Mt Chương 22

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 22

Goàm coù::

Goàm coù: 1. Duï ngoân tieäc cöôùi (22,1-14) 2. Tranh luaän 2: Noäp thueá cho Xeâda (22,15-22) 3. Tranh luaän 3: Keû cheát soáng laïi (22,23-33) 4. Tranh luaän 4: Ñieàu raên troïng nhaát (22,34-40) 5. Tranh luaän 5: CGS vaø vua Ñavít (22,41-46)

Duï ngoân tieäc cöôùi 22,1-14:

Duï ngoân tieäc cöôùi 22,1-14

I. Ngöôøi ñöôïc môøi khoâng ñeán 22,1-10:

I. Ngöôøi ñöôïc môøi khoâng ñeán 22,1-10

1. Böõa tieäc:

1. Böõa tieäc Nöôùc trôøi ví nhö böõa tieäc. Ñaây laø böõa tieäc cuûa hoaøng töû. Ai ñöôïc môøi laø vinh döï. Nöôùc Trôøi nhö böõa tieäc. Thieân Chuùa môøi goïi taát caû moïi ngöôøi chuùng ta. Ñoù laø vinh döï cho chuùng ta.

2. Sai ñaày tôù ñi nhaéc nhôû:

2. Sai ñaày tôù ñi nhaéc nhôû Vua ñaõ môøi. Khi tieäc saün saøng coøn sai ñaày tôù ñeán nhaéc nhôû caùc khaùch môøi. Ñieàu naøy noùi leân söï nhieät tình tha thieát cuûa vua ñoái vôùi khaùch môøi. Ñoù laø thaùi ñoä cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi chuùng ta.

3. Söï ñaùp traû cuûa khaùch môøi:

3. Söï ñaùp traû cuûa khaùch môøi Töø choái, thaäm chí coøn baùch haïi caùc ñaày tôù.

Slide8:

Lyù do: Ñi thaêm traïi hoaëc ñi buoân. Nhöõng lyù do mang tính traàn tuïc. Chæ lo laøm aên maø boû lôõ cô hoäi quaù toát. Lyù do töø choái ñeàu laø toát nhöng hoï choïn nhöõng caùi toát naøy maø boû ñi caùi toát nhaát.

Slide9:

Phaûn öùng cuûa nhaø vua "Noåi giaän vôùi caùc khaùch ñöôïc môøi vaø tieâu dieät chuùng". Ñieàu naøy noùi raèng khi con ngöôøi töø choái Thieân Chuùa, hoï seõ ñi vaøo choán dieät vong.

Slide10:

"Baûo ñaày tôù ra môøi taát caû, baát luaän xaáu toát". ÔÛ ñaây caàn löu yù vaøi ñieåm sau:

Slide11:

Thöù nhaát: Khoâng phaûi vì nhöõng ngöôøi kia töø choái, vua môùi môøi nhöõng ngöôøi naøy. Nhöng duï ngoân muoán noùi ñeán söï öu tieân cuûa ngöôøi Do thaùi nhöng hoï laïi töø choái.

Slide12:

Thöù hai: Nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi sau khoâng haún ai cuõng ñeàu vaøo döï tieäc caû. Chaéc chaén cuõng coù ngöôøi töø choái.

Y phuïc leã cöôùi 22,11-14:

Y phuïc leã cöôùi 22,11-14

Slide14:

OÂng chuû vaøo phoøng tieäc thaáy moät ngöôøi khoâng maëc y phuïc leã cöôùi thì ñuoåi anh ra khoûi phoøng tieäc.

Slide15:

Ñieàu naøy laøm cho chuùng ta thaéc maéc: Taïi sao keâu môøi ngöôøi ta vaøo roài laïi ñuoåi ngöôøi ta ra?

Slide16:

Maëc y phuïc leã cöôùi laø ñieàu baét buoäc cho nhöõng ai vaøo phoøng tieäc. Y phuïc leã cöôùi laø ñôøi soáng ñöùc tin. Phoøng tieäc môû roäng cho moïi ngöôøi, nhöng chæ coù ai vôùi y phuïc leã cöôùi, nghóa laø coù ñôøi soáng ñöùc tin vöõng vaøng thì môùi ñöôïc vaøo.

Slide17:

Keû ñöôïc goïi thì nhieàu vì lôøi môøi goïi ñöôïc gôûi ñeán cho taát caû moïi ngöôøi, nhöng keû ñöôïc choïn thì ít vì chæ coù ai vôùi y phuïc leã cöôùi thì môùi ñöôïc choïn vaøo phoøng tieäc.

Slide18:

Baøi hoïc

Slide19:

1. Thieân Chuùa ban ôn cöùu ñoä cho moïi ngöôøi. Daân Do thaùi laø daân öu tieân nhöng hoï laïi töø choái. Hoï khoâng xöùng ñaùng.

Slide20:

Chuùng ta cuõng ñöôïc môøi goïi. Nhöng ñoâi khi chuùng ta laïi töø choái hoaëc vì chuùng ta quaù lo laéng cho nhöõng söï ôû ñôøi naøy. Lo cho cuoäc soáng ôû ñôøi naøy khoâng phaûi laø xaáu, nhöng quaù lo laéng maø queân ñi ñieàu quyù giaù nhaát laø Nöôùc Trôøi, thì thaät ñaùng tieác.

Slide21:

2. Chuùng ta ñöôïc môøi goïi ñeán döï tieäc Nöôùc Trôøi. Haõy chuaån bò cho böõa tieäc ñoù baèng caùch saém cho mình y phuïc leã cöôùi laø ñôøi soáng ñöùc tin, ñöùc caäy vaø ñöùc meán.

Slide22:

Tranh luaän 2 Noäp thueá cho Xeâda 22,15-22

Slide23:

I. Daãn nhaäp (22,6-7) 1. Nhoùm tranh luaän: Pharisieâu vaø nhoùm Heâroâñeâ

2. Vaán ñeà:

2. Vaán ñeà Coù neân noäp thueá cho Xeâda khoâng? 14-56 tuoåi moãi naêm noäp cho hoaøng ñeá 1 ñoàng Denarius Vaán ñeà thueá naøy gaây ra nhieàu cuoäc baïo loaïn vì daân Do thaùi chæ 1 mình Chuùa laø vua

3 Muïc ñích:

3 Muïc ñích Hoï hoûi ñeå gaøy bay CGS: Neáu CGS traû lôøi khoâng noäp , bò toá caùo choáng laïi hoaøng ñeá . Neáu traû lôøi noäp : Ngaøi maát caûm tình vôùi nhieàu ngöôøi Do thaùi

Slide26:

II. Ñaùp traû cuûa CGS 22,18-21

1. Vaïch roõ söï giaû traù cuûa hoï:

1. Vaïch roõ söï giaû traù cuûa hoï CGS bieát roõ yù ñoà cuûa hoï neân noùi : “ Taïi sao caùc ngöôi laïi thöû toâi , hôõi keû giaû hình ”

2. Ñaùp traû khoân ngoan:

2. Ñaùp traû khoân ngoan Xem ñoàng tieàn Roâma Ngöôøi Do thaùi ñang söû duïng tieàn Roâma: chöùng toû hoï coâng nhaän quyeàn cuûa Roâma, neân phaûi noäp thueá

Slide29:

Tuyeân boá: Cuûa Xeâda traû Xeâda, cuûa Thieân Chuùa traû cho Thieân Chuùa. Lôøi naøy nhaéc ñeán 2 boån phaän:

Slide30:

- Phaûi noäp thueá cho Xeâda vì hoï ñang söû duïng ñoàng tieàn cuûa oâng.

Slide31:

CGS coøn nhaéc hoï ñeán boån phaän quan troïng khaùc: Boån phaän ñoái vôùi Thieân Chuùa: soáng coâng bình vaø baùc aùi

3. Keát quaû:

3. Keát quaû Hoï ñuoái lyù vaø boû ñi

Slide33:

Baøi hoïc

Slide34:

Vì loøng ganh gheùt maø con ngöôøi tìm moïi caùch ñeå baét beû vaø loaïi tröø nhau. Nhöng Chuùa Gieâsu nhaéc nhôû chuùng ta raèng, boån phaän quan troïng nhaát cuûa chuùng ta laø boån phaän ñoái vôùi Chuùa, ñoù laø phaûi noi göông Ngöôøi soáng yeâu thöông nhau, nhaát laø tình yeâu thöông daønh cho tha nhaân. Xin Chuùa cho chuùng ta luoân yù thöùc vaø soáng toát boån phaän aáy.

Slide35:

" Boån phaän laø yù Chuùa trong giaây phuùt hieän taïi. Thaùnh hoaù boån phaän cuûa con. Thaùnh hoaù ngöôøi khaùc nhôø boån phaän cuûa con. Thaùnh hoaù chính mình con trong boån phaän" (ÑHV 17.19).

Tranh luaän 3 Keû cheát soáng laïi 22,23-33:

Tranh luaän 3 Keû cheát soáng laïi 22,23-33

Slide37:

I. Daãn nhaäp 22,23-28

Slide38:

1. Nhoùm tranh luaän : Xañoác 1 trong 3 phaùi toân giaùo cuûa do thaùi . Chæ chaáp nhaän nguõ thö K hoâng tin söï soáng laïi Thuoäc giôùi quyù toäc : baét tay vôùi ñeá quoác

2. Vaán ñeà tranh luaän:

2. Vaán ñeà tranh luaän Döïa vaøo luaät Leâvirat (Ñnl 25,5t) ñeå ñaët ra vaán ñeà söï soáng laïi

3. Muïc ñích:

3. Muïc ñích Muoán chöùng minh söï soáng laïi laø loá bòch vaø töø ñoù choáng ñoái Chuùa Gieâsu .

Slide41:

II. CGS traû lôøi 22,29-32

1. Tình traïngï soáng laïi:

1. Tình traïngï soáng laïi Ngöôøi ta soáng nhö thieân thaàn: ñôøi soáng baát töû, khoâng caàn cöôùi vôï gaû choàng

Slide43:

2. Chöùng minh soáng laïi : B aèng chöùng trong saùch Xuaát haønh (3,6) khi noùi veà buïi gai ñeå noùi veà Thieân Chuùa laø Chuùa cuûa keû soáng : Abraham, Isaaùc … Vaäy coù söï soáng laïi

Slide44:

Keát quaû Khoâng thaáy nhoùm Xa ñoác phaûn öùng theá naøo, nhöng chaéc chaén hoï ñuoái lyù vaø beû maët. Daân chuùng thì kinh ngaïc veà caùch traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu.

Slide45:

Baøi hoïc

Slide46:

Chuùa Gieâsu khaúng ñònh vôùi chuùng ta veà söï soáng ñôøi sau: thöïc söï coù vaø ñoù laø ñôøi soáng baát töû. Ñoù laø kho taøng lôùn nhaát maø Thieân Chuùa ban taëng cho con ngöôøi chuùng ta. Haõy tin vaøo Chuùa vaø haõy coá gaéng soáng toát ñeå chuùng ta ñöôïc vaøo höôûng cuoäc soáng baát töû ñoù.

Slide47:

"Ngöôøi ñôøi noùi: 'Moãi ngaøy gaàn moà theâm moät böôùc'; con phaûi noùi: 'Moãi ngaøy gaàn cöûa thieân ñaøng hôn moät böôùc" (ÑHV 668).

Slide48:

" Ngöôøi ñôøi cho laø ' cheát ', con phaûi keå laø ' soáng '. Ngöôøi ñôøi goïi laø ' hôi thôû cuoái cuøng ', con phaûi goïi laø ' cuoäc ñôøi môùi '. Ngöôøi ñôøi goïi laø ' chaám döùt ', nhöng ñoái vôùi con phaûi laø ' khôûi söï ' ( ÑHV 669).

Slide49:

Tranh luaän 4 Ñieàu raên troïng nhaát 22,34-40

Slide50:

I. Daãn nhaäp (22,34-36)

1. Nhoùm tranh luaän:

1. Nhoùm tranh luaän Ñoù laø nhoùm Phariseâu

Slide52:

2. Vaán ñeà : Giôùi raên naøo troïng nhaát ?

Slide53:

Trong boä Nguõ Thö maø daân Do thaùi goïi laø "Luaät Moâseâ", Luaät ñöôïc Thieân Chuùa ban cho hoï chæ coù 10 giôùi raên ñöôïc vieát treân hai bia ñaù. Tuy nhieân, töø 10 giôùi raên ñoù, caùc kinh sö giaûi thích vaø ñaët theâm raát nhieàu luaät khaùc nöõa.

Slide54:

Với họ, một người giữ nghiêm ngặt các luật lệ và các lễ nghi thì được coi là công chính. Nhưng quá nhiều luật lệ làm cho nhiều người không còn phân biệt được đâu là luật quan trọng nhất.

Caâu hoûi:

Caâu hoûi II. CGS traû lôøi 22,37-40

Slide56:

Chuùa Gieâsu ñöa ra hai luaät quan troïng nhöng gaén lieàn vôùi nhau vaø ñöôïc toùm trong chöõ "yeâu":

Slide57:

1. Yeâu meán Thieân Chuùa 22,37-38 Möùc ñoä yeâu meán: Heát loøng, heát linh hoàn, heát trí khoân. Caâu naøy coù ít ñieåm ñaùng löu yù:

Slide58:

Yeâu meán Chuùa "heát", "taát caû" chöù khoâng phaûi moät phaàn. Phaûi trao cho Thieân Chuùa "heát" caû tình yeâu cuûa chuùng ta. Linh hoàn, loøng, trí khoân: nghóa laø troïn veïn con ngöôøi.

Slide59:

Yêu Chúa nghĩa là vâng lời Người, giữ những điều Người truyền dạy. Tuy nhiên, sự vâng lời của chúng ta không được giống như người biệt phái

Slide60:

2. Yêu mến tha nhân Mức độ yêu mến: " như chính mình " hay nói cách khác là " yêu người thân cận của các ngươi như thể người ấy là ngươi ".

Slide61:

Yêu mến Thiên Chúa và tha nhân luôn đi đôi với nhau. Thánh Gioan nói: " Nếu ai nói 'tôi yêu mến Thiên Chúa' mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình " (1Ga 4,20-21).

Slide62:

Baøi hoïc

Slide63:

Điều Chúa Giêsu nhắc nhở các biệt phái cũng là lời nhắc nhở chúng ta: Cốt lõi trong đạo chúng ta không gì khác và quan trọng hơn là " yêu ". Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Nếu chúng ta không sống giới luật yêu thương là chúng ta chưa thực sự là con cái Thiên Chúa.

Slide64:

" Khoâng phaûi toång soá hoaït ñoäng laø quan troïng , nhöng chính cao ñoä cuûa tình yeâu bieán ñoåi haønh ñoäng cuûa con môùi quan troïng " (ÑHV 194).

Tranh luaän 5: CGS vaø Ñavít 22,41-46:

Tranh luaän 5: CGS vaø Ñavít 22,41-46

Slide66:

I. Daãn nhaäp 22,41

1. Nhoùm tranh luaän:

1. Nhoùm tranh luaän Vaãn laø nhoùm Phariseâu

Slide68:

2.Vấn đề tranh luận : Tương quan giữa Đức Kitô và vua Đavít : - Chúa Giêsu hỏi: " Đức Kitô là con của ai? ". - Lập trường của người Pharisiêu: " Con của vua Đavít ".

Slide69:

II. Giải thích của Chúa Giêsu 22,43-45

Slide70:

1. Trích dẫn Thánh vịnh. Tv 110,1 trong đó nói rằng: " Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi ".

Slide71:

Trong Thánh vịnh này, chúng ta cần lưu ý đến 3 đại từ: - " Đức Chúa ": Chính là Thiên Chúa. - " Chúa Thượng ": Chính là Đức Kitô. - " Tôi ": Chính là vua Đavít, vì người Do thái cho rằng Đavít là tác giả của Thánh vịnh này. Như vậy, trong câu này, chính Đavít, tác giả của Thánh vịnh, gọi Đức Kitô là " Chúa Thượng ".

2. Chúa Giêsu kết luận:

2. Chúa Giêsu kết luận Đavít gọi Đức Kitô là " Chúa thượng " thì làm sao Ngài là con vua Đavít được.

Slide73:

Ñaáng Messia thuoäc doøng Ñavít nhöng vöông quyeàn Ngaøi töø Thieân Chuùa

Slide74:

Baøi hoïc

Slide75:

Ngöôøi Do thaùi chæ mong Ñaáng Meâsia thuoäc doøng toäc Ñavít, Ñaáng ñeán giaûi phoùng daân toäc khoûi aùch ñoâ hoä cuûa ngöôøi Roâma. Hoï töø choái Chuùa Gieâsu khi Ngaøi töï xöng laø Con Thieân Chuùa.

Slide76:

Chuùa Gieâsu muoán ngöôøi Do thaùi vöôït qua quan ñieåm heïp hoøi veà Ñaáng Meâsia ñeå ñoùn nhaän Ñaáng Meâsia ñích thöïc, ñoù laø Ñaáng phaûi ñi qua ñau khoå, caùi cheát môùi vaøo vinh quang.

Slide77:

Thieân Chuùa tieáp tuïc môøi goïi chuùng ta ñoùn nhaän Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Meâsia ñích thöïc vaø daùm böôùc theo con ñöôøng cuûa Ngaøi, ñoù laø con ñöôøng qua thaäp giaù ñeán vinh quang.

authorStream Live Help