Mt Chương 21

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 21

Slide2:

Goàm coù: 1. Chuùa Gieâsu vaøo thaønh trong tö caùch laø Meâsia (21,1-11) 2. Chuùa Gieâsu ñaùnh ñuoåi nhöõng ngöôøi buoân baùn (21,12-17) 3. Caây vaû khoâng ra traùi (21,18-22) 4. Caâu hoûi veà quyeàn bính cuûa Chuùa Gieâsu (21,23-27) 5. Duï ngoân hai ngöôøi con (28-32) 6. Duï ngoân taù ñieàn saùt nhaân (21,33-46)

Vaøo Gieârusalem 21,1-11:

Vaøo Gieârusalem 21,1-11

Chuaån bò vaøo thaønh 21,1-5:

Chuaån bò vaøo thaønh 21,1-5 1. Nôi choán (21,1): Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä ñeán moät laøng Beátphagheâ, moät laøng nhoû caùch Gieârusalem khoaûng 2,5km.

2. Sai caùc moân ñeä 21,2-5:

2. Sai caùc moân ñeä 21,2-5 Vaøo thaønh tìm con löøa meï coù löøa con ñöùng keá beân, nghóa laø Chuùa Gieâsu ñaõ chuaån bò tröôùc cho coâng vieäc cuûa mình. ÖÙng nghieäm lôøi ngoân söù Dcr 9,9: Ñaây laø hình aûnh cuûa moät vò vua khieâm nhu.

II. Vaøo thaønh 21,6-9:

II. Vaøo thaønh 21,6-9 1. Caùc moân ñeä (21,6-7): Laøm ñuùng nhö lôøi Chuùa Gieâsu caên daën.

2. Chuùa Gieâsu côõi löøa vaøo thaønh 21,7b:

2 . Chuùa Gieâsu côõi löøa vaøo thaønh 21,7b Vôùi ngöôøi phöông taây, con löøa laø con vaät heøn haï. Nhöng vôùi ngöôøi phöông ñoâng, noù laø con vaät sang troïng. Vaøo thôøi chieán tranh, vua côûi ngöïa, nhöng khi vua côûi löøa, ñoù laø thôøi gian hoaø bình.

Slide8:

Chuùa Gieâsu côûi löøa vaøo thaønh: hình aûnh aáy muoán noùi raèng Ngaøi laø vua, vò vua khieâm nhu vaø vò vua cuûa hoaø bình.

3. Daân chuùng tung hoâ 21,8-9:

3. Daân chuùng tung hoâ 21,8-9 Hình aûnh naøy gôïi laïi hình aûnh daân chuùng tung hoâ Simon Macabeâ vaøo thaønh Gieârusalem ñeå thanh taåy ñeàn thôø.

Slide10:

Chuùa Gieâsu vaøo thaønh cuõng vôùi tieáng reo möøng. Ngaøi vaøo thaønh vôùi tö caùch laø vua hoaø bình vaø cuõng seõ thanh taåy ñeàn thôø.

Slide11:

Lôøi tung hoâ: Tung hoâ Chuùa Gieâsu laø Ñaáng töø Thieân Chuùa maø ñeán, nhöng hoï cuõng chæ döøng laïi ôû "Con vua Ñavít", nghóa laø tung hoâ Chuùa Gieâsu laø Meâsia theo nghóa chính trò.

Slide12:

4. Phaûn öùng cuûa daân thaønh (21,10-11) - Moät ít ngöôi thaéc maéc: "oâng naøy laø ai vaäy?". - Moät ít nhaän ra Ngöôøi laø "ngoân söù Gieâsu".

Slide13:

Baøi hoïc

Slide14:

Chuùa Gieâsu vaøo thaønh ñeå chöùng toû Ngaøi laø Ñaáng Meâsia hieàn laønh, vò vua hoaø bình. Ngaøi can ñaûm laøm ñieàu aáy duø bieát raèng phía tröôùc söï thuø nghòch ñang chôø ñôïi Ngaøi. Ngaøi xöng mình laø vua, nhöng khoâng ñoøi hoûi ngai vaøng maø chæ muoán ngöï trò trong taâm hoàn chuùng ta ñeå ñem ñeán cho chuùng ta söï bình an vaø ôn cöùu ñoä. Ngaøi laø vua nhöng khoâng duøng vuõ löïc maø chæ duøng tình thöông ñeå thuyeát phuïc con ngöôøi.

Slide15:

Chuùa Gieâsu tieáp tuïc keâu goïi chuùng ta ñoùn nhaän Ngaøi nhö vò vua hoaø bình ñeán ngöï trò trong gia ñình, trong taâm hoàn cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù laøm ñöôïc ñieàu ñoù chöa?

Slide16:

Thanh taåy ñeàn thôø 21,12-17

I. Söï kieän 21,12:

I. Söï kieän 21,12 Chuùa Gieâsu laät baøn gheá cuûa nhöõng ngöôøi ñoåi tieàn, baùn chim caâu trong Ñeàn Thôø

II. Lyù do 21,13:

II. Lyù do 21,13 1. Laïm duïng ñeàn thôø ñeå truïc lôïi. 2. Chi eám phaàn cuûa daân ngoaïi

Slide20:

1. Laïm duïng vieäc buoân baùn xuùc vaät, ñoåi tieàn vôùi giaù caét coå ñeå truïc lôïi.

2. Hoï chieám choã duy nhaát cuûa daân ngoaïi ñeán caàu nguyeän ñeå buoân baùn.:

2. Hoï chieám choã duy nhaát cuûa daân ngoaïi ñeán caàu nguyeän ñeå buoân baùn.

1. Nhöõng beänh nhaân (21,14):

1. Nhöõng beänh nhaân (21,14) Trong dòp naøy, Chuùa Gieâsu chöõa laønh cho nhöõng ngöôøi queø, muø trong Ñeàn thôø. Ngaøi khoâng ñuoåi heát moïi ngöôøi ra khoûi Ñeàn thôø. Ngaøi chæ ñuoåi nhöõng keû laøm oâ danh Ñeàn thôø.

Slide23:

Ñeàn thôø phaûi laø nôi : - Caàu nguyeän . - Gaëp gôõ Thieân Chuùa . - Giuùp ñôõ tha nhaân

2. Tieáng reo hoø cuûa treû em (21,15-16:

2. Tieáng reo hoø cuûa treû em (21,15-16 Luõ treû : AÙm chæ ngöôøi moân ñeä

Slide25:

ÖÙng nghieäm lôøi Thaùnh vònh 8,3: "Ta seõ cho mieäng con thô treû nhoû caát tieáng ngôïi khen": Nhöõng taâm hoàn khieâm toán nhö treû nhoû nhaän ra Chuùa Gieâsu laø ai vaø ngôïi khen Ngaøi.

Slide26:

Baøi hoïc

Slide27:

1. Chuùa Gieâsu raát giaän khi ngöôøi ta lôïi duïng ñeàn thôø boùc loät tha nhaân ñeå laøm lôïi cho mình. Chuùa nhaéc chuùng ta raèng: Ñeàn thôø laø nôi chuùng ta gaëp gôõ Thieân Chuùa qua vieäc caàu nguyeän vaø caùc nghi leã phuïng vuï. Ñeàn thôø cuõng laø nôi gaëp gôõ tha nhaân qua vieäc baùc aùi yeâu thöông.

Slide28:

2. Taâm hoàn chuùng ta cuõng laø ñeàn thôø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùa seõ raát buoàn neáu chuùng ta bieán ñeàn thôø aáy thaønh hang troäm cöôùp, chaát chöùa ñaày haän thuø, ghen gheùt, toäi loãi. Haõy coá gaéng thanh taåy ñeàn thôø taâm hoàn thöôøng xuyeân baèng vieäc sieâng naêng ñi xöng toäi.

Slide29:

Caây vaû khoâng ra traùi (21,18-22)

1. Söï kieän: Caây vaû bò khoâ heùo (21,18-19):

1. Söï kieän: Caây vaû bò khoâ heùo (21,18-19) Ñieåm ñaëc bieät trong M t laø khi Chuùa Gieâsu ruûa caây vaû thì bò cheát khoâ ngay laäp töùc. Trong M c thì ngaøy hoâm sau môùi cheát. M t muoán nhaán maïnh ñeán söùc maïnh cuûa loøng tin.

2. Baøi hoïc: Söùc maïnh cuûa loøng tin trong caàu nguyeän (21,20-22):

2. Baøi hoïc: Söùc maïnh cuûa loøng tin trong caàu nguyeän (21,20-22) "Taát caû nhöõng gì anh em laáy loøng tin maø xin khi caàu nguyeän, thì anh em seõ ñöôïc".

Slide32:

Hình aûnh minh hoaï: Dôøi nuùi Khi caàu nguyeän vôùi loøng tin chuùng ta laøm ñöôïc nhöõng vieäc vöôït quaù söùc con ngöôøi, nhö dôøi nuùi chaúng haïn.

Slide33:

Xin baát cöù ñieàu gì chaêng? ÔÛ ñaây neân hieåu nhöõng ñieàu caàn thieát ñeå giuùp chuùng ta soáng toát ôn goïi kitoâ höõu cuûa mình.

Slide34:

Caàu nguyeän: Caàu nguyeän khoâng phaûi ñeå Chuùa laøm thay ta, hay xin Chuùa caát nhöõng khoù nhoïc khoûi chuùng ta. Caàu nguyeän laø ñeå xin Chuùa ban ôn ñeå chuùng ta ñuû söùc vöôït qua nhöõng khoù khaên trong cuoäc soáng

Slide35:

Baøi hoïc

Slide36:

Chuùa daïy chuùng ta haõy tin khi caàu nguyeän. Tin vaøo lôøi Chuùa, chuùng ta haõy caàu nguyeän vôùi loøng tin. Xin Chuùa trôï giuùp chuùng ta bieát ñoùn nhaän nhöõng khoù khaên, thöû thaùch trong cuoäc soáng vaø giuùp chuùng ta ñuû söùc vöôït qua chuùng.

Slide37:

Tranh luaän 1 veà quyeàn bính 21,23-27

Caâu hoûi:

Caâu hoûi C aâ u h oû i "OÂng laáy quyeàn naøo maø laøm nhöõng ñieàu aáy?".

"Nhöõng ñieàu aáy" laø gì?:

"Nhöõng ñieàu aáy" laø gì? Nhöõng ñieàu aáy laø vieäc Chuùa Gieâsu giaûng daïy trong ñeàn thôø. V ieäc Chuùa Gieâsu ñaùnh ñuoåi nhöõng ngöôøi buoân baùn boà caâu vaø ñoåi tieàn. Ñeàn thôø do caùc thöôïng teá cai quaûn.

Slide40:

Lyù do hoûi : ñeå gaøy baãy Chuùa Gieâsu: Neáu Chuùa Gieâsu traû lôøi: Quyeàn ñoù do moät ngöôøi naøo ñoù trao cho, thì daân chuùng khoâng coøn toân troïng Ngaøi nöõa. Neáu Chuùa Gieâsu traû lôøi: Quyeàn ñoù do Thieân Chuùa ban, thì caùc thöôïng teá vaø caùc kyø muïc coù theå toá caùo Ngaøi laø phaïm thöôïng .

Chuùa Gieâsu ñaùp traû (21,24-25a):

Chuùa Gieâsu ñaùp traû ( 21,24-25a) Ñaùp laïi baèng moät caâu hoûi: "pheùp röûa cuûa Gioan do ñaâu maø coù? Do trôøi hay do ngöôøi ta?". Hay "Söù vuï cuûa Gioan Taåy Giaû do trôøi hay do ngöôøi ta maø coù?".

Boái roái cuûa caùc thöôïng teá vaø caùc kyø muïc (21,25b-27a):

Boái roái cuûa caùc thöôïng teá vaø caùc kyø muïc (21,25b-27a) Neáu hoï traû lôøi raèng: Söù vuï cuûa Gioan Taåy Giaû laø "bôûi Thieân Chuùa" thì taïi sao caùc thöôïng teá vaø kyø muïc khoâng tin vaø ñoùn nhaän Chuùa Gieâsu?

Slide43:

Neáu hoï traû lôøi raèng: Söù vuï cuûa Gioan Taåy Giaû "do ngöôøi ta", thì hoï gaëp choáng ñoái töø phía daân chuùng, vì ai cuõng tin raèng Gioan laø söù giaû cuûa Thieân Chuùa.

Slide44:

Keát quaû: C aùc thöôïng teá vaø caùc kyø muïc khoâng daùm noùi thaät neân hoï khoâng daùm traû lôøi.

Slide45:

Baøi hoïc

Slide46:

Caùc thöôïng teá vaø kyø muïc bieát roõ caâu traû lôøi nhöng hoï khoâng daùm traû lôøi. Hoï bieát roõ söï thaät "Chuùa Gieâsu laø ai?" nhöng khoâng daùm nhaän vì lôïi ích caù nhaân, vì sôï aûnh höôûng. Coù khi chuùng ta cuõng vì heøn nhaùt maø laøm boä khoâng bieát. Chuùng ta bieát roõ nhöng khoâng daùm noùi ra vì sôï bò aûnh höôûng.

Slide47:

"Khoán naïn nhaát laø khi khoâng chaáp nhaän lôøi khuyeân baûo cuûa ngöôøi khaùc, maø coøn töï caáp cho mình 'giaáy haïnh kieåm trong traéng haïng A" (ÑHV 453).

Slide48:

Duï ngoân hai ngöôøi con (21,28-32)

Slide49:

1. Ñöùa thöù nhaát: Thöa "khoâng laøm" nhöng cuoái cuøng hoái haän vaø ñi laøm. 2. Ñöùa thöù hai: Thöa "vaâng" caùch nhanh choùng nhöng laïi khoâng ñi laøm. Ñaùnh giaù: Ñöùa thöù nhaát laøm theo yù cuûa cha. Duï ngoân

Slide50:

2. AÙp duïng (21,31b-32) Ñöùa thöù nhaát chính laø nhöõng ngöôøi thu thueá, caùc coâ gaùi ñieám, nhöõng ngöôøi toäi loãi.

Slide51:

Ñöùa thöù hai chính laø giôùi laõnh ñaïo Do thaùi nhöõng ngöôøi töï cho mình laø coâng chính nhöng laïi khoâng ñoùn nhaän söù giaû cuûa Chuùa nhaát laø Gioan Taåy Giaû vaø Chuùa Gieâsu .

Slide52:

Chuùa khoâng khen ñöùa con naøo caû. Caû hai ñöùa ñeàu khoâng phaûi laø ñöùa con hoaøn haûo. Ñöùa con lyù töôûng phaûi chaáp nhaän meänh leänh cuûa cha vôùi thaùi ñoä vaâng phuïc vaø kính troïng, vaø thöïc thi meänh leänh cuûa cha moät caùch troïn veïn.

Slide53:

Baøi hoïc

Slide54:

Chuùa cuõng môøi goïi chuùng ta vaøo vöôøn nho cuûa Chuùa laø Giaùo Hoäi. Haõy ñoùn nhaän lôøi môøi goïi aáy vôùi thaùi ñoä vaâng phuïc troïn veïn vaø haõy soáng nhöõng gì Chuùa ñaõ truyeàn daïy ta. Coù nhö theá chuùng ta môùi mong laø ngöôøi con troïn veïn cuûa Chuùa.

Slide55:

“Theá gian baûo con vaâng phuïc nhö theá laø ñieân khuøng, nhöng Chuùa noùi con vaâng phuïc vì Chuùa laø anh huøng”. (ÑHV 393).

Nguï ngoân taù ñieàn saùt nhaân 21,33-46:

Nguï ngoân taù ñieàn saùt nhaân 21,33-46

Phaân bieät duï ngoân vaø nguï ngoân (aån duï):

Phaân bieät duï ngoân vaø nguï ngoân (aån duï) Duï ngoân: So saùnh toaøn theå caâu chuyeän vôùi yù töôûng hoaëc baøi hoïc maø taùc giaû muoán ñöa ra. Hay noùi caùch khaùc, ñoïc duï ngoân, ta ñeå yù toaøn boä caâu chuyeän ñeå ruùt ra baøi hoïc, chöù khoâng quan taâm töøng chi tieát.

Slide58:

Nguï ngoân: So saùnh töøng chi tieát cuûa caâu chuyeän vôùi chi tieát cuûa baøi hoïc maø taùc giaû muoán ñöa ra. Moãi chi tieát ñeàu coù yù nghóa.

2. Nguï ngoân nhöõng taù ñieàn saùt nhaân (21,33-39) :

2. Nguï ngoân nhöõng taù ñieàn saùt nhaân (21,33-39) a. Vöôøn nho: Laø daân Israel. Thieân Chuùa yeâu thöông vaø baûo veä kyõ caøng.

Slide60:

b. Chuû vöôøn nho: laø Thieân Chuùa. c. Caùc taù ñieàn: laø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo daân Israel. Hoï coù traùch nhieäm chaêm soùc vöôøn nho cuûa Thieân Chuùa laø giuùp cho daân Israel sinh hoa traùi.

Slide61:

Nhöõng ñaày tôù ñöôïc sai ñeán: laø caùc ngoân söù. Hoï ñeán nhaéc nhôû daân Israel Nhöng hoï gaëp phaûi choáng ñoái thaäm chí coøn bò gieát.

Slide62:

Ngöôøi con trai oâng chuû : Chính laø Chuùa Gieâsu . Chuùa sai ñeán nhöng cuõng bò caùc taù ñieàn saùt haïi .

Slide63:

Trao vöôøn nho cho caùc taù ñieàn khaùc : vöôøn nho môùi laø Giaùo Hoäi . Caùc taù ñieàn môùi chính laø caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi .

AÙp duïng nguï ngoân (21,40-46):

AÙp duïng nguï ngoân (21,40-46) YÙ kieán cuûa giôùi laõnh ñaïo Do thaùi: Giôùi laõnh ñaïo Do thaùi khoâng chaáp nhaän thaùi ñoä cuûa caùc taù ñieàn trong nguï ngoân. Vôùi hoï, thaùi ñoä ñoù caàn bò tröøng phaït.

Slide65:

Chuùa Gieâsu trích daãn Tv 118,22-23 Thaùnh vònh naøy noùi ñeán taûng ñaù bò loaïi boû. Taûng ñaù ñoù laø ai?

Slide66:

Trong nguyeân thuyû, taûng ñaù trong thaùnh vònh naøy chính laø daân Do thaùi. Hoï laø daân bò nhieàu daân khaùc khinh cheâ, aùp böùc. Nhöng chính daân bò khinh cheâ vaø bò aùp böùc aáy ñöôïc Thieân Chuùa tuyeån choïn laøm daân rieâng cuûa Ngöôøi ñeå töø ñoù Thieân Chuùa ñeán vôùi caùc daân khaùc.

Slide67:

AÙp duïng cho Chuùa Gieâsu: Taûng ñaù ñöôïc aùp duïng cho Chuùa Gieâsu. Ngaøi seõ bò khinh cheâ, bò loaïi boû bôûi giôùi laõnh ñaïo Do thaùi, nhöng Ngaøi seõ phuïc sinh vaø trôû neân neàn taûng cho ngoâi nhaø cuûa Giaùo Hoäi. Khöôùc töø Ngaøi, con ngöôøi ñi vaøo coõi cheát nhö moät ngöôøi töï ñaäp ñaàu vaøo ñaù.

Slide68:

Phaûn öùng cuûa caùc thöôïng teá vaø caùc kyø muïc (21,45-46) Hoï hieåu Chuùa Gieâsu noùi veà hoï: hoï nhö caùc taù ñieàn trong nguï ngoân. Hoï böïc töùc vaø tìm caùch baét haïi Chuùa Gieâsu nhöng laïi sôï ñaùm ñoâng.

Slide69:

Baøi hoïc

Slide70:

1. Veà Thieân Chuùa : Thieân Chuùa raát tin caäy con ngöôøi , trao vöôøn nho cuûa Ngöôøi cho con ngöôøi canh taùc . Thieân Chuùa nhaãn nhòn vì nhieàu laàn gôûi söù giaû ñeán caùc taù ñieàn . Thieân Chuùa phaùn xeùt : Nhöng söï nhaãn nhòn cuûa Chuùa cuõng coù giôùi haïn . Ñeán thôøi naøo ñoù Ngöôøi seõ xeùt xöû con ngöôøi .

Slide71:

2. Veà con ngöôøi: - Ñaëc quyeàn cuûa con ngöôøi: Ñöôïc Thieân Chuùa tin töôûng vaø trao ban nhieäm vuï. - Töï do cuûa con ngöôøi: Con ngöôøi coù töï do laøm theo yù mình hay yù Chuùa. - Traùch nhieäm cuûa con ngöôøi: Nhöng con ngöôøi cuõng coù traùch nhieäm vôùi coâng vieäc Chuùa trao. Chuùa seõ phaân xöû con ngöôøi döïa treân traùch nhieäm cuûa hoï ñoái vôùi coâng vieäc.

authorStream Live Help