Mt chuong 20

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 20

Slide2:

Goàm coù : 1. Duï ngoân thôï laøm vöôøn nho (20,1-16). 2. Tieân baùo Thöông khoù laàn ba vaø caâu chuyeän hai ngöôøi con oâng Deâbeâñeâ (20,17-28). 3. Chuùa Gieâsu chöõa hai ngöôøi muø taïi Gieârikhoâ (20,29-34).

Slide3:

DUÏ NGOÂN THÔÏ LAØM VÖÔØN NHO 20,1-16

Slide4:

Phaân chia thôøi gian : - Taûng saùng = 6 giôø saùng . - Giôø thöù ba = 9 giôø saùng . - Giôø thöù saùu = 12 giôø tröa . - Giôø thöù 9 = 15 giôø . - Giôø thöù 11 = 17 giôø . Moät vaøi quan nieäm

Slide5:

b. Ngaøy laøm vieäc Trong thôøi Chuùa Gieâsu, noâng daân laøm vieäc 12 tieáng, töø 6 giôø saùng ñeán 6 giôø chieàu.

Slide6:

Töø 6 giôø saùng: Laøm 12 tieáng. Töø 9 giôø saùng: Laøm 9 tieáng Töø 12 giôø tröa: Laøm 6 tieáng. Töø 15 giôø: Laøm 3 tieáng. Töø 17 giôø: Laøm 1 tieáng 2. Naêm loaïi thôï vaøo vöôøn nho

Traû löông:

Traû löông Taát caû ñeàu ñöôïc traû 1ñoàng: Ñaây laø soá löông raát coâng baèng cho 1ngaøy laøm coâng

Slide8:

3. Phaûn öùng cuûa ngöôøi laøm töø saùng Hoï caèn nhaèn oâng chuû. Lyù do: Khoâng phaûi vì baát coâng maø vì ganh tî

Slide9:

Traû löông coâng baèng ñuùng nhö thoûa thuaän . Laøm vì loøng nhaân laønh daønh cho nhöõng ngöôøi ñeán sau . 4. Caâu traû lôøi cuûa oâng chuû

Slide10:

Baøi hoïc

Slide11:

1. Quan tieàn coâng . Quan tieàn töôïng tröng cho ôn cöùu roãi . Thieân Chuùa ban cho moïi ngöôøi cuøng moät ôn cöùu roãi nhö nhau neáu hoï ñoàng yù vaøo laøm vöôøn nho cho Ngöôøi duø cho hoï vaøo sôùm hay muoän .

Slide12:

Ôn cöùu roãi laø moät aân ban cuûa Thieân Chuùa , noù khoâng phuï thuoäc vaøo bao nhieâu " giôø " chuùng ta laøm vieäc . Coù nhöõng ngöôøi vaøo vöôøn nho töø raát sôùm , nhöng cuõng coù ngöôøi vaøo raát muoän nhö anh troäm laønh . Haõy ñoùn nhaän ôn ban aáy töø Thieân Chuùa vôùi loøng bieát ôn .

2. Loøng yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa. :

2. Loøng yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa . Thieân Chuùa ban gì cho ai cuõng laø bôûi tình thöông maø thoâi . Ñoùn nhaän nhöõng aân ban cuûa Chuùa höôùng chuùng ta ñeán vôùi Ñaáng ban aân ban ñoù chöù khoâng döøng laïi ôû aân ban.

Slide14:

3. Loøng ghen tî cuûa con ngöôøi . Nhöõng ngöôøi laøm töø saùng caèn nhaèn oâng chuû vì hoï ghen tî . Chuùng ta cuõng thöôøng caèn nhaèn nhö theá vì chuùng ta ghen tî khi thaáy ngöôøi naøo ñoù may maén hôn , hay ñöôïc thaêng chöùc , taêng löông … Chuùng ta caèn nhaèn vì chuùng ta theøm muoán söï may maén cuûa ngöôøi khaùc .

Slide15:

Ai ñoùn nhaän aân ban töø Thieân Chuùa vôùi loøng bieát ôn seõ trôû thaønh ngöôøi ñöùng ñaàu . Ngöôïc laïi , ai chæ döïa vaøo söùc cuûa mình seõ trôû neân sau heát . Ai bieát ôn seõ laø ñaàu tieân nhöng ai caèn nhaèn vaø ghen tî seõ trôû neân cuoái cuøng .

Slide16:

Tieân baùo thöông khoù III Chuyeän 2 ngöôøi con Deâbeâñeâ 20,17-28

Slide17:

Tieân baùo thöông khoù laàn 3 20,17-19

Slide18:

Ñaây laø laàn thöù 3, nhöng Chuùa Gieâsu noùi roõ hôn : Ñòa ñieåm : Taïi Gieârusalem . Baùch haïi bôûi Thöôïng teá vaø kinh sö . Bò noäp cho daân ngoaïi ( Roâma ). Töôi lai töôi saùng : Phuïc sinh vinh hieån

Slide19:

Chuyeän 2 ngöôøi con Deâbeâñeâ 20,20-23

1. Boái caûnh (20,20-21):

1. Boái caûnh (20,20-21) a. Gioan, Giacoâbeâ cuøng meï ñeán gaëp Chuùa Gieâsu: Caäy vaøo söï quen bieát vaø uy tín cuûa meï ñeå van xin Chuùa

b. Thaùi ñoä cuûa meï Gioan vaø Giacoâbeâ:

b. Thaùi ñoä cuûa meï Gioan vaø Giacoâbeâ Baùi laïy: Khaån thieát xin. Lôøi xin: Hai vò trí cao nhaát trong nöôùc trôøi: beân phaûi vaø beân traùi Chuùa Gieâsu.

Slide22:

Uoáng cheùn : Ñoù laø tham döï vaøo cuoäc thöông khoù cuûa Ngaøi 2. Chuùa Gieâsu traû lôøi 20,22-23

b. Ñaùp traû cuûa Gioan vaø Giacoâbeâ:

b. Ñaùp traû cuûa Gioan vaø Giacoâbeâ Hoï saün saøng uoáng cheùn vôùi Chuùa Gieâsu : Cheùn cuûa Giacoâbeâ laø cuoäc töû ñaïo (x. Cv 12,2). Cheùn cuûa Gioan laø cuoäc chieán ñaáu cho ñeán luùc tuoåi giaø

c. Thieân Chuùa xeáp ñaët vò trí:

c. Thieân Chuùa xeáp ñaët vò trí - Vieäc ngoài beân phaûi vaø traùi laø do Thieân Chuùa ñònh ñoaït. - Thieân Chuùa xeáp ñaët vò trí ñuùng vôùi ñöùc tin vaø tình yeâu maø chuùng ta daønh cho Ngöôøi.

III. Giaùo huaán veà phuïc vuï 20,24-28:

III. Giaùo huaán veà phuïc vuï 20,24-28

Slide26:

Boái caûnh (20,24) Caùc moân ñeä toû ra ra khoù chòu khi Gioan vaø Giacoâbeâ xin Chuùa cho ngoài beân phaûi vaø beân traùi trong Nöôùc Trôøi .

Slide27:

Quan nieäm xaõ hoäi veà laøm lôùn (20,25): Laáy quyeàn thoáng trò . Baét ngöôøi khaùc phuïc vuï . 2. Lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâsu . 20,25-28

Slide28:

b. Nguyeân taéc cuûa Chuùa Gieâsu (20,26-27) Laøm lôùn phaûi phuïc vuï . Muoán laøm ñaàu thì laøm ñaày tôù .

c. Göông maãu cuûa Chuùa Gieâsu (20,28):

c. Göông maãu cuûa Chuùa Gieâsu (20,28) Ngaøi khoâng baét ngöôøi khaùc phuïc vuï nhöng phuïc vuï vaø phuïc vuï ñeán ñoä hy sinh maïng soáng vì Ngaøi ñeán ñeå phuïc vuï vaø hieán daâng maïng soáng laøm giaù chuoäc muoân ngöôøi.

Slide30:

Baøi hoïc

Slide31:

1. Gioan vaø Giacoâbeâ ñaõ theo Chuùa nhieàu naêm maø vaãn coøn nhöõng tham voïng thoáng trò. Hai oâng coøn duøng nhöõng "maùnh lôùi" ñeå ñaït ñöôïc tham voïng cuûa mình.

Slide32:

Ngöôøi moân ñeä Chuùa chæ ñaït ñöôïc vinh quang khoâng phaûi do tính toaùn rieâng, möu ñoà rieâng maø laø chaáp nhaän uoáng cheùn ñaéng vôùi Thaày Gieâsu.

Slide33:

Ñoù cuõng laø con ñöôøng maø chuùng ta phaûi ñi : Ñoùn nhaän cheùn ñaéng haèng ngaøy trong ñôøi soáng ñeå böôùc theo Ñöùc Kitoâ ñeå chuùng ta ñöôïc thoâng phaàn vinh hieån vôùi Ngaøi trong ngaøy sau heát .

Slide34:

2. Chuùa Gieâsu khoâng thaát voïng veà Gioan vaø Giacoâbeâ nhöng daàn daàn giuùp hoï trôû neân toát hôn .

Slide35:

Chuùa cuõng khoâng thaát voïng vôùi nhöõng yeáu ñuoái cuûa chuùng ta. Ngaøi kieân nhaãn vaø muoán giuùp chuùng ta trôû neân toát hôn . Vì vaäy , chuùng ta cuõng ñöøng thaát voïng veà anh em cuûa mình . Haõy kieân nhaãn vaø coá gaéng giuùp nhau soáng moãi ngaøy toát hôn .

Slide36:

3. Tham voïng thoáng trò ngöôøi khaùc luoân aån chöùa trong taâm trí cuûa moãi ngöôøi chuùng ta. Chuùng ta coá gaéng leo leân ñòa vò caøng cao caøng toát ñeå thoáng trò vaø baét ngöôøi khaùc phuïc vuï mình.

Slide37:

Nhöng Chuùa Gieâsu daïy chuùng ta: Söï cao troïng thaät khoâng naèm ôû söï sai khieán ngöôøi khaùc, baét ngöôøi khaùc phuïc vuï mình, maø trong phuïc vuï ngöôøi khaùc. Caøng phuïc vuï thì caøng trôû neân cao troïng.

Slide38:

Haõy caàu nguyeän cho caùc vò chuû chaên trong Hoäi Thaùnh luoân bieát cuùi mình phuïc vuï . Haõy caàu nguyeän cho caùc nhaø laõnh ñaïo quoác gia cuõng bieát duøng phuïc vuï maø lo cho daân .

Slide39:

Chuùa Gieâsu chöõa hai ngöôøi muø taïi Gieâricoâ 20,29-34

I. Boái caûnh 20,29:

I . Boái caûnh 20,29 Ñòa ñieåm : Gieâricoâ . Coù ñaùm ñoâng daân chuùng . Coù hai ngöôøi muø .

Slide41:

II. Chöõa beänh 20,30-34 Keâu xin : “ Laïy con vua Ñavít ”. Kieân nhaãn keâu xin : Bò ñaùm ñoâng quaùt naït nhöng hoï vaãn kieân trì keâu xin Chuùa

2. Phaûn öùng cuûa Chuùa Gieâsu 20,29:

2. Phaûn öùng cuûa Chuùa Gieâsu 20,29 Döøng laïi : - Ngaøi nghe tieáng hoï vaø laéng nghe nhu caàu cuûa hoï

b. Goïi hoï ñeán: “Caùc anh muoán toâi laøm gì?”.:

b. Goïi hoï ñeán : “ Caùc anh muoán toâi laøm gì ?”. Tröïc tieáp gaëp gôõ vaø bieát nhu caàu cuûa hoï. Ngaøi hoûi: Ñeå ñaùm ñoâng bieát hai anh muø chæ xin ñöôïc saùng maét.

c. Chöõa laønh hoï:

c. Chöõa laønh hoï Chuùa chaïnh loøng thöông hoï. Sôø vaøo maét vaø chöõa cho hoï laønh. Pheùp laï do quyeàn naêng, loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa vaø loøng tin cuûa con ngöôøi

Slide45:

3. Phaûn öùng cuûa hai anh muø (20,34b) Ñöôïc saùng maét vaø ñi theo Chuùa . Saùng maét ñöùc tin vaø tin vaøo Chuùa Gieâsu

Slide46:

Baøi hoïc

Slide47:

1. Hai anh muø khoâng naûn loøng khi keâu xin Chuùa Gieâsu. Maëc daàu bò ngöôøi khaùc quaùt naït nhöng hoï vaãn kieân trì vaø caøng keâu thoáng thieát hôn. Nhôø ñoù, hoï ñöôïc chöõa laønh.

Slide48:

Thöôøng chuùng ta raát deã naûn loøng khi caàu xin vôùi Chuùa. Nhöng Chuùa ñaõ töøng daïy chuùng ta, haõy kieân trì trong caàu nguyeän, chaéc chaén Chuùa seõ nghe lôøi chuùng ta.

Slide49:

2. Ñaùp laïi aân ban maø hoï ñaõ nhaän ñöôïc, hai anh muø naøy quyeát taâm soáng ñôøi soáng môùi: Theo Chuùa.

Slide50:

Raát nhieàu aân ban chuùng ta laõnh nhaän töø Chuùa, nhöng thaùi ñoä cuûa chuùng ta theá naøo? Chaéc chaén chuùng ta khoâng theå naøo ñeàn ñaùp ñöôïc cho Chuùa, nhöng ñieàu chuùng ta coù theå laøm laø taï ôn Chuùa vaø quyeát taâm theo Chuùa baèng caùch soáng toát hôn.

authorStream Live Help