Mt chuong 24

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 24

Slide2:

Goàm coù: 1. Daãn nhaäp (24,1-3). 2. Nhöõng ñieàm baùo vaø cuoäc baùch haïi (24,4-25). 3. Con Ngöôøi ngöï ñeán (24,26-35). 4. Keâu goïi tænh thöùc (24,36-51). - Phaûi canh thöùc vaø saün saøng (24,37-44). - Duï ngoân ngöôøi ñaày tôù trung tín (24,45-51).

Slide3:

Daãn nhaäp 24,1-3

Slide4:

Caùc moân ñeä chæ cho CGS thaáy coâng trình vó ñaïi cuûa ÑeànThôø . Ñaây laø coâng trình khôûi coâng töø naêm 19 tröôùc coâng nguyeân do Heâroâñeâ Caû I. Boái caûnh

Slide5:

II. Chuùa Gieâsu tieân baùo veà ñeàn thôø (24,2)

Slide6:

Chuùa Gieâsu tieân baùo raèng seõ coù ngaøy, coâng trình naøy seõ suïp ñoå, "khoâng coøn taûng ñaù naøo treân taûng ñaù naøo". Lôøi tieân baùo trôû thaønh hieän thöïc chæ sau saùu naêm coâng trình ñöôïc hoaøn thaønh, nghóa laø vaøo naêm 70 sau coâng nguyeân.

Slide7:

Hoï hoûi 2 vaán ñeà veà ngaøy Ñeàn thôø suïp ñoå : 1. Khi naøo ? 2. Daáu hieäu naøo baùo tröôùc ? CGS traû lôøi baèng baøi giaûng daøi : Baøi giaûng caùnh chung . III. Caâu hoûi cuûa caùc moân ñeä 24,3

Slide8:

Nhöõng ñieàm baùo vaø cuoäc baùch haïi 24,4-25

Slide9:

I. Caùc tieân tri giaû 24,4-5.23-24

Slide10:

Caùc tieân tri giaû meâ hoaëc loøng ngöôøi vaø laøm cho con ngöôøi xa lìa Thieân Chuùa . Coù khi hoï rao giaûng ñeå truïc lôïi

Slide11:

II. Chieán tranh , ñoùi keùm vaø ñoäng ñaát 24,6-8 Seõ coù tin ñoàn veà giaëc giaõ, chieán tranh. Beân caïnh ñoù coù ñoäng ñaát, baõo toá xaûy ra vaø nhöõng naïn ñoùi hoaønh haønh nhaân loaïi. Ñoù chæ laø khôûi ñaàu cuûa nhöõng ñau khoå chöù chöa phaûi laø chung cuïc.

Slide12:

III. Baùch haïi 24,9-14 Seõ coù baùch haïi caùc moân ñeä : duï doã , baïo löïc , gieát cheát . Seõ coù nhieàu ngöôøi vaáp ngaõ vì baùch haïi ñoù . Nhöng ai trung thaønh seõ ñöôïc cöùu

Slide13:

Khoù khaên ôû caâu 14 "Tin Möøng naøy veà Vöông Quoác seõ ñöôïc loan baùo treân khaép theá giôùi , ñeå laøm chöùng cho taát caû caùc daân ngoaïi ñöôïc bieát . Vaø baáy giôø seõ laø taän cuøng ".

Slide14:

Nhiều người hiểu chữ " tận cùng " trong câu này ám chỉ ngày cánh chung nên nói rằng khi nào Tin mừng được loan báo trên khắp thế giới thì ngày cánh chung sẽ đến . Thực ra , chính Chúa Giêsu cũng nói Ngài cũng không biết ngày giờ của ngày cánh chung ( Mt 24,36).

Slide15:

Một giải thích xem ra hợp lý là " tận cùng " ở đây nói đến tận cùng của Đền thờ Giêrusalem . Thành ngữ " khắp thế giới " chỉ nói đến đế quốc Rôma mà thôi . Trước khi Đền thờ Giêrusalem bị tàn phá vào năm 70, Tin mừng đã rao giảng ở các vị trí quan trọng trong đế quốc Rôma .

Slide16:

IV. Ngaøy khoán khoù 24,15-22 Ngày ấy sẽ được miêu tả bằng những hình ảnh và những lời ghê gớm.

Slide17:

Đồ ghê tởm : Ngày tàn khốc sẽ đến được diễn tả rằng " Đồ Ghê Tởm Khốc Hại " được đặt trong nơi thánh .

Slide18:

"Đồ Ghê Tởm Khốc Hại" được nói trong sách Đaniel 9,7, nhắc lại biến cố Antiochus Epiphanes (năm 170 trước công nguyên) làm ô uế Đền thờ Giêrusalem bằng cách lập một bàn thờ thần Zeus và dâng con heo làm lễ vật nơi hành lang Đền thờ.

Slide19:

Vào ngày ấy, Đền thờ Giêrusalem cũng sẽ trở nên như vậy. Thật là một ngày khủng khiếp vì " sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa".

Troán leân nuùi.. ñöøng vaøo nhaø laáy ñoà: :

Troán leân nuùi.. ñöøng vaøo nhaø laáy ñoà: Ñöøng vaøo thaønh vì nguy hieåm , vaø cuõng ñöøng vaøo nhaø laáy ñoà vì luùc aáy ñoà ñaïc khoâng quan troïng nöõa , chæ coù maïng soáng môùi quan troïng .

Slide21:

Khốn cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú : Vì hoàn cảnh loạn lạc nên họ thật khó để chạy trốn .

Slide22:

Cũng đừng xảy ra mùa Đông: Cũng ám chỉ đến hoàn cảnh khó chạy trốn.

Slide23:

Chúa Giêsu cũng tiên báo một tia hy vọng cho những người trung tín. Họ là nhóm sót lại, được gìn giữ nên những ngày tàn khốc sẽ được rút ngắn. Vì những kẻ được chọn nên được rút ngắn:

Slide24:

Baøi hoïc

Slide25:

Trong ñôøi soáng ñaïo , bao giôø cuõng coù nhöõng khoù khaên thöû thaùch ñöùc tin cuûa chuùng ta. Coù nhöõng khoù khaên do baïo quyeàn cuûa moät theá löïc naøo ñoù . Nhöng cuõng coù nhöõng khoù khaên baèng nhöõng lôøi duï doã ngon ngoït . Hôn nöõa , cuõng coù khi vì söï döõ lan traøn treân theá giôùi laøm cho chuùng ta toû ra bi quan vaø chaùn naûn .

Slide26:

Chuùa khuyeân chuùng ta " haõy beàn chí ". Chæ coù ai kieân trung ñeán cuøng , nghóa laø kieân trung trong moïi nghòch caûnh , kieân trung suoát cuoäc ñôøi , môùi ñöôïc cöùu ñoä .

Slide27:

Con Ngöôøi ngöï ñeán 24,26-35

Slide28:

I. Thôøi gian vaø nôi choán 24,26-28 - Không ai biết khi nào và ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ có. Vì vậy, ai nói " Người đến ở đây hay ở kia " thì đừng tin.

Slide29:

"Xaùc cheát ôû ñaâu, dieàu haâu ôû ñoù": Nghóa laø: Ngaøy cuûa Con Ngöôøi chaéc chaén seõ ñeán. Trong ngaøy ñoù, khoâng ai coù theå troán khoûi " töø phöông Ñoâng sang phöông Taây", gioáng nhö xaùc cheát khoâng theå giaáu ñöôïc dieàu haâu.

II. Khung caûnh ngaøy quang laâm (22,29-31):

II. Khung caûnh ngaøy quang laâm (22,29-31) Moät vaøi hieän töôïng : Maët trôøi toái taêm , ngoâi sao rôi .. Laø nhöõng hình aûnh khaûi huyeàn noùi veà ngaøy quang laâm

Slide31:

2. Con Ngöôøi xuaát hieän : Ñaày uy quyeàn vaø uy nghi

Slide32:

3. Thieân Thaàn thoåi loa. Quy tuï moïi daân nöôùc, nghóa laø khoâng ai traùnh khoûi söï phaùn xeùt cuûa Thieân Chuùa trong ngaøy naøy.

Slide33:

Xem những dấu hiệu của lá vả để biết mùa hè, thì cũng xem những dấu hiệu để biết thời giờ Con Người đến. III. Hình aûnh caây vaû 24.32-36

Slide34:

Thực ra, nếu ở đây nói đến " Con Người đến " là ngày cánh chung thì không thể được, vì Chúa Giêsu nói rõ " không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi " .

Slide35:

Nhưng nối kết với câu 34: " Thế hệ này sẽ chẳng qua đi , trước khi mọi điều ấy xảy ra ", thì có thể nói , Chúa Giêsu ám chỉ đến biến cố Giêrusalem bị tàn phá . Người ta có thể dựa vào các dấu chỉ của thời đại để biết được thời gian của biến cố này . Và khi biến cố này xảy ra , thì không ít người đang hiện diện ở đây vẫn còn sống .

Thời gian của ngày Quang lâm. :

Thời gian của ngày Quang lâm. Thời gian của ngày Quang Lâm thì " không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi " . Vì vậy, bổn phận của con người không phải là tìm cách xác định ngày nào Chúa Quang Lâm, nhưng là chuẩn bị chính mình cho ngày đó bằng thái độ sẵn sàng.

Slide37:

Baøi hoïc

Slide38:

" Ngaøy cuûa Chuùa " chaén chaén seõ ñeán nhöng chuùng ta khoâng bieát roõ . Ñieàu quan troïng laø haõy tænh thöùc vaø saün saøng chôø ñôïi ngaøy aáy .

Slide39:

Ngaøy aáy cuõng chính laø ngaøy chuùng ta töø giaõ ñôøi naøy . Haõy ghi nhôù ñieàu aáy . Moät trong nhöõng nguy hieåm nhaát cuûa con ngöôøi laø töôûng mình chöa cheát hay khoâng bao giôø cheát .

Slide40:

Keâu goïi tænh thöùc 24,36-51

Slide41:

1. Thí duï trong Cöïu Öôùc : Noâe ñoùng taøu khi chaúng coù daáu hieäu baõo luït . Nhöng nhôø tin, oâng ñöôïc cöùu . I. tænh thöùc vaø saün saøng 24,37-44

Slide42:

2. Keâu goïi saün saøng 24,42-44 CGS keâu goïi haõy saün saøng vì ngaøy Chuùa ñeán thaät baát ngôø , nhö teân troäm vaøo nhaø

Slide43:

II. Duï ngoân ngöôøi ñaày tôù trung tín (24,45-51) Trong dụ ngôn, có hai người đầy tớ, một được gọi là trung tín và khôn ngoan; một bị liệt vào hạng bất trung.

Slide44:

1. Ngöôøi ñaày tôù khoân ngoan - Ñoù laø ngöôøi chu toaøn boån phaän chuû giao: phuïc vuï tha nhaân. - Keát quaû: Ñöôïc thöôûng.

Slide45:

Trong Tin mừng Luca, người đầy tớ còn chu toàn bổn phận bằng cách canh thức chờ chủ về. Vì vậy, người đầy tớ trung tín là người luôn trông chờ Chúa và chu toàn bổn phận Chúa trao qua việc phục vụ tha nhân.

Slide46:

- Khoâng chu toaøn boån phaän : cheø cheùn , ñaùnh ñaäp caùc gia nhaân . - Keát quaû : Bò tröøng phaït . 2. Ngöôøi ñaày tôù baát trung (24,48-51)

Slide47:

Tóm lại , dụ ngôn này muốn nói rằng : Tỉnh thức và sẵn sàng không chỉ ngồi chờ Chúa đến mà phải chu toàn bổn phận Chúa trao nhất là bổn phận phục vụ tha nhân .

Slide48:

Baøi hoïc

Slide49:

Duï ngoân naøy caûnh giaùc chuùng ta nhöõng ñieàu sau ñaây:

Slide50:

1. Thaùi ñoä nguy haïi nhaát laø cöù cho raèng mình coøn coù nhieàu thôøi gian maø khoâng chuaån bò saün saøng.

Slide51:

"Con haõy saün saøng caàm ñeøn saùng ñôïi giôø Chuùa trôû laïi, nhö Chuùa muoán, nôi Chuùa muoán, luùc Chuùa muoán" (ÑHV 670).

Slide52:

2. Cheånh maûng vôùi nhieäm vuï thì bò traùch phaït, trung thaønh vôùi nhieäm vuï seõ ñöôïc khen thöôûng. Khi Chuùa ñeán, Ngöôøi muoán thaáy chuùng ta ñang laøm boån phaän cuûa mình. Moät ngöôøi laøm phaän söï cuûa mình, duø ñôn sô nhoû moïn ñeán ñaâu, chaéc chaén cuõng seõ vui möøng trong ngaøy Chuùa quang laâm.

authorStream Live Help