Mt chuong 23

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 23

Slide2:

Goàm coù: 1. Söï giaû hình cuûa caùc Kinh sö vaø Phariseâu (23,1-12). 2. Khieån traùch caùc Kinh sö vaø Phariseâu (23,13-32). 3. Toäi aùc vaø hình phaït (23,33-36). 4. Chuùa Gieâsu thöông tieác thaønh Gieârusalem (23,37-39).

Slide3:

SÖÏ GIAÛ HÌNH CUÛA KINH SÖ VAØ PHARISEÂU 23,1-12

Slide4:

Ñoái töôïng nghe CGS (23,1): Ñaùm ñoâng vaø caùc moân ñeä I. Söï giaû hình cuûa kinh sö vaø phariseâu (23,1-7)

2. Vò trí cuûa Kinh sö vaø Phariseâu (23,2):

2. Vò trí cuûa Kinh sö vaø Phariseâu (23,2) Họ " ngồi trên toà Môsê mà giảng dạy ", có nghĩa họ là những thầy dạy về luật.

3. Lieät keâ söï giaû hình 23,3-7:

3. Lieät keâ söï giaû hình 23,3-7 a. Hoï noùi maø khoâng laøm . b. Laøm ñeå ñeà cao mình .

Slide7:

Hoï mang hoäp kinh vaø tua aùo khaùc laï ñeå gaây söï chuù yù cuûa ngöôøi khaùc .

Hộp kinh: :

Hộp kinh: Là hộp đựng các lời trọng yếu của Luật, người ta cột vào tay và đeo trên trán để nhớ ( x. Xh 13,9.16; Đnl 6,8; 11,18).

Tua áo::

Tua áo: Những tua được mang thêm vào áo nhằm để nhắc nhở người Do thái ý thức mình thuộc về cộng đoàn linh thánh của dân Thiên Chúa (x. Ds 15,38).

Slide10:

II. Nhöõng lôøi daïy cuûa CGS 23,8-12

Slide11:

Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ rằng họ không được tìm kiếm vinh dự giống như Kinh sư và Pharisêu, nghĩa là:

Slide12:

Đừng mong muốn người khác gọi mình là thầy, vì chúng ta chỉ có một thầy duy nhất là Đức Kitô. Đừng mong muốn người khác gọi mình là cha, vì chúng ta chỉ có người Cha duy nhất là Thiên Chúa.

Slide13:

Nhưng điều quan trọng là phải phục vụ. Chính phục vụ sẽ làm cho các môn đệ của Chúa trở nên cao trọng. Ai càng phục vụ thì càng trở nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa.

Slide14:

Baøi hoïc

Slide15:

Nhöõng coâng vieäc chuùng ta laøm ñöôïc Thieân Chuùa ñaùnh giaù qua yù höôùng chuùng ta laøm. Ñöøng laøm vì phoâ tröông mình gioáng nhö kinh sö vaø Phariseâu, nhöng haõy laøm vì loøng yeâu meán Chuùa vaø trong yù höôùng phuïc vuï tha nhaân.

Slide16:

Meï Teâreâsa Calculta noùi: "Thieân Chuùa khoâng ñoøi hoûi chuùng ta laøm nhöõng vieäc phi thöôøng, nhöng muoán chuùng ta laøm nhöõng vieäc taàm thöôøng moät caùch phi thöôøng ". Laøm nhöõng vieäc "taàm thöôøng" moät caùch phi thöôøng ñoù laø laøm vôùi tình yeâu phuïc vuï.

Khieån traùch Kinh sö vaø Phariseâu 23,13-32:

Khieån traùch Kinh sö vaø Phariseâu 23,13-32

Slide18:

Chúa Giêsu nhắm thẳng vào sự giả hình của các Kinh sư và Pharisêu. Ngài quở trách họ hết sức mạnh mẽ. Gồm có tám lời quở trách, đều bắt đầu từ chữ " khốn ". I. Daãn nhaäp

Slide19:

C hữ " khốn " trong tiếng hy lạp là " ouai ". Chữ này diễn tả một sự tức giận nhưng xen lẫn sự buồn rầu, đáng tiếc. Chữ " khốn " không diễn tả sự tức giận tiêu cực, quát mắng cho hả giận, nhưng diễn tả sự tức giận xuất phát từ tình thương . Giận vì thấy người mình thương đang sai lỗi mà không chịu sửa. Giận để mong muốn người mình thương nhận ra sai trái, sửa đổi để trở nên tốt hơn.

Slide20:

Vì vậy, Chúa Giêsu quở trách các Kinh sư và Pharisêu không phải vì Ngài ghét họ, nhưng Ngài giận vì họ cứng lòng. Ngài quở trách cũng nhằm để cho họ nhận thấy sai trái của họ mà sửa chữa.

Slide21:

Lôøi khoán thöù nhaát (23,13): Söï giaû hình cuûa hoï laø khoùa cöûa Nöôùc Trôøi . Hoï khoâng vaøo vaø cuõng ngaên caûn ngöôøi khaùc II. Taùm lôøi quôû traùch 23,13-32

Slide22:

Hoï tìm söï coâng chính qua leà luaät vaø daïy ngöôøi ta laøm nhö theá. Ñoù laø con ñöôøng sai laàm.

Slide23:

Hoï soáng vaø daïy ngöôøi khaùc giöõ luaät caùch quaù ñaùng . Hoï khoâng tin vaøo Chuùa Gieâsu , vaø cuõng ngaên caûn ngöôøi khaùc tin vaøo Ngaøi .

Slide24:

Hoï laøm boä ra veû ñaïo ñöùc nhö caàu nguyeän laâu giôø ñeå truïc lôïi 2. Lôøi khoán thöù 2 (23,14)

Slide25:

Hoï thuyeát phuïc ngöôøi khaùc vaøo ñaïo nhöng daãn ngöôøi ta ñeán sai laàm : Daãn ngöôøi ta theo thoùi giaû hình cuûa hoï . Khoâng giaùo huaán taân toøng . 3 . Lôøi khoán thöù 3 (23,15)

Slide26:

Hoï laø nhöõng ngöôøi daãn ñöôøng muø quaùng : Khoâng phaân bieät ñieàu caùi chính vaø caùi phuï . 4 . Lôøi khoán thöù 4 (23,16-22)

Slide27:

T hí duï : Xem vaøng quyù hôn ñeàn thôø , xem cuûa leã quyù hôn baøn thôø . AÙp duïng : Hoï xem troïng leà luaät hôn laø tin vaøo Chuùa Gieâsu

Slide28:

Hoï giöõ luaät tæ mæ nhöng boû qua nhöõng ñieàu quan troïng laø coâng bình vaø baùc aùi 5 . Lôøi khoán thöù 5 23,23-24

Slide29:

Hoï coi troïng saïch nhô beân ngoaøi nhöng taâm hoàn ñaày xaáu xa toäi loãi 6 . Lôøi khoán thöù 6 23,25-26

Slide30:

Hoï nhö moà maû toâ voâi , ñeïp beân ngoaøi nhöng taâm hoàn xaáu xa : kieâu ngaïo , cöùng tin… 7. Lôøi khoán thöù 7 23,27-28

Slide31:

Hoï xaây moä cho caùc tieân tri maø laïi choái boû Ñaáng cao troïng laø Chuùa Gieâsu . 8. Lôøi khoán thöù 8 23,29-32

Slide32:

Baøi hoïc

Slide33:

Ñoâi khi chuùng ta cuõng tìm ñeán ôn cöùu ñoä chæ döïa vaøo nhöõng coâng ñöùc cuûa chuùng ta. Haõy tin caäy vaøo Chuùa vaø haõy theå hieän loøng tin caäy ñoù qua nhöõng vieäc toát ñeïp cuûa chuùng ta. 1. Lôøi khoán thöù nhaát:

Slide34:

2. Lôøi khoán thöù hai: Khoâng ít muïc töû thôøi nay cuõng lôïi duïng loøng toát cuûa caùc tín höõu ñeå truïc lôïi cho mình.

Slide35:

3. Lôøi khoán thöù ba: Ñoâi khi chuùng ta raát haêng say truyeàn giaùo, keâu goïi ñöôïc nhieàu ngöôøi tin vaøo Chuùa, chòu pheùp röûa, nhöng chuùng ta khoâng coù söï quan taâm ñuùng möùc sau khi hoï ñaõ gia nhaäp ñaïo. Chuùng ta nghó raèng, chæ caàn röûa toäi cho hoï laø xong, laø ñuû. Ñoù laø moät thieáu soùt raát lôùn maø chuùng ta caàn ñieàu chænh.

Slide36:

4. Lôøi khoán thöù tö: Ñoâi khi chuùng ta coi troïng giöõ leà luaät buoäc nghieâm ngaët hôn laø vieäc tin nhaän Chuùa Gieâsu vaø laøm theo Lôøi Ngaøi daïy laø soáng baùc aùi yeâu thöông.

Slide37:

5. Lôøi khoán thöù naêm: Trong cuoäc soáng, nhieàu ngöôøi sieâng naêng ñi nhaø thôø, soát saéng trong vieäc daâng cuùng, khoâng heà vaéng maët trong caùc buoåi ñaïo ñöùc nhöng laïi soáng khoâng löông thieän trong coâng vieäc haèng ngaøy, laø ngöôøi noùng naûy...

Slide38:

6. Lôøi khoán thöù saùu Ngaøy nay, ngöôøi ta cuõng thöôøng ñeå yù caùi beân ngoaøi hôn laø beân trong. Coá gaéng toâ veõ beân ngoaøi ñeå giaáu ñi taâm hoàn ñen toái. Haõy ñeå yù ñeán taâm hoàn, lo taåy röûa taâm hoàn saïch ñeïp thì nhöõng haønh vi beân ngoaøi cuûa chuùng ta cuõng ñeïp.

Slide39:

7. Lôøi khoán thöù baûy: Taâm hoàn chuùng ta theá naøo chæ coù chính chuùng ta vaø Chuùa bieát. Ñoâi khi chuùng ta cuõng coá gaéng che ñaäy taám loøng xaáu xa baèng nhöõng hình thöùc beân ngoaøi raát thaùnh thieän, ñaïo ñöùc.

Slide40:

8. Lôøi khoán thöù taùm: Ñoâi khi chuùng ta chæ thaáy söï sai traùi cuûa tieàn nhaân vaø hoái tieác veà nhöõng sai traùi ñoù, nhöng trong thöïc teá, chuùng ta cuõng ñang rôi vaøo veát xe cuûa hoï maø chuùng ta khoâng nhaän ra. Haõy thaønh taâm nhaän ra söï sai traùi cuûa chính mình ñeå söûa ñoåi.

Slide41:

Toäi aùc vaø hình phaït 23,33-36

Slide42:

Ñoaïn naøy nhö noái tieáp nhöõng lôøi quôû traùch treân. Chuùa Gieâsu noùi raát maïnh meõ veà toäi loãi cuûa nhöõng Kinh sö vaø Phariseâu. I. Daãn nhaäp

Slide43:

Baûn chaát cuûa hoï . Chuùa Gieâsu goïi hoï laø " ñoà maûng xaø, noøi raén ñoäc ": Hoï laø nhöõng nhaø laõnh ñaïo löøa doái vaø hieåm ñoäc nhö loaøi raén. II. Toäi cuûa kinh sö vaø Phariseâu .

Slide44:

a. Gieát caùc tieân tri vaø caùc söù giaû cuûa Chuùa 2. Toäi aùc cuûa hoï

Slide45:

Ở đây ám chỉ đến các môn đệ của Chúa Giêsu. Các môn đệ này sẽ bị bách hại bởi chính các nhà lãnh đạo Do thái sau này.

Slide46:

b. " Töø maùu Aben... ñeán maùu cuûa Dacaria, con oâng Beâreâkia ". Trong Cöïu Öôùc, Aben laø ngöôøi coâng chính ñaàu tieân vaø Dacaria laø ngöôøi cuoái cuøng bò gieát. Caâu naøy muoán noùi raèng suoát theo doøng lòch söû, daân Israel luoân xöû taøn aùc vôùi nhöõng söù giaû cuûa Thieân Chuùa.

Slide47:

Nhưng có một sai sót nhỏ ở câu này do người chép nhầm lẫn, đó là " Dacaria con ông Bêrêkia ". Thực ra, Dacaria bị giết là con của Giơhôgiađa được nói đến trong 2Sb 24,20-22; còn Dacaria con của Bêrêkia là một ngôn sứ.

3. Hình phaït:

3. Hình phaït Hoï seõ khoâng troán khoûi hình phaït hoûa nguïc

Slide49:

2. Noùi veà ngöôøi Phariseâu (15,12-14 ).

a. Caùc moân ñeä (15,12).:

a. Caùc moân ñeä ( 15,12 ). Caùc moân ñeä noùi vôùi Chuùa Gieâsu raèng nhöõng ngöôøi Phariseâu khoù chòu ( vaáp phaïm ) khi nghe Ngaøi daïy veà saïch nhô .

Slide51:

Baøi hoïc

Slide52:

Israel, moät daân toäc ñöôïc Chuùa choïn laøm daân rieâng. Theá nhöng, caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa hoï laïi choáng ñoái Thieân Chuùa. Chaéc chaén hoï seõ nhaän phaàn phaït cho nhöõng haønh vi ngoã nghòch cuûa mình.

Slide53:

Chuùng ta cuõng ñöôïc Chuùa yeâu thöông. Baèng nhieàu caùch vaø qua caùc söù giaû, Ngöôøi keâu môøi chuùng ta tin theo Ngöôøi. Chuùng ta coù tin Ngöôøi hay khoâng? Chuùng ta coù ñoùn nhaän vaø nghe theo caùc söù giaû Ngöôøi ñaõ gôûi ñeán cho chuùng ta hay khoâng?

Slide54:

CGS thöông tieác thaønh Gieârusalem 23,37-39

Slide55:

Chuùa Gieâsu noùi ñeán hai toäi : Gieát caùc ngoân söù : Gieát vaø neùm ñaù . Töø choái Thieân Chuùa : Thieân Chuùa yeâu thöông hoï nhöng hoï laïi töø choái . Nhaéc laïi toäi cuûa Israel 23,37

Slide56:

II. Tieân baùo töông lai ñaày u aùm (23,38-39)

Slide57:

Thaønh Gieârusalem bò taøn phaù vì toäi loãi cuûa hoï (23,38): Thaønh naøy bò taøn phaù vaøo naêm 70 sau coâng nguyeân

Slide58:

Duø hoï töø choái , nhöng CGS seõ trôû laïi trong vinh quang . 2. Chuùa trôû laïi phaùn xeùt 23,29

Slide59:

Trong ngày ấy , nhiều người tung hô Ngài " chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến " . Những người từ chối Ngài cũng nhận ra điều đó nhưng họ sẽ không còn được tham dự vào vinh quang với Ngài .

Slide60:

Baøi hoïc

Slide61:

Thieân Chuùa luoân yeâu thöông vaø muoán moïi ngöôøi tin Ngöôøi vaø soáng trong tình thöông cuûa Ngöôøi. Tuy nhieân, con ngöôøi thöôøng khoâng nhaän ra ñieàu ñoù, thaäm chí khoâng ít ngöôøi choáng ñoái laïi Thieân Chuùa.

Slide62:

Hoâm nay, Chuùa cuõng muoán chuùng ta tin nhaän Ngöôøi , ñaùp laïi tình yeâu thöông cuûa Ngöôøi . Chuùng ta ñaõ soáng theá naøo ?

authorStream Live Help