu chuoäc nhaân loaïi. TC duøng maùu kyù keát giao öôùc vôùi Israel taïi Sinai. Baây giôø, TC duøng maùu CGS ñeå kyù keát vôùi nhaân loaïi giao öôùc: giao öôùc môùi

3. Tieân baùo tieäc thieân quoác 26,29:

3. Tieân baùo tieäc thieân quoác 26,29 CGS tieân baùo tieäc thieân quoác sau caùi cheát vaø phuïc sinh cuûa Ngaøi. Caùc moân ñeä cuõng ñöôïc chung phaàn. Nhö vaäy, con ñöôøng thaäp giaù daãn ñeán vinh quang chöù khoâng phaûi thaát baïi.

IV. Tieân baùo Pheâroâ choái Thaày 26,30-35:

IV. Tieân baùo Pheâroâ choái Thaày 26,30-35

1. Haùt thaùnh vònh xong 26,30:

1. Haùt thaùnh vònh xong 26,30 Trong nghi thöùc cuûa leã Vöôït Qua, coù phaàn haùt Thaùnh Vònh goïi laø baøi Hallel. Hallel coù nghóa laø " chuùc tuïng Thieân Chuùa ". Hallel goàm coù nhöõng Thaùnh Vònh 113-118 (Tv 112-117). Keát thuùc, ngöôøi ta thöôøng haùt baøi haùt taï ôn laø Thaùnh Vònh 136. Ñoù laø Thaùnh Vònh maø Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä ñaõ haùt tröôùc khi leân nuùi Caây daàu.

Slide47:

2. Tieân baùo veà caùc moân ñeä 26,31-32 a. Tieân baùo: Ñeâm nay anh taát caû anh em seõ vaáp ngaõ vì Thaày: Giuña phaûn boäi. Pheâroâ choái Chuùa. Nhöõng ngöôøi khaùc boû chaïy

Slide48:

b. Töông lai khoâng ñen toái : Thaày ñeán Galileâ tröôùc Noùi leân 2 ñieåm : Baùo Ngaøi seõ phuïc sinh . Ngaøi khoâng boû rôi caùc moân ñeä

3. Tieân baùo Pheâroâ choái Thaày 26,33-35:

3. Tieân baùo Pheâroâ choái Thaày 26,33-35 a. Pheâroâ khaúng ñònh vöõng tin b. Chuùa baûo oâng seõ choái Chuùa. Vaø ñuùng nhö lôøi CGS ñaõ noùi tröôùc

Slide50:

Baøi hoïc

Slide51:

1. Chuùng ta coù theå giaáu toäi mình tröôùc maët ngöôøi khaùc, nhöng khoâng theå giaáu Thieân Chuùa, Ñaáng thaáu suoát moïi söï.

Slide52:

2. Chuùa Gieâsu ban Mình vaø Maùu cuûa Ngaøi ñeå cöùu ñoä chuùng ta. Ngaøi laäp pheùp Thaùnh Theå ñeå chuùng ta nhaän laõnh löông thöïc thaàn thieâng laø chính mình Ngaøi. Taï ôn Chuùa ñaõ yeâu thöông vaø cöùu chuoäc chuùng ta. Haõy sieâng naêng ñeán vôùi Thaùnh Theå Chuùa ñeå ñoùn nhaän löông thöïc cho linh hoàn chuùng ta.

Slide53:

3. Chuùa Gieâsu bieát roõ söï yeáu heøn cuûa caùc moân ñeä, nhöng Ngaøi khoâng boû rôi hoï. Hoâm nay vaø maõi maõi cuõng nhö theá, Ngaøi bieát söï yeáu heøn cuûa moãi ngöôøi chuùng ta, nhöng Ngaøi vaãn yeâu thöông vaø naâng ñôõ chuùng ta.

Slide54:

4. Chuùa Gieâsu bieát roõ con ngöôøi Pheâroâ hôn oâng bieát oâng. OÂng töï maõn veà söï maïnh meõ cuûa mình nhöng oâng thaát baïi. Chuùng ta coù theå an toaøn khi chuùng ta thay theá söï kieâu ngaïo baèng loøng khieâm nhöôøng vaø caäy döïa vaøo Thieân Chuùa ñeå Ngöôøi naâng ñôõ chuùng ta.

Caàu nguyeän taïi vöôøn Gheátseâmani 26,36-46:

Caàu nguyeän taïi vöôøn Gheátseâmani 26,36-46

Slide56:

Töø nuùi caây daàu nhìn sang Gieârusalem I. Nôi choán: Gheátseâmani hay vöôøn caây daàu hay nuùi OÂliu

Slide57:

Töø Gieârusalem nhìn sang vöôøn OÂliu

Taïi vöôøn oâliu:

Taïi vöôøn oâliu

Slide59:

Chöõ Gheátseâmani Coù nghóa laø “ boàn eùp daàu ” hay “ choã eùp daàu ”

Slide60:

II. Ñi caàu nguyeän 26,36b-46

Slide61:

1. Mang theo 3 moân ñeä (26,36-37): Ñoù laø Pheâroâ , Gioan , Giacoâbeâ

Slide62:

2. Taâm traïng cuûa Chuùa Gieâsu 26,37b-38: - Xao xuyeán: Chöùng toû con ngöôøi thaät cuûa Ngaøi. - Ngaøi caàn söï naâng ñôõ vaø an uûi cuûa caùc moân ñeä.

3. Caàu nguyeän vôùi Chuùa Cha 26,39.42.44:

3. Caàu nguyeän vôùi Chuùa Cha 26,39.42.44

CGS caàu nguyeän 3 laàn:

CGS caàu nguyeän 3 laàn Trong taâm tình cuûa ngöôøi con: “Laïy Cha”. Xin caát khoûi cheùn: Cheùn aùm chæ ñeán ñau khoå. ÔÛ ñaây laø cuoäc töû naïn vaø caùi cheát.

Slide65:

Ñaây laø cuoäc chieán ñaáu giöõa yù rieâng vaø yù Chuùa Cha. CGS quyeát vaâng phuïc Thaùnh YÙ Chuùa Cha

4. Thaùi ñoä cuûa 3 moân ñeä 26,40.43.45:

4. Thaùi ñoä cuûa 3 moân ñeä 26,40.43.45 Nguû: Khoâng caàu nguyeän cho mình. Khoâng caàu nguyeän cho Thaày.

Khuyeán khích caàu nguyeän:

Khuyeán khích caàu nguyeän Cuõng nhö Ngaøi, caùc moân ñeä saép gaëp gian nguy. Nhieäm vuï caàn thieát laø caàu nguyeän ñeå ñöùng vöõng

III. Giôø ñaõ ñeán 26,45-46:

III. Giôø ñaõ ñeán 26,45-46 Giuña daãn lính ñeán baét CGS. Sau khi caàu nguyeän, CGS maïnh meõ ñoái ñaàu vôùi cuoäc thöông khoù. Baûo caùc moân ñeä ñi: CGS chuû ñoäng ñi vaøo cuoäc thöông khoù.

Slide69:

Baøi hoïc

Slide70:

Chuùa Gieâsu luoân soáng gaén boù vôùi Chuùa Cha vaø luoân thöïc thi yù Chuùa Cha. Moät trong nhöõng phöông theá giuùp Ngaøi luoân gaén boù vôùi Chuùa Cha, ñoù laø caàu nguyeän. Ngaøi khuyeân caùc moân ñeä haõy caàu nguyeän: - Caàu nguyeän ñeå ñöùng vöõng tröôùc gian nan thöû thaùch. - Caàu nguyeän ñeå nhaän bieát vaø laøm theo yù cuûa Chuùa.

Slide71:

"Con ngaïc nhieân vì sao nhieàu ngöôøi maát ôn Chuùa goïi, maát ñöùc tin, phaûn boäi Hoäi Thaùnh? Trong bao nhieâu lyù do, luoân luoân coù moät lyù do chính: hoï boû caàu nguyeän töø laâu" (ÑHV 125).

Slide72:

CGS bò baét 26,47-56

I. Giuña vaø quaân lính 26,47-50:

I. Giuña vaø quaân lính 26,47-50 1. Nhaân söï: Toaùn quaân. 2. Trang bò: Gaäy goäc, göôm giaùo. Baét CGS nhö baét cöôùp . 3. Daáu hieäu: Caùi hoân

Slide74:

Caùi hoân Ngöôøi moân ñeä ñoái vôùi Thaày. Giuña: daáu hieäu ñeå noäp thaày

II. Phaûn öùng cuûa CGS laàn 1 (26,50):

II. Phaûn öùng cuûa CGS laàn 1 (26,50) Bình thaûn. Nhaéc nhôû Giuña

III. Phaûn öùng cuûa 1 moân ñeä 26,51:

III. Phaûn öùng cuûa 1 moân ñeä 26,51 Cheùm ñöùt tai teân ñaày tôù vò thöôïng teá, teân laø Mancoâ.

Slide77:

IV. Phaûn öùng cuûa CGS laàn 2 26,51-54 Noùi vôùi moân ñeä: Caát göôm. Ñöøng duøng baïo löïc. Ngaøi saün saøng chaáp nhaän vì yù Thieân Chuùa

Slide78:

2. Noùi vôùi quaân lính Bò baét nhö teân cöôùp (Is 53,12) Chuû ñoäng. Chöõa laønh cho ngöôøi baùch haïi mình

Slide79:

3. Caùc moân ñeä boû chaïy (26,56b) Ñuùng nhö lôøi CGS ñaõ baùo tröôùc

Slide80:

Baøi hoïc

Slide81:

1. Moät trong nhöõng baøi hoïc chuùng ta coù theå hoïc nôi Chuùa Gieâsu trong ñoaïn naøy, ñoù laø loøng yeâu thöông tha thöù: - Ngaøi yeâu thöông vaø tha thöù cho Giuña. Ngaøi nhaéc nhôû vaø mong öôùc oâng hoái caûi.

Slide82:

Haõy noi göông Chuùa, chuùng ta soáng yeâu thöông, tha thöù, laøm ôn vaø caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi xuùc phaïm ñeán chuùng ta. Ñieàu naøy khoâng deã nhöng vôùi ôn Chuùa, chuùng ta seõ laøm ñöôïc.

Slide83:

2. Caùc moân ñeä töøng theà thoát raèng hoï seõ cuøng cheát vôùi Chuùa. Theá nhöng, trong luùc Chuùa bò baét, hoï boû chaïy. Maëc daàu hoï khoâng ñöùng chung haøng nguõ vôùi Giuña ñeán baét Chuùa, nhöng hoï laïi khoâng daùm ñoái dieän tröôùc nguy hieåm vì Chuùa. Hoï vaáp ngaõ vì hoï khoâng chòu nghe lôøi cuûa Chuùa Gieâsu: Tænh thöùc vaø caàu nguyeän keûo sa chöôùc caùm doã.

Slide84:

Nhieàu laàn chuùng ta cuõng theà höùa, quyeát taâm theo Chuùa. Nhöng tröôùc nhöõng khoù khaên, chuùng ta laïi nghæ ñeán söï an toaøn cuûa baûn thaân maø boû Chuùa. Haõy caàu nguyeän thöôøng xuyeân ñeå chuùng ta keát hieäp maät thieát vôùi Chuùa haàu ñöùng vöõng tröôùc soùng gioù cuûa cuoäc ñôøi.

Tröôùc Thöôïng hoäi ñoàng 26,57-68:

Tröôùc Thöôïng hoäi ñoàng 26,57-68

I. Giôùi laõnh ñaïo Do thaùi.:

I. Giôùi laõnh ñaïo Do thaùi. 1. Hoäi ñoàng xeùt xöû. Goàm thöôïng teá vaø thöôïng hoäi ñoàng: 71 thaønh vieân, coù Thöôïng teá vaø nhöõng kinh sö, bieät phaùi, Sañoác vaø tröôûng laõo

Slide87:

cccc 2. Thôøi gian: Ban ñeâm. Theo nguyeân taéc, phieân xöû: Ban ngaøy. Khoâng xöû trong muøa leã Vöôït Qua. Vaäy, phieân xöû naøy vi phaïm luaät

Muïc ñích:

Muïc ñích Tìm caùch baét toäi Chuùa Gieâsu ñeå keát aùn Ngaøi. Vì theá, hoï tìm nhöõng nhaân chöùng gian

Hai nhaân chöùng 26,60b-61:

Hai nhaân chöùng 26,60b-61 Soá 2: Caàn thieát ñeå phaùn toäi theo luaät. Hoï laøm chöùng: CGS xuùc phaïm ñeán Ñeàn thôø: Phaù huyû ñeàn thôø. CGS chöa bao giôø tuyeân boá Ngaøi phaù huyû ñeàn thôø.

Slide90:

Caâu hoûi cuûa thöôïng teá (26,63) OÂng coù phaûi laø Ñaáng Kitoâ, Con Thieân Chuùa khoâng?

Slide91:

II. Thaùi ñoä cuûa CGS: (26,2-64) 1. Im laëng veà lôøi toá caùo phaù huyû ñeàn thôø. 2. Noùi söï thaät: CGS giaùn tieáp khaúng ñònh laø “Con Ngöôøi”, cuõng coù nghóa laø Con Thieân Chuùa

III. Phaûn öùng cuûa Thöôïng Hoäi ñoàng 26,65-68:

III. Phaûn öùng cuûa Thöôïng Hoäi ñoàng 26,65-68 1. Thöôïng teá: Xeù aùo. Haønh ñoäng dieãn taû söï töùc giaän tröôùc lôøi xuùc phaïm: CGS phaïm thöôïng 2. Thöôïng hoäi ñoàng: Ñoàng yù vôùi thaùi ñoä cuûa Thöôïng teá vaø ñoàng loaït keát aùn CGS.

3. Hoï sæ nhuïc CGS 26,67-68:

3. Hoï sæ nhuïc CGS 26,67-68 Haønh ñoäng: Khaït nhoå vaøo maët, ñaùnh ñaäp. Cheá nhaïo: Thaùch thöùc “ noùi tieân tri ñi naøo ”

Slide94:

Baøi hoïc

Slide95:

1. Vì ghen gheùt, giôùi laõnh ñaïo Do thaùi tìm moïi caùch, thaäm chí nhöõng lôøi chöùng gian ñeå keát aùn Chuùa Gieâsu. Trong cuoäc soáng, ñoâi khi cuõng vì moät lôïi ích naøo ñoù, nhieàu ngöôøi saün saøng baùn reû löông taâm cuûa mình.

Slide96:

2. Chuùa Gieâsu saün saøng noùi leân söï thaät duø cho söï thaät aáy daãn Ngaøi ñeán caùi cheát. Ngaøi chaáp nhaän vì laøm theo yù Chuùa. Chuùng ta laø con caùi cuûa söï thaät. Vì vaäy, haõy noùi vaø soáng theo söï thaät duø cho loái soáng aáy mang ñeán cho chuùng ta nhieàu phieàn toaùi.

Pheâroâ choái Thaày 26,69-75:

Pheâroâ choái Thaày 26,69-75

3 laàn choái:

3 laàn choái Vôùi ngöôøi tôù gaùi: “ Baùc cuõng theo oâng Gieâsu, ngöôøi Galileâ ” nghóa laø cuøng nhoùm Laàn 1

Slide99:

Pheâroâ choái: “Toâi khoâng hieåu coâ noùi gì” Chöa choái boû caùch tröïc tieáp

Laàn 2 Laïi moät coâ tôù gaùi:

Laàn 2 Laïi moät coâ tôù gaùi “Baùc cuõng theo oâng Gieâsu ngöôøi Nadareùt” Xaùc ñònh roõ theâm veà Gieâsu, ngöôøi Nadareùt

Pheâroâ:

Pheâroâ Theà vaø choái: “Toâi khoâng bieát ngöôøi aáy”. Choái caùch roõ raøng vaø coøn theà ñeå cho ngöôøi tin raèng lôøi choái cuûa oâng laø thaät

Slide102:

Laàn 3: Vôùi moät nhoùm ngöôøi “Ñuùng laø baùc cuõng thuoäc boïn hoï. Nghe gioïng noùi laø bieát ngay”

Pheâroâ:

Pheâroâ Thoát leân nhöõng lôøi ñoäc ñòa maø theà: “Toâi khoâng bieát ngöôøi aáy” OÂng saün saøng duøng lôøi noùi ñoäc ñòa theà thoát ñeå chöùng minh mình khoâng thuoäc nhoùm cuûa Chuùa Gieâsu. Choái boû caùch roõ raøng vaø quyeát lieät

Pheâroâ hoái caûi khi nghe gaø gaùy:

Pheâroâ hoái caûi khi nghe gaø gaùy

Tieáng gaø gaùy:

Tieáng gaø gaùy Roâma: Ñoåi gaùc canh 3 thoåi hoài keøn goïi laø gallicinium, cuõng coù nghóa laø tieáng gaø gaùy

Slide106:

Vôùi Luca Pheâroâ saùm hoái töø caùi nhìn nhaân töø cuûa Chuùa chöù khoâng phaûi tieáng gaø gaùy

Vaøi neùt veà Pheâroâ:

Vaøi neùt veà Pheâroâ Con ngöôøi quaù töï tin. Ñöôïc caûnh caùo ñaày ñuû. Raát can ñaûm. Raát yeâu meán Chuùa Thaát baïi cuûa ngöôøi can ñaûm

Slide108:

Baøi hoïc

Slide109:

Lôøi 1 baøi haùt: "Con töôûng raèng con vöõng tin, tin vaøo Chuùa laø Cha nhaân hieàn, khi ñôøi soáng nheï troâi eâm ñeàm, vôùi thaùng ngaøy laëng leõ bình yeân. Nhöng khi ñöôøng ñôøi gieo nguy khoù, beân trôøi ngaäp traøn côn gioâng toá, con lo aâu laïc beán xa bôø, con môùi bieát raèng con chöa vöõng tin".

Slide110:

Thaät ñuùng vôùi Pheâroâ. Vaø cuõng ñuùng vôùi chuùng ta nöõa. Vì vaäy, chuùng ta haõy khieâm toán caàu xin vôùi Chuùa: "Thì laïy Chuùa, Chuùa bieát con yeáu ñuoái vaø ñoåi thay. Con luoân caàn ñeán Chuùa töøng phuùt giaây. Nhôø ôn Chuùa, con kieân trì tín thaùc keå töø ñaây, khi an vui cuõng nhö khi saàu ñaày".

authorStream Live Help