Mt chuong 25

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 25

Slide2:

Goàm coù : 1. Duï ngoân möôøi trinh nöõ (25,1-13). 2. Duï ngoân nhöõng yeán baïc (25,14-30). 3. Phaùn xeùt cuoái cuøng (25,31-46).

Slide3:

Duï ngoân 10 coâ trinh nöõ 24,1-13

Slide4:

Đến ngày cưới , chú rể và một số bạn bè tháp tùng đến nhà cô dâu . Nhưng thời giờ thường không xác định rõ , nên chú rễ có thể đến trễ . I. Ñoùn daâu cuûa ngöôøi Do thaùi

Slide5:

Tại nhà cô dâu , cô dâu mang khăn che mặt và cũng có một nhóm bạn gái vây quanh . Thường chú rể hay đến trễ và đến vào ban đêm , nên các cô gái chờ đợi chú rể với những cái đèn trong tay . Sau khi nhận lời chúc phúc của cha mẹ mình , cô dâu nhập đoàn rước để đến nhà cha mẹ của chú rể , nơi đó bắt đầu những cuộc vui kéo dài tới khuya .

Slide6:

Chia laøm hai nhoùm : Caùc coâ khôø daïi . Caùc coâ khoân ngoan . II. Duï ngoân 10 coâ trinh nöõ

1. Caùc coâ khôø daïi :

1. Caùc coâ khôø daïi Các cô mang đèn mà không mang dầu . Khi chú rể đến , đèn các cô hết dầu . Các cô vay mượn không được, đi ra cửa hàng mua và trở về thì đã trễ. Kết quả: Các cô không được vào dự tiệc cưới.

2. Caùc coâ khoân ngoan:

2. Caùc coâ khoân ngoan Các cô mang đèn và chuẩn bị dầu đầy đủ. Khi chú rể đến, đèn họ vẫn cháy sáng. Kết quả: Các cô được vào dự tiệc vui cùng chú rể.

Slide9:

Baøi hoïc

Slide10:

Duï ngoân naøy ñöa ra cho chuùng ta nhöõng lôøi caûnh caùo sau ñaây:

Slide11:

1. Saün saøng laø chuaån bò daàu ñaày ñuû, khoâng phaûi ñôïi ñeán giaây phuùc cuoái cuøng môùi laøm. - Caùc coâ khôø daïi chôø ñôïi ñeán phuùt cuoái, nhöng ñaõ treã. Coøn caùc coâ khoân ngoan thì luoân saün saøng neân ñöôïc vaøo döï tieäc vui.

Slide12:

Chuùng ta ñoái vôùi Chuùa cuõng thöôøng nhö vaäy. Chuùng ta raát deã trì treä ñeán noãi khoâng coøn thì giôø chuaån bò cho chính mình ñeå gaëp Chuùa.

Slide13:

2. Coù nhöõng ñieàu chuùng ta khoâng theå vay möôïn. Khoâng phaûi caùc coâ khoân ngoan khoâng baùc aùi vôùi caùc baïn cuûa mình khi töø choái, khoâng cho möôïn daàu, nhöng ñieàu naøy muoán noùi raèng, trong ñôøi soáng thieâng lieâng, coù nhöõng ñieàu chuùng ta töï lo chöù khoâng theå vay möôïn cuûa ngöôøi khaùc:

Slide14:

Chuùng ta khoâng theå vay möôïn moái quan heä vôùi Chuùa. Chính chuùng ta töï taïo moái quan heä aáy. Chuùng ta khoâng theå vay möôïn nhaân caùch. Chính chuùng ta töï taïo laáy.

Slide15:

Chuùng ta khoâng theå vay möôïn ñôøi soáng ñaïo ñöùc. Coù theå nhôø ngöôøi khaùc caàu nguyeän, nhöng ñôøi soáng ñaïo ñöùc caù nhaân, chính chuùng ta phaûi xaây döïng.

Slide16:

Duï ngoân nhöõng yeán baïc 25,14-30

Slide17:

Duï ngoân naøy muoán noùi vôùi chuùng ta raèng: Tænh thöùc vaø saün saøng laø phaûi söû duïng nhöõng aân hueä Chuùa ban ñeå sinh lôïi.

Slide18:

Người năm nén, người hai nén, người một nén, tuỳ theo khả năng: Mỗi người được chủ trao các nén bạc nhiều ít khác nhau. I. OÂng chuû giao caùc ñaày tôù caùc neùn baïc

Slide19:

Trong Luca, oâng chuû coøn daën ñaày tôù raèng: " Haõy lo laøm aên sinh lôïi cho ñeán khi toâi ñeán " (Lc 19,13). YÙ muoán cuûa oâng chuû roõ raøng: Phaûi sinh lôïi.

Slide20:

Chia laøm hai nhoùm : Nhoùm sinh lôïi . Nhoùm khoâng sinh lôïi II. Caùc ñaày tôù söû duïng caùc neùn baïc

Slide21:

Vôùi nhoùm sinh lôïi : Khen ngôïi , nhaán maïnh ñeán taøi gioûi . Khoâng nhaéc tôùi soá löôïng sinh lôïi : chæ caàn sinh lôïi laø ñuû . III. Phaân xöû cuûa oâng chuû

Slide22:

2. Vôùi nhoùm khoâng sinh lôïi . Nhaán maïnh ñeán söï bieáng nhaùc khoâng phaûi vì sinh lôïi ít maø vì khoâng bieát sinh lôïi . Vaäy , tieâu chuaån phaân xöû : bieát sinh lôïi chöù khoâng phaûi soá löôïng sinh lôïi

Slide23:

3. Keát quaû : - Nhoùm sinh lôïi : Ñöôïc khen vaø ñöôïc thöôûng . - Nhoùm khoâng sinh lôïi : Bò töôùc maát neùn baïc vaø bò tröøng phaït .

4. Ai ñang coù thì cho theâm:

4. Ai ñang coù thì cho theâm Caâu naøy muoán noùi raèng, neáu bieát söû duïng nhöõng neùn baïc Chuùa trao thì nhöõng neùn baïc aáy caøng ngaøy caøng laøm cho chuùng ta theâm phong phuù. Phöông phaùp duøng nhöõng neùn baïc cuûa Chuùa moãi ngaøy theâm phong phuù laø duøng chuùng ñeå phuïc vuï Chuùa vaø tha nhaân.

Slide25:

Baøi hoïc

Slide26:

1. Chuùa trao cho chuùng ta nhöõng neùn baïc. Thieân Chuùa trao cho moãi ngöôøi chuùng ta nhöõng neùn baïc khaùc nhau, tuyø khaû naêng cuûa moãi ngöôøi. Nhöõng neùn baïc cuûa chuùng ta laø nhöõng aân ban cuûa Thieân Chuùa, noù bao goàm thôøi gian chuùng ta soáng, nhöõng khaû naêng, nhöõng cuûa caûi… Moãi ngöôøi coù nhöõng neùn baïc khaùc nhau, tuyø vaøo khaû naêng, tuyø vaøo hoaøn caûnh .

Slide27:

2. Phaûi sinh lôïi. Ñieàu Chuùa muoán nôi moãi ngöôøi laø phaûi bieát söû duïng nhöõng neùn baïc aáy ñeå sinh lôïi. Chuùa khoâng ñoøi hoûi soá löôïng maø chuùng ta sinh lôïi nhöng laø söï coá gaéng taän duïng nhöõng khaû naêng ñoù.

Slide28:

Chuùng ta khoâng baèng nhau ôû soá löôïng neùn baïc , nhöng baèng nhau ôû noã löïc sinh lôïi . Soá löôïng neùn baïc cuûa chuùng ta laø bao nhieâu khoâng quan troïng , ñieàu quan troïng laø phaûi ñem noù ra phuïc vuï Chuùa . Trong ngaøy Chuùa ñeán , Ngöôøi cuõng phaùn xeùt chuùng ta döïa treân tieâu chuaån laø chuùng ta coù bieát sinh lôïi nhöõng gì Ngöôøi ñaõ ban cho chuùng ta hay khoâng ?

Slide29:

Phaùn xeùt cuoái cuøng 25,31-46

Slide30:

1. Ñaáng phaùn xeùt : Ñoù laø Con Ngöôøi ñeán trong vinh quang . I. Quang caûnh ngaøy phaùn xeùt (25,31-32)

2. Ñoái töôïng chòu phaùn xeùt:

2. Ñoái töôïng chòu phaùn xeùt Caùc daân thieân haï : nghóa laø toaøn theå moïi ngöôøi , khoâng ai thoaùt khoûi söï phaùn xeùt naøy .

Slide32:

II. Quang caûnh ngaøy phaùn xeùt 25,32b-46

Slide33:

Taùch bieät chieân vôùi deâ : Chieân ñöùng beân phaûi : Tieâu bieåu cho ngöôøi coâng chính . Deâ ñöùng beân traùi : tieâu bieåu cho nhöõng ngöôøi töø choái Thieân Chuùa

Slide34:

2. Phaùn xeùt 25,34-45 Vôùi ngöôøi coâng chính : 25,34-40 Vaøo höôûng haïnh phuùc daønh cho nhöõng ngöôøi coâng chính . Lyù do: Hoï giuùp ñôõ ngöôøi bò naïn . Ñoù laø nhöõng vieäc laøm cho Chuùa

Slide35:

Bò nguyeàn ruûa vaø bò neùm vaøo löûa ñôøi ñôøi . Lyù do: Hoï ñaõ khoâng giuùp ñôõ tha nhaân , nghóa laø khoâng giuùp ñôõ Chuùa b. Keû toäi loãi 25,41-45

Slide36:

c. Keát luaän (25,46) Ngöôøi coâng chính ñöôïc vaøo höôûng haïnh phuùc ñôøi ñôøi. Keû toäi loãi phaûi chòu cöïc hình muoân kieáp.

Slide37:

Baøi hoïc

Slide38:

1. Thieân Chuùa phaùn xeùt chuùng ta döïa vaøo nhöõng gì chuùng ta ñaõ laøm khi coøn soáng ôû ñôøi naøy. Ngöôøi khoâng phaùn xeùt chuùng ta döïa vaøo kieán thöùc, tieáng taêm cuûa chuùng ta nhöng döïa vaøo tình yeâu maø chuùng ta ñaõ daønh cho tha nhaân.

Slide39:

2. Chuùa noùi: giuùp ñôõ cho nhöõng ngöôøi ñoùi khaùt, raùch röôùi, beänh hoaïn, tuø ñaøy… laø giuùp cho Chuùa. Ñaây laø nhöõng nhu caàu heát söùc ñôn giaûn vaø phoå bieán maø chuùng ta gaëp haèng ngaøy trong cuoäc soáng vaø ai trong chuùng ta cuõng coù theå laøm ñöôïc. Vaán ñeà laø chuùng ta coù nhaän ra vaø coù can ñaûm thöïc hieän hay khoâng?

Slide40:

3. Caàn giuùp ñôõ tha nhaân vôùi tinh thaàn khoâng tính toaùn:

Slide41:

Nhöõng ngöôøi laønh: Hoï giuùp ñôõ tha nhaân maø khoâng nghó laø mình ñang giuùp ñôõ Chuùa. Vôùi hoï, giuùp ñôõ vì khoâng theå khoâng giuùp. Giuùp ñôõ maø khoâng caàn ñaùp traû. Söï giuùp ñôõ cuûa hoï xuaát phaùt töø tình yeâu.

Slide42:

Nhöõng ngöôøi döõ : Hoï khoâng giuùp vì hoï khoâng bieát khi laøm cho nhöõng anh em aáy laø laøm cho Chuùa. Neáu bieát, chaéc hoï cuõng ñaõ laøm. Noùi nhö theá, hoï chæ laøm khi bieát söï giuùp ñôõ seõ mang laïi cho hoï ñieàu gì ñoù chöù khoâng phaûi vì nhu caàu cuûa tha nhaân.

Slide43:

Nhieàu ngöôøi hoâm nay cuõng boû tieàn ra laøm vieäc baùc aùi, taøi trôï cho chöông trình naøy chöông trình noï ñeå quaûng baù hình aûnh cuûa mình hay cuûa coâng ty mình. Ñoù khoâng phaûi laø söï giuùp ñôõ theo tinh thaàn Kitoâ giaùo. Ñoù laø lôïi duïng ngöôøi ngheøo ñeå quaûng baù hình aûnh mình. Söï giuùp ñôõ ñeïp loøng Chuùa laø söï giuùp ñôõ khoâng vì muïc ñích naøo khaùc ngoaøi söï giuùp ñôõ.

authorStream Live Help